Ներքին գնահատում

                                                               Հաշվետվության ձև

Մաս 1. Ընդհանուր տեղեկություններ հաստատության մասին[1]

 

Հաստատության անվանումը, համարը    Խ.Սամուելյանի անվան հ.47 միջնակարգ  դպրոց

Հաստատության հասցեն  Երևան,Էրեբունի համայնք ,Սարի Թաղ  5փ., 67

Հաստատության հեռախոսահամարը,  էլեկտրոնային հասցեն   47 dproc@mail.ru    55 38 20

Հաստատության ինտերնետային կայքի հասցեն    http://yerevan47.schoolsite.am

 

Աղյուսակ 1. Դասարանների թիվը` ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների[2] համար

Դասարանների թիվը 2014 -2015 ուստարի 2015-2016 ուստարի 2016-2017 ուստարի Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
1 -ին դասարան 3 2 2
2-րդ դասարան 2 3 2
3-րդ դասարան 2 2 3 աճ
4-րդ դասարան 2 2 2
5-րդ դասարան 2 2 2
6-րդ դասարան 2 2 2
7-րդ դասարան 2 2 2
8-րդ դասարան 2 2 2
9-րդ դասարան 1 2 2
10-րդ դասարան 1 1 2 աճ
11-րդ դասարան 1 1
12-րդ դասարան 1 աճ
Ընդամենը 19 21 23 աճ

Վերլուծել  դասարանների  թվաքանակի  փոփոխությունների պատճառները և կատարել

եզրահանգումներ  և մեկնաբանություններ (անրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր)_

1.Քանի–որ  դպրոցում  գործում  է  արհեստագործական  հոսք,ուստի  դպրոցի  10-րդ  դասարաններում  ձևավորվել  է   ա /ընդհանուր  հանրակրթական  դասարան,  բ/արհեստագործական  դասարան:Մյուս դասարանների թվի  աճը  պայմանավորված է  նախորդ  տարվա   աշակերտների թվով:

     

Աղյուսակ 2. Ըստ դասարանների՝ սովորողների թիվը ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար

Դասարանների թիվը 2014-2015 ուստարի 2015-2016 ուստարի 2016-2017 ուստարի

 

Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
1 -ին դասարան 72 53 48 նվազում
2-րդ դասարան 49 73 54 նվազում
3-րդ դասարան 40 48 67 աճ
4-րդ դասարան 47 42 45 աճ
5-րդ դասարան 53 45 38 նվազում
6-րդ դասարան 53 52 47 նվազում
7-րդ դասարան 48 54 53 նվազում
8-րդ դասարան 53 47 54 աճ
9-րդ դասարան 14 53 46 նվազում
10-րդ դասարան 17 11 36 աճ
11-րդ դասարան 16 6 նվազում
12-րդ դասարան 16 աճ
Ընդամենը 446 494 510 աճ

Վերլուծել  ըստ դասարանների` սովորողների թվի  փոփոխությունների պատճառները և կատարել

եզրահանգումներ  և մեկնաբանություններ (անրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր)

1.Դասարաններում  աճը  և  նվազումը  պայմանավորված  է  նախորդ  տարվա  աշակերտների թվով:

Աղյուսակ 3. Ընդհանուր տվյալներ սովորողների վերաբերյալ` ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար

Ցուցանիշը 2014-2015

ուստարի

2015-2016

ուստարի

2016-2017

ուստարի

Փոփոխություն-ների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
Սովորողների ընդհանուր թիվը ուսումնական տարվա սկզբին` տվյալ ուստարվա սեպտեմբերի                      1-ի դրությամբ 457 494 528 աճ
Սովորողների ընդհանուր թիվը ուսումնական տարվա վերջին` տվյալ ուստարվա մայիսի 25-ի դրությամբ 446 493 510 աճ
Ուսումնական տարվա ընթացքում ընդունված սովորողների թիվը 16 18 7 նվազում
Ուսումնական տարվա ընթացքում հեռացած սովորողների թիվը 27 19 25 աճ

      

  Վերլուծել սովորողների թվաքանակի փոփոխությունների պատճառները և կատարել եզրահանգումներ և մեկնաբանություններ /անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

__Աշակերտների  թվաքանակի  աճ  է  գրանցվել__դպրոցը  միջնակարգ  դառնալու  արդյունքում:

 

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 4. Ընդհանուր տվյալներ ուսուցիչների վերաբերյալ՝ ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար

Ցուցանիշը 2014-2015

ուստարի

2015-2016

ուստարի

2016-2017

ուստարի

Փոփոխություն ների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
Ուսուցիչների ընդհանուր թիվը 39 37 41 աճ
Ուսուցիչների միջին շաբաթական ծանրաբեռնվածությունը կամ դրույքաչափը 14,2 15,9 17.9 աճ

 

         Վերլուծել  ուսուցիչների  թվաքանակի, միջին  ծանրաբեռնվածության  փոփոխությունների  պատ-ճառները և կատարել եզրահանգումներ  և մեկնաբանություններ  /անհրաժեշտության  դեպքում  ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

___2014-15 ուստարում երկու  ուսուցիչ  ազատվել  են  ___աշխատանքից     իրենց  դիմումի  համաձայն, որի  արդյունքում  աճ  է  գրանցվել  դրույքաչափում:

 

 

Աղյուսակ 5. Տվյալներ ուսուցիչների տարիքային բաշխվածության վերաբերյալ՝ ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար

Ուսուցիչների թիվը 2014-2015 ուստարի 2015-2016 ուստարի 2016-2017 ուստարի Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
Մինչև 30 տարեկան 1 3 2 նվազում
31-ից 40 տարեկան 7 4 5 աճ
41ից -50 տարեկան 9 4 5                աճ
51-ից -55 տարեկան 11 11 10             նվազում
56 տարեկան և ավելի 9 18 19                աճ

          

  Վերլուծել ուսուցիչների տարիքային բաշխվածությունը,փոփոխությունների պատճառները և կատարել եզրահանգումներ և մեկնաբանություններ /անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

___Ուսուցիչները  իրենց  դիմումի  համաձայն  ազատվել  են  աշխատանքից,  որի  արդյունքում _դինամիկայում  գրանցվել  է  նվազում:

 

 

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 6. Տվյալներ ուսումնական_հաստատության ղեկավար և վարչական կազմի վերաբերյալ

 

Պաշտոնը Անունը, ազգանունը, հայրանունը Տվյալ պաշտոնում աշխատելու ժամանակահատվածը Տվյալ հաստատությունում աշխատելու ժամանակահատվածը Պետական պարգևները, կոչումները և այլն
Տնօրեն Խաչատրյան  Կարինե

Ռաֆիկի

25.05.2006թ. 25.05.2006թ.
Տնօրենի տեղակալ Ալեքյան  Անահիտ

Ժորայի

1.09.2008թ. 1.09.2000թ.
Տնօրենի տեղակալ Նալբանդյան  Հերմինե Սամվելի 22.08.2016 թ. 20.08.1996 թ.
Տնօրենի տեղակալ Մխիթարյան  Օֆելյա  Հրաչի 1.09.2014թ. 18.09.1985թ.
Հաշվապահ Ավետիսյան  Գայանե  Աշոտի 01.10.1996թ. 01.10.1996թ.

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 7. Տվյալներ ուսումնական.հաստատության կառավարման խորհրդի կազմի վերաբերյալ

 

Անուն, ազգանուն, հայրանուն Աշխատանքի վայրը, զբաղեցրած պաշտոնը Կրթությունը Հաստատության

խորհրդի կազմում ընդգրկված լինելու ժամանակահատվածը

Պետական պարգևները, կոչումները և այլն
Ի.Մ.Միրզոյան չի աշխատում բարձրագույն 2009-2015թթ.
Հ.Հ.Բաբայան եկ.հավ.բուժ.տեղ. բարձրագույն 2009-2015թթ.
Հ.Ա.Այվազյան ավագանու անդամ բարձրագույն 2009-2015թթ.
Ս.Է.Գևորգյան եկամ.հաշվ.առ.կոման. բարձրագույն 2014-2015թթ.
Հ.Ս.Նալբանդյան հ.47 դպր.,փոխտնօրեն բարձրագույն 2009-2015թթ.
Ք.Գ.Պետրոսյան չի աշխատում միջնակարգ 2009-2015թթ.
Վ.Հ. Դավթյան քաղաք.և հող. գլխ. բարձրագույն 2009-2015թթ.

      

 Վերլուծել  խորհրդի աշխատանքը,խնդիրները և կատարել առաջարկություններ խորհրդի կազմի գործունեության բարելավման ուղղությամբ /անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

____Դպրոցի____կոլեգիալ  կառավարման  մարմինը`  խորհուրդը,    իր  լիազորությունները  սահմանված  օրենքով  և  կանոնադրության  համաձայն_կատարում  է  տեղին  և     ժամանակին:                                                  Խորհրդի  կազմում փոփոխություններ  չկան:     

 

Աղյուսակ 8. Տվյալներ դասասենյակներում սեղան-նստարանների դասավորվածության և թվի վերաբերյալ

 

Դիտարկման ամսաթիվ –23.09.2016թ.————

Դասասենյակի համարը Դասասենյակի մակերեսը (քմ)

 

Սեղան-նստարանների դասավորվածության ձևը (շարքերով, շրջանաձև, T-աձև,

П-աձև, խառը)

Սեղան-նստարանների թիվը Սեղան-նստարանների շարքերի և միմյանց միջև հեռավորությունները
Դասասենյակ N1
206 43.4 շարքերով 9 -9 50սմ
209 43.4 շարքերով 13-13 50սմ
303 46.7 շարքերով 13-13 50սմ
304 43.4 շարքերով 9-9 60սմ
305 43.4 շարքերով 9-9 60սմ
306 30.8 շարքերով 13-13 50սմ
307 47.3 շարքերով 16-32 50սմ
309 34.8 շարքերով 12-12 50սմ
310 51.9 շարքերով 15-15 50սմ
311 48.4 շարքերով 18-36 50սմ
312 34.8 շարքերով 9-9 60սմ
314 48.4 շարքերով 16-16 50սմ
315 43.4 շարքերով 12-12 50սմ
316 43.4 շարքերով 14-28 50սմ
317 43.4 շարքերով 13-13 50սմ
318 43.4 շարքերով 15-15 50սմ
319 48.4 շարքերով 15-30 50սմ
402 48.4 շարքերով 15-15 50սմ
403 43.4 շարքերով 12-24 50սմ
404 43.4 շարքերով 13-13 50սմ
405 43.4 շարքերով 12-24 50սմ
406 43.4 շարքերով 12-24 50սմ
407 48.4 շարքերով 12-24 50սմ

        Հիմնավորել  սեղան-նստարանների  դասավորության նախընտրելի ձևի պատճառները: Կատարել եզրահանգումներ  և մեկնաբանություններ դասասենյակների կահավորման առավել նպաստավոր ձևերի վերաբերյալ` ուսուցման գործընթացի արդյունավետությունը  բարձրացնելու և դասապրոցեսի ընթացքում ինտերակտիվ մեթոդների կիրառումը խթանելու  նպատակով          / անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

_____Քանի  որ դպրոցի  շենքը  հարմարեցված  է,  սեղան — նստարանների  դասավորության  ձևը  նախընտրելի  է  շարքերով:

 

 

 

____________________________________________________________________________________________

Աղյուսակ 9. Տվյալներ յուրաքանչյուր դասասենյակներում մեկ սովորողին ընկնող մակերեսի վերաբերյալ

 

Դիտարկման ամսաթիվ    23.09.2016թ.

Դասասենյակի համարը Դասասենյակի մակերեսը (քմ) Մեկ սովորողին ընկնող մակերեսը (քմ) Նորմերից պակաս կամ ավել մակերեսը

(քմ)

Դասասենյակ N1
206 43.4 2.9
209 43.4 1.7
303 46.7 1.9
306 30.8 1.1
307 47.3 1.8
309 34.8 1.5
310 51.9 1.7
314 48.4 1.5
315 43.4 1.9
316 43.4 1.6
317 43.4 1.7
318 43.4 2.6
319 48.4 1.7
402 48.4 1.7
403 43.4 1.6
404 43.4 1.7
405 43.4 2.3
406 43.4 2
407 48.4 2.4

        Վերլուծել  դասասենյակներում  մեկ սովորողին ընկնող մակերեսին վերաբերող իրավիճակը և    կատարել եզրահանգումներ /անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

___Դպրոցը  հարմարեցված  էտարիների  ընթացքում  ավելացել  է  աշակերտների  թիվըուստի  դասասենյակում 1 սովորողին ընկնող մակերեսը փոփոխության է ենթարկվել

 

 

 

 

 

 

 

 

Չափանիշներ 1 և 2

Աղյուսակ 10. Տվյալներ արտակարգ իրավիճակներում հաստատության անձնակազմի և սովորողների տեղեկացված լինելու մասին

 

Դիտարկման ամսաթիվ   12.09 — 30.09.2016

N Չափանիշը Կատարել նշում համապատասխան փաստաթղթի և գույքի առկայության մասին (գրել փաստաթղթի անվանումը և ընդունման ամսաթիվը, թվարկել առկա գույքը)

Արձանագրել իրավիճակը

1. Ուսումնական հաստատության աշխատակազմը և սովորողները տիրապետում են արտակարգ իրավիճակներում գործելու վարքականոններին ՔՊ և ԱԻ միջոցառումների պլան,տեղեկացված է  ողջ կոլեկտիվը:
2. Ուսումնական հաստատության աշխատակազմը և սովորողները տեղեկացված են հաստատությունում առկա անվտանգության միջոցների (էլեկտրական վահանակի, հրշեջ տեղեկատուի, հրշեջ ծորակի և այլն) տեղերին ու տիրապետում են դրանց օգտագործման կանոններին Ողջ կոլեկտիվը իրազեկված է անվտանգության,հակահրդեհային սարքերի և նրանց օգտագործման միջոցներին՝հակահրդեհային վահանակ, կրակմարիչներ, էլեկտրո-վահանակներ:

 

 

       Այս չափանիշների ամբողջական ներկայացման նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել հարցումներ և դրանց արդյունքները հակիրճ ներկայացնել` ըստ հարցման մեջ ընդգրկված յուրաքանչյուր շահառու խմբի / անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

 

 

Չափանիշ 3

Աղյուսակ 11. Տվյալներ տեղական վտանգների գնահատման և աղետներին պատրաստվածության ու հակազդման մեխանիզմների ուղղությամբ հաստատությունում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ

 

Ամսաթիվը Դասարանը Միջոցառման անվանումը, նկարագիրը և օգտագործված ուսումնական նյութերը և պարագաները Մասնակից սովորողների և աշխատակիցների թիվը
2016-2017 ուստարվա ընթացքում 8-12 ՔՊ և ԱԻ ծրագրեր, ՔՊ և ԱԻ միջոցառումների պլաններ, 8-12 դաս. դասագրքեր:    163

   

           Անցկացված միջոցառումների արդյունավետության  գնահատման նպատակով ցանկալի է իրականացնել հարցումներ սովորողների և աշխատակիցների շրջանում և դրանց արդյունքները հակիրճ ներկայացնել`ըստ հարցման մեջ ընդգրկված յուրաքանչյուր շահառու խմբի / անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

______Հարցումների  շրջանակում պարզվեց,  որ  սովորողները  և  աշխատակիցները  հիմնականում  պատկերացնում  են   դպրոցում  և  տեղանքում   հնարավոր  աղետների`  երկրաշարժի,  սողանքի  և հրդեհի  դեպքում  իրենց  պարտականությունները  և  դրսևորման  ձևերը:

 

 

Աղյուսակ 12. Տվյալներ ուսումնական հաստատության քաղաքացիական պաշտպանության պլանից բխող սովորողների և աշխատակազմի հետ տարվա ընթացքում իրականացվող միջոցառումների և վարժանքների վերաբերյալ

Ամսաթիվը Դասարանը Միջոցառման/վարժանքի անվանումը, նկարագիրը և օգտագործված պարագաներն ու ուսումնական նյութերը

 

Մասնակից սովորողների և աշխատակիցների թիվը
05.09.2016 1-12 Զրույցներ նվիրված փրկարարական ծառայության աշխատողի օրվան: 483
07.11.2016-22.02.2017 3,6,7,8,9,10,11,12 Ըստ ուս.ծրագրերի` ՔՊ և ԱԻ միջոցառումներ, ծրագրեր և պլաններ: Օգտագործված սարքեր և պարագաներ՝ հակագազ,շնչադիմակ,կրակմարիչ,                           դոզաչափական սարքեր 269
01.03.2016 1-12 ՔՊ միջազգային օրվան նվիրված միջոցառումներ:Օգտագործված սարքեր և պարագաներ՝ հակագազ, շնչադիմակ,կրակմարիչ,                           դոզաչափական սարքեր, աշակերտական  սեղան-նստարաններ: 529

        Անցկացված միջոցառումների և վարժանքների արդյունավետության գնահատման նպատակով ցանկալի է իրականացնել հարցումներ սովորողների և աշխատակիցների շրջանում և դրանց արդյունքները հակիրճ ներկայացնել`ըստ հարցման մեջ ընդգրկված յուրաքանչյուր շահառու խմբի / անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

 

 Կազմակերպված  միջոցառումներրը`  <<Տարհանում>>,  <<Հրդեհ  դպրոցում>>, <<Երկրաշարժ>>,  <<Օդային  տագնապ>> վկայեցինոր  դպրոցի  ողջ  կոլեկտիվը  իրազեկված  է  և  կարող  է  գործել  նման  աղետների  դեպքում:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 13. Տվյալներ ուսումնական հաստատության շենքի ջեռուցման պայմանների մասին

 

Դիտարկման ամսաթիվ    21.11.2016

Ուսումնական հաստատությունն ապահովված է լոկալ ջեռուցման անվտանգ համակարգով

(ընտրել այո կամ ոչ սյունակը)

Այո Ոչ

(նկարագրել թե ինչպես է ջեռուցվում հաստատության շենքը)

Դասասենյակները, դահլիճները, այլ սենյակները, միջանցքները և այլն Ջեռուցման ձևը, (վառելիքի տեսակը) Ջերմաստիճանը շրջայցի պահին Ջեռուցման ժամերը

 

Դասասենյակ N1                                 206 Գազ տեղային 19° 05: 00-15:00
209 18° 05: 00-15:00
303 18,5° 05: 00-15:00
306 19° 05: 00-15:00
 307 19° 05: 00-15:00
309 19,5° 05: 00-15:00
310 18,5° 05: 00-15:00
311 19° 05: 00-15:00
314 19° 05: 00-15:00
315 19° 05: 00-15:00
316 19° 05: 00-15:00
317 19° 05: 00-15:00
318 19° 05: 00-15:00
319 19,5° 05: 00-15:00
402 19,5° 05: 00-15:00
403 19,5° 05: 00-15:00
404 20° 05: 00-15:00
405 20° 05: 00-15:00
406 20° 05: 00-15:00
407 19,5° 05: 00-15:00
Մարզադահլիճ 18° 05: 00-15:00
Միջոցառումների դահլիճ 18,5° 05: 00-15:00
Ուսուցչանոց 19° 05: 00-15:00
Ճաշարան 18° 05: 00-15:00
1-ին հարկի միջանցքներ 18,5° 05: 00-15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 13. Տվյալներ ուսումնական հաստատության շենքի ջեռուցման պայմանների մասին

 

Դիտարկման ամսաթիվ    23.12.2016

Ուսումնական հաստատությունն ապահովված է լոկալ ջեռուցման անվտանգ համակարգով

(ընտրել այո կամ ոչ սյունակը)

Այո Ոչ

(նկարագրել թե ինչպես է ջեռուցվում հաստատության շենքը)

Դասասենյակները, դահլիճները, այլ սենյակները, միջանցքները և այլն Ջեռուցման ձևը, (վառելիքի տեսակը) Ջերմաստիճանը շրջայցի պահին Ջեռուցման ժամերը

 

Դասասենյակ N1                      206 Գազ տեղային 19° 05: 00-15:00
209 18,5° 05: 00-15:00
303 18,5° 05: 00-15:00
306 19° 05: 00-15:00
 307 19,5° 05: 00-15:00
309 20° 05: 00-15:00
310 19° 05: 00-15:00
314 19° 05: 00-15:00
315 19° 05: 00-15:00
316 19° 05: 00-15:00
317 19° 05: 00-15:00
318 19,5° 05: 00-15:00
319 19,5° 05: 00-15:00
402 20° 05: 00-15:00
403 20° 05: 00-15:00
404 20° 05: 00-15:00
405 20° 05: 00-15:00
406 20° 05: 00-15:00
407 20° 05: 00-15:00
311 19° 05: 00-15:00
Մարզադահլիճ 18° 05: 00-15:00
Միջոցառումների դահլիճ 18,5° 05: 00-15:00
Ուսուցչանոց 19° 05: 00-15:00
Ճաշարան 18° 05: 00-15:00
1-ին հարկի միջանցքներ 18,5° 05: 00-15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 13. Տվյալներ ուսումնական հաստատության շենքի ջեռուցման պայմանների մասին

 

Դիտարկման ամսաթիվ    23.01.2017

Ուսումնական հաստատությունն ապահովված է լոկալ ջեռուցման անվտանգ համակարգով

(ընտրել այո կամ ոչ սյունակը)

Այո Ոչ

(նկարագրել թե ինչպես է ջեռուցվում հաստատության շենքը)

Դասասենյակները, դահլիճները, այլ սենյակները, միջանցքները և այլն Ջեռուցման ձևը, (վառելիքի տեսակը) Ջերմաստիճանը շրջայցի պահին Ջեռուցման ժամերը

 

Դասասենյակ N1                      206 Գազ տեղային 19° 05: 00-15:00
209 19° 05: 00-15:00
303 18,5° 05: 00-15:00
306 18,5° 05: 00-15:00
 307 18,5° 05: 00-15:00
309 19° 05: 00-15:00
310 19° 05: 00-15:00
311 19° 05: 00-15:00
314 19,3° 05: 00-15:00
315 19,5° 05: 00-15:00
316 19,5° 05: 00-15:00
317 20° 05: 00-15:00
318 20° 05: 00-15:00
319 20° 05: 00-15:00
402 20° 05: 00-15:00
403 20° 05: 00-15:00
404 20° 05: 00-15:00
405 20° 05: 00-15:00
406 20° 05: 00-15:00
407 19,5° 05: 00-15:00
Մարզադահլիճ 18° 05: 00-15:00
Միջոցառումների դահլիճ 18,5° 05: 00-15:00
Ուսուցչանոց 19° 05: 00-15:00
Ճաշարան 18° 05: 00-15:00
1-ին հարկի միջանցքներ 18,5° 05: 00-15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 13. Տվյալներ ուսումնական հաստատության շենքի ջեռուցման պայմանների մասին

 

Դիտարկման ամսաթիվ    10.02.2017թ.

Ուսումնական հաստատությունն ապահովված է լոկալ ջեռուցման անվտանգ համակարգով

(ընտրել այո կամ ոչ սյունակը)

Այո Ոչ

(նկարագրել թե ինչպես է ջեռուցվում հաստատության շենքը)

Դասասենյակները, դահլիճները, այլ սենյակները, միջանցքները և այլն Ջեռուցման ձևը, (վառելիքի տեսակը) Ջերմաստիճանը շրջայցի պահին Ջեռուցման ժամերը

 

Դասասենյակ N1                      206 20° 05: 00-15:00
209 20° 05: 00-15:00
303 19,5° 05: 00-15:00
306 19,5° 05: 00-15:00
 307 19,5° 05: 00-15:00
309 20° 05: 00-15:00
310 19,5° 05: 00-15:00
311 20 05: 00-15:00
314 20° 05: 00-15:00
315 20° 05: 00-15:00
316 20° 05: 00-15:00
317 20° 05: 00-15:00
318 19,5° 05: 00-15:00
319 19,5° 05: 00-15:00
402 20° 05: 00-15:00
403 20° 05: 00-15:00
404 20° 05: 00-15:00
405 19,5° 05: 00-15:00
406 19,5° 05: 00-15:00
407 19,5° 05: 00-15:00
Մարզադահլիճ 18° 05: 00-15:00
Միջոցառումների դահլիճ 18,5° 05: 00-15:00
Ուսուցչանոց 19° 05: 00-15:00
Ճաշարան 18° 05: 00-15:00
1-ին հարկի միջանցքներ 18,5° 05: 00-15:00

            Վերլուծել ջեռուցման հետ կապված վիճակն ու խնդիրները և կատարել եզրահանգումներ ու առաջարկություններ  / անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

_____Դպրոցն  ապահովված  է  լոկալ  ջեռուցումով__և  ջեռուցման  հետ  կապված  խնդիրներ  չունենք:

 

 

 

Աղյուսակ 14. Տվյալներ ուսումնական հաստատության ջրամատակարարման, սանհանգույցների (կոյուղացման) առկայության և դրաց վիճակի վերաբերյալ

 

Դիտարկման ամսաթիվ   15.08.2017թ.

Հաստատության ջրամատակարարումը

(լրացնել համապատասխան սյունակը)

Ապահովված է շուրջօրյա հոսող խմելու ջրով

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Ապահովված է հոսող խմելու ջրով, բայց ոչ շուրջօրյա Ապահովված չէ հոսող խմելու ջրով
այո Օրեկան քանի՞ ժամ է ջրամատակարարումը (նկարագրել խնդիրը)
ոչ  

14 ժամ

(պարզաբանել ինչպե՞ս է լուծվում ջրամատակարաման հարցը)

Տարածաշրջանը չունի շուրջօրյա ջրամատակարարում :Ջրամատակարարման հարցը լուծվում է լրացուցիչ ջրի քանակի պահեստավորումով:

Հաստատության սանհանգույցները և դրանց վիճակը
Շենքի հարկը

 

Սանհանգույցների թիվը Աղջիկների սան-հանգույցի առկայու

թյունը (ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Տղաների սան-հանգույցի առկայու

թյունը

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Հիգիենայի պարագաների առկայու

թյունը (ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Հարմարեց վածությունը հաշմանդա

մություն ունեցող անձանց կարիքներին

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

 

Վերանո րոգված են, թե ոչ (ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)
1-ին հարկ 1 Այո

Ոչ

Այո

Ոչ

   

Ոչ

Այո

Ոչ

Այո

Ոչ

II հարկ 1 այո ոչ այո ոչ ոչ
III հարկ 2 ոչ այո այո ոչ ոչ
IV հարկ 1 այո ոչ այո ոչ ոչ

 Վերլուծել  ջրամատակարարման  և սանհանգույցների հետ կապված վիճակն ու խնդիրները  և կատարել եզրահանգումներ ու մեկնաբանություններ / անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

Սանհանգույցները  կարիք   ունեն___վերանորոգման:    Ընթացիկ  տարում  նախատեսվում  է  կատարել  վերանորոգման   աշխատանքներ դպրոցի բյուջեի հաշվին/ խնայողությունների/:

Աղյուսակ 15. Տվյալներ ուսումնական հաստատությունում սննդի կետի առկայության և սննդի կազմակերպման վերաբերյալ

 

Դիտարկման ամսաթիվ  15.08.2017

Ուսումնական հաստատությունում առկա է սննդի կետ, թե ոչ

(ընտրել այո կամ ոչ սյունակը)

Այո Ոչ

(նկարագրել, թե ինչպես է կազմակերպվում սովորողների և աշխատակիցների սննդի ապահովման խնդիրը)

Ուսումնական հաստատության սննդի կետում փակցված են առողջ սննդակարգի վերաբերյալ համապատասխան պաստառներ, թե ոչ

(ընտրել այո կամ ոչ սյունակը)

Այո Ոչ
Նկարագրել սննդի կետի սանիտարական վիճակը` ըստ հակահամաճարակային ծառայության
Սննդի կետի տեսակը (բուֆետ, ճաշարան ) Միաժա մանակ սնվելու հնարավորություն ունեցող անձնաց թիվը և տարածքը (քմ) Սառը և տաք հոսող ջրի առկայությունը

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Լվացարանի և հիգիենայի պարագաների առկայությունը (ընդգծել այո կամ ոչ բառերը) Տաք սննդի հնարավորությունը

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Վերանո րոգված է, թե ոչ

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

50.4

20 անձ

Այո

Ոչ

Այո

Ոչ

Այո

Ոչ

Այո

Ոչ

        Վերլուծել սննդի  կետի առկայության և դրա վիճակի հետ կապված խնդիրները և կատարել եզրահանգումներ  ու առաջարկություններ անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

    Դպրոցում գործող  սննդի կետը` բուֆետը,ապահովված է սառը և տաք հոսող ջրով:Միաժամանակյա սնվելու հնարավորություն ունեն 20 անձ: Բուֆետը ապահովում է որակով և բավարար քանակությամբ արագ սնունդովԲուֆետի  տարածքը  տրված  է  վարձակալությամբ: Հսկվում  է  ամենօրյա  սննդի  որակը տնօրինության և բուժքրոջ կողմից և արձանագրվում է համապատասխան մատյանում

 

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 16. Տվյալներ ուսումնական հաստատությունում բուժկետի առկայության և բուժսպասարկման վիճակի վերաբերյալ

 

 

Դիտարկման ամսաթիվ    15.08.2017թ.

Ուսումնական հաստատությունում առկա է բուժկետ

(ընտրել այո կամ ոչ սյունակը)

Այո Ոչ

(նկարագրել, թե ինչպես է կազմակերպվում սովորողներին և աշխատակիցներին առաջին բուժօգնության տրամադրման խնդիրը:)

Ուսումնական հաստատությունն ունի բուժաշխատող և կարող է տրամադրել առաջին բուժօգնություն (ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)
Այո

Ոչ

Բուժկետի գտնվելու հարկը և տարածքը (քմ) Բուժաշխատողներ թիվը և նրանց պաշտոն

ները

Բուժկետում առկա գույքը Բուժկետը վերանո րոգված է, թե ոչ

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Սանիտարական վիճակը Առաջին բուժօգնության միջոցների և դեղերի առկայությունը
    I հարկ 15,9 Մեկ բուժքույր Հասակա-չափ, կշեռք, տոնոմետր, պահարան, 1բազմոց,   2սեղան,      4աթոռ,  տեսո-

ղությունը  որոշող աղյուսակ

 

Այո

Ոչ

բավարար այո

      Վերլուծել  բուժկետի առկայության և դրա վիճակի հետ կապված խնդիրները և կատարել եզրահանգումներ ու առաջարկություններ անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

 

  Դպրոցում գործում է բուժկետ,որն սպասարկում է մեկ բուժքույր:Ապահովված է հոսող սառը ջրով,ունի առաջին բուժօգնության պարագաներ,դեղորայք,վիրակապեր:

Աշխատակիցների և սովորողների անհրաժեշտության դեպքում ստանում են առաջին բուժօգնություն:

Անհրաժեշտ է ապագայում այն ապահովել  տաք ջրով:

 

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 17. Տվյալներ ուսումնական հաստատության սովորողների ֆիզիկական, հոգևոր և սոցիալական առողջությանն ուղղված աշխատանքների վերաբերյալ

 

Հաստատությունում գրանցված ալկոհոլի, ծխախոտի, թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի օգտագործման դեպքերը տվյալ ուստարում
Դեպքը Ամսաթիվը Դասարանը, սովորողը(ները) Ձեռնարկված միջոցառումը
1. Նման  դեպքեր  տեղի  չեն  ունեցել
2.
3.
……..
Ալկոհոլի, ծխախոտի, թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի օգտագործումն կանխարգելելու ուղղությամբ իրականացված ուսումնական ծրագրերը և միջոցառումները
Ծրագիրը կամ միջոցառումը (նշել թեման) Ամսաթիվը Դասարանը

 

1.Բժշկական զրույց անձնակազմի և աշակերտների համար

<<Ծխախոտի  վնասակար  ազդեցությունը  առողջության  վրա>>

Փետրվար VIII,IX,X
2.Առողջ ապրելակերպի դասընթաց Հունվար-փետրվար VIII-X դաս.
3.Զրույց  <<Ինչպես  են  վնասակար  սովորույթները  մտնում  մեր  կյանք>> 11.03.2015թ. VI-VII դաս.
Հաստատությունում գրանցված մարմնական վնասվածքներ հասցնելու դեպքերը, դրանց բացահայտմանն ու կանխարգելմանն ուղղված քայլերը
Դեպքը               Ամսաթիվը Դասարանը Բացահայտմանն ու կանխմանն ուղղված քայլերը
1.Նման  դեպքեր  տեղի  չեն  ունեցել,  որը  հետևանք  է  ծնողների  հետ  սերտ  համագործակցության,  դասղեկական  ժամերին  ընդգրկված  թեմաների,  ինչպես  նաև  առանձին  աշակերտների  հետ  տարված  զրույցների
2
…..
Հաստատությունում սովորողների նկատմամբ բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման դեպքերի բացահայտման, դրանց մասին զեկուցման, դրանց կանխարգելման և հանրային քննարկման մեխանիզմները
Դեպքը Ամսաթիվ Դասարանը, սովորողը(ները) Բացահայտման, քննարկման մեխանիզմը, ձեռնարկված քայլերը և կանխարգելման ուղիները
1.       Նման  դեպքեր  տեղի  չեն  ունեցել, քանզի  դրանց  կանխարգելմանը  մեծապես   նպաստել  են  1-ից  4-րդ  դասարաններում  <<Հանդուրժողական  ուսուցում>>  դասընթացը,  իսկ 5-ից  9-րդ  դասարաններում`  <<Հանդուրժողականություն  և  զանազանություն>> ծրագրի  ուսուցումը
2.
3.
Ուսումնական հասատության կողմից երեխայի խնամքի ու դաստիարակության, ընտանիքում ծնողական պարտականությունների նկատմամբ պատասխանատվության բարձրացման, ինչպես նաև բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման բացառման, երեխային զարգացման համար անվտանգ միջավայրի ձևավորման հարցերի վերաբերյալ ծնողների իրազեկմանն ուղղված միջոցառումներ և մեխանիզմներ
Միջոցառում Ամսաթիվ Մասնակիցները, դրանց թիվը Առաջադրված մեխանիզմ
1.       Համադպրոցական ծնողական ժողով.

<<Ճանաչենք  մեր  երեխային>>

17.12.2016 90 Ուսումնասիրել սեփական երեխաներին
2.       Համադպրոցական ծնողական ժողով.

<<Ծնողի  դերը  ընտանեկան  դաստիարակության  գործում>>

6.04.2017 80 Գիտական մոտեցում դաստիարակությանը,  փոխադարձ  վստահության  մթնոլորտի  ստեղծում
3.       Զրույցներ  ծնողների  հետ  հանդիպումների  ժամանակ Ուստարվա   ընթացքում 300 Ծնողների  մշտական վերահսկողություն

 

Հաստատությունում կազմակերպված ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումները` ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի փոխանցման ուղիների և կանխարգելման մասին սովորողների գիտելիքների մակարդակը բարձրացնելու նպատակով
Դասընթացի անվանումը, միջոցառման թեման, օգտագործված ուսումնամեթոդական նյութերը Ամսաթիվ Դասարանը(ները)

 

 

Մասնակիցների թիվը
1.Առողջ ապրելակերպի դասընթաց Հունվար 81,82,9,11 142
2.Դասղեկական   ժամեր <<ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ>>  թեմայով 2.12.2014 81,82,9,10,11 142
3.Անկյուն  դպրոցի  սրահում  նվիրված  <<ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ>>  -ին
Ուսումնական հաստատության ստեղծած ուսումնամեթոդական նյութերը և կազմակերպած միջոցառումները` ուղղված բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման դեմ
Դասընթացի անվանումը, միջոցառման թեման, օգտագործված ուսումնամեթոդական նյութերը Ամսաթիվ Դասարանը(ները) Մասնակիցների թիվը
1.<<Հանդուրժողականության ուսուցում>> դասղեկի ժամին Տարվա ընթաց-քում 1-4 200
2.<<Հանդուրժողականություն և զանազանություն>> դասղեկի ժամին

Օգտագործվել  են  պաստառներ  թրաֆիքինգի  վերաբերյալ

Տարվա ընթաց-քում 5-9 240
……….

             Վերլուծել հաստատության սովորողների ֆիզիկական հոգևոր և սոցիալական առողջությանն ուղղված աշխատանքների արդյունավետությունը,առկա խնդիրները և կատարել եզրահանգումներ ու մեկնաբանություն անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

 

Դպրոցում սովորողների ֆիզիկական,հոգևոր և սոցիալական առողջությանն ուղղված քայլերը ապահովվում են ՄԱԿի համապատասխան կոնվենցիաների և ՀՀ համապատասխան օրենքների և իրավական ակտերի պահանջները:

Հաջողություն է,որ դպրոցում ցովորողների կողմից չկան ծխապոտի,ալկոհոլի,թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի օգտագործման դեպքեր:Չկան նաև երեխաների նկատմամբ կատարված բռնության դեպքեր:

Կատարված կանխարգելիչ քայլերը տվել են իրենց արդյունքները:Սրանք վտանգներ են,որոնց կանխարգելումը հետագա աշխատանքներում ևս կրելու է առաջնային բնույթ:   

 

Աղյուսակ 18. Տվյալներ սովորողների ուսումնառության արդյունքների վերաբերյալ տվյալ ուսումնական տարում

2016-2017 ուստարի

Հիմնական առարկաներ Սովորողների թիվը Հիմնական առարկաներից տարեկան գնահատականների միջինը 4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգման և 9-րդ, 12-րդ դասարաններում  պետական ավարտական քննությունների միավորների միջինը
4-րդ. դաս. 9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

4-րդ. դաս. 9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

4-րդ.

դաս.

9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

Հայոց լեզու 8.0 7.1 6.9 8.2 14.5 14.8
Մաթեմատիկա 8.2 7.2 8.1 15.0 16.3
Գրականություն 8.1 7.6 16.1
Ռուսաց լեզու 8.3 8.4 7.6 17.2
Օտար լ. /անգլ./ 7.3 7.4 8.2 15.4
Երաժշտություն 8.7
Կերպարվեստ 8.7
Ես և շրջակա 8.3
Տեխնոլոգիա 9.4
Շախմատ 8.2
Ֆիզկուլտուրա 8.6 8.7 7.9 8.0
ՆԶՊ և անվտ. 7.4 7.3
Կենսաբ. 8.0 7.2
Քիմիա 8.0 7.4 15.8
Ֆիզիկա 8.1 7.9 16.3
Հայ.աշխարհ. 7.4 7.6
Հայոց պատմ. 7.6 7.8 15.3 18.0
Համաշխարհ. 7.9 7.4
Հ.եկ.պատմ. 8.7
Հասարակ. 7.4 7.4
Հանրահաշ. 7.0 6.8
Երկրաչափ. 6.8 7.1
Ինֆոր. 7.8 8.8
Ընդամենը 45 46 16 83.7 131.8 120.9 16.3 133.6 49.1

 

 

Աղյուսակ 19. Տվյալներ սովորողների ուսումնառության արդյունքների վերաբերյալ նախորդ ուստարում

2015-2016ուստարի

Հիմնական առարկաներ Սովորողների թիվը Հիմնական առարկաներից տարեկան գնահատականների միջինը 4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգման և 9-րդ, 12-րդ դասարաններում պետական ավարտական քննությունների քննությունների միավորների միջինը
4-րդ. դաս. 9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

4-րդ. դաս. 9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

4-րդ.

դաս.

9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

Հայոց լեզու 7.9 7 8.0 15.0
Մաթեմատիկա 6.7 6.7 8.0 14.3
Գրականություն
Ռուսաց լեզու 8 7.4 14.3
Օտար լ. /անգլ./ 7.3 7.4 16.2
Ֆիզկուլտուրա 8.4 7.8 9.4
ՆԶՊ և անվտ. 7.3
Կենսաբ. 7.2 16.7
Քիմիա 7.4 13.1
Ֆիզիկա 7.4 16.4
Հայ.աշխարհ. 7.8 15.9
Հայոց պատմ. 7.6 15.5
Համաշխարհ. 8.3
Հ.եկ.պատմ. 8.6
Հասարակ. 7.2
Հանրահաշ. 6.4
Երկրաչափ. 6.1
Ինֆոր. 7.6
Ընդամենը 42 55 38.3 133.6    — 16.0 130.4

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 20. Տվյալներ 4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգման և 9-րդ, 12-րդ դասարաններում պետական ավարտական քննությունների արդյունքների փոփոխության դինամիկայի վերաբերյալ

 

Քննական առարկաներ Քննությունների միջին միավորների փոփոխությունը նախորդ ուսումնական տարվա նկատմամբ՝ ըստ կրթական աստիճանների
Քննությունների միջին միավորների աճի տոկոսը Քննությունների միջին միավորների նվազման տոկոսը
4-րդ. դաս. 9-րդ. դաս. 12-րդ. դաս. 4-րդ. դաս. 9-րդ. դաս. 12-րդ. դաս.
Հայոց լեզու 0.2 0.5
Մաթեմատիկա 0.1 0.7
Անգլ. 0.8
Ռուսերեն. 2.9
Կենսաբ.
Ֆիզիկա 0.1
Քիմիա 2.7
Ֆիզկուլտ 1.4
Հ.աշխարհ.
Հ.պատմ. 0.2
Ընդամենը 0.1 8.2 1.1

 

        Վերլուծել հաստատության  սովորողների տարեկան միջին գնահատականների և պետական ավարտական քննությունների միջին միավորների փոփոխությունները`ըստ կրթական աստիճանների և հիմնական առարկաների:Կատարել եզրահանգումներ անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

______Սովորողների  գիտելիքների,  կարողությունների,  հմտությունների  ձեռքբերմանը,  արժեքային  համակարգի  ձևավորմանը,  սովորողների  զարգացմանն  ուղղված  գործողությունների  առաջնությունը,  ուսումնական   հաստատության  տարեկան  աշխատանքային  ծրագրում  դրանց  արտացոլումը.                   1.    Դպրոցում  դասապրոցեսի  կազմակերպման  համար_դասասենյակներն  ապահովվել  են  անհրաժեշտ  պայմաններով:

 1. Ուսուցիչների  դասն  արդյունավետ  կազմակերպելու  համար  տրվել  են  դիդակտիկ  և  օժանդակ  նյութեր:
 2. Ուսուցիչների մանկավարժական  գիտելիքների  և  հմտությունների  բարձրացման  համար____  կազմակերպվել  եմ  սեմինարներ:
 3. Դասապրոցեսի արդյունավետությունը  բարձրացնելու  համար____ուսուցիչները  դասին  ներկայացել  են   նախօրոք կազմված դասի  պլաններով և դիդակտիկ նյութերով:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 21. Տվյալներ սովորողների առաջադիմության վերաբերյալ տվյալ և նախորդ 2 ուստարիների համար՝ ըստ կրթական աստիճանների

 

Ցուցանիշ 2014-2015 ուսատրի 2015-2016 ուստարի 2016-2017ուստարի
1-ից

4-րդ. դաս.

5-ից

9-րդ.

դաս.

10-ից 12-րդ.

դաս.

1-ից

4-րդ. դաս.

5-ից

9-րդ.

դաս.

10-ից 12-րդ.

դաս.

1-ից

4-րդ. դաս.

5-ից

9-րդ.

դաս.

10-ից 12-րդ.

դաս.

Գերազանց առաջադիմությամբ սովորողների թիվը և տոկոսը՝ ըստ կրթական աստիճանների

(տոկոսի հաշվարկը. տվյալ կրթական աստիճանում «9» և «10» տարեկան գնահատական ունեցող սովորողների թվի հարաբերությունը  այդ կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

31

 

22.1%

4

 

0.02%

 

35

 

26%

13

 

6%

1

 

6%

67

 

40.3%

 

21

 

8.8%

2

 

3.5%

Ցածր առաջադիմությամբ սովորողների թիվը և տոկոսը` ըստ կրթական աստիճանների

(տոկոսի հաշվարկը. տվյալ կրթական աստիճանում «4», «5» և «6» տարեկան գնահատական ունեցող սովորողների թվի հարաբերությունը այդ կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

40

 

29%

140

 

64%

 

 

46

 

34%

135

 

61%

11

 

65%

39

 

23.5%

141

 

59.2%

33

 

59%

Ավարտման գործակից՝ ըստ կրթական աստիճանների

(հաշվարկ. տարրական, հիմնական և միջնակարգ դպրոցի ավարտական դասարաններում  քննություններից դրական տարեկան գնահատական ստացածների հարաբերությունը  նույն դասարանների սովորողների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

Երկտարեցիների թիվը և տոկոսը՝ ըստ կրթական աստիճանների

(տոկոսի հաշվարկ. տվյալ կրթական աստիճանում երկտարեցիների թվի հարաբերությունը նույն կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Կրկնուսույցների մոտ պարապող սովորողների թիվը և տոկոսը՝ ըստ կրթական աստիճանների

(տոկոսի հաշվարկ. տվյալ կրթական աստիճանում կրկնուսուիցների մոտ պարապողների թվի հարաբերությունը նույն կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Միասնական քննություններին մասնակիցների թիվը և տոկոսը՝ շրջանավարտների ընդհանուր թվի նկատմամբ

(տոկոսի հաշվարկ. 12-րդ դասարանի շրջանավարտներից միասնական քննություններին մասնակիցների թվի հարաբերությունը շրջանավարտների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Լրացնել միայն 12-րդ դասարանի համար

____ ____ ____ ____ ____ ____
Ավարտական և միասնական քննություններից անբավարար ստացած շրջանավարտների թիվը և տոկոսը՝ շրջանավարտների ընդհանուր թվի նկատմամբ

(տոկոսի հաշվարկ. 12-րդ դասարանի շրջանավարտներից ավարտական և միասնական քննություններին անբավարար ստացածների թվի հարաբերությունը շրջանավրտների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Լրացնել միայն 12-րդ դասարանի համար

____ ____ ____ ____ ____ ____
Հիմնական դպրոցն ավարտած սովորողներից նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական հաստատություններ ընդունվածների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. հիմնական դպրոցի շրջանավարտներից նախնական և միջին մասնագիտական հաստատություններ ընդունվածների թվի հարաբերությունը 9-րդ դասարանի սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Լրացնել միայն 9-րդ դասարանի համար

____ ____ ____ ____ ____ 18

39%

Հիմնական դպրոցն ավարտած սովորողների թիվը և տոկոսը, որոնք ուսումը շարունակում են ավագ դպրոցներում կամ ավագ դասարաններում

(տոկոսի հաշվարկ. հիմնական դպրոցի շրջանավարտներից ավագ դպրոցներում կամ ավագ դասարաններում ուսումը շարունակողների թվի հարաբերությունը 9-րդ դասարանի սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Լրացնել միայն 9-րդ դասարանի համար

____ ____ ____ ____ ____ 20

43%

____
Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական հաստատություններ ընդունված 12-րդ դասարանի շրջանավարտների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. 12-րդ դասարանի շրջանավարտներից նախնական և միջին մասնագիտական հաստատություններ ընդունվածների թվի հարաբերությունը 12-րդ դասարանի սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Լրացնել միայն 12-րդ դասարանի համար

____ ____ ____ ____ ____ 4

25%

Բուհեր ընդունված շրջանավարտների թիվը և տոկոսը՝ շրջանավարտների ընդհանուր թվի համեմատ

(տոկոսի հաշվարկ. 12-րդ դասարանի շրջանավարտներից բուհեր ընդունվածների հարաբերությունը 12-րդ դասարանի սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Լրացնել միայն 12-րդ դասարանի համար

____ ____ ____ ____ ____ ____  

 

5

31%

 

 

Սովորողների բացակայությունների թիվը ժամերով՝ ըստ կրթական աստիճանների .

(հաշվարկ. հաստատության տվյալ կրթական աստիճանի բոլոր դասարանների դասամատյաններում գրանցված բացակայությունների գումարային թիվը արտահայտված ժամերով)

 

 

 

1230

 

 

 

2692

 

 

 

336

 

 

 

913

 

 

 

2954

 

 

 

483

 

 

 

1637

 

 

 

3223

 

 

 

886

Դասարանից դասարան վաղաժամկետ փոխադրված սովորողների թիվը և տոկոսը՝ըստ կրթական ատիճանների

(տոկոսի հաշվարկ. տվյալ կրթական աստիճանում դասարանից դասարան վաղաժամկետ փոխադրված սովորողների թվի հարաբերությունը նույն կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

 

Ուսումնական տարվա ընթաց-քում տվյալ հաստատությունից այլ հաստատություն տեղափոխված սովորողների թիվը և տոկոսը ըստ կրթական աստիճանների (տոկոսի հաշվարկ. տվյալ կրթական աստիճանում տվյալ հաստատությունից տեղափոխված սովորողների ընդհանուր թվի հարաբերությունը նույն կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

այդ թվում

6

3%

6

3%

4

7%

-ՀՀ այլ հաստատություններ տեղափոխվածների թիվը
-այլ երկրների ուսումնական հաստատությունների տեղափոխվածների թիվը
ՈՒսումնական տարվա ընթացքում ուսումն ընդհատած (անավարտ թողած) սովորողների ընդհանուր թիվը ըստ կրթական աստիճանների, այդ թվում
-հիվանդության, անկարողության պատճառով
-ընտանիքի սոցիալական վիճակի պատճառով
-սովորել չցանականալու պատճառով
-այլ պատճառներով

Վերլուծել  հաստատության սովորողների առաջադիմությանը վերաբերող ցուցանիշները և դրանց փոփոխությունը վերջին 3 ուստարիների կտրվածքով:Կատարել եզրահանգումներ սովորողների առաջադիմության բարելավման ուղղությամբ /անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

 

____Դասապրոցեսի  արդյունավետությունը  բարձրացնելու  համար  ուսուցիչները  դասին  ներկայացել  են  դասի  պլաններով:    

       Ուսուցիչները   դասի  պլանավորման  ժամանակ  հիմնականում  առաջնություն  են  տրվել  դասի  կազմակերպման  խմբային  և  ինտերակտիվ  մեթոդներին:  

     Դասապրոցեսի  արդյունավետությունը  պարզելու  համար  կազմակերպվել  են  բազմաթիվ  դասալսումներ  և  մշտադիտարկումներ հետևյալ  թեմաներով` բանավոր  գնահատումտնային  աշխատանքի  կատարում, աշակերտների  ինքնուրույն  աշխատանքը  դասի  ընթացքումուսուցչի  աշխատանքը  հետ  մնացող  աշակերտների  հետաշակերտների  մասնակցությունը  դասինաշակերտների  աշխատանքը  կրկնողության  ժամանակնոր  մեթոդների  և  հնարների  կիրառումը  դասապրոցեսումորոնց  ընթացքում  վեր  են  հանվել  ամբողջ  դասի  ընթացքում կատարված   թերությունները  և  դրանց քննարկումների արդյունքում վերացվել են թերություններն ու սխալները: Կազմակերպվել  են  բաց  դասերորոնք  նպաստել  են  աշակերտների  կողմից  տարբեր  նյութերի   ուսումնասիրմանը և գիտելիքների  ավելացմանը: Կազմակերպվել են  խմբային  աշխատանքներ  դասի  ընթացքումբաց  քննարկումներ,__բանավեճեր  և  վերլուծական  աշխատանքներ:

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 22. Տվյալներ մարզային, հանրապետական, միջազգային առարկայական օլիմպիադաներում  ու մարզական,  մշակութի ոլորտում ստեղծագործական և կատարողական  մրցույթներին սովորողների մասնակցության վերաբերյալ

Ցուցանիշ 2014-2015

ուստարի

2015-2016

ուստարի

2016-2017

ուստարի

Մարզային առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թիվը և տոկոսը՝ հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի համեմատ

(տոկոսի հաշվարկ. մարզային առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թվի հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

6

 

0.01%

 

 

 

16

 

0.03%

 

13

 

2.5%

Մարզային առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը (տոկոսի հաշվարկ. մարզային առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացածների թվի հարաբերությունը հաստատությունից մասնակիցների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)
Հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թիվը և տոկոսը՝ հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի համեմատ

(տոկոսի հաշվարկ. հաստատությունից հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թվի հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Հանրապետական առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. հանրապետական առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացածների թվի հարաբերությունը հաստատությունից մասնակիցների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Միջազգային առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թիվը և տոկոսը՝ հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի համեմատ

(տոկոսի հաշվարկ. միջազգային առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թվի հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Միջազգային օլիմպիադաներում մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. միջազգային առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացածների թվի հարաբերությունը հաստատությունից մասնակիցների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Մարզային և հանրապետական մարզական ու մշակույթի ոլորտում ստեղծագործական ու կատարողական մրցույթների մասնակիցների թիվը և տոկոսը՝ հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի համեմատ

(տոկոսի հաշվարկ. մարզային և հանրապետական մարզական ու մշակույթի ոլորտում ստեղծագործական ու կատարողական մրցույթների մասնակիցների թվի հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Միջազգային մարզական ու մշակույթի ոլորտում ստեղծագործական ու կատարողական մրցույթներին մրցանակների ստացած սովորղների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. միջազգային մարզական ու մշակույթի ոլորտում ստեղծագործական ու կատարողական մրցույթներին մրցանակներ ստացածների թվի հարաբերությունը հաստատությունից մասնակիցների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

 

Աղյուսակ 23. Տվյալներ ուսուցչական անձնակազմի և նրանց գործունեության վերաբերյալ

 

Ցուցանիշ 2014-2015

ուստարի

2015-2016

ուստարի

2016-2017

ուստարի

Բարձրագույն մանկավարժական որակավորում ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. բարձրագույն մանկավարժական որակավորում ունեցող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

34

0.87%

 

33

0.89%

 

 

 

36

87.8%

 

Ըստ մասնագիտության դասավանդող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. ըստ մասնագիտության դասավանդող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

39

100%

 

 

 

38

100%

 

 

 

41

100%

 

Տարակարգ ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. տարակարգ ունեցող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

2

0.05%

 

2

0.05%

1

0.04%

 

Գիտական կոչում ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. գիտական կոչում ունեցող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

        —  

Նախարարության կողմից երաշխավորված կամ այլ կազմակերպություններում վերջին 3 տարում վերապատրաստում անցած ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. վերջին 3 տարում վերապատրաստում անցած հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

Որպես ուսուցիչ վերապատրաստող (դասախոս) վերապատրաստված և վերապատրաստման դասընթացներ վարող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. վերապատրաստման դասընթաց վարող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

Ուսուցիչների միջին տարիքը

(հաշարկ. հաստատության բոլոր ուսուցիչների տարիքների գումարի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին)

 

51,6%

 

 

52,6%

 

 

53.4%

Միջազգային ու հանրապետական պարբերականներում (ամսագրերում) հոդվածներ, մասնագիտական հրապարակումներ, ինչպես նաև դասագրքեր, մեթոդական ձեռնարկներ, գիտամանկավարժական, հեղինակային և այլ աշխատություններ ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը.

(տոկոսի հաշվարկ. հոդվածներ և վերը նշված մասնագիտական հրապարակումներն ունեցող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

Դասավանդման աշակերտակենտրոն, մասնակցային, ինտերակտիվ մեթոդներին տիրապետող և դրանք կիրառող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. դասավանդման աշակերտակենտրոն, ինտերակտիվ մեթոդներին տիրապետող և կիրառող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

39

100%

 

 

 

 

 

 

38

100%

 

 

 

 

 

 

41

100%

Ուսումնական գործընթացում տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ, այդ թվում՝ ինտերնետ, կիրառող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. ուսումնական գործընթացում տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ, այդ թվում ինտերնետ կիրառող ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

39

100%

 

 

 

 

 

 

38

100%

 

 

 

 

 

 

41

100%

Սովորողներին համակարգիչների կիրառմամբ տնային աշխատանքներ հանձնարարող ուսուցիչների թիվը 39

100%

38

100%

41

100%

Ուսուցիչների բացակայությունների ընդհանուր թիվը

(հաշվարկ. ուստարվա ընթացքում հաստատության բոլոր ուսուցիչների բացակայած օրերի ընդհանուր թիվը)

49 40
ՈՒստարվա ընթացքում հաստատությունում անցկացվող ցուցադրական բաց դասերի թիվը 32 29 37
ՈՒսումնական տարվա ընթացքում ուսուցիչների փոխադարձ դասալսումների թիվը 96 95 98
ՈՒսումնական տարվա ընթացքում հաստատությունից դուրս անցկացվող գործնական պարապմունքների թիվը,
Նախարարության, ինչպես նաև նախարարության և Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հետ համատեղ անցկացվող մրցույթներին մասնակցած ուսուցիչների թիվը և տոկոսը:

(տոկոսի հաշվարկ. մրցույթներին մասնակցած հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

Նախարարության, ինչպես նաև  նախարարության և Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հետ համատեղ անցկացվող մրցույթներում մրցանակներ ստացած ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. մրցանակներ ստացած հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

Աղյուսակ 24. Տվյալներ հաստատության գրադարանի և դրա գործունեության մասին

 

Ցուցանիշ Տվյալներ
Գրադարանի տարածքը ք.մ-ով 47.3
Գրադարանում համակարգիչների թիվը
Գրադարանում ինտերնետին միացված համակարգչների թիվը
Գրադարարանում կամ ընթերցասրահում նստատեղերի թիվը 26
Գրադարանային ֆոնդում առկա գրքերի (բացառությամբ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից երաշխավորված հիմնական դասագրքերի) ընդհանուր թիվը, այդ թվում 3630
-գեղարվեստական գրքերի թիվը 3152
-տեղեկատվական գրքերի թիվը (բառարաններ, հանրագիտարաններ, ատլասներ և այլն) 81
-ուսումնամեթոդական գրքերի թիվը 273
-ամսագերի թիվը 82
-այլ 42
Վերջին անգամ գրադարանային ֆոնդի նոր գրականությամբ համալրվելու տարեթիվը 2014
Գրադարանից միջինում ամսեկան օգտվողների թիվը 132
Պատասխանել այո կամ ոչ
Վերանորոգվա՞ծ է արդյոք գրադարանը ոչ
Անցկացվո՞ւմ են գրադարանում դասեր և ուսումնական պարապմունքներ այո
Գրադարանավարն ունի՞ համապատասխան բարձրագույն կրթություն այո
Վերջին 3 տարվա ընթացքում գրադարանվարն անցե՞լ է վերապատրաստում գրադարանային աշխատանքի ուղղությամբ այո
Գրադարանը հանդիսանու՞մ է հանրապետության, այլ երկրների կամ կազմակերպությունների գրադարանների բաժանորդ և օգտվում է արդյոք նրանց ռեսուսներից ոչ
Գրադարանն ունի՞ էլեկտրոնային ռեսուսներ, որքան ոչ
Սովորողները կարո՞ղ են ինքնուրույն ու ազատ մոտենալ գրադարանի գրադարակներին և պահարաններին, ընտրել իրենց անհրաժեշտ գրականությունը և վերցնել այն ընթերցասրահում աշխատելու ժամանակ այո
Գրադարանն ունի՞ գրադարանավարության հատուկ համակարգչային ծրագիր ոչ
Գրադանավարը կարողանո՞ւմ է օգտվել գրադարանավարության հատուկ համակարգչային ծրագրից ոչ

 

Վերլուծել հաստատության գրադարանի վիճակին հագեցվածությանը և դրա գործունեության արդյունավետությանը վերաբերող ցուցանիշները և չափանիշները,առկա խնդիրները:Կատարել եզրահանգումներ և առաջարկներ գրադարանի  գործունեության բարելավման ուղղությամբ:

 

Գրադարանի գործունեությունը ավելի արդյունավետ կլինի,եթե գրադարանը հագեցված լինի ժամանակակից տեխնիկայով,էլեկտրոնային ռեսուրսներով, ունենա համապատասխան  մանկական գրականություն  և ծրագրային գեղարվեստական գրականություն /նոր հրատարակությամբ/:

 

 

Աղյուսակ 25. Տվյալներ հաստատության ուսումնական լաբորատորիաների, կաբինետների և դահլիճների վերաբերյալ

 

Լաբորատորիաներ, կաբինետներ և դահլիճներ Տարածքը (ք.մ) Վերանորոգման կարիքը Առկա գույքը, լաբորատոր սարքավորումները,պարագաները (թվարկել հիմնականը և նշել քանակները) Ուսումնա-

նյութական, ուսումնա-դիդակտիկ նյութերը

Լրացուցիչ, գույքի, սարքա

վորումների, պարագաների

նյութերի կարիքը

Ֆիզիկայի լաբորատորիա, կաբինետ 60 այո  
Քիմիայի լաբորատորիա, կաբինետ  
Կենսաբանության լաբորատորիա, կաբինետ  
Աշխարհագրության լաբորատորիա, կաբինետ  
Պատմության կաբինետ  
Ռազմագիտության

կաբինետ

68.6 այո  
Համակարգչային լաբորատորիա, կաբինետ 81.5 այո  
Օտար լեզուների լինգաֆոնային կաբինետ  
Արհեստանոց (նշել ինչպիսի) 101.9 այո  
Միջոցառումների դահլիճ 51.9 այո  
Մարզադահլիճ 436  
Այլ  

 

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 26. Ուսումնական  հաստատության ներքին արդյունավետության հիմնական ցուցանիշները՝ ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար

Ցուցանիշներ 2014-2015 ուստարի 2015 -2016 ուստարի 2016-2017 ուստարի Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
Սովորող/ուսուցիչ հարաբերությունը

(հաշվարկ. հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին)

18 12 13 աճ
Սովորող/ սպասարկող անձնակազմ հարաբերությունը

(հաշվարկ. հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի հարաբերությունը սպասարկող անձնակազմի ընդհանուր թվին)

26 29 33.4  

 

աճ

 

 

 

 

 

 

Դասարանների միջին խտությունը

(հաշվարկ. հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի հարաբերությունը կոմպլեկտավորված դասարանների ընդհանուր թվին)

24 24 24.3 աճ
Մեկ սովորողի հաշվով հաստատության տարեկան նախահաշիվը

(հաշվարկ. հաստատության տարեկան բյուջեով հաստատված ամբողջ գումարի հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին)

17.0 17.5 16.2 նվազում
Սպասարկող անձնակազմի միջին աշխատավարձը 66.2 80 84.8 աճ
Ուսուցչների միջին աշխատավարձը 86.3 90.7 100.2 աճ
Վարչական աշխատողների միջին աշախատավարձը 149.3 162.4 174.1 աճ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 27. Տվյալներ հաստատության բյուջետային միջոցների վերաբերյալ

 

  2014թ. 2015թ. 2016թ.
Հաստատության տարեկան նախահաշվում արտաբյուջետային միջոցների չափը

(հաշվարկ. հաստատության տարեկան բյուջեում արտաբյուջետային միջոցների չափի և հաստատության տարեկան բյուջեի ընդհանուր գումարի հարաբերությունը՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

1,2% 0,1% 0,1%
Ծնողների կողմից դրամական ներդրումների տարեկան չափը չկա չկա չկա
Հովանավորչական և դրամաշնորհային միջոցների տարեկան չափը

(հաշվարկ. ծնողների կողմից տարվա կտրվածքով կատարած ներդրումների, դրամաշնորհների և հաստատության տարեկան բյուջեում)

Աշխատավարձերի վճարման գծով հաստատության տարեկան ծախսերի չափը (հաշվարկ. աշխատավարձերի վճարման հոդվածով՝ ներառյալ հարկերը, հաստատության տարեկան ծախսերի գումարի և հաստատության տարեկան բյուջեի ընդհանուր գումարի հարաբերությունը՝ տոկոսային արտահայտությամբ) 87,0% 84,7% 86.2%
Կոմունալ վճարների գծով հաստատության տարեկան ծախսերի չափը

(հաշվարկ. կոմունալ վճարների հոդվածով հաստատության տարեկան ծախսերի գումարի և հաստատության տարեկան բյուջեի ընդհանուր գումարի հարաբերությունը՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

8,3% 6,0% 16.2%
Նոր գույքի, այդ թվում՝ սարքավորումների ձեռբերման գծով հաստատության տարեկան ծախսերի չափը

(հաշվարկ. գույքի ձեռբերման հոդվածով հաստատության տարեկան ծախսերի գումարի և հաստատության տարեկան բյուջեի ընդհանուր գումարի հարաբերությունը՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

1,6% 1,8% 1.8%

  Վերլուծել հաստատության ներքին արդյունավետության հիմնական ցուցանիշների  փոփոխությունների դինամիկան և կատարել եզրահանգումներ դրանց բարելավման վերաբերյալ:

Աշակերտ թիվ ֆինանսավորման միջոցով տնտեսած գումարների հաշվին դպրոցը ամեն տարի կարողանում է ձեռք բերել աշակերտական գույք. գրատախտակներ, սեղաննստարաններ, պահարաններ,

21.08.2014 թ. 867-Ն   կառավարության  որոշման  համաձայն _դպրոցը  դարձել  է  Խ.  Սամուելյանի___  անվան  հ.  47  միջնակարգ  դպրոց և  28.08.2014թ. աշակերտ թվի աճ է գրանցվել,որի արդյունքում դպրոցը էլ ավելի մեծ  հնարավորություններ կունենա կատարել ծախսեր:      

Աղյուսակ 28. Հաստատությունում ներառական կրթության իրականացմանը վերաբերվող չափանիշներ

Չափանիշ Այո Ոչ Մենաբանություն
Ներառական կրթության զարգացումը որպես նպատակ ամրագրված է ուսումնական հաստատության զարգացման ծրագրում   (Եթե այո, ապա կատարել հղում համապատասխան փաստաթղթից:)
Ուսումնական հաստատության զարգացման ծրագրում պլանավորված են ներառական կրթության ապահովմանն ուղղված համապատասխան միջոցառումներ, այդ թվում՝ ուսուցիչների վերապատրաստումներ   (Եթե այո, ապա կատարել հղում և թվարկել ներառական կրթության ապահովմանն ուղղված համապատասխան միջոցառումները:)
Ուսումնական հաստատության տնօրենն ունի ներառական կրթության գործընթացի համակարգման լիազորություններով օժտված տեղակալ (կամ այն պատվիրակված է տեղակալներից որևէ մեկին).   (Եթե այո, ապա նշել համապատասխան աշխատակցի տվյալները և նկարագրել պարտականությունների շրջանակը:)
Ուսումնական հաստատության վեբ կայքում գործում է ներառական կրթության բաժին` ընտանիքի և համայնքի հետ հետադարձ կապի հնարավորությամբ   (Եթե այո, ապա նկարագրել կայքի ներառական կրթության բաժինը, ինչպիսի նյութեր են տեղադրված կայքում, դրանց թարմեցման հաճախականությությունը, հաճախորդների թիվը և այլն):
Ուսումնական հաստատությունն իրականացնում է երեխաների հավասար իրավունքներին, հանդուրժողականությանը նվիրված և նման այլ ուսումնական ծրագրեր:   (Եթե այո, ապա նշել այդ ծրագրերը դասընթացները, ներառված սովորողների թիվը ըստ դասարանների, դրանց հատկացված շաբաթական ժամերը ըստ դասարաննների, և գնահատել դրանց արդյունավետությունը:)
Վերջին 5 տարում տնօրինությունը մասնակցել է ներառական հաստատությունների կառավարման թեմայով վերապրաստման[i]   (Եթե այո, ապա նշել վերապատրաստող կազմակերպությունը, վերապատրաստման ամսաթիվը, և տևողությունը ժամերով, ինչպես նաև մեկնաբանել դրա արդյունավետությունը:)
Ուսումնական հաստատությունն ունի ներառական կրթության թեմաներով վերապատրաստված և վերապատրաստող ուսուցիչներ: Վերջին 5 տարում ներառական կրթության թեմաներով վերապատրաստում անցած ուսուցիչների թիվը:   (Եթե այո, ապա նշել վերապատրաստված ուսուցիչների թիվը, և որպես ուսուցիչ վերապատրաստող

վերապատրաստված ուսուցիչների թիվը: Նշել նաև վերապատրաստող կազմակերպությունը, վերապատրաստման ամսաթիվը, և տևողությունը ժամերով, ինչպես նաև մեկնաբանել վերապատրաստումների արդյունավետությունը:)

Ուսումնական հաստատությունում ամենուրեք (դասասենյակներ, դահլիճներ, գրադարաններ և այլն) տեղաշարժման տարբեր խնդիրներ ունեցող անձնաց համար ապահովված է ֆիզիկական մատչելիություն   (Եթե այո, ապա նկարագրել ինչպիսի պայմաններ են ստեղծված տեղաշարժման տարբեր խնդիրներ ունեցող անձնաց համար ֆիզիկական մատչելիության ապահովման համար:)
Հաստատությունն ունի ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների հոգեբանամանկավարժական աջակցության թիմ (հատուկ մանկավարժ, սոցիալական աշխատող, հոգեբան, ուսուցչի օգնական և այլն)

 

  (Եթե այո, ապա թվարկել հոգեբանամանկավարժական աջակցության ինչ հաստիքեր ունի հաստատությունը, ինչպես է կազմակերպվում նրանց աշխատանքը: Նկարագրել նաև ներառական կրթության ուղղությամբ համապատասխան աշխատողների պարտականությունների շրջանակը, կրթության առանձնահատուկ պայմաններ կարիք ունեցող երեխաների հետ վարվող աշխանքները, լրացուցիչ հաստիքների կարիքը, և այլն:)
ԿԱՊԿ ունեցող սովորողներն ապահովված են դասագրքերով, գրենական պիտույքներով, հարմարանքներով, այլ պարագաներով,

 

(Եթե այո, ապա թվարկել նշել ինչ դասագրքեր են օգտագործում ֆունկցիաների տարատեսակ սահմանափակումներ ունեցող սովորողները, դրանց քանակը, ձեռք բերման տարեթիվը, ֆիզիկական վիճակը և այլն:)
Հաստատությունում առկա են ուսումնամեթոդական նութեր և սարքավորումներ՝ լսողության և տեսողության գործառույթի բացակայություն կամ սահմանափակում ունեցող աշակերտների համար

 

  (Եթե այո, ապա թվարկել ինչ սարքավորումներ և ուսումնամեթոդական նյութեր ունի հաստատությունը լսողության և տեսողության ֆունկցիայի բացակայություն կամ սահմանափակում ունեցող սովորողների համար, դրանց քանակը, ձեռք բերման տարեթիվը, ֆիզիկական վիճակը, օգտագործման հաճախականությունը, արդյունավետությունը և այլն: Նշել նաև լրացուցիչ սարքավորումների և ուսումնամեթոդական նյութերի կարիքը:)
Ուսումնական հաստատության դասասենյակների դասավորվածությունն այնպիսին է, որ ԿԱՊԿ ունեցող սովորողները մեկուսացված չեն

 

  (Եթե այո, ապա նկարագրել ԿԱՊԿ ունեցող երեխաների համար ուսուցման կազմակերպման պայմանները, դասասենյակների դասավորվածությունը, ինչպես նաև նրանց դասերին մասնակցության պայմաններն ու ձևերը:)
Ուսումնական հաստատությունն ունի ռեսուրս-սենյակ՝ ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների համար

 

  (Եթե այո, ապա նկարագրել ԿԱՊԿ ունեցող երեխաների համար նախատեսված ռեսուրս-սենյակի ֆիզիկական վիճակը, չափերը, հագեցվածությունը սարքավորումներով և ուսումնամեթոդական նյութերով, ինչպես նաև սենյակի օգտագործման հաճախականությունը: Նշել նաև լրացուցիչ սարքավորումների և ուսումնամեթոդական նյութերի կարիքը:)
Ուսումնական հաստատությունում հաղթահարված են ներառականությունը խաթարող ֆիզիկական խոչընդոտները (թեքահարթակ, հենակ և այլն)

 

  (Եթե այո, ապա նկարագրել, թե ինչպես և մանրամասնել ինչ պայմաններ կան հաստատությունում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար օրինակ՝ թեքահարթակ, հենակներ և այլն: Թվարկել նաև լրացուցիչ կարիքները:)
Ուսումնական հաստատությունում հաղթահարված են ներառականությունը խաթարող սոցիալական խոչընդոտները (վերաբերմունք, կարծրատիպ)

 

  (Կատարել հարցում պարզելու, թե արդյոք հաստատությունում հաղթահարված են ներառականությունը խաթարող սոցիալական խոչընդոտները (վերաբերմունք, կարծրատիպ): Հարցման մեջ ներառել  ուսուցիչներին, սովորողներին, ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների, ծնողներին, և վարչական կազմը: Նկարագրել, հարցման արդյուքները:)
Անհատական ուսումնական պլանները մշակվում են համաձայն հանրակրթության պետական չափորոշիչի և առարկայական ծրագրերի` հաշվի առնելով սովորողների կարիքները,  ընդունակությունները, հնարավորությունները, ձեռքբերումները, առաջընթացը   ………..
Ուսուցիչների թիվը, ովքեր ունեն դրական դիրքորոշում ներառական կրթության նկատմամբ

 

  (Ուսուցիչների դիրքորոշումը պարզելու նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել հարցումներ ուսուցիչների, սովորողների, այդ թվում ՝ ԿԱՊԿ ուեցողների, ծնողների, և վարչական կազմի շրջանում: Ուսուցիչների շրջանում հետազոտության արդյուքներով հաշվարկել նրանց թիվը, ովքեր ունեն դրական դիրքորոշում ներառական կրթության նկատմամբ:)
Ուսուցիչները գիտակցում են ներառական կրթության վերաբերյալ կարծրատիպերի առկայությունը, դրանց վերացման անհրաժեշտությունը և ձեռնարկում են համապատասխան քայլեր   (Ուսուցիչների դիրքորոշումը պարզելու նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել հարցումներ ուսուցիչների, սովորողների, այդ թվում ՝ ԿԱՊԿ ուեցողների, ծնողների, և վարչական կազմի շրջանում)
Ուսուցիչները ունեն հավասար վերաբերմունք բոլոր երեխաների նկատմամբ, անկախ նրանց միջև եղած տարբերություններից և նրանց առանձնահատուկ կարիքներից   (Ուսուցիչների վերաբերմունքը պարզելու նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել հարցումներ ուսուցիչների, սովորողների, այդ թվում ՝ ԿԱՊԿ ուեցողների,  ծնողների, և վարչական կազմի շրջանում)
Ուսուցիչները կարողանում են հայտնաբերել կարծրատիպեր ամրապնդող վարքագիծ կամ երևույթ դասարանում, դպրոցում, ուսումնական նյութերում և նույնիսկ սեփական վարքագծում   (Կարծրատիպեր ամրապնդող վարքագիծ կամ երևույթ հայտաբերելու ուսուցիչների ունակությունը պարզելու նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել հարցումներ ուսուցիչների, սովորողների, այդ թվում ՝ ԿԱՊԿ ուեցողների, ծնողների, ինչպես նաև վարչական կազմի շրջանում)
Ուսումնական հաստատությունն իրականացնում է սոցիալական աջակցության ծրագրեր սոցիալապես անապահով ընտանիքներից սովորողների համար   (Եթե այո, ապա նկարագրել, թե ինչպիսի սոցիալական աջակցության ծրագրեր է իրականացնում հաստատությունը սոցիալապես անապահով ընտանիքներից սովորողների համար,այդ ծրագրերին մասնակից սովորողների թիվը և այլն:)
ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների նկատմամբ հանդուրժողականության ձևավորմանն ուղղված սովորողների նախաձեռնությունները   (նկարագրել հաստատության սովորողների այն որոնք ուղղված են ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների նկատմամբ հանդուրժողականության ձևավորմանը)

 

 

Աղյուսակ 29. Տվյալներ հաստատությունում ներառական կրթության իրականացման և հավասարության ապահովման խնդիրների վերաբերյալ

 

Ցուցանիշ 2014-2015 ուստարի 2015-2016 ուստարի 2016-2017 ուստարի
Հաստատության ռեսուրս-սենյակ այցելող ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների թիվը և տոկոսը                                                             (ռեսուրս-սենյակ այցելող ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների տոկոսը հաշվարկել ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ)                                                                  
Հաստատության ռեսուրս-սենյակ այցելող ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների ծնողների (խնամակալների) թիվը      
Հաստատության այն սովորողների թիվը և տոկոսը, ովքեր ունեն ԿԱՊԿ

(ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների թիվը և տոկոսը հաշվարկել ըստ հաշմանդամության և կարիքների տիպերի՝ հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ).

Հաստատությունից հեռացած (ուսումն անավարտ թողած) ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների թիվը և տոկոսը (ուսումն անավարտ թողած ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների տոկոսը հաշվարկել ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ)                                                                
ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների բացակայությունների տարեկան միջին թիվը՝ ժամ/սովորող    
Արտադասարանական աշխատանքների խմբակներում ներառվող և աշխատանքներին մասնակցող ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների թիվը    
Ուսումնականան հաստատության աշակերտական խորհրդում ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների թիվը    
ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների նկատմամբ հանդուրժողականության ձևավորմանն ուղղված սովորողների նախաձեռնությունների թիվը տվյալ ուստարում    
Հաստատության վեբ կայքում և (կամ) աշակերտական թերթում ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների կամ հաշմանդամության թեմայով սովորողների կողմից պատրաստաված նյութերի, հոդվածների, լուսանկարների, և այլ հրապարակումների թիվը    
Սեռերի հավասարության գործակիցը

(հաշվարկ. հաստատությունում սովորող աղջիկների ընդհանուր թվի հարաբերությունը տղաների ընդհանուր թվին)

   
Աշակերտական խորհրդում սեռերի հավասարության գործակիցը

(հաշվարկ.աշակերտական խորհրդում ընդգրկված աղջիկների թվի հարաբերությունը տղաների թվին)

     
Գերազանց տարեկան առաջադիմություն ունեցող տղաների թվի հարաբերությունը գերազանց տարեկան առաջադիմություն ունեցող աղջիկների թվին      
Տարեկան անբավարար գնահատական (գնահատականներ) ունեցող տղաների թվի հարաբերությունը տարեկան անբավարար գնահատական (գնահատականներ) ունեցող աղջիկների թվին      
Տղաների տարեկան միջին բացակայությունների թվի հարաբերությունը աղջիկների տարեկան միջին բացակայությունների թվին (ժամերով)      
«Մաթեմատիկա», «Ֆիզիկա», «Քիմիա» և «Կենսաբանություն» առարկաներից տղաների և աղջիկների տարեկան միջին առաջադիմությունը      
Հաստատությունում սովորող ազգային փոքրամասնությունների երեխաների թիվը և տոկոսը

(ազգային փոքրամասնությունների տոկոսը հաշվարկել հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ)

     
Աշակերտական խորհրդի անդամ ազգային փոքրամասնությունների երեխաների թիվը      
Հաստատությունում սովորող ազգային փոքրամասնությունների երեխաների միջին տարեկան առաջադիմությունը      
Անվճար դասագրքեր ստացող սովորողների թիվը և տոկոսը

(անվճար դասագրքեր ստացող սովորողների տոկոսը հաշվարկել հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ)

    29

0.05 %

Անվճար սնունդ ստացող սովորողների թիվը և տոկոսը

(անվճար սնունդ ստացող սովորողների տոկոսը հաշվարկել հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ)

   
Սոցիալապես անապահով ընտանիքներից սովորողների համար հաստատության իրականացրած սոցիալական աջակցության ծրագրերի թիվը տվյալ ուստարում
Հաստատության կողմից իրականացվող սոցիալական աջակցության ծրագրերի թիվը      
Հաստատության կողմից իրականացված` ներառական կրթությանն առնչվող արտադասարանական միջոցառումների (զրույցներ, կինոնկարների դիտում, քննարկումներ, կլոր սեղաններ, սեմինարներ, էքսկուրսիաներ և այլն) թիվը՝ ըստ դասարանների      

 

Աղյուսակ 30. Տվյալներ հաստատության գործունեությանը սովորողների մասնակցության վերաբերյալ

Ցուցանիշ 2014-2015 ուստարի 2015-2016 ուստարի 2016-2017 ուստարի
Դեպքերի թիվը, երբ սովորողները մասնակցությունն են ունեցել իրենց վերաբերող խնդրահարույց հարցերի շուրջ տնօրինության կողմից որոշումների կայացմանը  

 

1

 

1

Սովորողների կողմից առաջարկված նոր նախաձեռնությունների թիվը 1 2 2
Սովորողների կողմից կազմակերպած միջոցառումների թիվը 17 21 24
Իրենց հուզող հարցերի վերաբերյալ սովորողների կողմից կազմակերպված համաժողովների, սեմինարների, կլոր-սեղանների, քննարկումների թիվը 1 2 1
Նկարագրել, թե ինչպես է տնօրինությունը խթանում է սովորողների նախաձեռնությունները, օժանդակում դրանց իրագործմանը:

Տնօրինությունը մշտապես նպաստում է և   ողջունում, աջակցում աշակերտների կողմից արված ցանկացած առաջարկություն և հնարավորության դեպքում իրագործելու պայմաններ է ստեղծում: Ազգային և եկեղեցական տոների կազմակերպում, ապրիլյան պատերազմական օրերին զինվորներին օգնություն ցուցաբերելու հարցերում:

Նպաստել է նաև այցերի, էքսկուրսիաների, ցերեկույթների և այլն կազմակերպման հարցերում:

….
Սովորողների մասնակցությունը իրենց վերաբերող խնդրահարույց հարցերի շուրջ տնօրինության կողմից ընդունած որոշումներին և դրանց կայացմանը մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը

1.խմբային աշխատանքների ակտիվիստներ,համայնքային և այլ մրցույթների   մասնակցության ապահովումը  25 %

 

Նկարագրել վերջին 3 տարում քննարկված խնդրահարույց հարցերը և ընդունված որոշումները Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1. Խնդրահարույց  հարցեր  չեն  եղել
2.
….
Սովորողների կողմից առաջարկված նոր նախաձեռնությունները և նախաձեռնություններին մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը
Նկարագրել վերջին 3 տարում սովորողների կողմից առաջարկված նոր նախաձեռնությունները Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1.Ավագ դասարաններում ունենալ  առարկայական հոսքեր               հումանիտար, արհեստագործական և բնագիտական 10.09.2016 25% Մասնակցել են 8-11-րդ  դասարանի աշակերտներ:
2.    
…….    
Սովորողների կողմից կազմակերպված միջոցառումները և միջոցառումներին մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը.
Նկարագրել վերջին 3 տարում սովորողների կողմից կազմակերպված միջոցառումները Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Համադպրոցական

կամ դասարանային

 1.Էքսկուրսիա Սարդարապատ, Էջմիածին, Զվարթնոց

Պարույր Սևակի տուն-թանգարան

8.10.2016

 

17.10.2016

13%

 

95%

համադպրոցական

 

դասարանային

2.Ուսուցչի  օրվան   նվիրված 2.10.2016

5.10.2016

12%

10%

համադպրոցական

համադպրոցական

 

3.Ամանորի   միջոցառումներ 21-26.12. 2016թ.

2016թ.

90%

85%

40%

դասարանային դասարանային

համադպրոցական

4.ԱյցելությունԷրեբունի  թանգարան 2016թ.  հոկտ.

2016

 

2016

93%

85%

90%

դասարանային

 

դասարանային

 

դասարանային

5.Անկախության  տոնի նշում 20.09.2016

 

22.09.2016

91%

45%

հասարանային

 

համադպրոցական

6.Թումանյանի  տուն  թանգարան, Խնկո Ապոր գրադարան փետրվ. 2017թ.

 

37 % համադպրոցական
7.Դպրոցի  շենքի  և  տարածքի  մաքրման  աշխատանքներ յուրա — քանչյուր տարի 80% համադպրոցական
8.Ցեղասպանություն    100 տարե-լիցի  << Անմոռուկների պատրաստում>> ապրիլ

2015թ.

100% համադպրոցական
9. Ցեղասպանություն    100

Անկյան  պատրաստում

ապրիլ

2017թ.

15% համադպրոցական
10. Ցեղասպանություն    100

ցերեկույթ

22.04.2017 100% դասարանային
11. Ցեղասպանություն    100

ցերեկույթ

27.04.2017 7% համադպրոցական
12.Շնորհալի  աշակերտների  կատարմամբ  համերգ 18.05.2017

 

22.05.2017

14%

15%

համադպրոցական

 

համադպրոցական

 

13Ապրիլյան քառօրյա պատերազմին նվիրված միջոցառում 6.05.2017 100% դասարանային
Սովորողների մասնակցությունը հաստատության ներքին կարգապահական կանոնների մշակմանը և մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը
Նկարագրել վերջին 3 տարում հաստատության ներքին կարգապահական կանոնների մշակմանը սովորողների մասնակցության դեպքերը Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1.Աշակերտների հերթապահության կազմակերպում 4.09.2016

5.09.2016

6.09.2016

շուրջ  10% Աշակերտների  առաջարկները  նպաստել  են  ներքին  կարգապահական  կանոնների  ապահովմանը
2. Հաճախումների և  ուշացումների  վերահսկում,  կանխում 4.09.2016

5.09.2016

6.09.2016

շուրջ  10%
3.Դպրոցականի  արտահագուստի  մասին

4.Դպրոցի վարքի ներկայացվող պահանջների առաջադրումներ և իրականացումներ:

5.Խոսքի մշակույթի ապահովումը  <<Խոսենք հայերեն>>

4.09.2016

3.09.2016

6.09.2016

շուրջ  10%
Իրենց հուզող հարցերի վերաբերյալ սովորողների կողմից կազմակերպված համաժողովները, սեմինարները, կլոր-սեղանները, քննարկումները և մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը
Թվարկել վերջին 3 տարում սովորողների կողմից կազմակերպված համաժողովները, սեմինարները, կլոր-սեղանները, քննարկումները, նշել դրանց թեմաները Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1.Քննարկում`<<Դպրոցական  համազգեստի  կրում>> 4.12.2016 10% Ցանկալի  է  կրել  միասնական  ներդպրոցական  արտահագուստ
2.Քննարկում`

<<Հանդիսությունների  դահլիճի  անհրաժեշտությունը>>

3.Ապրիլյան օրերին նվիրված հավաքներ,  օգնության կազմակերպում զորամասերին

 

24.03.2017

3.04.2017

6.04.2017

 

12%

Կազմակերպվող  միջոցառումներին  մեծ  քանակի  հանդիսատես  ունենալու  հնարավորություն
……
Նկարագրել սովորող — սովորող և սովորող — ուսուցիչ հարաբերություններն ուսումնական հաստատությունում

Դպրոցի սովորողները միմյանց նկատմամբ բարյացակամ են:Առկա են փոխըմբռնումը:Ծագող անհարթությունները մշտապես ունենում են անկոնֆլիկտ արդյունքներ: Սովորող-ուսուցիչ  հարա-               բերությունները  հիմնվում են փոխադարձ հարգանքի,երեխայի և սովորողների  իրավունքների գերակայության ըմբռման հիմքերով:

 

Ամփոփել սովորողների մասնակցության վերաբերյալ հաստատության հիմնական ցուցանիշները,վերլուծել դրանք և կատարել եզրահանգումներ ու դրանց բարելավման  վերաբերյալ անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

 

__Աշակերտների մեջ սերմանել դպրոցի գործնեության պլանավորման և կազմակերպել ակտիվ մասնակից  լինել  ներքին  պահանջները , ապրել դպրոցի և երկրի կյանքով: Հանդես գալ նախաձեռնություններով, չլինել իներտՈւշադրություն  դարձնել հատկապես  նրանց  կողմից  նախաձեռնությունների  ակտիվացման  և  դրանց  իրականացման  պայմանների   ապահովմանը:

 

Աղյուսակ 31. Տվյալներ հաստատության աշակերտական խորհրդի գործունեության վերաբերյալ

Ցուցանիշ
Աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած քայլերն ուղղված ուսման մեջ կամ այլ հարցերում խնդիրներ ունեցող սովորողներին աջակցելուն.
Նկարագրել վերջին 3 տարում աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած քայլերն ուղղված ուսման մեջ կամ այլ հարցերում խնդիրներ ունեցող սովորողներին աջակցելուն. Ամսաթիվ Աջակցություն ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1.Օգնություն ցուցաբերել ծնողազուրկ և անապահով  ընտանիքի երեխաներին` գրենական պիտույքներով,հագուստով և այլ անհրաժեշտ պարագաներով: 18.12.2016

18.02.2017

13.12.2016

13%

12%

13%

Օգնությունը  զուգակցում  ենք  նաև  բարոյական  աջակցություններով
2.ԱԽ նիստում որոշում է ընդունվել դպրոցի  ԱԽ   նախագահի  և փոխնապագահի, ինչպես նաև դասղեկ Ս.Մանուչարյանի  հետ այցելել Լիանա և Նարեկ  Հակոբյանների տուն,իրենց հետ բացատրական աշխատանքներ կատարել և հետևել, որ կանոնավոր դպրոց հաճախեն և օգնեն   դասերը յուրացնելուն: 24.10.2016 0.5% Հաճախակի  այցելությունները  նպաստեցին  նրանց  դպրոց  հաճախելուն  և  հաջորդ  դասարան  փոխադրվելուն
3.Օգնություն  է ցուցաբերվել ցածր առաջադիմություն ունեցող հետևյալ աշակերտներին.

1.Մաթևոսյան  Դավիթ 3ա դասարան

2.Բողաջաջյան  Գառնիկ 5ա

3.Սամվելյան  Սարգիս 5 բ

4.Մանուկյան Սոնա 5 բ

5.Ղազարյան Թրիկ 6 ա

6.Մելքոնյան  Մարիամ 6 բ

7.Գալոյան  Բենյամին 7 ա

8.Պետրոսյան Գեղամ  7ա

9.Մաթևոսյան  Սուսաննա 7բ

10. Մուրադյան  Վոլոդյա 7 բ

11.Եղիազարյան  Յուրա 8բ

 

2016-2017 ուս տարվա ընթացքում 15  աշակերտ

3.4%

Արդյունքում  բոլոր  աշակերտները  ունեցան  տարեկան  դրական  գնահատականներ
4.  Զրույց  <<Մասնագիտական  կողմնորոշում>>  թեմայով 26.02. 2016

02.03.2017

28%

24%

 

 

 

Օգնել  աշակերտներին  ճիշտ  մասնագիտության ընտրության հարցում
5.       3-9-րդ  դասարանների 49 աշակերտ մասնակցել է <<Կենգուրու>> մաթեմատիկական միջազգային մրցույթին

3-9-րդ դասարանների 42 աշակերտ մասնակցել են Մեղու 2016>>հայերենի մրցույթին: 5-րդ դասարանի աշակերտ Գարիկ Մխիթարյանը ստացել է հատուկ մրցանակ

17.03.2016

 

 

 

 

 

27.10.2016

11%

 

 

 

 

10%

Մրցույթն օգնում է երեխաների տրամաբանության զարգացմանը
6.Մասնակցություն  օլիմպիադաներին,  որի  արդյունքում 9-րդ դասարանի երեք  աշակերտներ՝ Հովիկ Նազլուխանյանը, Մերի Սարգսյանը և Ալիտա Բաղդասարյանը ՆԶՊ  առարկայից  պարգևատրվել են Էրեբունու Զինկոմի կողմից տրված պատվոգրով 9.03.2016 1% Մասնակցությունը  օլիմպիադաներին նպաստում է ուսման որակի բարձրացմանը
7.Մասնակցություն  ՀՀ  անկախության 25-րդ  տարեդարձին նվիրված մարզական  խաղերին, ուր դպրոցի  աղջիկների թեթև աթլետիկայի թիմը համայնքային փուլում գրավեց 1-ին տեղը, իսկ քաղաքայինում՝2-րդը:

Էրեբունի վարչական շրջանի ղեկավարի պատվոգրով պարգևատրվել են նաև  աղջիկների սեղանի թենիսի թիմը  3-րդ տեղը, տղաների աթլետիկայի թիմը  3-րդ տեղը գրավելու համար

18.03.2016 7% Ինչպես  ասում  է  կարգախոսը՝ <<Առողջ հոգում,  առողջ մարմին>>
Աշակերտական խորհրդի ձեռնարկած միջոցները` սովորողների միջև ծագած վեճերին և խնդիրներին լուծում տալու նպատակով
Նկարագրել վերջին 3 տարում աշակերտական խորհրդի կողմից ձեռնարկած միջոցները՝ սովորողների միջև ծագած վեճերին և խնդիրներին լուծում տալու նպատակով Ամսաթիվ Աջակցություն ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
Վիճաբանություն է տեղի ունեցել 6-րդ դասարանի աշակերտ Աբրահամյան Հայկի և 8-րդ դասարանի աշակերտ Հովհաննիսյան Սամվելի միջև:

Ապրիլի 12-ի ԱԽ նիստի ժամանակ  քննարկվել  է  միջադեպը և ապրիլի             13-ին` հարթվել:

09.04.2017 0.5% Պատճառը եղել է քույրիկի նկատմամբ կարծեցյալ անհար –գալից վերաբեր – մունքը:

Հետագայում  ակնա- ռու  էր  նրանց  դրսե-վորումների  դրական  փոփոխությունը

Աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած միջոցառումները.` ներառյալ շաբաթօրյակները, հաստատության և դպրոցամերձ տարածքի մաքրման աշխատանքները, դրանց հաճախականությունը և մասնակից սովորողների տոկոսը
Նկարագրել վերջին 3 տարում աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած վերոնշյալ միջոցառումները Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1.Ամիսը մեկ անգամ անցկացնել  ներդպրոցական   շաբաթօրյակներ,  իսկ դպրոցամերձ   տարածքի  մաքրման աշխատանքները   մեկ   անգամ  աշնանը,  մեկ անգամ  էլ գարնանը, բացի համաքաղաքային շաբաթօրյակներից: Ուստարիների ընթաց քում Շուրջ  85% Դպրոցը  իր  ողջ   տարածքով  ունեցել  է  բավարար  սանիտարական  վիճակ
2.Դպրոցամերձ  հուշարձանի պահպան-ման  և  մաքրման աշխատանքներ: Ուստարիների ընթաց քում 5% Դպրոցամերձ  հուշարձանը  մշտապես  երեխաների  ուշադրության  կենտրոնում  է
3.Ցեղասպանության  100-ամյակին  նվիրված  միջոցառում  Ծիծեռնակաբերդի  հուշահամալիրում՝ անմար  կրակի  շուրջ:

Այցելություն  Եղեռնի   զոհերի  թանգարան:

18.09.2016 9% Դատապարտել  ոճրագործություն-ները
4.Կազմակերպվել  է  ծառատունկ 19.10.2016 36% Բնության  նկատմամբ  սիրո և խնամքի  ձևավորում
5. Ուսուցիչների և աշակերտների  ուժերով  ստեղծվել  է  <<Մենք  ձեզ  սիրում  ենք>>  վերնագրով  պատի  թերթ՝  երեխաներին  շնորհավորանքի  և  մեծարանքի  խոսքեր   ուղղելով: 12.12.2016 3% Աշակերտների  մոտ   առաջացրեց  և’  ոգևորություն,  և’  պարտավորվա- ծություն
6.Փոխադարձ  համաձայնությամբ  Էրեբունու  ոստիկանության  ԱԳԲ  տեսուչ  Շահեն  Գևորգյանը բարձր  դասարաններում զրույց  է  անցկացրել  <<Բռնություն>> թեմայով: 16.02.2017 36% Տեսուչի  այցելություններն  ավելի  զգոն  են  դարձնում  աշակերտնեևին
7.Դպրոց  է  հրավիրվել  <<Իրական  աշխարհ,  իրական  մարդիկ>>  ՀԿ  տնօրեն  Իրինա  Մայիլյանը,  որը  զրույց  է  անցկացրել  <<Դեռահասության  տարիքում  անձնական  հիգիենայի  կանոնները>>  թեմայով  6,7,8-րդ  դասարանների  աղջիկների  հետ: 25.02.2017 18% ՀԿ-ի  կողմից  հանձնվեցին  նվերներ  և  գրքույկներ,  որոնք  կնպաստեն  ավելի  խորությամբ  տիրապետելու  հիգիենայի  կանոններին
8.  Վիկտորինա VI, VII, VII դասարանների թիմերի  հետ  <<Տեխնածին և բնական>> աղետները  թեմայով 17.03.2017 15% Օգնում է երեխաներին  տեղեկացված լինել և աղետների դեպքում պաշտպանվել
9. Մասնակցություն  <<Տերյանական  օրեր>>  միջոցառմանը Ապրիլ  2017թ. 6% Տերյանական օրերին  ակտիվո- րեն  մասնակցելու  համար  10-րդ  դասարանի  աշակերտուհի  Արևիկ  Բեջանյանը  և  1-ին  դասարանի  աշակերտուհի  Էլինա  Կուզիկյանը  քաղաքապետարանի  կողմից  խրա -խուսական  մրցա- նակներ  ստացան:
10.ԱԽ  նախաձեռնությամբ  ՀՀ  Էրեբունի համայնքի Ոստիկանության խորհրդի կողմից  անցկացվեց զրույզ-զեկուցում <<Ոստիկան  և  անչափահաս>>  թեմայով: 28.04.2017 32% Զրույցի  նպատակն  աշակերտներին  հանցագործություններից  զերծ  պահելն  է
11.Անկախության   տոն

Անկախության  25- ամյակին նվիրված համադպրոցական միջոցառում բոլոր բարձր դասարանների աշակերտների մասնակցությամբ

23.09.2016

 

22.09.2016

8%

 

50%

Ամրապնդել  ազ -գային  արժանա -պատվության

զգացումը

12.Ուսուցչի   օր 4.10.2016

5.10.2016

 

5.10.2016

8%

9%

 

7%

Ուսուցչի  նկատամամբ  հարգանքի  և  խոնարհումի  զգացում
13.Հայոց  բանակի  օր

 

Բանակի օրվան նվիրված ռազմա-սպորտային համադպրոցական միջոցառում  բարձր դասարանների բոլոր աշակերտների մասնակցությամբ

27.01.2017

 

27.01.2017

9%

 

50%

Հայրենասիրու-

թյան, հայ  զինվորի  նկատմամբ  սիրո  և  հպարտության  զգացում

14.  Գիրք  նվիրելու  օրվան  նվիրված  միջոցառում,  Հ.  Թումանյանի  ծննդյան  147-ամյակը 19.02.2017

 

 

20.02.2017

68%

 

 

75%

Նմանատիպ  միջոցառումները  նպաստում  են ընթերցանության  նկատմամբ  հետաքրքրության  ձևավորմանը
15.Կոմիտասի  145-ամյակը 16.10.2016 6% Ազգային երա- ժշտության   և   արժեքների  պահպանում
16<<Թրի դեմ՝ գրիչ, իսկ դարերի դեմ՝ Մատենադարան>>  խորագրով  միջոցառում

 

<<Անաղարտ պահենք մայրենին>> խորագրով միջոցառում

10.04.2017

 

 

 

3.03.2017

6%

 

 

 

7%

Մաքուր պահել մայրենի լեզուն և խոսել ճիշտ, գրագետ հայերենով
17.Մայրիկների  տոն 9.03.2017

7.04.2017

9.03.2017

7%

7%

6%

Սիրո և մեծարան –քի  հավերժական  զգացումի  դաս- տիարակում
18.Գարնան  տոն 20.04.17 5% Բնության  զար-

թոնք` նոր  կյանքի  սկիզբ

19.Շնորհալի  աշակերտների  համերգ

 

22.05.2017

19.05.2017

16.05.2017

 

12%

14%

13%

Համերգը  նպաս- տում է  բացահայտել  դպրոցի  շնորհալի  աշակերտներին:  Ամրապնդում  է  ուսուցիչ-աշկերտ կապը
20.Ամանորին  նվիրված  ցերեկույթ

 

Դպրոցի առաջին հարկի տոնական ձևավորում

24.12.2016

25.12.2016

 

20.12.2016

 

40%

 

 

45%

Տոնական  տրամադրության  ապահովում
21. Բարոյականություն 26.02.2017 10% Բարոյական  արժեքների  դաստիարակում
22.Բարոյականության  արժեքները 6.05.2017 11% Բարոյական  արժեքների  գնահատում,  գիտակցում
23.Հաղթանակների  Մայիս 11.05.2017 14% Դաստիարակել  հայրենիքի  նվիրյալներ
24.Հաղթանակի  70-ամյակը 8.05.2017 9% Հայ  ժողովրդի  մեծ  ավանդը  հաղթանակի  գործում
25.Մայիսյան  Եռատոնին  նվիրված  սպորտային  մրցույթ  վոլեյբոլից  8-րդ  դասարանների  միջև՝  ոգևորիչ  հայրենասիրական  երգերով և պարերով 17.05.2017 12% Սպորտի և հայրենասիրական  երգերի  միջոցով  աշակերտների  հոգում հաղթանակի  հասնելու ձգտում  ձևավորել
Նկարագրել աշակերտական խորհրդի գործունեության սկզբունքները և ձևերը՝ համապատասխանությունը ժողովրդավարության և ինքնավարության սկզբունքներին
Աշակերտական  խորհրդի  գործունեությունը  նպաստել  է  սովորողների  արժանապատվության  ապահովմանը,  նրանց  ինքնադրսևորման  և  զարգացման  հավասար  պայմանների  ստեղծմանը:  Մշտապես  գերակայվել  է  աշակերտի  շահը:

           Ամփոփել հաստատության աշակերտական խորհրդի գործունեության ցուցանիշները և չափանիշները,վերլուծել դրանք և կատարել եզրահանգումներ դրանց բարելավման վերաբերյալ անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

 

_____Աշակերտական  խորհուրդը   գործել  է  ըստ իր  կանոնոդրության,  ապահովել  աշակերտների դաստիարակության  նպատակը,  խնդիրները  և    սկզբունքները:

 

Աղյուսակ 32 Տվյալներ հաստատության ծնողական խորհրդի գործունեության վերաբերյալ

Ցուցանիշ 2014-2015 ուստարի 2015-2016 ուստարի 2016-2017 ուստարի
Սովորողների ուսումնադաստիարակչական գործընթացի վերաբերյալ ծնողական խորհրդի կողմից տնօրինությանը ներկայացրած առաջարկությունների թիվը և ընդունված առաջարկների տոկոսը ներկայացվածի նկատամամբ. 2% 2% 1%
Ծնողական խորհրդի կողմից տվյալ ուստարում կազմակերպված միջոցառումների՝ հանդեսների, հավաքների, երեկույթների, էքսկուրսիաների, ճանաչողական այցերի, ժողովների և այլնի թիվը 5% 6% 17%

 

Ծնողական խորհրդի կողմից ուսուցիչներին խրախուսելու, նրանց նկատմամբ կարգապահական կամ այլ տույժեր կիրառելու և նմանատիպ առաջարկների թիվը 1% 3% 1%
Ծնողական խորհրդի հանդիպումների հաճախականությունը՝ դրանց թիվը 1 ուստարվա ընթացքում 8% 9% 4%
Ծնողական խորհրդի կողմից հաստատության ծնողազուրկ և սոցիալապես անապահով ընտանիքներից աջակցություն ստացող սովորողների տոկոսը տվյալ ուստարում 9% 12% 10%
Սովորողների արտադպրոցական և արտադասարանական աշխատանքներում ներառված ծնողների տոկոսը. 10% 22%
Ծնողների տոկոսը, որոնք օգտվում են http://www.dasaran.am, http://ktak.am, http://www.armedu.am, http://forum.armedu.am/, http://lib.armedu.am, և այլ կրթական կայքերից, ինչպես նաև հաստատության 30% 32% 78%
Սովորողների ուսումնադաստիարակչական գործընթացի վերաբերյալ ծնողական խորհրդի կողմից տնօրինությանը ներկայացրած առաջարկությունները

 

Նկարագրել վերջին 3 տարում սովորողների ուսումնադաստիարակչական գործընթացի վերաբերյալ ծնողական խորհրդի կողմից տնօրինությանը ներկայացրած առաջարկությունները Ամսաթիվ Առաջարկների քննարկմանը մասնակից ծնողների թիվը Մեկնաբանություն
1.Ավագ դասարաններում ստեղծել հումանիտար, բնագիտական և արհեստագործական հոսքեր: 1.09.2016 32 Առաջարկը խրախուսելի է,և այն ներկայացվել է և հաստատվել  ՀՀԿԳ նախարարություն:
2.Հանդիսությունների դահլիճի կառուցման անհրաժեշտությունը: 04.05.2016 60 Այն դպրոցի համար խիստ անհրաժեշտ է:
Ծնողական խորհրդի կողմից տվյալ ուստարում կազմակերպված միջոցառումները՝ (հանդեսներ, հավաքներ, երեկույթներ, էքսկուրսիաներ, ճանաչողական այցեր և այլն, մասնակից ծնողների թիվը և սովորողների տոկոսը,
Նկարագրել վերջին 3 տարում ծնողական խորհրդի կողմից կազմակերպված միջոցառումները Ամսաթիվ Մասնակից ծնողների թիվը և սովորողների տոկոսը Ծնողական ներդրումների չափը
1.Էքսկուրսիա   Էջմիածնի  եկեղեցիները 21.09.2015 10 —  15% 55.000
2.Էքսկուրսիա  Գառնի-Գեղարդ 16.06.2015 30  —  100% 88.000
3. Էքսկուրսիա  Խոր Վիրապ 29.04.2015 4    —  88% 20.000
4. Էքսկուրսիա  Սարդարապատ 25.11.2016 10  —   70% 25.000
5.Այցելություն   Թումանյանի  տուն-թանգ. 20.11.2016 15  —   90% 11.000
6. Այցելություն  Պատմության  թանգարան, Խնկո Ապոր գրադարան 3.10.2016

14.03.2016

19  —   95%

21  —   88%

15.000

20.000

7.Գաֆեսճյան  թանգարան 12.11.2016 8    —   95% 20.000
8.Էրեբունի  թանգարան 18.10.2016 22  —   95% 20.000
Ծնողական խորհրդի կողմից ուսուցիչներին խրախուսելու, նրանց նկատմամբ կարգապահական կամ այլ տույժեր կիրառելու վերաբերյալ և նմանատիպ առաջարկությունները
Նկարագրել վերջին 3 տարում ծնողական խորհրդի կողմից ուսուցիչներին խրախուսելու, նրանց նկատմամբ կարգապահական կամ այլ տույժեր կիրառելու վերաբերյալ և նմանատիպ առաջարկությունները Ամսաթիվ Առաջարկությունների քննարկմանը մասնակից ծնողների թիվը և ուսուցիչներին թիվը, ովքեր ծնողական խորհրդի կողմից առաջարկվել են խրախուսման կամ կարգապահական տույժի Մեկնաբա- նություններ
Ծնողական խորհրդի հանդիպումների ընթացքում քննարկված հարցերը
Նկարագրել վերջին 3 տարում ծնողական խորհրդի հանդիպումների ընթացքում քննարկված հարցերը
1.Աշխատանքային  պլանի  կազմում Ամսաթիվ Մեկնաբանություններ
2.Հանձնաժողովների  ստեղծում և աշխատանքների բաշխում նրանց միջև 10.10.2015

8.10.2015

Ըստ  կանոնադրական  պահանջի  աշխատանքների  կազմակերպում
3.Դրամահավաքի  բացառում վերահսկում ծն.խորհուրդների կողմից 11.10.2016

10.10.2016

11.10.2016

Աշխատանքների  կանոնակարգում
4.Ավագ  դասարաններում  հոսքերի  ստեղծում 03-06.03.16 Քաղաքապետի  պահանջների  իրականացում
5.Պարտուսի  իրականացում 08.05.17

31.05.17

Աշակերտների  մասնագիտական  կողմնորոշման  հնարավորություն
6.Միջոցառումների  կազմակերպում 30.05.2016

 

Հիմնական  պարտադիր  ուսուցման  ապահովում
7.Մասնակցություն  ներքին  կարգապահական  կանոնների  մշակմանը

8.Ամանորյա միջոցառումներ

 

3.04.2016

3.03.2016

1-8.03-2016

Ուսուցիչների  աշխատանքի  գնահատում
Ծնողական խորհրդի կողմից հաստատության ծնողազուրկ և սոցիալապես անապահով ընտանիքներից սովորողներին տրամադարվող աջակցությունը, դրանց ձևերը 3.09.2016

11.09.2016

Ծնողներին  մասնակից  դարձնել  դպրոցի  կառավարման  աշխատանքներին
Նկարագրել վերջին 3 տարում ծնողական խորհրդի կողմից հաստատության ծնողազուրկ և սոցիալապես անապահով ընտանիքներից սովորողներին տրամադարվող աջակցության դեպքերը և դրանց ձևը Մեկնաբանություններ
1. Ծնողական  խորհուրդը  ներդրումներ  չի  կատարել  

 

 

 

 

 

 

Ուստարվա ընթացքում

Ծնողների կողմից ներդրված գումարի չափը Ծնողական  խորհուր-դը  հետևել  է,  որ  ծնողազուրկ և սոցիա- լապես  անապահով,ինչպես նաև այլազգի  աշակերտների   երեխաները հավասա- րի  իրավունքով  մաս- նակից  լինեն  դպրո-  ցում  կազմակերպված  բոլոր  միջոցառումնե-րին
2.
…..
Նկարագրել ծնողական և աշակերտական խորհուրդների համագործակցությունը և դրա ձևերը
Կազմակերպվել  են  համատեղ  հավաքներ,  սովորողներին  հետաքրքրող  հարցերի  քննարկումներ:  կազմակերպվել  են  համատեղ  միջոցառումներ,  որոնք  ուղղված  են  եղել  ուսումնադաստիարակչական  գործընթացի  բարելավմանը,  ապագա  քաղաքացու  ձևավորմանը:
Նկարագրել ուսումնական հաստատության առօրյայից և տեղի ունեցող իրադարձություններից ծնողների տեղեկացվածության աստիճանը
Ծնողները  բավարար  տեղեկացված են:  Յուրաքանչյուր  ամիս  ունենք  բաց  դռների  օր,  գործում  է  հեռախոսային  կապը:  Ծնողական  ժողովները  և  համակարգչային  կայքերը  ևս  նպաստում  են  ծնողների  տեղեկացվածությանը:  Ըստ  անհրաժեշտության  այցելում  ենք  աշակերտների  տուն:
Ծնողների ներգրավվածությունը. սովորողների արտադպրոցական և արտադասարանական աշխատանքներին, ներգրավվածության ձևերը
Նկարագրել արտադպրոցական և արտադասարանական աշխատանքները, որոնց մեջ վերջին 3 տարում ծնողները ներգրավված են եղել Մեկնաբա նություններ
1. Ծնողների մասնակցության ձևերը և մասնակից ծնողների թիվը Ծնողների ներդրումների չափը
2.
…..
Թվարկել կայքերը, որոնցից օգտվում են ծնողները, օրինակ՝ http://www.dasaran.am, http://ktak.am, http://www.armedu.am, http://forum.armedu.am/, http://lib.armedu.am, հաստատության կայք և այլն, մեկնաբանել դրանց անհրաժեշտությունը և օգտակարությունը
Կայքը Մեկնաբա նություն
1. http://www.dasaran.am Ամսաթիվ Օգտվող ծնողների թիվը
2.
……

 

           Ամփոփել հաստատության ծնողական  խորհրդի գործունեության ցուցանիշները և վերլուծել դրանք և կատարել եզրահանգումներ դրանց բարելավման վերաբերյալ անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

 

Դպրոցի ծնողական խորհուրդը առավել ակտիվ է եղել երեխաների հանգստի և ժամանցի կազմակերպման աշխատանքների ժամանակ:Ընդհանրապես ծնողների սոցիալական վիճակը հնարավորություն չի տվել նյութապես աջակցել ծնողազուրկ և անաապահով երեխաներին:Սակայն մանկավարժական կոլեկտիվի հետ համագործակցվածնրանք ապահովել են միջավայր,որ դպրոցի բոլոր միջոցառումերի ժամանակ բոլոր երեխաները  ունենան հավասար պայմաններ և ունեն հավասարի զգացում: Ծնողական խորհուրդը առաջարկներ է ներկայացրել նաև դպրոցի  որոշ ուսուցիչների  ներկայացնելու խրախուսանքի:

 

Աղյուսակ 33. Տվյալներ հաստատության և համայնքի համագործակցության վերաբերյալ

Ցուցանիշ
Ուսումնական հաստատության շենքային պայմանների բարելավման, տարածքի բարեկարգման, ուսումնանյութական բազայի համալրման աշխատանքներին համայնքի մասնակացությունը, մասնակցության ձևը և այդ գործում կատարված ներդրումները.
Նկարագրել վերջին 3 տարում հաստատության շենքային պայմանների բարելավման, տարածքի բարեկարգման, ուսումնանյութական բազայի համալրման և այլ աշխատանքներին համայնքի մասնակցության դեպքերը, մասնակցության ձևերը Ամսաթիվ Ներդրման չափը Մեկնաբանություն
1.
2.
….
Նկարագրել համայնքային հիմնախնդիրների վերաբերյալ սովորողների տեղեկացվածության աստիճանը
….
Ուսումնական հաստատության մասնակցությունը համայնքի աշխատանքներին, մասնակցության ձևերը
Նկարագրել վերջին 3 տարում հաստատության համայնքի աշխատանքներին մասնակցության դեպքերը և դրանց ձևերը Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների և աշխատողների տոկոսը Մեկնաբանություն
1.
2.
…….
Ուսումնական հաստատության կողմից համայնքի բնակիչների համար կազմակերպված միջոցառումները.
Նկարագրել վերջին 3 տարում հաստատության կողմից համայնքի բնակիչների համար կազմակերպված միջոցառումները, նշել դրանց թիվը Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների ու աշխատողների տոկոսը և համայնքի բնակիչների թիվը Մեկնաբանություն
1
2.
….
Համայնքի բնակիչները օգտվում են հաստատության մարզադահլիճից, ինտերնետից, գրադարանից և այլ հնարավորություններից
Նկարագրել, թե հաստատության ինչպիսի ծառայություններից են օգտվում համայնքի բնակիչները Հաճախականությունը՝ ամսեկան կամ տարեկան կտրվածքով Օգտվող բնակիչների թիվը Մեկնաբանություն
1.
2.
….
Ուսումնական հաստատության կողմից հասարակական կազմակերպությունների (ՀԿ) հետ համատեղ իրականացված կրթական ծրագրերը, դրանց թիվը և մասնակից սովորողների թիվը՝ ըստ ծրագրերի
Նկարագրել վերջին 3 տարում հաստատությանը և ՀԿ-ների համատեղ իրականացված կրթական բոլոր ծրագրերը Ծրագրի տևողությունը ՀԿ –ի անվանումը Մասնակից սովորողների  թիվը
1.
2.

շրջանում:

 

                  Ամփոփել հաստատության և համայնքի համագործակցության ցուցանիշները ,վերլուծել դրանք և կատարել եզրահանգումներ դրանց բարելավման վերաբերյալ անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/:

 

Համայնքը միշտ պատրաստակամ  է եղել դպրոցին անհրաժեշտ խնդիրների լուծման հարցում: Առանձնապես ակնհայտ են կառուցման և հարդարման աշխատանքները,որոնց համար կատարվում են մեծ ներդրումներ:Դպրոցը ակտիվ է համայնքի տարածքի մաքրությանը մասնակցելու և նրա համա մշակութային միջոցառումներ կազմակերպելու հարցերում:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Մաս 6. Հաստատության հիմնախնդիրները, դրանց հաղթահարման ուղիները

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 34. ՈՒԹՀՎ վերլուծության

 

Ուժեղ կողմեր

1. Աշխատակազմի գործունեության ուժեղ կողմեր՝ տարանջատել վարչական, ուսումնաօժանդակ և ուսուցչական կազմը

·         Դպրոցի տնօրինությունն ունի կառավարման և աշխատանքի կազմակերպման համար ունակ աշխատանքի մեծ փորձ ունեցող համերաշխ և աշխատունակ ուսուցչական կազմ,աշխատասեր և պատասխանատվությամբ օժտված ուսումնաօժանդակ աշխատողներ:

 

 

2.Սովորողների ուսումնառության և այլ գործունեության ուժեղ կողմեր

·         Աշակերտական կազմի շարունակական աճը:

·         Գիտակ,աշխատասեր,պատշաճ գիտելիքներ ունեցող աշակերտական համակազմ:

·          

3. Ծնողների, համայնքի, կառավարման խորհուրդի, այլ մարմինների գործունեության ուժեղ կողմեր

·         Ծնողական խորհուրդը  և  կազմը ընտրված են գիտակ ծնողներից,որոնք հաճախակի  իրենց ուշադրությամբ և ներկայությամբ ակտիվ մասնակցություն են ցուցաբերում դպրոցի աշխատանքներում:

·         Կառավարման խորհուրդի անդամները փորձառու են,հաճախակի մասնակցում են դպրոցի կազմակերպած միջոցառումներին՝չնայած իրենց աշխատանքային զբաղվածությանն ու ծանրաբեռնվածությանը:

 

4.Ռեսուրսներով ապահովվածությունը

 

·         Աշակերտների թվաքականի աճմանը զուգընթաց դպրոցի ֆինանսական միջոցները բավարարում են ապահովելու նորմալ գործունեություն:Յուրաքանչյուր տարի դպրոցը կարողանում է ձեռք բերել համապատասխան գույք,գրասենյակային և տնտեսական ապրանքներ:Այժմ  հնարավորություն կա առաջիկայում  իր ֆինանսական խնայողությունների հաշվին հիմնանորոգել սանհանգույցներն ու դասասենյակները:

5. Նոր նախաձեռնությունների ուղղությամբ հաջողությունները

·         Այս ուսումնական տարում աշակերտների և դասարանների աճի հետ կապված ավելացել են արտադասարանական խմբակների և ժամերի քանակը:Աշակերտների արժեքային համակարգի և էսթետիկական դասարանների ուղղությամբ  նախատեսել ենք ստեղծել անվճար շախմատի,համակարգչային,երգի և պարի խմբակներ,որոնց մեջ ընդգրկելու են նաև դպրոցի սոցիալապես անապահով և ծնողազուրկ երեխաները:

6. Հաղորդակցության, համագործակցության ուժեղ կողմերը

·         Ամուր է ծնող,ուսուցիչ,աշակերտ համագործակցությունը:Համատեղ կազմակերպվում են դպրոցական միջոցառումներ,ապահովվում է  երեխաների և ժամանցի և հանգստի կազմակերպումը,զուգահեռաբար լուծվում դաստիարակչական խնդիրներ:

7. Բյուջեի, ֆինանսական միջոցների հետ կապված հաջողությունները

·         Բյուջեի և ֆինանսական միջոցների հաշվին դպրոցը կարողանում է ֆինանսները բաշխել ըստ անհրաժեշտության և օգտագործել այն:

 

 

 

Թույլ կողմեր

1. Աշխատակազմի գործունեության թույլ կողմեր՝ տարանջատել վարչական, ուսումնաօժանդակ և ուսուցչական կազմը

2.Սովորողների ուսումնառության և այլ գործունեության թույլ կողմեր

·         Միջին և բարձր դասարաններում մեծ թիվ չեն կազմում գերազանց և բարձր առաջադիմությամբ սովորողները:

·         Առանձին աշակերտների մոտ պակասում է կրթության նկատմամբ գիտակցման դերը:

 

3. Ծնողների, համայնքի, կառավարման խորհուրդի, այլ մարմինների գործունեության թույլ կողմեր

·         Չունենք հոգաբարձուների խորհուրդ,ֆինանսական աջակցություն դպրոցը չունի:

4.Ռեսուրսներով ապահովվածության խնդիրները

5. Նոր նախաձեռնությունների ուղղությամբ թույլ կողմեր

6. Հաղորդակցություն, համագործակցություն

·         Դպրոցը դեռևս թույլ կապեր ունի համայնքի և հասարակական կազմակերպությունների հետ:Առաջիկայում ունենք մտադրություն այն ընդլայնելու և ամրապնդելու:

 

 

7. Բյուջեի, ֆինանսական միջոցների հետ կապված դժվարությունները և խնդիրները

 

 

Հնարավորություններ

1. Միջնակարգ դպրոց դառնալու արդյունքում դպրոցը կունենա միջոցներ, հնարավորություններ, աշակերտ թվ

                                                               Հաշվետվության ձև

Մաս 1. Ընդհանուր տեղեկություններ հաստատության մասին[1]

 

Հաստատության անվանումը, համարը    Խ.Սամուելյանի անվան հ.47 միջնակարգ  դպրոց

Հաստատության հասցեն  Երևան,Էրեբունի համայնք ,Սարի Թաղ  5փ., 67

Հաստատության հեռախոսահամարը,  էլեկտրոնային հասցեն   47 dproc@mail.ru    55 38 20

Հաստատության ինտերնետային կայքի հասցեն    http://yerevan47.schoolsite.am

 

Աղյուսակ 1. Դասարանների թիվը` ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների[2] համար

Դասարանների թիվը 2014 -2015 ուստարի 2015-2016 ուստարի 2016-2017 ուստարի Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
1 -ին դասարան 3 2 2
2-րդ դասարան 2 3 2
3-րդ դասարան 2 2 3 աճ
4-րդ դասարան 2 2 2
5-րդ դասարան 2 2 2
6-րդ դասարան 2 2 2
7-րդ դասարան 2 2 2
8-րդ դասարան 2 2 2
9-րդ դասարան 1 2 2
10-րդ դասարան 1 1 2 աճ
11-րդ դասարան 1 1
12-րդ դասարան 1 աճ
Ընդամենը 19 21 23 աճ

Վերլուծել  դասարանների  թվաքանակի  փոփոխությունների պատճառները և կատարել

եզրահանգումներ  և մեկնաբանություններ (անրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր)_

1.Քանի–որ  դպրոցում  գործում  է  արհեստագործական  հոսք,ուստի  դպրոցի  10-րդ  դասարաններում  ձևավորվել  է   ա /ընդհանուր  հանրակրթական  դասարան,  բ/արհեստագործական  դասարան:Մյուս դասարանների թվի  աճը  պայմանավորված է  նախորդ  տարվա   աշակերտների թվով:

     

Աղյուսակ 2. Ըստ դասարանների՝ սովորողների թիվը ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար

Դասարանների թիվը 2014-2015 ուստարի 2015-2016 ուստարի 2016-2017 ուստարի

 

Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
1 -ին դասարան 72 53 48 նվազում
2-րդ դասարան 49 73 54 նվազում
3-րդ դասարան 40 48 67 աճ
4-րդ դասարան 47 42 45 աճ
5-րդ դասարան 53 45 38 նվազում
6-րդ դասարան 53 52 47 նվազում
7-րդ դասարան 48 54 53 նվազում
8-րդ դասարան 53 47 54 աճ
9-րդ դասարան 14 53 46 նվազում
10-րդ դասարան 17 11 36 աճ
11-րդ դասարան 16 6 նվազում
12-րդ դասարան 16 աճ
Ընդամենը 446 494 510 աճ

Վերլուծել  ըստ դասարանների` սովորողների թվի  փոփոխությունների պատճառները և կատարել

եզրահանգումներ  և մեկնաբանություններ (անրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր)

1.Դասարաններում  աճը  և  նվազումը  պայմանավորված  է  նախորդ  տարվա  աշակերտների թվով:

Աղյուսակ 3. Ընդհանուր տվյալներ սովորողների վերաբերյալ` ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար

Ցուցանիշը 2014-2015

ուստարի

2015-2016

ուստարի

2016-2017

ուստարի

Փոփոխություն-ների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
Սովորողների ընդհանուր թիվը ուսումնական տարվա սկզբին` տվյալ ուստարվա սեպտեմբերի                      1-ի դրությամբ 457 494 528 աճ
Սովորողների ընդհանուր թիվը ուսումնական տարվա վերջին` տվյալ ուստարվա մայիսի 25-ի դրությամբ 446 493 510 աճ
Ուսումնական տարվա ընթացքում ընդունված սովորողների թիվը 16 18 7 նվազում
Ուսումնական տարվա ընթացքում հեռացած սովորողների թիվը 27 19 25 աճ

      

  Վերլուծել սովորողների թվաքանակի փոփոխությունների պատճառները և կատարել եզրահանգումներ և մեկնաբանություններ /անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

__Աշակերտների  թվաքանակի  աճ  է  գրանցվել__դպրոցը  միջնակարգ  դառնալու  արդյունքում:

 

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 4. Ընդհանուր տվյալներ ուսուցիչների վերաբերյալ՝ ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար

Ցուցանիշը 2014-2015

ուստարի

2015-2016

ուստարի

2016-2017

ուստարի

Փոփոխություն ների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
Ուսուցիչների ընդհանուր թիվը 39 37 41 աճ
Ուսուցիչների միջին շաբաթական ծանրաբեռնվածությունը կամ դրույքաչափը 14,2 15,9 17.9 աճ

 

         Վերլուծել  ուսուցիչների  թվաքանակի, միջին  ծանրաբեռնվածության  փոփոխությունների  պատ-ճառները և կատարել եզրահանգումներ  և մեկնաբանություններ  /անհրաժեշտության  դեպքում  ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

___2014-15 ուստարում երկու  ուսուցիչ  ազատվել  են  ___աշխատանքից     իրենց  դիմումի  համաձայն, որի  արդյունքում  աճ  է  գրանցվել  դրույքաչափում:

 

 

Աղյուսակ 5. Տվյալներ ուսուցիչների տարիքային բաշխվածության վերաբերյալ՝ ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար

Ուսուցիչների թիվը 2014-2015 ուստարի 2015-2016 ուստարի 2016-2017 ուստարի Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
Մինչև 30 տարեկան 1 3 2 նվազում
31-ից 40 տարեկան 7 4 5 աճ
41ից -50 տարեկան 9 4 5                աճ
51-ից -55 տարեկան 11 11 10             նվազում
56 տարեկան և ավելի 9 18 19                աճ

          

  Վերլուծել ուսուցիչների տարիքային բաշխվածությունը,փոփոխությունների պատճառները և կատարել եզրահանգումներ և մեկնաբանություններ /անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

___Ուսուցիչները  իրենց  դիմումի  համաձայն  ազատվել  են  աշխատանքից,  որի  արդյունքում _դինամիկայում  գրանցվել  է  նվազում:

 

 

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 6. Տվյալներ ուսումնական_հաստատության ղեկավար և վարչական կազմի վերաբերյալ

 

Պաշտոնը Անունը, ազգանունը, հայրանունը Տվյալ պաշտոնում աշխատելու ժամանակահատվածը Տվյալ հաստատությունում աշխատելու ժամանակահատվածը Պետական պարգևները, կոչումները և այլն
Տնօրեն Խաչատրյան  Կարինե

Ռաֆիկի

25.05.2006թ. 25.05.2006թ.
Տնօրենի տեղակալ Ալեքյան  Անահիտ

Ժորայի

1.09.2008թ. 1.09.2000թ.
Տնօրենի տեղակալ Նալբանդյան  Հերմինե Սամվելի 22.08.2016 թ. 20.08.1996 թ.
Տնօրենի տեղակալ Մխիթարյան  Օֆելյա  Հրաչի 1.09.2014թ. 18.09.1985թ.
Հաշվապահ Ավետիսյան  Գայանե  Աշոտի 01.10.1996թ. 01.10.1996թ.

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 7. Տվյալներ ուսումնական.հաստատության կառավարման խորհրդի կազմի վերաբերյալ

 

Անուն, ազգանուն, հայրանուն Աշխատանքի վայրը, զբաղեցրած պաշտոնը Կրթությունը Հաստատության

խորհրդի կազմում ընդգրկված լինելու ժամանակահատվածը

Պետական պարգևները, կոչումները և այլն
Ի.Մ.Միրզոյան չի աշխատում բարձրագույն 2009-2015թթ.
Հ.Հ.Բաբայան եկ.հավ.բուժ.տեղ. բարձրագույն 2009-2015թթ.
Հ.Ա.Այվազյան ավագանու անդամ բարձրագույն 2009-2015թթ.
Ս.Է.Գևորգյան եկամ.հաշվ.առ.կոման. բարձրագույն 2014-2015թթ.
Հ.Ս.Նալբանդյան հ.47 դպր.,փոխտնօրեն բարձրագույն 2009-2015թթ.
Ք.Գ.Պետրոսյան չի աշխատում միջնակարգ 2009-2015թթ.
Վ.Հ. Դավթյան քաղաք.և հող. գլխ. բարձրագույն 2009-2015թթ.

      

 Վերլուծել  խորհրդի աշխատանքը,խնդիրները և կատարել առաջարկություններ խորհրդի կազմի գործունեության բարելավման ուղղությամբ /անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

____Դպրոցի____կոլեգիալ  կառավարման  մարմինը`  խորհուրդը,    իր  լիազորությունները  սահմանված  օրենքով  և  կանոնադրության  համաձայն_կատարում  է  տեղին  և     ժամանակին:                                                  Խորհրդի  կազմում փոփոխություններ  չկան:     

 

Աղյուսակ 8. Տվյալներ դասասենյակներում սեղան-նստարանների դասավորվածության և թվի վերաբերյալ

 

Դիտարկման ամսաթիվ –23.09.2016թ.————

Դասասենյակի համարը Դասասենյակի մակերեսը (քմ)

 

Սեղան-նստարանների դասավորվածության ձևը (շարքերով, շրջանաձև, T-աձև,

П-աձև, խառը)

Սեղան-նստարանների թիվը Սեղան-նստարանների շարքերի և միմյանց միջև հեռավորությունները
Դասասենյակ N1
206 43.4 շարքերով 9 -9 50սմ
209 43.4 շարքերով 13-13 50սմ
303 46.7 շարքերով 13-13 50սմ
304 43.4 շարքերով 9-9 60սմ
305 43.4 շարքերով 9-9 60սմ
306 30.8 շարքերով 13-13 50սմ
307 47.3 շարքերով 16-32 50սմ
309 34.8 շարքերով 12-12 50սմ
310 51.9 շարքերով 15-15 50սմ
311 48.4 շարքերով 18-36 50սմ
312 34.8 շարքերով 9-9 60սմ
314 48.4 շարքերով 16-16 50սմ
315 43.4 շարքերով 12-12 50սմ
316 43.4 շարքերով 14-28 50սմ
317 43.4 շարքերով 13-13 50սմ
318 43.4 շարքերով 15-15 50սմ
319 48.4 շարքերով 15-30 50սմ
402 48.4 շարքերով 15-15 50սմ
403 43.4 շարքերով 12-24 50սմ
404 43.4 շարքերով 13-13 50սմ
405 43.4 շարքերով 12-24 50սմ
406 43.4 շարքերով 12-24 50սմ
407 48.4 շարքերով 12-24 50սմ

        Հիմնավորել  սեղան-նստարանների  դասավորության նախընտրելի ձևի պատճառները: Կատարել եզրահանգումներ  և մեկնաբանություններ դասասենյակների կահավորման առավել նպաստավոր ձևերի վերաբերյալ` ուսուցման գործընթացի արդյունավետությունը  բարձրացնելու և դասապրոցեսի ընթացքում ինտերակտիվ մեթոդների կիրառումը խթանելու  նպատակով          / անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

_____Քանի  որ դպրոցի  շենքը  հարմարեցված  է,  սեղան — նստարանների  դասավորության  ձևը  նախընտրելի  է  շարքերով:

 

 

 

____________________________________________________________________________________________

Աղյուսակ 9. Տվյալներ յուրաքանչյուր դասասենյակներում մեկ սովորողին ընկնող մակերեսի վերաբերյալ

 

Դիտարկման ամսաթիվ    23.09.2016թ.

Դասասենյակի համարը Դասասենյակի մակերեսը (քմ) Մեկ սովորողին ընկնող մակերեսը (քմ) Նորմերից պակաս կամ ավել մակերեսը

(քմ)

Դասասենյակ N1
206 43.4 2.9
209 43.4 1.7
303 46.7 1.9
306 30.8 1.1
307 47.3 1.8
309 34.8 1.5
310 51.9 1.7
314 48.4 1.5
315 43.4 1.9
316 43.4 1.6
317 43.4 1.7
318 43.4 2.6
319 48.4 1.7
402 48.4 1.7
403 43.4 1.6
404 43.4 1.7
405 43.4 2.3
406 43.4 2
407 48.4 2.4

        Վերլուծել  դասասենյակներում  մեկ սովորողին ընկնող մակերեսին վերաբերող իրավիճակը և    կատարել եզրահանգումներ /անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

___Դպրոցը  հարմարեցված  էտարիների  ընթացքում  ավելացել  է  աշակերտների  թիվըուստի  դասասենյակում 1 սովորողին ընկնող մակերեսը փոփոխության է ենթարկվել

 

 

 

 

 

 

 

 

Չափանիշներ 1 և 2

Աղյուսակ 10. Տվյալներ արտակարգ իրավիճակներում հաստատության անձնակազմի և սովորողների տեղեկացված լինելու մասին

 

Դիտարկման ամսաթիվ   12.09 — 30.09.2016

N Չափանիշը Կատարել նշում համապատասխան փաստաթղթի և գույքի առկայության մասին (գրել փաստաթղթի անվանումը և ընդունման ամսաթիվը, թվարկել առկա գույքը)

Արձանագրել իրավիճակը

1. Ուսումնական հաստատության աշխատակազմը և սովորողները տիրապետում են արտակարգ իրավիճակներում գործելու վարքականոններին ՔՊ և ԱԻ միջոցառումների պլան,տեղեկացված է  ողջ կոլեկտիվը:
2. Ուսումնական հաստատության աշխատակազմը և սովորողները տեղեկացված են հաստատությունում առկա անվտանգության միջոցների (էլեկտրական վահանակի, հրշեջ տեղեկատուի, հրշեջ ծորակի և այլն) տեղերին ու տիրապետում են դրանց օգտագործման կանոններին Ողջ կոլեկտիվը իրազեկված է անվտանգության,հակահրդեհային սարքերի և նրանց օգտագործման միջոցներին՝հակահրդեհային վահանակ, կրակմարիչներ, էլեկտրո-վահանակներ:

 

 

       Այս չափանիշների ամբողջական ներկայացման նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել հարցումներ և դրանց արդյունքները հակիրճ ներկայացնել` ըստ հարցման մեջ ընդգրկված յուրաքանչյուր շահառու խմբի / անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

 

 

Չափանիշ 3

Աղյուսակ 11. Տվյալներ տեղական վտանգների գնահատման և աղետներին պատրաստվածության ու հակազդման մեխանիզմների ուղղությամբ հաստատությունում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ

 

Ամսաթիվը Դասարանը Միջոցառման անվանումը, նկարագիրը և օգտագործված ուսումնական նյութերը և պարագաները Մասնակից սովորողների և աշխատակիցների թիվը
2016-2017 ուստարվա ընթացքում 8-12 ՔՊ և ԱԻ ծրագրեր, ՔՊ և ԱԻ միջոցառումների պլաններ, 8-12 դաս. դասագրքեր:    163

   

           Անցկացված միջոցառումների արդյունավետության  գնահատման նպատակով ցանկալի է իրականացնել հարցումներ սովորողների և աշխատակիցների շրջանում և դրանց արդյունքները հակիրճ ներկայացնել`ըստ հարցման մեջ ընդգրկված յուրաքանչյուր շահառու խմբի / անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

______Հարցումների  շրջանակում պարզվեց,  որ  սովորողները  և  աշխատակիցները  հիմնականում  պատկերացնում  են   դպրոցում  և  տեղանքում   հնարավոր  աղետների`  երկրաշարժի,  սողանքի  և հրդեհի  դեպքում  իրենց  պարտականությունները  և  դրսևորման  ձևերը:

 

 

Աղյուսակ 12. Տվյալներ ուսումնական հաստատության քաղաքացիական պաշտպանության պլանից բխող սովորողների և աշխատակազմի հետ տարվա ընթացքում իրականացվող միջոցառումների և վարժանքների վերաբերյալ

Ամսաթիվը Դասարանը Միջոցառման/վարժանքի անվանումը, նկարագիրը և օգտագործված պարագաներն ու ուսումնական նյութերը

 

Մասնակից սովորողների և աշխատակիցների թիվը
05.09.2016 1-12 Զրույցներ նվիրված փրկարարական ծառայության աշխատողի օրվան: 483
07.11.2016-22.02.2017 3,6,7,8,9,10,11,12 Ըստ ուս.ծրագրերի` ՔՊ և ԱԻ միջոցառումներ, ծրագրեր և պլաններ: Օգտագործված սարքեր և պարագաներ՝ հակագազ,շնչադիմակ,կրակմարիչ,                           դոզաչափական սարքեր 269
01.03.2016 1-12 ՔՊ միջազգային օրվան նվիրված միջոցառումներ:Օգտագործված սարքեր և պարագաներ՝ հակագազ, շնչադիմակ,կրակմարիչ,                           դոզաչափական սարքեր, աշակերտական  սեղան-նստարաններ: 529

        Անցկացված միջոցառումների և վարժանքների արդյունավետության գնահատման նպատակով ցանկալի է իրականացնել հարցումներ սովորողների և աշխատակիցների շրջանում և դրանց արդյունքները հակիրճ ներկայացնել`ըստ հարցման մեջ ընդգրկված յուրաքանչյուր շահառու խմբի / անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

 

 Կազմակերպված  միջոցառումներրը`  <<Տարհանում>>,  <<Հրդեհ  դպրոցում>>, <<Երկրաշարժ>>,  <<Օդային  տագնապ>> վկայեցինոր  դպրոցի  ողջ  կոլեկտիվը  իրազեկված  է  և  կարող  է  գործել  նման  աղետների  դեպքում:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 13. Տվյալներ ուսումնական հաստատության շենքի ջեռուցման պայմանների մասին

 

Դիտարկման ամսաթիվ    21.11.2016

Ուսումնական հաստատությունն ապահովված է լոկալ ջեռուցման անվտանգ համակարգով

(ընտրել այո կամ ոչ սյունակը)

Այո Ոչ

(նկարագրել թե ինչպես է ջեռուցվում հաստատության շենքը)

Դասասենյակները, դահլիճները, այլ սենյակները, միջանցքները և այլն Ջեռուցման ձևը, (վառելիքի տեսակը) Ջերմաստիճանը շրջայցի պահին Ջեռուցման ժամերը

 

Դասասենյակ N1                                 206 Գազ տեղային 19° 05: 00-15:00
209 18° 05: 00-15:00
303 18,5° 05: 00-15:00
306 19° 05: 00-15:00
 307 19° 05: 00-15:00
309 19,5° 05: 00-15:00
310 18,5° 05: 00-15:00
311 19° 05: 00-15:00
314 19° 05: 00-15:00
315 19° 05: 00-15:00
316 19° 05: 00-15:00
317 19° 05: 00-15:00
318 19° 05: 00-15:00
319 19,5° 05: 00-15:00
402 19,5° 05: 00-15:00
403 19,5° 05: 00-15:00
404 20° 05: 00-15:00
405 20° 05: 00-15:00
406 20° 05: 00-15:00
407 19,5° 05: 00-15:00
Մարզադահլիճ 18° 05: 00-15:00
Միջոցառումների դահլիճ 18,5° 05: 00-15:00
Ուսուցչանոց 19° 05: 00-15:00
Ճաշարան 18° 05: 00-15:00
1-ին հարկի միջանցքներ 18,5° 05: 00-15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 13. Տվյալներ ուսումնական հաստատության շենքի ջեռուցման պայմանների մասին

 

Դիտարկման ամսաթիվ    23.12.2016

Ուսումնական հաստատությունն ապահովված է լոկալ ջեռուցման անվտանգ համակարգով

(ընտրել այո կամ ոչ սյունակը)

Այո Ոչ

(նկարագրել թե ինչպես է ջեռուցվում հաստատության շենքը)

Դասասենյակները, դահլիճները, այլ սենյակները, միջանցքները և այլն Ջեռուցման ձևը, (վառելիքի տեսակը) Ջերմաստիճանը շրջայցի պահին Ջեռուցման ժամերը

 

Դասասենյակ N1                      206 Գազ տեղային 19° 05: 00-15:00
209 18,5° 05: 00-15:00
303 18,5° 05: 00-15:00
306 19° 05: 00-15:00
 307 19,5° 05: 00-15:00
309 20° 05: 00-15:00
310 19° 05: 00-15:00
314 19° 05: 00-15:00
315 19° 05: 00-15:00
316 19° 05: 00-15:00
317 19° 05: 00-15:00
318 19,5° 05: 00-15:00
319 19,5° 05: 00-15:00
402 20° 05: 00-15:00
403 20° 05: 00-15:00
404 20° 05: 00-15:00
405 20° 05: 00-15:00
406 20° 05: 00-15:00
407 20° 05: 00-15:00
311 19° 05: 00-15:00
Մարզադահլիճ 18° 05: 00-15:00
Միջոցառումների դահլիճ 18,5° 05: 00-15:00
Ուսուցչանոց 19° 05: 00-15:00
Ճաշարան 18° 05: 00-15:00
1-ին հարկի միջանցքներ 18,5° 05: 00-15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 13. Տվյալներ ուսումնական հաստատության շենքի ջեռուցման պայմանների մասին

 

Դիտարկման ամսաթիվ    23.01.2017

Ուսումնական հաստատությունն ապահովված է լոկալ ջեռուցման անվտանգ համակարգով

(ընտրել այո կամ ոչ սյունակը)

Այո Ոչ

(նկարագրել թե ինչպես է ջեռուցվում հաստատության շենքը)

Դասասենյակները, դահլիճները, այլ սենյակները, միջանցքները և այլն Ջեռուցման ձևը, (վառելիքի տեսակը) Ջերմաստիճանը շրջայցի պահին Ջեռուցման ժամերը

 

Դասասենյակ N1                      206 Գազ տեղային 19° 05: 00-15:00
209 19° 05: 00-15:00
303 18,5° 05: 00-15:00
306 18,5° 05: 00-15:00
 307 18,5° 05: 00-15:00
309 19° 05: 00-15:00
310 19° 05: 00-15:00
311 19° 05: 00-15:00
314 19,3° 05: 00-15:00
315 19,5° 05: 00-15:00
316 19,5° 05: 00-15:00
317 20° 05: 00-15:00
318 20° 05: 00-15:00
319 20° 05: 00-15:00
402 20° 05: 00-15:00
403 20° 05: 00-15:00
404 20° 05: 00-15:00
405 20° 05: 00-15:00
406 20° 05: 00-15:00
407 19,5° 05: 00-15:00
Մարզադահլիճ 18° 05: 00-15:00
Միջոցառումների դահլիճ 18,5° 05: 00-15:00
Ուսուցչանոց 19° 05: 00-15:00
Ճաշարան 18° 05: 00-15:00
1-ին հարկի միջանցքներ 18,5° 05: 00-15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 13. Տվյալներ ուսումնական հաստատության շենքի ջեռուցման պայմանների մասին

 

Դիտարկման ամսաթիվ    10.02.2017թ.

Ուսումնական հաստատությունն ապահովված է լոկալ ջեռուցման անվտանգ համակարգով

(ընտրել այո կամ ոչ սյունակը)

Այո Ոչ

(նկարագրել թե ինչպես է ջեռուցվում հաստատության շենքը)

Դասասենյակները, դահլիճները, այլ սենյակները, միջանցքները և այլն Ջեռուցման ձևը, (վառելիքի տեսակը) Ջերմաստիճանը շրջայցի պահին Ջեռուցման ժամերը

 

Դասասենյակ N1                      206 20° 05: 00-15:00
209 20° 05: 00-15:00
303 19,5° 05: 00-15:00
306 19,5° 05: 00-15:00
 307 19,5° 05: 00-15:00
309 20° 05: 00-15:00
310 19,5° 05: 00-15:00
311 20 05: 00-15:00
314 20° 05: 00-15:00
315 20° 05: 00-15:00
316 20° 05: 00-15:00
317 20° 05: 00-15:00
318 19,5° 05: 00-15:00
319 19,5° 05: 00-15:00
402 20° 05: 00-15:00
403 20° 05: 00-15:00
404 20° 05: 00-15:00
405 19,5° 05: 00-15:00
406 19,5° 05: 00-15:00
407 19,5° 05: 00-15:00
Մարզադահլիճ 18° 05: 00-15:00
Միջոցառումների դահլիճ 18,5° 05: 00-15:00
Ուսուցչանոց 19° 05: 00-15:00
Ճաշարան 18° 05: 00-15:00
1-ին հարկի միջանցքներ 18,5° 05: 00-15:00

            Վերլուծել ջեռուցման հետ կապված վիճակն ու խնդիրները և կատարել եզրահանգումներ ու առաջարկություններ  / անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

_____Դպրոցն  ապահովված  է  լոկալ  ջեռուցումով__և  ջեռուցման  հետ  կապված  խնդիրներ  չունենք:

 

 

 

Աղյուսակ 14. Տվյալներ ուսումնական հաստատության ջրամատակարարման, սանհանգույցների (կոյուղացման) առկայության և դրաց վիճակի վերաբերյալ

 

Դիտարկման ամսաթիվ   15.08.2017թ.

Հաստատության ջրամատակարարումը

(լրացնել համապատասխան սյունակը)

Ապահովված է շուրջօրյա հոսող խմելու ջրով

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Ապահովված է հոսող խմելու ջրով, բայց ոչ շուրջօրյա Ապահովված չէ հոսող խմելու ջրով
այո Օրեկան քանի՞ ժամ է ջրամատակարարումը (նկարագրել խնդիրը)
ոչ  

14 ժամ

(պարզաբանել ինչպե՞ս է լուծվում ջրամատակարաման հարցը)

Տարածաշրջանը չունի շուրջօրյա ջրամատակարարում :Ջրամատակարարման հարցը լուծվում է լրացուցիչ ջրի քանակի պահեստավորումով:

Հաստատության սանհանգույցները և դրանց վիճակը
Շենքի հարկը

 

Սանհանգույցների թիվը Աղջիկների սան-հանգույցի առկայու

թյունը (ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Տղաների սան-հանգույցի առկայու

թյունը

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Հիգիենայի պարագաների առկայու

թյունը (ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Հարմարեց վածությունը հաշմանդա

մություն ունեցող անձանց կարիքներին

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

 

Վերանո րոգված են, թե ոչ (ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)
1-ին հարկ 1 Այո

Ոչ

Այո

Ոչ

   

Ոչ

Այո

Ոչ

Այո

Ոչ

II հարկ 1 այո ոչ այո ոչ ոչ
III հարկ 2 ոչ այո այո ոչ ոչ
IV հարկ 1 այո ոչ այո ոչ ոչ

 Վերլուծել  ջրամատակարարման  և սանհանգույցների հետ կապված վիճակն ու խնդիրները  և կատարել եզրահանգումներ ու մեկնաբանություններ / անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

Սանհանգույցները  կարիք   ունեն___վերանորոգման:    Ընթացիկ  տարում  նախատեսվում  է  կատարել  վերանորոգման   աշխատանքներ դպրոցի բյուջեի հաշվին/ խնայողությունների/:

Աղյուսակ 15. Տվյալներ ուսումնական հաստատությունում սննդի կետի առկայության և սննդի կազմակերպման վերաբերյալ

 

Դիտարկման ամսաթիվ  15.08.2017

Ուսումնական հաստատությունում առկա է սննդի կետ, թե ոչ

(ընտրել այո կամ ոչ սյունակը)

Այո Ոչ

(նկարագրել, թե ինչպես է կազմակերպվում սովորողների և աշխատակիցների սննդի ապահովման խնդիրը)

Ուսումնական հաստատության սննդի կետում փակցված են առողջ սննդակարգի վերաբերյալ համապատասխան պաստառներ, թե ոչ

(ընտրել այո կամ ոչ սյունակը)

Այո Ոչ
Նկարագրել սննդի կետի սանիտարական վիճակը` ըստ հակահամաճարակային ծառայության
Սննդի կետի տեսակը (բուֆետ, ճաշարան ) Միաժա մանակ սնվելու հնարավորություն ունեցող անձնաց թիվը և տարածքը (քմ) Սառը և տաք հոսող ջրի առկայությունը

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Լվացարանի և հիգիենայի պարագաների առկայությունը (ընդգծել այո կամ ոչ բառերը) Տաք սննդի հնարավորությունը

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Վերանո րոգված է, թե ոչ

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

50.4

20 անձ

Այո

Ոչ

Այո

Ոչ

Այո

Ոչ

Այո

Ոչ

        Վերլուծել սննդի  կետի առկայության և դրա վիճակի հետ կապված խնդիրները և կատարել եզրահանգումներ  ու առաջարկություններ անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

    Դպրոցում գործող  սննդի կետը` բուֆետը,ապահովված է սառը և տաք հոսող ջրով:Միաժամանակյա սնվելու հնարավորություն ունեն 20 անձ: Բուֆետը ապահովում է որակով և բավարար քանակությամբ արագ սնունդովԲուֆետի  տարածքը  տրված  է  վարձակալությամբ: Հսկվում  է  ամենօրյա  սննդի  որակը տնօրինության և բուժքրոջ կողմից և արձանագրվում է համապատասխան մատյանում

 

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 16. Տվյալներ ուսումնական հաստատությունում բուժկետի առկայության և բուժսպասարկման վիճակի վերաբերյալ

 

 

Դիտարկման ամսաթիվ    15.08.2017թ.

Ուսումնական հաստատությունում առկա է բուժկետ

(ընտրել այո կամ ոչ սյունակը)

Այո Ոչ

(նկարագրել, թե ինչպես է կազմակերպվում սովորողներին և աշխատակիցներին առաջին բուժօգնության տրամադրման խնդիրը:)

Ուսումնական հաստատությունն ունի բուժաշխատող և կարող է տրամադրել առաջին բուժօգնություն (ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)
Այո

Ոչ

Բուժկետի գտնվելու հարկը և տարածքը (քմ) Բուժաշխատողներ թիվը և նրանց պաշտոն

ները

Բուժկետում առկա գույքը Բուժկետը վերանո րոգված է, թե ոչ

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Սանիտարական վիճակը Առաջին բուժօգնության միջոցների և դեղերի առկայությունը
    I հարկ 15,9 Մեկ բուժքույր Հասակա-չափ, կշեռք, տոնոմետր, պահարան, 1բազմոց,   2սեղան,      4աթոռ,  տեսո-

ղությունը  որոշող աղյուսակ

 

Այո

Ոչ

բավարար այո

      Վերլուծել  բուժկետի առկայության և դրա վիճակի հետ կապված խնդիրները և կատարել եզրահանգումներ ու առաջարկություններ անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

 

  Դպրոցում գործում է բուժկետ,որն սպասարկում է մեկ բուժքույր:Ապահովված է հոսող սառը ջրով,ունի առաջին բուժօգնության պարագաներ,դեղորայք,վիրակապեր:

Աշխատակիցների և սովորողների անհրաժեշտության դեպքում ստանում են առաջին բուժօգնություն:

Անհրաժեշտ է ապագայում այն ապահովել  տաք ջրով:

 

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 17. Տվյալներ ուսումնական հաստատության սովորողների ֆիզիկական, հոգևոր և սոցիալական առողջությանն ուղղված աշխատանքների վերաբերյալ

 

Հաստատությունում գրանցված ալկոհոլի, ծխախոտի, թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի օգտագործման դեպքերը տվյալ ուստարում
Դեպքը Ամսաթիվը Դասարանը, սովորողը(ները) Ձեռնարկված միջոցառումը
1. Նման  դեպքեր  տեղի  չեն  ունեցել
2.
3.
……..
Ալկոհոլի, ծխախոտի, թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի օգտագործումն կանխարգելելու ուղղությամբ իրականացված ուսումնական ծրագրերը և միջոցառումները
Ծրագիրը կամ միջոցառումը (նշել թեման) Ամսաթիվը Դասարանը

 

1.Բժշկական զրույց անձնակազմի և աշակերտների համար

<<Ծխախոտի  վնասակար  ազդեցությունը  առողջության  վրա>>

Փետրվար VIII,IX,X
2.Առողջ ապրելակերպի դասընթաց Հունվար-փետրվար VIII-X դաս.
3.Զրույց  <<Ինչպես  են  վնասակար  սովորույթները  մտնում  մեր  կյանք>> 11.03.2015թ. VI-VII դաս.
Հաստատությունում գրանցված մարմնական վնասվածքներ հասցնելու դեպքերը, դրանց բացահայտմանն ու կանխարգելմանն ուղղված քայլերը
Դեպքը               Ամսաթիվը Դասարանը Բացահայտմանն ու կանխմանն ուղղված քայլերը
1.Նման  դեպքեր  տեղի  չեն  ունեցել,  որը  հետևանք  է  ծնողների  հետ  սերտ  համագործակցության,  դասղեկական  ժամերին  ընդգրկված  թեմաների,  ինչպես  նաև  առանձին  աշակերտների  հետ  տարված  զրույցների
2
…..
Հաստատությունում սովորողների նկատմամբ բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման դեպքերի բացահայտման, դրանց մասին զեկուցման, դրանց կանխարգելման և հանրային քննարկման մեխանիզմները
Դեպքը Ամսաթիվ Դասարանը, սովորողը(ները) Բացահայտման, քննարկման մեխանիզմը, ձեռնարկված քայլերը և կանխարգելման ուղիները
1.       Նման  դեպքեր  տեղի  չեն  ունեցել, քանզի  դրանց  կանխարգելմանը  մեծապես   նպաստել  են  1-ից  4-րդ  դասարաններում  <<Հանդուրժողական  ուսուցում>>  դասընթացը,  իսկ 5-ից  9-րդ  դասարաններում`  <<Հանդուրժողականություն  և  զանազանություն>> ծրագրի  ուսուցումը
2.
3.
Ուսումնական հասատության կողմից երեխայի խնամքի ու դաստիարակության, ընտանիքում ծնողական պարտականությունների նկատմամբ պատասխանատվության բարձրացման, ինչպես նաև բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման բացառման, երեխային զարգացման համար անվտանգ միջավայրի ձևավորման հարցերի վերաբերյալ ծնողների իրազեկմանն ուղղված միջոցառումներ և մեխանիզմներ
Միջոցառում Ամսաթիվ Մասնակիցները, դրանց թիվը Առաջադրված մեխանիզմ
1.       Համադպրոցական ծնողական ժողով.

<<Ճանաչենք  մեր  երեխային>>

17.12.2016 90 Ուսումնասիրել սեփական երեխաներին
2.       Համադպրոցական ծնողական ժողով.

<<Ծնողի  դերը  ընտանեկան  դաստիարակության  գործում>>

6.04.2017 80 Գիտական մոտեցում դաստիարակությանը,  փոխադարձ  վստահության  մթնոլորտի  ստեղծում
3.       Զրույցներ  ծնողների  հետ  հանդիպումների  ժամանակ Ուստարվա   ընթացքում 300 Ծնողների  մշտական վերահսկողություն

 

Հաստատությունում կազմակերպված ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումները` ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի փոխանցման ուղիների և կանխարգելման մասին սովորողների գիտելիքների մակարդակը բարձրացնելու նպատակով
Դասընթացի անվանումը, միջոցառման թեման, օգտագործված ուսումնամեթոդական նյութերը Ամսաթիվ Դասարանը(ները)

 

 

Մասնակիցների թիվը
1.Առողջ ապրելակերպի դասընթաց Հունվար 81,82,9,11 142
2.Դասղեկական   ժամեր <<ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ>>  թեմայով 2.12.2014 81,82,9,10,11 142
3.Անկյուն  դպրոցի  սրահում  նվիրված  <<ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ>>  -ին
Ուսումնական հաստատության ստեղծած ուսումնամեթոդական նյութերը և կազմակերպած միջոցառումները` ուղղված բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման դեմ
Դասընթացի անվանումը, միջոցառման թեման, օգտագործված ուսումնամեթոդական նյութերը Ամսաթիվ Դասարանը(ները) Մասնակիցների թիվը
1.<<Հանդուրժողականության ուսուցում>> դասղեկի ժամին Տարվա ընթաց-քում 1-4 200
2.<<Հանդուրժողականություն և զանազանություն>> դասղեկի ժամին

Օգտագործվել  են  պաստառներ  թրաֆիքինգի  վերաբերյալ

Տարվա ընթաց-քում 5-9 240
……….

             Վերլուծել հաստատության սովորողների ֆիզիկական հոգևոր և սոցիալական առողջությանն ուղղված աշխատանքների արդյունավետությունը,առկա խնդիրները և կատարել եզրահանգումներ ու մեկնաբանություն անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

 

Դպրոցում սովորողների ֆիզիկական,հոգևոր և սոցիալական առողջությանն ուղղված քայլերը ապահովվում են ՄԱԿի համապատասխան կոնվենցիաների և ՀՀ համապատասխան օրենքների և իրավական ակտերի պահանջները:

Հաջողություն է,որ դպրոցում ցովորողների կողմից չկան ծխապոտի,ալկոհոլի,թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի օգտագործման դեպքեր:Չկան նաև երեխաների նկատմամբ կատարված բռնության դեպքեր:

Կատարված կանխարգելիչ քայլերը տվել են իրենց արդյունքները:Սրանք վտանգներ են,որոնց կանխարգելումը հետագա աշխատանքներում ևս կրելու է առաջնային բնույթ:   

 

Աղյուսակ 18. Տվյալներ սովորողների ուսումնառության արդյունքների վերաբերյալ տվյալ ուսումնական տարում

2016-2017 ուստարի

Հիմնական առարկաներ Սովորողների թիվը Հիմնական առարկաներից տարեկան գնահատականների միջինը 4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգման և 9-րդ, 12-րդ դասարաններում  պետական ավարտական քննությունների միավորների միջինը
4-րդ. դաս. 9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

4-րդ. դաս. 9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

4-րդ.

դաս.

9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

Հայոց լեզու 8.0 7.1 6.9 8.2 14.5 14.8
Մաթեմատիկա 8.2 7.2 8.1 15.0 16.3
Գրականություն 8.1 7.6 16.1
Ռուսաց լեզու 8.3 8.4 7.6 17.2
Օտար լ. /անգլ./ 7.3 7.4 8.2 15.4
Երաժշտություն 8.7
Կերպարվեստ 8.7
Ես և շրջակա 8.3
Տեխնոլոգիա 9.4
Շախմատ 8.2
Ֆիզկուլտուրա 8.6 8.7 7.9 8.0
ՆԶՊ և անվտ. 7.4 7.3
Կենսաբ. 8.0 7.2
Քիմիա 8.0 7.4 15.8
Ֆիզիկա 8.1 7.9 16.3
Հայ.աշխարհ. 7.4 7.6
Հայոց պատմ. 7.6 7.8 15.3 18.0
Համաշխարհ. 7.9 7.4
Հ.եկ.պատմ. 8.7
Հասարակ. 7.4 7.4
Հանրահաշ. 7.0 6.8
Երկրաչափ. 6.8 7.1
Ինֆոր. 7.8 8.8
Ընդամենը 45 46 16 83.7 131.8 120.9 16.3 133.6 49.1

 

 

Աղյուսակ 19. Տվյալներ սովորողների ուսումնառության արդյունքների վերաբերյալ նախորդ ուստարում

2015-2016ուստարի

Հիմնական առարկաներ Սովորողների թիվը Հիմնական առարկաներից տարեկան գնահատականների միջինը 4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգման և 9-րդ, 12-րդ դասարաններում պետական ավարտական քննությունների քննությունների միավորների միջինը
4-րդ. դաս. 9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

4-րդ. դաս. 9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

4-րդ.

դաս.

9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

Հայոց լեզու 7.9 7 8.0 15.0
Մաթեմատիկա 6.7 6.7 8.0 14.3
Գրականություն
Ռուսաց լեզու 8 7.4 14.3
Օտար լ. /անգլ./ 7.3 7.4 16.2
Ֆիզկուլտուրա 8.4 7.8 9.4
ՆԶՊ և անվտ. 7.3
Կենսաբ. 7.2 16.7
Քիմիա 7.4 13.1
Ֆիզիկա 7.4 16.4
Հայ.աշխարհ. 7.8 15.9
Հայոց պատմ. 7.6 15.5
Համաշխարհ. 8.3
Հ.եկ.պատմ. 8.6
Հասարակ. 7.2
Հանրահաշ. 6.4
Երկրաչափ. 6.1
Ինֆոր. 7.6
Ընդամենը 42 55 38.3 133.6    — 16.0 130.4

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 20. Տվյալներ 4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգման և 9-րդ, 12-րդ դասարաններում պետական ավարտական քննությունների արդյունքների փոփոխության դինամիկայի վերաբերյալ

 

Քննական առարկաներ Քննությունների միջին միավորների փոփոխությունը նախորդ ուսումնական տարվա նկատմամբ՝ ըստ կրթական աստիճանների
Քննությունների միջին միավորների աճի տոկոսը Քննությունների միջին միավորների նվազման տոկոսը
4-րդ. դաս. 9-րդ. դաս. 12-րդ. դաս. 4-րդ. դաս. 9-րդ. դաս. 12-րդ. դաս.
Հայոց լեզու 0.2 0.5
Մաթեմատիկա 0.1 0.7
Անգլ. 0.8
Ռուսերեն. 2.9
Կենսաբ.
Ֆիզիկա 0.1
Քիմիա 2.7
Ֆիզկուլտ 1.4
Հ.աշխարհ.
Հ.պատմ. 0.2
Ընդամենը 0.1 8.2 1.1

 

        Վերլուծել հաստատության  սովորողների տարեկան միջին գնահատականների և պետական ավարտական քննությունների միջին միավորների փոփոխությունները`ըստ կրթական աստիճանների և հիմնական առարկաների:Կատարել եզրահանգումներ անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

______Սովորողների  գիտելիքների,  կարողությունների,  հմտությունների  ձեռքբերմանը,  արժեքային  համակարգի  ձևավորմանը,  սովորողների  զարգացմանն  ուղղված  գործողությունների  առաջնությունը,  ուսումնական   հաստատության  տարեկան  աշխատանքային  ծրագրում  դրանց  արտացոլումը.                   1.    Դպրոցում  դասապրոցեսի  կազմակերպման  համար_դասասենյակներն  ապահովվել  են  անհրաժեշտ  պայմաններով:

 1. Ուսուցիչների  դասն  արդյունավետ  կազմակերպելու  համար  տրվել  են  դիդակտիկ  և  օժանդակ  նյութեր:
 2. Ուսուցիչների մանկավարժական  գիտելիքների  և  հմտությունների  բարձրացման  համար____  կազմակերպվել  եմ  սեմինարներ:
 3. Դասապրոցեսի արդյունավետությունը  բարձրացնելու  համար____ուսուցիչները  դասին  ներկայացել  են   նախօրոք կազմված դասի  պլաններով և դիդակտիկ նյութերով:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 21. Տվյալներ սովորողների առաջադիմության վերաբերյալ տվյալ և նախորդ 2 ուստարիների համար՝ ըստ կրթական աստիճանների

 

Ցուցանիշ 2014-2015 ուսատրի 2015-2016 ուստարի 2016-2017ուստարի
1-ից

4-րդ. դաս.

5-ից

9-րդ.

դաս.

10-ից 12-րդ.

դաս.

1-ից

4-րդ. դաս.

5-ից

9-րդ.

դաս.

10-ից 12-րդ.

դաս.

1-ից

4-րդ. դաս.

5-ից

9-րդ.

դաս.

10-ից 12-րդ.

դաս.

Գերազանց առաջադիմությամբ սովորողների թիվը և տոկոսը՝ ըստ կրթական աստիճանների

(տոկոսի հաշվարկը. տվյալ կրթական աստիճանում «9» և «10» տարեկան գնահատական ունեցող սովորողների թվի հարաբերությունը  այդ կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

31

 

22.1%

4

 

0.02%

 

35

 

26%

13

 

6%

1

 

6%

67

 

40.3%

 

21

 

8.8%

2

 

3.5%

Ցածր առաջադիմությամբ սովորողների թիվը և տոկոսը` ըստ կրթական աստիճանների

(տոկոսի հաշվարկը. տվյալ կրթական աստիճանում «4», «5» և «6» տարեկան գնահատական ունեցող սովորողների թվի հարաբերությունը այդ կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

40

 

29%

140

 

64%

 

 

46

 

34%

135

 

61%

11

 

65%

39

 

23.5%

141

 

59.2%

33

 

59%

Ավարտման գործակից՝ ըստ կրթական աստիճանների

(հաշվարկ. տարրական, հիմնական և միջնակարգ դպրոցի ավարտական դասարաններում  քննություններից դրական տարեկան գնահատական ստացածների հարաբերությունը  նույն դասարանների սովորողների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

Երկտարեցիների թիվը և տոկոսը՝ ըստ կրթական աստիճանների

(տոկոսի հաշվարկ. տվյալ կրթական աստիճանում երկտարեցիների թվի հարաբերությունը նույն կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Կրկնուսույցների մոտ պարապող սովորողների թիվը և տոկոսը՝ ըստ կրթական աստիճանների

(տոկոսի հաշվարկ. տվյալ կրթական աստիճանում կրկնուսուիցների մոտ պարապողների թվի հարաբերությունը նույն կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Միասնական քննություններին մասնակիցների թիվը և տոկոսը՝ շրջանավարտների ընդհանուր թվի նկատմամբ

(տոկոսի հաշվարկ. 12-րդ դասարանի շրջանավարտներից միասնական քննություններին մասնակիցների թվի հարաբերությունը շրջանավարտների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Լրացնել միայն 12-րդ դասարանի համար

____ ____ ____ ____ ____ ____
Ավարտական և միասնական քննություններից անբավարար ստացած շրջանավարտների թիվը և տոկոսը՝ շրջանավարտների ընդհանուր թվի նկատմամբ

(տոկոսի հաշվարկ. 12-րդ դասարանի շրջանավարտներից ավարտական և միասնական քննություններին անբավարար ստացածների թվի հարաբերությունը շրջանավրտների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Լրացնել միայն 12-րդ դասարանի համար

____ ____ ____ ____ ____ ____
Հիմնական դպրոցն ավարտած սովորողներից նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական հաստատություններ ընդունվածների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. հիմնական դպրոցի շրջանավարտներից նախնական և միջին մասնագիտական հաստատություններ ընդունվածների թվի հարաբերությունը 9-րդ դասարանի սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Լրացնել միայն 9-րդ դասարանի համար

____ ____ ____ ____ ____ 18

39%

Հիմնական դպրոցն ավարտած սովորողների թիվը և տոկոսը, որոնք ուսումը շարունակում են ավագ դպրոցներում կամ ավագ դասարաններում

(տոկոսի հաշվարկ. հիմնական դպրոցի շրջանավարտներից ավագ դպրոցներում կամ ավագ դասարաններում ուսումը շարունակողների թվի հարաբերությունը 9-րդ դասարանի սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Լրացնել միայն 9-րդ դասարանի համար

____ ____ ____ ____ ____ 20

43%

____
Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական հաստատություններ ընդունված 12-րդ դասարանի շրջանավարտների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. 12-րդ դասարանի շրջանավարտներից նախնական և միջին մասնագիտական հաստատություններ ընդունվածների թվի հարաբերությունը 12-րդ դասարանի սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Լրացնել միայն 12-րդ դասարանի համար

____ ____ ____ ____ ____ 4

25%

Բուհեր ընդունված շրջանավարտների թիվը և տոկոսը՝ շրջանավարտների ընդհանուր թվի համեմատ

(տոկոսի հաշվարկ. 12-րդ դասարանի շրջանավարտներից բուհեր ընդունվածների հարաբերությունը 12-րդ դասարանի սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Լրացնել միայն 12-րդ դասարանի համար

____ ____ ____ ____ ____ ____  

 

5

31%

 

 

Սովորողների բացակայությունների թիվը ժամերով՝ ըստ կրթական աստիճանների .

(հաշվարկ. հաստատության տվյալ կրթական աստիճանի բոլոր դասարանների դասամատյաններում գրանցված բացակայությունների գումարային թիվը արտահայտված ժամերով)

 

 

 

1230

 

 

 

2692

 

 

 

336

 

 

 

913

 

 

 

2954

 

 

 

483

 

 

 

1637

 

 

 

3223

 

 

 

886

Դասարանից դասարան վաղաժամկետ փոխադրված սովորողների թիվը և տոկոսը՝ըստ կրթական ատիճանների

(տոկոսի հաշվարկ. տվյալ կրթական աստիճանում դասարանից դասարան վաղաժամկետ փոխադրված սովորողների թվի հարաբերությունը նույն կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

 

Ուսումնական տարվա ընթաց-քում տվյալ հաստատությունից այլ հաստատություն տեղափոխված սովորողների թիվը և տոկոսը ըստ կրթական աստիճանների (տոկոսի հաշվարկ. տվյալ կրթական աստիճանում տվյալ հաստատությունից տեղափոխված սովորողների ընդհանուր թվի հարաբերությունը նույն կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

այդ թվում

6

3%

6

3%

4

7%

-ՀՀ այլ հաստատություններ տեղափոխվածների թիվը
-այլ երկրների ուսումնական հաստատությունների տեղափոխվածների թիվը
ՈՒսումնական տարվա ընթացքում ուսումն ընդհատած (անավարտ թողած) սովորողների ընդհանուր թիվը ըստ կրթական աստիճանների, այդ թվում
-հիվանդության, անկարողության պատճառով
-ընտանիքի սոցիալական վիճակի պատճառով
-սովորել չցանականալու պատճառով
-այլ պատճառներով

Վերլուծել  հաստատության սովորողների առաջադիմությանը վերաբերող ցուցանիշները և դրանց փոփոխությունը վերջին 3 ուստարիների կտրվածքով:Կատարել եզրահանգումներ սովորողների առաջադիմության բարելավման ուղղությամբ /անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

 

____Դասապրոցեսի  արդյունավետությունը  բարձրացնելու  համար  ուսուցիչները  դասին  ներկայացել  են  դասի  պլաններով:    

       Ուսուցիչները   դասի  պլանավորման  ժամանակ  հիմնականում  առաջնություն  են  տրվել  դասի  կազմակերպման  խմբային  և  ինտերակտիվ  մեթոդներին:  

     Դասապրոցեսի  արդյունավետությունը  պարզելու  համար  կազմակերպվել  են  բազմաթիվ  դասալսումներ  և  մշտադիտարկումներ հետևյալ  թեմաներով` բանավոր  գնահատումտնային  աշխատանքի  կատարում, աշակերտների  ինքնուրույն  աշխատանքը  դասի  ընթացքումուսուցչի  աշխատանքը  հետ  մնացող  աշակերտների  հետաշակերտների  մասնակցությունը  դասինաշակերտների  աշխատանքը  կրկնողության  ժամանակնոր  մեթոդների  և  հնարների  կիրառումը  դասապրոցեսումորոնց  ընթացքում  վեր  են  հանվել  ամբողջ  դասի  ընթացքում կատարված   թերությունները  և  դրանց քննարկումների արդյունքում վերացվել են թերություններն ու սխալները: Կազմակերպվել  են  բաց  դասերորոնք  նպաստել  են  աշակերտների  կողմից  տարբեր  նյութերի   ուսումնասիրմանը և գիտելիքների  ավելացմանը: Կազմակերպվել են  խմբային  աշխատանքներ  դասի  ընթացքումբաց  քննարկումներ,__բանավեճեր  և  վերլուծական  աշխատանքներ:

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 22. Տվյալներ մարզային, հանրապետական, միջազգային առարկայական օլիմպիադաներում  ու մարզական,  մշակութի ոլորտում ստեղծագործական և կատարողական  մրցույթներին սովորողների մասնակցության վերաբերյալ

Ցուցանիշ 2014-2015

ուստարի

2015-2016

ուստարի

2016-2017

ուստարի

Մարզային առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թիվը և տոկոսը՝ հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի համեմատ

(տոկոսի հաշվարկ. մարզային առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թվի հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

6

 

0.01%

 

 

 

16

 

0.03%

 

13

 

2.5%

Մարզային առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը (տոկոսի հաշվարկ. մարզային առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացածների թվի հարաբերությունը հաստատությունից մասնակիցների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)
Հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թիվը և տոկոսը՝ հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի համեմատ

(տոկոսի հաշվարկ. հաստատությունից հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թվի հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Հանրապետական առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. հանրապետական առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացածների թվի հարաբերությունը հաստատությունից մասնակիցների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Միջազգային առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թիվը և տոկոսը՝ հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի համեմատ

(տոկոսի հաշվարկ. միջազգային առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թվի հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Միջազգային օլիմպիադաներում մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. միջազգային առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացածների թվի հարաբերությունը հաստատությունից մասնակիցների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Մարզային և հանրապետական մարզական ու մշակույթի ոլորտում ստեղծագործական ու կատարողական մրցույթների մասնակիցների թիվը և տոկոսը՝ հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի համեմատ

(տոկոսի հաշվարկ. մարզային և հանրապետական մարզական ու մշակույթի ոլորտում ստեղծագործական ու կատարողական մրցույթների մասնակիցների թվի հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Միջազգային մարզական ու մշակույթի ոլորտում ստեղծագործական ու կատարողական մրցույթներին մրցանակների ստացած սովորղների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. միջազգային մարզական ու մշակույթի ոլորտում ստեղծագործական ու կատարողական մրցույթներին մրցանակներ ստացածների թվի հարաբերությունը հաստատությունից մասնակիցների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

 

Աղյուսակ 23. Տվյալներ ուսուցչական անձնակազմի և նրանց գործունեության վերաբերյալ

 

Ցուցանիշ 2014-2015

ուստարի

2015-2016

ուստարի

2016-2017

ուստարի

Բարձրագույն մանկավարժական որակավորում ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. բարձրագույն մանկավարժական որակավորում ունեցող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

34

0.87%

 

33

0.89%

 

 

 

36

87.8%

 

Ըստ մասնագիտության դասավանդող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. ըստ մասնագիտության դասավանդող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

39

100%

 

 

 

38

100%

 

 

 

41

100%

 

Տարակարգ ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. տարակարգ ունեցող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

2

0.05%

 

2

0.05%

1

0.04%

 

Գիտական կոչում ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. գիտական կոչում ունեցող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

        —  

Նախարարության կողմից երաշխավորված կամ այլ կազմակերպություններում վերջին 3 տարում վերապատրաստում անցած ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. վերջին 3 տարում վերապատրաստում անցած հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

Որպես ուսուցիչ վերապատրաստող (դասախոս) վերապատրաստված և վերապատրաստման դասընթացներ վարող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. վերապատրաստման դասընթաց վարող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

Ուսուցիչների միջին տարիքը

(հաշարկ. հաստատության բոլոր ուսուցիչների տարիքների գումարի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին)

 

51,6%

 

 

52,6%

 

 

53.4%

Միջազգային ու հանրապետական պարբերականներում (ամսագրերում) հոդվածներ, մասնագիտական հրապարակումներ, ինչպես նաև դասագրքեր, մեթոդական ձեռնարկներ, գիտամանկավարժական, հեղինակային և այլ աշխատություններ ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը.

(տոկոսի հաշվարկ. հոդվածներ և վերը նշված մասնագիտական հրապարակումներն ունեցող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

Դասավանդման աշակերտակենտրոն, մասնակցային, ինտերակտիվ մեթոդներին տիրապետող և դրանք կիրառող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. դասավանդման աշակերտակենտրոն, ինտերակտիվ մեթոդներին տիրապետող և կիրառող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

39

100%

 

 

 

 

 

 

38

100%

 

 

 

 

 

 

41

100%

Ուսումնական գործընթացում տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ, այդ թվում՝ ինտերնետ, կիրառող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. ուսումնական գործընթացում տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ, այդ թվում ինտերնետ կիրառող ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

39

100%

 

 

 

 

 

 

38

100%

 

 

 

 

 

 

41

100%

Սովորողներին համակարգիչների կիրառմամբ տնային աշխատանքներ հանձնարարող ուսուցիչների թիվը 39

100%

38

100%

41

100%

Ուսուցիչների բացակայությունների ընդհանուր թիվը

(հաշվարկ. ուստարվա ընթացքում հաստատության բոլոր ուսուցիչների բացակայած օրերի ընդհանուր թիվը)

49 40
ՈՒստարվա ընթացքում հաստատությունում անցկացվող ցուցադրական բաց դասերի թիվը 32 29 37
ՈՒսումնական տարվա ընթացքում ուսուցիչների փոխադարձ դասալսումների թիվը 96 95 98
ՈՒսումնական տարվա ընթացքում հաստատությունից դուրս անցկացվող գործնական պարապմունքների թիվը,
Նախարարության, ինչպես նաև նախարարության և Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հետ համատեղ անցկացվող մրցույթներին մասնակցած ուսուցիչների թիվը և տոկոսը:

(տոկոսի հաշվարկ. մրցույթներին մասնակցած հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

Նախարարության, ինչպես նաև  նախարարության և Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հետ համատեղ անցկացվող մրցույթներում մրցանակներ ստացած ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. մրցանակներ ստացած հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

Աղյուսակ 24. Տվյալներ հաստատության գրադարանի և դրա գործունեության մասին

 

Ցուցանիշ Տվյալներ
Գրադարանի տարածքը ք.մ-ով 47.3
Գրադարանում համակարգիչների թիվը
Գրադարանում ինտերնետին միացված համակարգչների թիվը
Գրադարարանում կամ ընթերցասրահում նստատեղերի թիվը 26
Գրադարանային ֆոնդում առկա գրքերի (բացառությամբ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից երաշխավորված հիմնական դասագրքերի) ընդհանուր թիվը, այդ թվում 3630
-գեղարվեստական գրքերի թիվը 3152
-տեղեկատվական գրքերի թիվը (բառարաններ, հանրագիտարաններ, ատլասներ և այլն) 81
-ուսումնամեթոդական գրքերի թիվը 273
-ամսագերի թիվը 82
-այլ 42
Վերջին անգամ գրադարանային ֆոնդի նոր գրականությամբ համալրվելու տարեթիվը 2014
Գրադարանից միջինում ամսեկան օգտվողների թիվը 132
Պատասխանել այո կամ ոչ
Վերանորոգվա՞ծ է արդյոք գրադարանը ոչ
Անցկացվո՞ւմ են գրադարանում դասեր և ուսումնական պարապմունքներ այո
Գրադարանավարն ունի՞ համապատասխան բարձրագույն կրթություն այո
Վերջին 3 տարվա ընթացքում գրադարանվարն անցե՞լ է վերապատրաստում գրադարանային աշխատանքի ուղղությամբ այո
Գրադարանը հանդիսանու՞մ է հանրապետության, այլ երկրների կամ կազմակերպությունների գրադարանների բաժանորդ և օգտվում է արդյոք նրանց ռեսուսներից ոչ
Գրադարանն ունի՞ էլեկտրոնային ռեսուսներ, որքան ոչ
Սովորողները կարո՞ղ են ինքնուրույն ու ազատ մոտենալ գրադարանի գրադարակներին և պահարաններին, ընտրել իրենց անհրաժեշտ գրականությունը և վերցնել այն ընթերցասրահում աշխատելու ժամանակ այո
Գրադարանն ունի՞ գրադարանավարության հատուկ համակարգչային ծրագիր ոչ
Գրադանավարը կարողանո՞ւմ է օգտվել գրադարանավարության հատուկ համակարգչային ծրագրից ոչ

 

Վերլուծել հաստատության գրադարանի վիճակին հագեցվածությանը և դրա գործունեության արդյունավետությանը վերաբերող ցուցանիշները և չափանիշները,առկա խնդիրները:Կատարել եզրահանգումներ և առաջարկներ գրադարանի  գործունեության բարելավման ուղղությամբ:

 

Գրադարանի գործունեությունը ավելի արդյունավետ կլինի,եթե գրադարանը հագեցված լինի ժամանակակից տեխնիկայով,էլեկտրոնային ռեսուրսներով, ունենա համապատասխան  մանկական գրականություն  և ծրագրային գեղարվեստական գրականություն /նոր հրատարակությամբ/:

 

 

Աղյուսակ 25. Տվյալներ հաստատության ուսումնական լաբորատորիաների, կաբինետների և դահլիճների վերաբերյալ

 

Լաբորատորիաներ, կաբինետներ և դահլիճներ Տարածքը (ք.մ) Վերանորոգման կարիքը Առկա գույքը, լաբորատոր սարքավորումները,պարագաները (թվարկել հիմնականը և նշել քանակները) Ուսումնա-

նյութական, ուսումնա-դիդակտիկ նյութերը

Լրացուցիչ, գույքի, սարքա

վորումների, պարագաների

նյութերի կարիքը

Ֆիզիկայի լաբորատորիա, կաբինետ 60 այո  
Քիմիայի լաբորատորիա, կաբինետ  
Կենսաբանության լաբորատորիա, կաբինետ  
Աշխարհագրության լաբորատորիա, կաբինետ  
Պատմության կաբինետ  
Ռազմագիտության

կաբինետ

68.6 այո  
Համակարգչային լաբորատորիա, կաբինետ 81.5 այո  
Օտար լեզուների լինգաֆոնային կաբինետ  
Արհեստանոց (նշել ինչպիսի) 101.9 այո  
Միջոցառումների դահլիճ 51.9 այո  
Մարզադահլիճ 436  
Այլ  

 

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 26. Ուսումնական  հաստատության ներքին արդյունավետության հիմնական ցուցանիշները՝ ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար

Ցուցանիշներ 2014-2015 ուստարի 2015 -2016 ուստարի 2016-2017 ուստարի Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
Սովորող/ուսուցիչ հարաբերությունը

(հաշվարկ. հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին)

18 12 13 աճ
Սովորող/ սպասարկող անձնակազմ հարաբերությունը

(հաշվարկ. հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի հարաբերությունը սպասարկող անձնակազմի ընդհանուր թվին)

26 29 33.4  

 

աճ

 

 

 

 

 

 

Դասարանների միջին խտությունը

(հաշվարկ. հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի հարաբերությունը կոմպլեկտավորված դասարանների ընդհանուր թվին)

24 24 24.3 աճ
Մեկ սովորողի հաշվով հաստատության տարեկան նախահաշիվը

(հաշվարկ. հաստատության տարեկան բյուջեով հաստատված ամբողջ գումարի հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին)

17.0 17.5 16.2 նվազում
Սպասարկող անձնակազմի միջին աշխատավարձը 66.2 80 84.8 աճ
Ուսուցչների միջին աշխատավարձը 86.3 90.7 100.2 աճ
Վարչական աշխատողների միջին աշախատավարձը 149.3 162.4 174.1 աճ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 27. Տվյալներ հաստատության բյուջետային միջոցների վերաբերյալ

 

  2014թ. 2015թ. 2016թ.
Հաստատության տարեկան նախահաշվում արտաբյուջետային միջոցների չափը

(հաշվարկ. հաստատության տարեկան բյուջեում արտաբյուջետային միջոցների չափի և հաստատության տարեկան բյուջեի ընդհանուր գումարի հարաբերությունը՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

1,2% 0,1% 0,1%
Ծնողների կողմից դրամական ներդրումների տարեկան չափը չկա չկա չկա
Հովանավորչական և դրամաշնորհային միջոցների տարեկան չափը

(հաշվարկ. ծնողների կողմից տարվա կտրվածքով կատարած ներդրումների, դրամաշնորհների և հաստատության տարեկան բյուջեում)

Աշխատավարձերի վճարման գծով հաստատության տարեկան ծախսերի չափը (հաշվարկ. աշխատավարձերի վճարման հոդվածով՝ ներառյալ հարկերը, հաստատության տարեկան ծախսերի գումարի և հաստատության տարեկան բյուջեի ընդհանուր գումարի հարաբերությունը՝ տոկոսային արտահայտությամբ) 87,0% 84,7% 86.2%
Կոմունալ վճարների գծով հաստատության տարեկան ծախսերի չափը

(հաշվարկ. կոմունալ վճարների հոդվածով հաստատության տարեկան ծախսերի գումարի և հաստատության տարեկան բյուջեի ընդհանուր գումարի հարաբերությունը՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

8,3% 6,0% 16.2%
Նոր գույքի, այդ թվում՝ սարքավորումների ձեռբերման գծով հաստատության տարեկան ծախսերի չափը

(հաշվարկ. գույքի ձեռբերման հոդվածով հաստատության տարեկան ծախսերի գումարի և հաստատության տարեկան բյուջեի ընդհանուր գումարի հարաբերությունը՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

1,6% 1,8% 1.8%

  Վերլուծել հաստատության ներքին արդյունավետության հիմնական ցուցանիշների  փոփոխությունների դինամիկան և կատարել եզրահանգումներ դրանց բարելավման վերաբերյալ:

Աշակերտ թիվ ֆինանսավորման միջոցով տնտեսած գումարների հաշվին դպրոցը ամեն տարի կարողանում է ձեռք բերել աշակերտական գույք. գրատախտակներ, սեղաննստարաններ, պահարաններ,

21.08.2014 թ. 867-Ն   կառավարության  որոշման  համաձայն _դպրոցը  դարձել  է  Խ.  Սամուելյանի___  անվան  հ.  47  միջնակարգ  դպրոց և  28.08.2014թ. աշակերտ թվի աճ է գրանցվել,որի արդյունքում դպրոցը էլ ավելի մեծ  հնարավորություններ կունենա կատարել ծախսեր:      

Աղյուսակ 28. Հաստատությունում ներառական կրթության իրականացմանը վերաբերվող չափանիշներ

Չափանիշ Այո Ոչ Մենաբանություն
Ներառական կրթության զարգացումը որպես նպատակ ամրագրված է ուսումնական հաստատության զարգացման ծրագրում   (Եթե այո, ապա կատարել հղում համապատասխան փաստաթղթից:)
Ուսումնական հաստատության զարգացման ծրագրում պլանավորված են ներառական կրթության ապահովմանն ուղղված համապատասխան միջոցառումներ, այդ թվում՝ ուսուցիչների վերապատրաստումներ   (Եթե այո, ապա կատարել հղում և թվարկել ներառական կրթության ապահովմանն ուղղված համապատասխան միջոցառումները:)
Ուսումնական հաստատության տնօրենն ունի ներառական կրթության գործընթացի համակարգման լիազորություններով օժտված տեղակալ (կամ այն պատվիրակված է տեղակալներից որևէ մեկին).   (Եթե այո, ապա նշել համապատասխան աշխատակցի տվյալները և նկարագրել պարտականությունների շրջանակը:)
Ուսումնական հաստատության վեբ կայքում գործում է ներառական կրթության բաժին` ընտանիքի և համայնքի հետ հետադարձ կապի հնարավորությամբ   (Եթե այո, ապա նկարագրել կայքի ներառական կրթության բաժինը, ինչպիսի նյութեր են տեղադրված կայքում, դրանց թարմեցման հաճախականությությունը, հաճախորդների թիվը և այլն):
Ուսումնական հաստատությունն իրականացնում է երեխաների հավասար իրավունքներին, հանդուրժողականությանը նվիրված և նման այլ ուսումնական ծրագրեր:   (Եթե այո, ապա նշել այդ ծրագրերը դասընթացները, ներառված սովորողների թիվը ըստ դասարանների, դրանց հատկացված շաբաթական ժամերը ըստ դասարաննների, և գնահատել դրանց արդյունավետությունը:)
Վերջին 5 տարում տնօրինությունը մասնակցել է ներառական հաստատությունների կառավարման թեմայով վերապրաստման[i]   (Եթե այո, ապա նշել վերապատրաստող կազմակերպությունը, վերապատրաստման ամսաթիվը, և տևողությունը ժամերով, ինչպես նաև մեկնաբանել դրա արդյունավետությունը:)
Ուսումնական հաստատությունն ունի ներառական կրթության թեմաներով վերապատրաստված և վերապատրաստող ուսուցիչներ: Վերջին 5 տարում ներառական կրթության թեմաներով վերապատրաստում անցած ուսուցիչների թիվը:   (Եթե այո, ապա նշել վերապատրաստված ուսուցիչների թիվը, և որպես ուսուցիչ վերապատրաստող

վերապատրաստված ուսուցիչների թիվը: Նշել նաև վերապատրաստող կազմակերպությունը, վերապատրաստման ամսաթիվը, և տևողությունը ժամերով, ինչպես նաև մեկնաբանել վերապատրաստումների արդյունավետությունը:)

Ուսումնական հաստատությունում ամենուրեք (դասասենյակներ, դահլիճներ, գրադարաններ և այլն) տեղաշարժման տարբեր խնդիրներ ունեցող անձնաց համար ապահովված է ֆիզիկական մատչելիություն   (Եթե այո, ապա նկարագրել ինչպիսի պայմաններ են ստեղծված տեղաշարժման տարբեր խնդիրներ ունեցող անձնաց համար ֆիզիկական մատչելիության ապահովման համար:)
Հաստատությունն ունի ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների հոգեբանամանկավարժական աջակցության թիմ (հատուկ մանկավարժ, սոցիալական աշխատող, հոգեբան, ուսուցչի օգնական և այլն)

 

  (Եթե այո, ապա թվարկել հոգեբանամանկավարժական աջակցության ինչ հաստիքեր ունի հաստատությունը, ինչպես է կազմակերպվում նրանց աշխատանքը: Նկարագրել նաև ներառական կրթության ուղղությամբ համապատասխան աշխատողների պարտականությունների շրջանակը, կրթության առանձնահատուկ պայմաններ կարիք ունեցող երեխաների հետ վարվող աշխանքները, լրացուցիչ հաստիքների կարիքը, և այլն:)
ԿԱՊԿ ունեցող սովորողներն ապահովված են դասագրքերով, գրենական պիտույքներով, հարմարանքներով, այլ պարագաներով,

 

(Եթե այո, ապա թվարկել նշել ինչ դասագրքեր են օգտագործում ֆունկցիաների տարատեսակ սահմանափակումներ ունեցող սովորողները, դրանց քանակը, ձեռք բերման տարեթիվը, ֆիզիկական վիճակը և այլն:)
Հաստատությունում առկա են ուսումնամեթոդական նութեր և սարքավորումներ՝ լսողության և տեսողության գործառույթի բացակայություն կամ սահմանափակում ունեցող աշակերտների համար

 

  (Եթե այո, ապա թվարկել ինչ սարքավորումներ և ուսումնամեթոդական նյութեր ունի հաստատությունը լսողության և տեսողության ֆունկցիայի բացակայություն կամ սահմանափակում ունեցող սովորողների համար, դրանց քանակը, ձեռք բերման տարեթիվը, ֆիզիկական վիճակը, օգտագործման հաճախականությունը, արդյունավետությունը և այլն: Նշել նաև լրացուցիչ սարքավորումների և ուսումնամեթոդական նյութերի կարիքը:)
Ուսումնական հաստատության դասասենյակների դասավորվածությունն այնպիսին է, որ ԿԱՊԿ ունեցող սովորողները մեկուսացված չեն

 

  (Եթե այո, ապա նկարագրել ԿԱՊԿ ունեցող երեխաների համար ուսուցման կազմակերպման պայմանները, դասասենյակների դասավորվածությունը, ինչպես նաև նրանց դասերին մասնակցության պայմաններն ու ձևերը:)
Ուսումնական հաստատությունն ունի ռեսուրս-սենյակ՝ ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների համար

 

  (Եթե այո, ապա նկարագրել ԿԱՊԿ ունեցող երեխաների համար նախատեսված ռեսուրս-սենյակի ֆիզիկական վիճակը, չափերը, հագեցվածությունը սարքավորումներով և ուսումնամեթոդական նյութերով, ինչպես նաև սենյակի օգտագործման հաճախականությունը: Նշել նաև լրացուցիչ սարքավորումների և ուսումնամեթոդական նյութերի կարիքը:)
Ուսումնական հաստատությունում հաղթահարված են ներառականությունը խաթարող ֆիզիկական խոչընդոտները (թեքահարթակ, հենակ և այլն)

 

  (Եթե այո, ապա նկարագրել, թե ինչպես և մանրամասնել ինչ պայմաններ կան հաստատությունում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար օրինակ՝ թեքահարթակ, հենակներ և այլն: Թվարկել նաև լրացուցիչ կարիքները:)
Ուսումնական հաստատությունում հաղթահարված են ներառականությունը խաթարող սոցիալական խոչընդոտները (վերաբերմունք, կարծրատիպ)

 

  (Կատարել հարցում պարզելու, թե արդյոք հաստատությունում հաղթահարված են ներառականությունը խաթարող սոցիալական խոչընդոտները (վերաբերմունք, կարծրատիպ): Հարցման մեջ ներառել  ուսուցիչներին, սովորողներին, ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների, ծնողներին, և վարչական կազմը: Նկարագրել, հարցման արդյուքները:)
Անհատական ուսումնական պլանները մշակվում են համաձայն հանրակրթության պետական չափորոշիչի և առարկայական ծրագրերի` հաշվի առնելով սովորողների կարիքները,  ընդունակությունները, հնարավորությունները, ձեռքբերումները, առաջընթացը   ………..
Ուսուցիչների թիվը, ովքեր ունեն դրական դիրքորոշում ներառական կրթության նկատմամբ

 

  (Ուսուցիչների դիրքորոշումը պարզելու նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել հարցումներ ուսուցիչների, սովորողների, այդ թվում ՝ ԿԱՊԿ ուեցողների, ծնողների, և վարչական կազմի շրջանում: Ուսուցիչների շրջանում հետազոտության արդյուքներով հաշվարկել նրանց թիվը, ովքեր ունեն դրական դիրքորոշում ներառական կրթության նկատմամբ:)
Ուսուցիչները գիտակցում են ներառական կրթության վերաբերյալ կարծրատիպերի առկայությունը, դրանց վերացման անհրաժեշտությունը և ձեռնարկում են համապատասխան քայլեր   (Ուսուցիչների դիրքորոշումը պարզելու նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել հարցումներ ուսուցիչների, սովորողների, այդ թվում ՝ ԿԱՊԿ ուեցողների, ծնողների, և վարչական կազմի շրջանում)
Ուսուցիչները ունեն հավասար վերաբերմունք բոլոր երեխաների նկատմամբ, անկախ նրանց միջև եղած տարբերություններից և նրանց առանձնահատուկ կարիքներից   (Ուսուցիչների վերաբերմունքը պարզելու նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել հարցումներ ուսուցիչների, սովորողների, այդ թվում ՝ ԿԱՊԿ ուեցողների,  ծնողների, և վարչական կազմի շրջանում)
Ուսուցիչները կարողանում են հայտնաբերել կարծրատիպեր ամրապնդող վարքագիծ կամ երևույթ դասարանում, դպրոցում, ուսումնական նյութերում և նույնիսկ սեփական վարքագծում   (Կարծրատիպեր ամրապնդող վարքագիծ կամ երևույթ հայտաբերելու ուսուցիչների ունակությունը պարզելու նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել հարցումներ ուսուցիչների, սովորողների, այդ թվում ՝ ԿԱՊԿ ուեցողների, ծնողների, ինչպես նաև վարչական կազմի շրջանում)
Ուսումնական հաստատությունն իրականացնում է սոցիալական աջակցության ծրագրեր սոցիալապես անապահով ընտանիքներից սովորողների համար   (Եթե այո, ապա նկարագրել, թե ինչպիսի սոցիալական աջակցության ծրագրեր է իրականացնում հաստատությունը սոցիալապես անապահով ընտանիքներից սովորողների համար,այդ ծրագրերին մասնակից սովորողների թիվը և այլն:)
ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների նկատմամբ հանդուրժողականության ձևավորմանն ուղղված սովորողների նախաձեռնությունները   (նկարագրել հաստատության սովորողների այն որոնք ուղղված են ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների նկատմամբ հանդուրժողականության ձևավորմանը)

 

 

Աղյուսակ 29. Տվյալներ հաստատությունում ներառական կրթության իրականացման և հավասարության ապահովման խնդիրների վերաբերյալ

 

Ցուցանիշ 2014-2015 ուստարի 2015-2016 ուստարի 2016-2017 ուստարի
Հաստատության ռեսուրս-սենյակ այցելող ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների թիվը և տոկոսը                                                             (ռեսուրս-սենյակ այցելող ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների տոկոսը հաշվարկել ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ)                                                                  
Հաստատության ռեսուրս-սենյակ այցելող ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների ծնողների (խնամակալների) թիվը      
Հաստատության այն սովորողների թիվը և տոկոսը, ովքեր ունեն ԿԱՊԿ

(ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների թիվը և տոկոսը հաշվարկել ըստ հաշմանդամության և կարիքների տիպերի՝ հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ).

Հաստատությունից հեռացած (ուսումն անավարտ թողած) ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների թիվը և տոկոսը (ուսումն անավարտ թողած ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների տոկոսը հաշվարկել ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ)                                                                
ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների բացակայությունների տարեկան միջին թիվը՝ ժամ/սովորող    
Արտադասարանական աշխատանքների խմբակներում ներառվող և աշխատանքներին մասնակցող ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների թիվը    
Ուսումնականան հաստատության աշակերտական խորհրդում ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների թիվը    
ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների նկատմամբ հանդուրժողականության ձևավորմանն ուղղված սովորողների նախաձեռնությունների թիվը տվյալ ուստարում    
Հաստատության վեբ կայքում և (կամ) աշակերտական թերթում ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների կամ հաշմանդամության թեմայով սովորողների կողմից պատրաստաված նյութերի, հոդվածների, լուսանկարների, և այլ հրապարակումների թիվը    
Սեռերի հավասարության գործակիցը

(հաշվարկ. հաստատությունում սովորող աղջիկների ընդհանուր թվի հարաբերությունը տղաների ընդհանուր թվին)

   
Աշակերտական խորհրդում սեռերի հավասարության գործակիցը

(հաշվարկ.աշակերտական խորհրդում ընդգրկված աղջիկների թվի հարաբերությունը տղաների թվին)

     
Գերազանց տարեկան առաջադիմություն ունեցող տղաների թվի հարաբերությունը գերազանց տարեկան առաջադիմություն ունեցող աղջիկների թվին      
Տարեկան անբավարար գնահատական (գնահատականներ) ունեցող տղաների թվի հարաբերությունը տարեկան անբավարար գնահատական (գնահատականներ) ունեցող աղջիկների թվին      
Տղաների տարեկան միջին բացակայությունների թվի հարաբերությունը աղջիկների տարեկան միջին բացակայությունների թվին (ժամերով)      
«Մաթեմատիկա», «Ֆիզիկա», «Քիմիա» և «Կենսաբանություն» առարկաներից տղաների և աղջիկների տարեկան միջին առաջադիմությունը      
Հաստատությունում սովորող ազգային փոքրամասնությունների երեխաների թիվը և տոկոսը

(ազգային փոքրամասնությունների տոկոսը հաշվարկել հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ)

     
Աշակերտական խորհրդի անդամ ազգային փոքրամասնությունների երեխաների թիվը      
Հաստատությունում սովորող ազգային փոքրամասնությունների երեխաների միջին տարեկան առաջադիմությունը      
Անվճար դասագրքեր ստացող սովորողների թիվը և տոկոսը

(անվճար դասագրքեր ստացող սովորողների տոկոսը հաշվարկել հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ)

    29

0.05 %

Անվճար սնունդ ստացող սովորողների թիվը և տոկոսը

(անվճար սնունդ ստացող սովորողների տոկոսը հաշվարկել հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ)

   
Սոցիալապես անապահով ընտանիքներից սովորողների համար հաստատության իրականացրած սոցիալական աջակցության ծրագրերի թիվը տվյալ ուստարում
Հաստատության կողմից իրականացվող սոցիալական աջակցության ծրագրերի թիվը      
Հաստատության կողմից իրականացված` ներառական կրթությանն առնչվող արտադասարանական միջոցառումների (զրույցներ, կինոնկարների դիտում, քննարկումներ, կլոր սեղաններ, սեմինարներ, էքսկուրսիաներ և այլն) թիվը՝ ըստ դասարանների      

 

Աղյուսակ 30. Տվյալներ հաստատության գործունեությանը սովորողների մասնակցության վերաբերյալ

Ցուցանիշ 2014-2015 ուստարի 2015-2016 ուստարի 2016-2017 ուստարի
Դեպքերի թիվը, երբ սովորողները մասնակցությունն են ունեցել իրենց վերաբերող խնդրահարույց հարցերի շուրջ տնօրինության կողմից որոշումների կայացմանը  

 

1

 

1

Սովորողների կողմից առաջարկված նոր նախաձեռնությունների թիվը 1 2 2
Սովորողների կողմից կազմակերպած միջոցառումների թիվը 17 21 24
Իրենց հուզող հարցերի վերաբերյալ սովորողների կողմից կազմակերպված համաժողովների, սեմինարների, կլոր-սեղանների, քննարկումների թիվը 1 2 1
Նկարագրել, թե ինչպես է տնօրինությունը խթանում է սովորողների նախաձեռնությունները, օժանդակում դրանց իրագործմանը:

Տնօրինությունը մշտապես նպաստում է և   ողջունում, աջակցում աշակերտների կողմից արված ցանկացած առաջարկություն և հնարավորության դեպքում իրագործելու պայմաններ է ստեղծում: Ազգային և եկեղեցական տոների կազմակերպում, ապրիլյան պատերազմական օրերին զինվորներին օգնություն ցուցաբերելու հարցերում:

Նպաստել է նաև այցերի, էքսկուրսիաների, ցերեկույթների և այլն կազմակերպման հարցերում:

….
Սովորողների մասնակցությունը իրենց վերաբերող խնդրահարույց հարցերի շուրջ տնօրինության կողմից ընդունած որոշումներին և դրանց կայացմանը մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը

1.խմբային աշխատանքների ակտիվիստներ,համայնքային և այլ մրցույթների   մասնակցության ապահովումը  25 %

 

Նկարագրել վերջին 3 տարում քննարկված խնդրահարույց հարցերը և ընդունված որոշումները Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1. Խնդրահարույց  հարցեր  չեն  եղել
2.
….
Սովորողների կողմից առաջարկված նոր նախաձեռնությունները և նախաձեռնություններին մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը
Նկարագրել վերջին 3 տարում սովորողների կողմից առաջարկված նոր նախաձեռնությունները Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1.Ավագ դասարաններում ունենալ  առարկայական հոսքեր               հումանիտար, արհեստագործական և բնագիտական 10.09.2016 25% Մասնակցել են 8-11-րդ  դասարանի աշակերտներ:
2.    
…….    
Սովորողների կողմից կազմակերպված միջոցառումները և միջոցառումներին մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը.
Նկարագրել վերջին 3 տարում սովորողների կողմից կազմակերպված միջոցառումները Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Համադպրոցական

կամ դասարանային

 1.Էքսկուրսիա Սարդարապատ, Էջմիածին, Զվարթնոց

Պարույր Սևակի տուն-թանգարան

8.10.2016

 

17.10.2016

13%

 

95%

համադպրոցական

 

դասարանային

2.Ուսուցչի  օրվան   նվիրված 2.10.2016

5.10.2016

12%

10%

համադպրոցական

համադպրոցական

 

3.Ամանորի   միջոցառումներ 21-26.12. 2016թ.

2016թ.

90%

85%

40%

դասարանային դասարանային

համադպրոցական

4.ԱյցելությունԷրեբունի  թանգարան 2016թ.  հոկտ.

2016

 

2016

93%

85%

90%

դասարանային

 

դասարանային

 

դասարանային

5.Անկախության  տոնի նշում 20.09.2016

 

22.09.2016

91%

45%

հասարանային

 

համադպրոցական

6.Թումանյանի  տուն  թանգարան, Խնկո Ապոր գրադարան փետրվ. 2017թ.

 

37 % համադպրոցական
7.Դպրոցի  շենքի  և  տարածքի  մաքրման  աշխատանքներ յուրա — քանչյուր տարի 80% համադպրոցական
8.Ցեղասպանություն    100 տարե-լիցի  << Անմոռուկների պատրաստում>> ապրիլ

2015թ.

100% համադպրոցական
9. Ցեղասպանություն    100

Անկյան  պատրաստում

ապրիլ

2017թ.

15% համադպրոցական
10. Ցեղասպանություն    100

ցերեկույթ

22.04.2017 100% դասարանային
11. Ցեղասպանություն    100

ցերեկույթ

27.04.2017 7% համադպրոցական
12.Շնորհալի  աշակերտների  կատարմամբ  համերգ 18.05.2017

 

22.05.2017

14%

15%

համադպրոցական

 

համադպրոցական

 

13Ապրիլյան քառօրյա պատերազմին նվիրված միջոցառում 6.05.2017 100% դասարանային
Սովորողների մասնակցությունը հաստատության ներքին կարգապահական կանոնների մշակմանը և մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը
Նկարագրել վերջին 3 տարում հաստատության ներքին կարգապահական կանոնների մշակմանը սովորողների մասնակցության դեպքերը Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1.Աշակերտների հերթապահության կազմակերպում 4.09.2016

5.09.2016

6.09.2016

շուրջ  10% Աշակերտների  առաջարկները  նպաստել  են  ներքին  կարգապահական  կանոնների  ապահովմանը
2. Հաճախումների և  ուշացումների  վերահսկում,  կանխում 4.09.2016

5.09.2016

6.09.2016

շուրջ  10%
3.Դպրոցականի  արտահագուստի  մասին

4.Դպրոցի վարքի ներկայացվող պահանջների առաջադրումներ և իրականացումներ:

5.Խոսքի մշակույթի ապահովումը  <<Խոսենք հայերեն>>

4.09.2016

3.09.2016

6.09.2016

շուրջ  10%
Իրենց հուզող հարցերի վերաբերյալ սովորողների կողմից կազմակերպված համաժողովները, սեմինարները, կլոր-սեղանները, քննարկումները և մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը
Թվարկել վերջին 3 տարում սովորողների կողմից կազմակերպված համաժողովները, սեմինարները, կլոր-սեղանները, քննարկումները, նշել դրանց թեմաները Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1.Քննարկում`<<Դպրոցական  համազգեստի  կրում>> 4.12.2016 10% Ցանկալի  է  կրել  միասնական  ներդպրոցական  արտահագուստ
2.Քննարկում`

<<Հանդիսությունների  դահլիճի  անհրաժեշտությունը>>

3.Ապրիլյան օրերին նվիրված հավաքներ,  օգնության կազմակերպում զորամասերին

 

24.03.2017

3.04.2017

6.04.2017

 

12%

Կազմակերպվող  միջոցառումներին  մեծ  քանակի  հանդիսատես  ունենալու  հնարավորություն
……
Նկարագրել սովորող — սովորող և սովորող — ուսուցիչ հարաբերություններն ուսումնական հաստատությունում

Դպրոցի սովորողները միմյանց նկատմամբ բարյացակամ են:Առկա են փոխըմբռնումը:Ծագող անհարթությունները մշտապես ունենում են անկոնֆլիկտ արդյունքներ: Սովորող-ուսուցիչ  հարա-               բերությունները  հիմնվում են փոխադարձ հարգանքի,երեխայի և սովորողների  իրավունքների գերակայության ըմբռման հիմքերով:

 

Ամփոփել սովորողների մասնակցության վերաբերյալ հաստատության հիմնական ցուցանիշները,վերլուծել դրանք և կատարել եզրահանգումներ ու դրանց բարելավման  վերաբերյալ անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

 

__Աշակերտների մեջ սերմանել դպրոցի գործնեության պլանավորման և կազմակերպել ակտիվ մասնակից  լինել  ներքին  պահանջները , ապրել դպրոցի և երկրի կյանքով: Հանդես գալ նախաձեռնություններով, չլինել իներտՈւշադրություն  դարձնել հատկապես  նրանց  կողմից  նախաձեռնությունների  ակտիվացման  և  դրանց  իրականացման  պայմանների   ապահովմանը:

 

Աղյուսակ 31. Տվյալներ հաստատության աշակերտական խորհրդի գործունեության վերաբերյալ

Ցուցանիշ
Աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած քայլերն ուղղված ուսման մեջ կամ այլ հարցերում խնդիրներ ունեցող սովորողներին աջակցելուն.
Նկարագրել վերջին 3 տարում աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած քայլերն ուղղված ուսման մեջ կամ այլ հարցերում խնդիրներ ունեցող սովորողներին աջակցելուն. Ամսաթիվ Աջակցություն ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1.Օգնություն ցուցաբերել ծնողազուրկ և անապահով  ընտանիքի երեխաներին` գրենական պիտույքներով,հագուստով և այլ անհրաժեշտ պարագաներով: 18.12.2016

18.02.2017

13.12.2016

13%

12%

13%

Օգնությունը  զուգակցում  ենք  նաև  բարոյական  աջակցություններով
2.ԱԽ նիստում որոշում է ընդունվել դպրոցի  ԱԽ   նախագահի  և փոխնապագահի, ինչպես նաև դասղեկ Ս.Մանուչարյանի  հետ այցելել Լիանա և Նարեկ  Հակոբյանների տուն,իրենց հետ բացատրական աշխատանքներ կատարել և հետևել, որ կանոնավոր դպրոց հաճախեն և օգնեն   դասերը յուրացնելուն: 24.10.2016 0.5% Հաճախակի  այցելությունները  նպաստեցին  նրանց  դպրոց  հաճախելուն  և  հաջորդ  դասարան  փոխադրվելուն
3.Օգնություն  է ցուցաբերվել ցածր առաջադիմություն ունեցող հետևյալ աշակերտներին.

1.Մաթևոսյան  Դավիթ 3ա դասարան

2.Բողաջաջյան  Գառնիկ 5ա

3.Սամվելյան  Սարգիս 5 բ

4.Մանուկյան Սոնա 5 բ

5.Ղազարյան Թրիկ 6 ա

6.Մելքոնյան  Մարիամ 6 բ

7.Գալոյան  Բենյամին 7 ա

8.Պետրոսյան Գեղամ  7ա

9.Մաթևոսյան  Սուսաննա 7բ

10. Մուրադյան  Վոլոդյա 7 բ

11.Եղիազարյան  Յուրա 8բ

 

2016-2017 ուս տարվա ընթացքում 15  աշակերտ

3.4%

Արդյունքում  բոլոր  աշակերտները  ունեցան  տարեկան  դրական  գնահատականներ
4.  Զրույց  <<Մասնագիտական  կողմնորոշում>>  թեմայով 26.02. 2016

02.03.2017

28%

24%

 

 

 

Օգնել  աշակերտներին  ճիշտ  մասնագիտության ընտրության հարցում
5.       3-9-րդ  դասարանների 49 աշակերտ մասնակցել է <<Կենգուրու>> մաթեմատիկական միջազգային մրցույթին

3-9-րդ դասարանների 42 աշակերտ մասնակցել են Մեղու 2016>>հայերենի մրցույթին: 5-րդ դասարանի աշակերտ Գարիկ Մխիթարյանը ստացել է հատուկ մրցանակ

17.03.2016

 

 

 

 

 

27.10.2016

11%

 

 

 

 

10%

Մրցույթն օգնում է երեխաների տրամաբանության զարգացմանը
6.Մասնակցություն  օլիմպիադաներին,  որի  արդյունքում 9-րդ դասարանի երեք  աշակերտներ՝ Հովիկ Նազլուխանյանը, Մերի Սարգսյանը և Ալիտա Բաղդասարյանը ՆԶՊ  առարկայից  պարգևատրվել են Էրեբունու Զինկոմի կողմից տրված պատվոգրով 9.03.2016 1% Մասնակցությունը  օլիմպիադաներին նպաստում է ուսման որակի բարձրացմանը
7.Մասնակցություն  ՀՀ  անկախության 25-րդ  տարեդարձին նվիրված մարզական  խաղերին, ուր դպրոցի  աղջիկների թեթև աթլետիկայի թիմը համայնքային փուլում գրավեց 1-ին տեղը, իսկ քաղաքայինում՝2-րդը:

Էրեբունի վարչական շրջանի ղեկավարի պատվոգրով պարգևատրվել են նաև  աղջիկների սեղանի թենիսի թիմը  3-րդ տեղը, տղաների աթլետիկայի թիմը  3-րդ տեղը գրավելու համար

18.03.2016 7% Ինչպես  ասում  է  կարգախոսը՝ <<Առողջ հոգում,  առողջ մարմին>>
Աշակերտական խորհրդի ձեռնարկած միջոցները` սովորողների միջև ծագած վեճերին և խնդիրներին լուծում տալու նպատակով
Նկարագրել վերջին 3 տարում աշակերտական խորհրդի կողմից ձեռնարկած միջոցները՝ սովորողների միջև ծագած վեճերին և խնդիրներին լուծում տալու նպատակով Ամսաթիվ Աջակցություն ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
Վիճաբանություն է տեղի ունեցել 6-րդ դասարանի աշակերտ Աբրահամյան Հայկի և 8-րդ դասարանի աշակերտ Հովհաննիսյան Սամվելի միջև:

Ապրիլի 12-ի ԱԽ նիստի ժամանակ  քննարկվել  է  միջադեպը և ապրիլի             13-ին` հարթվել:

09.04.2017 0.5% Պատճառը եղել է քույրիկի նկատմամբ կարծեցյալ անհար –գալից վերաբեր – մունքը:

Հետագայում  ակնա- ռու  էր  նրանց  դրսե-վորումների  դրական  փոփոխությունը

Աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած միջոցառումները.` ներառյալ շաբաթօրյակները, հաստատության և դպրոցամերձ տարածքի մաքրման աշխատանքները, դրանց հաճախականությունը և մասնակից սովորողների տոկոսը
Նկարագրել վերջին 3 տարում աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած վերոնշյալ միջոցառումները Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1.Ամիսը մեկ անգամ անցկացնել  ներդպրոցական   շաբաթօրյակներ,  իսկ դպրոցամերձ   տարածքի  մաքրման աշխատանքները   մեկ   անգամ  աշնանը,  մեկ անգամ  էլ գարնանը, բացի համաքաղաքային շաբաթօրյակներից: Ուստարիների ընթաց քում Շուրջ  85% Դպրոցը  իր  ողջ   տարածքով  ունեցել  է  բավարար  սանիտարական  վիճակ
2.Դպրոցամերձ  հուշարձանի պահպան-ման  և  մաքրման աշխատանքներ: Ուստարիների ընթաց քում 5% Դպրոցամերձ  հուշարձանը  մշտապես  երեխաների  ուշադրության  կենտրոնում  է
3.Ցեղասպանության  100-ամյակին  նվիրված  միջոցառում  Ծիծեռնակաբերդի  հուշահամալիրում՝ անմար  կրակի  շուրջ:

Այցելություն  Եղեռնի   զոհերի  թանգարան:

18.09.2016 9% Դատապարտել  ոճրագործություն-ները
4.Կազմակերպվել  է  ծառատունկ 19.10.2016 36% Բնության  նկատմամբ  սիրո և խնամքի  ձևավորում
5. Ուսուցիչների և աշակերտների  ուժերով  ստեղծվել  է  <<Մենք  ձեզ  սիրում  ենք>>  վերնագրով  պատի  թերթ՝  երեխաներին  շնորհավորանքի  և  մեծարանքի  խոսքեր   ուղղելով: 12.12.2016 3% Աշակերտների  մոտ   առաջացրեց  և’  ոգևորություն,  և’  պարտավորվա- ծություն
6.Փոխադարձ  համաձայնությամբ  Էրեբունու  ոստիկանության  ԱԳԲ  տեսուչ  Շահեն  Գևորգյանը բարձր  դասարաններում զրույց  է  անցկացրել  <<Բռնություն>> թեմայով: 16.02.2017 36% Տեսուչի  այցելություններն  ավելի  զգոն  են  դարձնում  աշակերտնեևին
7.Դպրոց  է  հրավիրվել  <<Իրական  աշխարհ,  իրական  մարդիկ>>  ՀԿ  տնօրեն  Իրինա  Մայիլյանը,  որը  զրույց  է  անցկացրել  <<Դեռահասության  տարիքում  անձնական  հիգիենայի  կանոնները>>  թեմայով  6,7,8-րդ  դասարանների  աղջիկների  հետ: 25.02.2017 18% ՀԿ-ի  կողմից  հանձնվեցին  նվերներ  և  գրքույկներ,  որոնք  կնպաստեն  ավելի  խորությամբ  տիրապետելու  հիգիենայի  կանոններին
8.  Վիկտորինա VI, VII, VII դասարանների թիմերի  հետ  <<Տեխնածին և բնական>> աղետները  թեմայով 17.03.2017 15% Օգնում է երեխաներին  տեղեկացված լինել և աղետների դեպքում պաշտպանվել
9. Մասնակցություն  <<Տերյանական  օրեր>>  միջոցառմանը Ապրիլ  2017թ. 6% Տերյանական օրերին  ակտիվո- րեն  մասնակցելու  համար  10-րդ  դասարանի  աշակերտուհի  Արևիկ  Բեջանյանը  և  1-ին  դասարանի  աշակերտուհի  Էլինա  Կուզիկյանը  քաղաքապետարանի  կողմից  խրա -խուսական  մրցա- նակներ  ստացան:
10.ԱԽ  նախաձեռնությամբ  ՀՀ  Էրեբունի համայնքի Ոստիկանության խորհրդի կողմից  անցկացվեց զրույզ-զեկուցում <<Ոստիկան  և  անչափահաս>>  թեմայով: 28.04.2017 32% Զրույցի  նպատակն  աշակերտներին  հանցագործություններից  զերծ  պահելն  է
11.Անկախության   տոն

Անկախության  25- ամյակին նվիրված համադպրոցական միջոցառում բոլոր բարձր դասարանների աշակերտների մասնակցությամբ

23.09.2016

 

22.09.2016

8%

 

50%

Ամրապնդել  ազ -գային  արժանա -պատվության

զգացումը

12.Ուսուցչի   օր 4.10.2016

5.10.2016

 

5.10.2016

8%

9%

 

7%

Ուսուցչի  նկատամամբ  հարգանքի  և  խոնարհումի  զգացում
13.Հայոց  բանակի  օր

 

Բանակի օրվան նվիրված ռազմա-սպորտային համադպրոցական միջոցառում  բարձր դասարանների բոլոր աշակերտների մասնակցությամբ

27.01.2017

 

27.01.2017

9%

 

50%

Հայրենասիրու-

թյան, հայ  զինվորի  նկատմամբ  սիրո  և  հպարտության  զգացում

14.  Գիրք  նվիրելու  օրվան  նվիրված  միջոցառում,  Հ.  Թումանյանի  ծննդյան  147-ամյակը 19.02.2017

 

 

20.02.2017

68%

 

 

75%

Նմանատիպ  միջոցառումները  նպաստում  են ընթերցանության  նկատմամբ  հետաքրքրության  ձևավորմանը
15.Կոմիտասի  145-ամյակը 16.10.2016 6% Ազգային երա- ժշտության   և   արժեքների  պահպանում
16<<Թրի դեմ՝ գրիչ, իսկ դարերի դեմ՝ Մատենադարան>>  խորագրով  միջոցառում

 

<<Անաղարտ պահենք մայրենին>> խորագրով միջոցառում

10.04.2017

 

 

 

3.03.2017

6%

 

 

 

7%

Մաքուր պահել մայրենի լեզուն և խոսել ճիշտ, գրագետ հայերենով
17.Մայրիկների  տոն 9.03.2017

7.04.2017

9.03.2017

7%

7%

6%

Սիրո և մեծարան –քի  հավերժական  զգացումի  դաս- տիարակում
18.Գարնան  տոն 20.04.17 5% Բնության  զար-

թոնք` նոր  կյանքի  սկիզբ

19.Շնորհալի  աշակերտների  համերգ

 

22.05.2017

19.05.2017

16.05.2017

 

12%

14%

13%

Համերգը  նպաս- տում է  բացահայտել  դպրոցի  շնորհալի  աշակերտներին:  Ամրապնդում  է  ուսուցիչ-աշկերտ կապը
20.Ամանորին  նվիրված  ցերեկույթ

 

Դպրոցի առաջին հարկի տոնական ձևավորում

24.12.2016

25.12.2016

 

20.12.2016

 

40%

 

 

45%

Տոնական  տրամադրության  ապահովում
21. Բարոյականություն 26.02.2017 10% Բարոյական  արժեքների  դաստիարակում
22.Բարոյականության  արժեքները 6.05.2017 11% Բարոյական  արժեքների  գնահատում,  գիտակցում
23.Հաղթանակների  Մայիս 11.05.2017 14% Դաստիարակել  հայրենիքի  նվիրյալներ
24.Հաղթանակի  70-ամյակը 8.05.2017 9% Հայ  ժողովրդի  մեծ  ավանդը  հաղթանակի  գործում
25.Մայիսյան  Եռատոնին  նվիրված  սպորտային  մրցույթ  վոլեյբոլից  8-րդ  դասարանների  միջև՝  ոգևորիչ  հայրենասիրական  երգերով և պարերով 17.05.2017 12% Սպորտի և հայրենասիրական  երգերի  միջոցով  աշակերտների  հոգում հաղթանակի  հասնելու ձգտում  ձևավորել
Նկարագրել աշակերտական խորհրդի գործունեության սկզբունքները և ձևերը՝ համապատասխանությունը ժողովրդավարության և ինքնավարության սկզբունքներին
Աշակերտական  խորհրդի  գործունեությունը  նպաստել  է  սովորողների  արժանապատվության  ապահովմանը,  նրանց  ինքնադրսևորման  և  զարգացման  հավասար  պայմանների  ստեղծմանը:  Մշտապես  գերակայվել  է  աշակերտի  շահը:

           Ամփոփել հաստատության աշակերտական խորհրդի գործունեության ցուցանիշները և չափանիշները,վերլուծել դրանք և կատարել եզրահանգումներ դրանց բարելավման վերաբերյալ անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

 

_____Աշակերտական  խորհուրդը   գործել  է  ըստ իր  կանոնոդրության,  ապահովել  աշակերտների դաստիարակության  նպատակը,  խնդիրները  և    սկզբունքները:

 

Աղյուսակ 32 Տվյալներ հաստատության ծնողական խորհրդի գործունեության վերաբերյալ

Ցուցանիշ 2014-2015 ուստարի 2015-2016 ուստարի 2016-2017 ուստարի
Սովորողների ուսումնադաստիարակչական գործընթացի վերաբերյալ ծնողական խորհրդի կողմից տնօրինությանը ներկայացրած առաջարկությունների թիվը և ընդունված առաջարկների տոկոսը ներկայացվածի նկատամամբ. 2% 2% 1%
Ծնողական խորհրդի կողմից տվյալ ուստարում կազմակերպված միջոցառումների՝ հանդեսների, հավաքների, երեկույթների, էքսկուրսիաների, ճանաչողական այցերի, ժողովների և այլնի թիվը 5% 6% 17%

 

Ծնողական խորհրդի կողմից ուսուցիչներին խրախուսելու, նրանց նկատմամբ կարգապահական կամ այլ տույժեր կիրառելու և նմանատիպ առաջարկների թիվը 1% 3% 1%
Ծնողական խորհրդի հանդիպումների հաճախականությունը՝ դրանց թիվը 1 ուստարվա ընթացքում 8% 9% 4%
Ծնողական խորհրդի կողմից հաստատության ծնողազուրկ և սոցիալապես անապահով ընտանիքներից աջակցություն ստացող սովորողների տոկոսը տվյալ ուստարում 9% 12% 10%
Սովորողների արտադպրոցական և արտադասարանական աշխատանքներում ներառված ծնողների տոկոսը. 10% 22%
Ծնողների տոկոսը, որոնք օգտվում են http://www.dasaran.am, http://ktak.am, http://www.armedu.am, http://forum.armedu.am/, http://lib.armedu.am, և այլ կրթական կայքերից, ինչպես նաև հաստատության 30% 32% 78%
Սովորողների ուսումնադաստիարակչական գործընթացի վերաբերյալ ծնողական խորհրդի կողմից տնօրինությանը ներկայացրած առաջարկությունները

 

Նկարագրել վերջին 3 տարում սովորողների ուսումնադաստիարակչական գործընթացի վերաբերյալ ծնողական խորհրդի կողմից տնօրինությանը ներկայացրած առաջարկությունները Ամսաթիվ Առաջարկների քննարկմանը մասնակից ծնողների թիվը Մեկնաբանություն
1.Ավագ դասարաններում ստեղծել հումանիտար, բնագիտական և արհեստագործական հոսքեր: 1.09.2016 32 Առաջարկը խրախուսելի է,և այն ներկայացվել է և հաստատվել  ՀՀԿԳ նախարարություն:
2.Հանդիսությունների դահլիճի կառուցման անհրաժեշտությունը: 04.05.2016 60 Այն դպրոցի համար խիստ անհրաժեշտ է:
Ծնողական խորհրդի կողմից տվյալ ուստարում կազմակերպված միջոցառումները՝ (հանդեսներ, հավաքներ, երեկույթներ, էքսկուրսիաներ, ճանաչողական այցեր և այլն, մասնակից ծնողների թիվը և սովորողների տոկոսը,
Նկարագրել վերջին 3 տարում ծնողական խորհրդի կողմից կազմակերպված միջոցառումները Ամսաթիվ Մասնակից ծնողների թիվը և սովորողների տոկոսը Ծնողական ներդրումների չափը
1.Էքսկուրսիա   Էջմիածնի  եկեղեցիները 21.09.2015 10 —  15% 55.000
2.Էքսկուրսիա  Գառնի-Գեղարդ 16.06.2015 30  —  100% 88.000
3. Էքսկուրսիա  Խոր Վիրապ 29.04.2015 4    —  88% 20.000
4. Էքսկուրսիա  Սարդարապատ 25.11.2016 10  —   70% 25.000
5.Այցելություն   Թումանյանի  տուն-թանգ. 20.11.2016 15  —   90% 11.000
6. Այցելություն  Պատմության  թանգարան, Խնկո Ապոր գրադարան 3.10.2016

14.03.2016

19  —   95%

21  —   88%

15.000

20.000

7.Գաֆեսճյան  թանգարան 12.11.2016 8    —   95% 20.000
8.Էրեբունի  թանգարան 18.10.2016 22  —   95% 20.000
Ծնողական խորհրդի կողմից ուսուցիչներին խրախուսելու, նրանց նկատմամբ կարգապահական կամ այլ տույժեր կիրառելու վերաբերյալ և նմանատիպ առաջարկությունները
Նկարագրել վերջին 3 տարում ծնողական խորհրդի կողմից ուսուցիչներին խրախուսելու, նրանց նկատմամբ կարգապահական կամ այլ տույժեր կիրառելու վերաբերյալ և նմանատիպ առաջարկությունները Ամսաթիվ Առաջարկությունների քննարկմանը մասնակից ծնողների թիվը և ուսուցիչներին թիվը, ովքեր ծնողական խորհրդի կողմից առաջարկվել են խրախուսման կամ կարգապահական տույժի Մեկնաբա- նություններ
Ծնողական խորհրդի հանդիպումների ընթացքում քննարկված հարցերը
Նկարագրել վերջին 3 տարում ծնողական խորհրդի հանդիպումների ընթացքում քննարկված հարցերը
1.Աշխատանքային  պլանի  կազմում Ամսաթիվ Մեկնաբանություններ
2.Հանձնաժողովների  ստեղծում և աշխատանքների բաշխում նրանց միջև 10.10.2015

8.10.2015

Ըստ  կանոնադրական  պահանջի  աշխատանքների  կազմակերպում
3.Դրամահավաքի  բացառում վերահսկում ծն.խորհուրդների կողմից 11.10.2016

10.10.2016

11.10.2016

Աշխատանքների  կանոնակարգում
4.Ավագ  դասարաններում  հոսքերի  ստեղծում 03-06.03.16 Քաղաքապետի  պահանջների  իրականացում
5.Պարտուսի  իրականացում 08.05.17

31.05.17

Աշակերտների  մասնագիտական  կողմնորոշման  հնարավորություն
6.Միջոցառումների  կազմակերպում 30.05.2016

 

Հիմնական  պարտադիր  ուսուցման  ապահովում
7.Մասնակցություն  ներքին  կարգապահական  կանոնների  մշակմանը

8.Ամանորյա միջոցառումներ

 

3.04.2016

3.03.2016

1-8.03-2016

Ուսուցիչների  աշխատանքի  գնահատում
Ծնողական խորհրդի կողմից հաստատության ծնողազուրկ և սոցիալապես անապահով ընտանիքներից սովորողներին տրամադարվող աջակցությունը, դրանց ձևերը 3.09.2016

11.09.2016

Ծնողներին  մասնակից  դարձնել  դպրոցի  կառավարման  աշխատանքներին
Նկարագրել վերջին 3 տարում ծնողական խորհրդի կողմից հաստատության ծնողազուրկ և սոցիալապես անապահով ընտանիքներից սովորողներին տրամադարվող աջակցության դեպքերը և դրանց ձևը Մեկնաբանություններ
1. Ծնողական  խորհուրդը  ներդրումներ  չի  կատարել  

 

 

 

 

 

 

Ուստարվա ընթացքում

Ծնողների կողմից ներդրված գումարի չափը Ծնողական  խորհուր-դը  հետևել  է,  որ  ծնողազուրկ և սոցիա- լապես  անապահով,ինչպես նաև այլազգի  աշակերտների   երեխաները հավասա- րի  իրավունքով  մաս- նակից  լինեն  դպրո-  ցում  կազմակերպված  բոլոր  միջոցառումնե-րին
2.
…..
Նկարագրել ծնողական և աշակերտական խորհուրդների համագործակցությունը և դրա ձևերը
Կազմակերպվել  են  համատեղ  հավաքներ,  սովորողներին  հետաքրքրող  հարցերի  քննարկումներ:  կազմակերպվել  են  համատեղ  միջոցառումներ,  որոնք  ուղղված  են  եղել  ուսումնադաստիարակչական  գործընթացի  բարելավմանը,  ապագա  քաղաքացու  ձևավորմանը:
Նկարագրել ուսումնական հաստատության առօրյայից և տեղի ունեցող իրադարձություններից ծնողների տեղեկացվածության աստիճանը
Ծնողները  բավարար  տեղեկացված են:  Յուրաքանչյուր  ամիս  ունենք  բաց  դռների  օր,  գործում  է  հեռախոսային  կապը:  Ծնողական  ժողովները  և  համակարգչային  կայքերը  ևս  նպաստում  են  ծնողների  տեղեկացվածությանը:  Ըստ  անհրաժեշտության  այցելում  ենք  աշակերտների  տուն:
Ծնողների ներգրավվածությունը. սովորողների արտադպրոցական և արտադասարանական աշխատանքներին, ներգրավվածության ձևերը
Նկարագրել արտադպրոցական և արտադասարանական աշխատանքները, որոնց մեջ վերջին 3 տարում ծնողները ներգրավված են եղել Մեկնաբա նություններ
1. Ծնողների մասնակցության ձևերը և մասնակից ծնողների թիվը Ծնողների ներդրումների չափը
2.
…..
Թվարկել կայքերը, որոնցից օգտվում են ծնողները, օրինակ՝ http://www.dasaran.am, http://ktak.am, http://www.armedu.am, http://forum.armedu.am/, http://lib.armedu.am, հաստատության կայք և այլն, մեկնաբանել դրանց անհրաժեշտությունը և օգտակարությունը
Կայքը Մեկնաբա նություն
1. http://www.dasaran.am Ամսաթիվ Օգտվող ծնողների թիվը
2.
……

 

           Ամփոփել հաստատության ծնողական  խորհրդի գործունեության ցուցանիշները և վերլուծել դրանք և կատարել եզրահանգումներ դրանց բարելավման վերաբերյալ անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

 

Դպրոցի ծնողական խորհուրդը առավել ակտիվ է եղել երեխաների հանգստի և ժամանցի կազմակերպման աշխատանքների ժամանակ:Ընդհանրապես ծնողների սոցիալական վիճակը հնարավորություն չի տվել նյութապես աջակցել ծնողազուրկ և անաապահով երեխաներին:Սակայն մանկավարժական կոլեկտիվի հետ համագործակցվածնրանք ապահովել են միջավայր,որ դպրոցի բոլոր միջոցառումերի ժամանակ բոլոր երեխաները  ունենան հավասար պայմաններ և ունեն հավասարի զգացում: Ծնողական խորհուրդը առաջարկներ է ներկայացրել նաև դպրոցի  որոշ ուսուցիչների  ներկայացնելու խրախուսանքի:

 

Աղյուսակ 33. Տվյալներ հաստատության և համայնքի համագործակցության վերաբերյալ

Ցուցանիշ
Ուսումնական հաստատության շենքային պայմանների բարելավման, տարածքի բարեկարգման, ուսումնանյութական բազայի համալրման աշխատանքներին համայնքի մասնակացությունը, մասնակցության ձևը և այդ գործում կատարված ներդրումները.
Նկարագրել վերջին 3 տարում հաստատության շենքային պայմանների բարելավման, տարածքի բարեկարգման, ուսումնանյութական բազայի համալրման և այլ աշխատանքներին համայնքի մասնակցության դեպքերը, մասնակցության ձևերը Ամսաթիվ Ներդրման չափը Մեկնաբանություն
1.
2.
….
Նկարագրել համայնքային հիմնախնդիրների վերաբերյալ սովորողների տեղեկացվածության աստիճանը
….
Ուսումնական հաստատության մասնակցությունը համայնքի աշխատանքներին, մասնակցության ձևերը
Նկարագրել վերջին 3 տարում հաստատության համայնքի աշխատանքներին մասնակցության դեպքերը և դրանց ձևերը Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների և աշխատողների տոկոսը Մեկնաբանություն
1.
2.
…….
Ուսումնական հաստատության կողմից համայնքի բնակիչների համար կազմակերպված միջոցառումները.
Նկարագրել վերջին 3 տարում հաստատության կողմից համայնքի բնակիչների համար կազմակերպված միջոցառումները, նշել դրանց թիվը Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների ու աշխատողների տոկոսը և համայնքի բնակիչների թիվը Մեկնաբանություն
1
2.
….
Համայնքի բնակիչները օգտվում են հաստատության մարզադահլիճից, ինտերնետից, գրադարանից և այլ հնարավորություններից
Նկարագրել, թե հաստատության ինչպիսի ծառայություններից են օգտվում համայնքի բնակիչները Հաճախականությունը՝ ամսեկան կամ տարեկան կտրվածքով Օգտվող բնակիչների թիվը Մեկնաբանություն
1.
2.
….
Ուսումնական հաստատության կողմից հասարակական կազմակերպությունների (ՀԿ) հետ համատեղ իրականացված կրթական ծրագրերը, դրանց թիվը և մասնակից սովորողների թիվը՝ ըստ ծրագրերի
Նկարագրել վերջին 3 տարում հաստատությանը և ՀԿ-ների համատեղ իրականացված կրթական բոլոր ծրագրերը Ծրագրի տևողությունը ՀԿ –ի անվանումը Մասնակից սովորողների  թիվը
1.
2.

շրջանում:

 

                  Ամփոփել հաստատության և համայնքի համագործակցության ցուցանիշները ,վերլուծել դրանք և կատարել եզրահանգումներ դրանց բարելավման վերաբերյալ անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/:

 

Համայնքը միշտ պատրաստակամ  է եղել դպրոցին անհրաժեշտ խնդիրների լուծման հարցում: Առանձնապես ակնհայտ են կառուցման և հարդարման աշխատանքները,որոնց համար կատարվում են մեծ ներդրումներ:Դպրոցը ակտիվ է համայնքի տարածքի մաքրությանը մասնակցելու և նրա համա մշակութային միջոցառումներ կազմակերպելու հարցերում:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Մաս 6. Հաստատության հիմնախնդիրները, դրանց հաղթահարման ուղիները

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 34. ՈՒԹՀՎ վերլուծության

 

Ուժեղ կողմեր

1. Աշխատակազմի գործունեության ուժեղ կողմեր՝ տարանջատել վարչական, ուսումնաօժանդակ և ուսուցչական կազմը

·         Դպրոցի տնօրինությունն ունի կառավարման և աշխատանքի կազմակերպման համար ունակ աշխատանքի մեծ փորձ ունեցող համերաշխ և աշխատունակ ուսուցչական կազմ,աշխատասեր և պատասխանատվությամբ օժտված ուսումնաօժանդակ աշխատողներ:

 

 

2.Սովորողների ուսումնառության և այլ գործունեության ուժեղ կողմեր

·         Աշակերտական կազմի շարունակական աճը:

·         Գիտակ,աշխատասեր,պատշաճ գիտելիքներ ունեցող աշակերտական համակազմ:

·          

3. Ծնողների, համայնքի, կառավարման խորհուրդի, այլ մարմինների գործունեության ուժեղ կողմեր

·         Ծնողական խորհուրդը  և  կազմը ընտրված են գիտակ ծնողներից,որոնք հաճախակի  իրենց ուշադրությամբ և ներկայությամբ ակտիվ մասնակցություն են ցուցաբերում դպրոցի աշխատանքներում:

·         Կառավարման խորհուրդի անդամները փորձառու են,հաճախակի մասնակցում են դպրոցի կազմակերպած միջոցառումներին՝չնայած իրենց աշխատանքային զբաղվածությանն ու ծանրաբեռնվածությանը:

 

4.Ռեսուրսներով ապահովվածությունը

 

·         Աշակերտների թվաքականի աճմանը զուգընթաց դպրոցի ֆինանսական միջոցները բավարարում են ապահովելու նորմալ գործունեություն:Յուրաքանչյուր տարի դպրոցը կարողանում է ձեռք բերել համապատասխան գույք,գրասենյակային և տնտեսական ապրանքներ:Այժմ  հնարավորություն կա առաջիկայում  իր ֆինանսական խնայողությունների հաշվին հիմնանորոգել սանհանգույցներն ու դասասենյակները:

5. Նոր նախաձեռնությունների ուղղությամբ հաջողությունները

·         Այս ուսումնական տարում աշակերտների և դասարանների աճի հետ կապված ավելացել են արտադասարանական խմբակների և ժամերի քանակը:Աշակերտների արժեքային համակարգի և էսթետիկական դասարանների ուղղությամբ  նախատեսել ենք ստեղծել անվճար շախմատի,համակարգչային,երգի և պարի խմբակներ,որոնց մեջ ընդգրկելու են նաև դպրոցի սոցիալապես անապահով և ծնողազուրկ երեխաները:

6. Հաղորդակցության, համագործակցության ուժեղ կողմերը

·         Ամուր է ծնող,ուսուցիչ,աշակերտ համագործակցությունը:Համատեղ կազմակերպվում են դպրոցական միջոցառումներ,ապահովվում է  երեխաների և ժամանցի և հանգստի կազմակերպումը,զուգահեռաբար լուծվում դաստիարակչական խնդիրներ:

7. Բյուջեի, ֆինանսական միջոցների հետ կապված հաջողությունները

·         Բյուջեի և ֆինանսական միջոցների հաշվին դպրոցը կարողանում է ֆինանսները բաշխել ըստ անհրաժեշտության և օգտագործել այն:

 

 

 

Թույլ կողմեր

1. Աշխատակազմի գործունեության թույլ կողմեր՝ տարանջատել վարչական, ուսումնաօժանդակ և ուսուցչական կազմը

2.Սովորողների ուսումնառության և այլ գործունեության թույլ կողմեր

·         Միջին և բարձր դասարաններում մեծ թիվ չեն կազմում գերազանց և բարձր առաջադիմությամբ սովորողները:

·         Առանձին աշակերտների մոտ պակասում է կրթության նկատմամբ գիտակցման դերը:

 

3. Ծնողների, համայնքի, կառավարման խորհուրդի, այլ մարմինների գործունեության թույլ կողմեր

·         Չունենք հոգաբարձուների խորհուրդ,ֆինանսական աջակցություն դպրոցը չունի:

4.Ռեսուրսներով ապահովվածության խնդիրները

5. Նոր նախաձեռնությունների ուղղությամբ թույլ կողմեր

6. Հաղորդակցություն, համագործակցություն

·         Դպրոցը դեռևս թույլ կապեր ունի համայնքի և հասարակական կազմակերպությունների հետ:Առաջիկայում ունենք մտադրություն այն ընդլայնելու և ամրապնդելու:

 

 

7. Բյուջեի, ֆինանսական միջոցների հետ կապված դժվարությունները և խնդիրները

 

 

Հնարավորություններ

1. Միջնակարգ դպրոց դառնալու արդյունքում դպրոցը կունենա միջոցներ, հնարավորություններ, աշակերտ թվի ավելացման, ֆինանսական հնարա-վորությունների աճման և աշակերտների հանգիստն ու ժամանցը կազմակերպելու համար:

 

Վտանգներ

1 Դպրոցում առկա և կանխատեսվող վտանգներ չի  նկատում:

 

 

ի ավելացման, ֆինանսական հնարա-վորությունների աճման և աշակերտների հանգիստն ու ժամանցը կազմակերպելու համար:

 

Վտանգներ

1 Դպրոցում առկա և կանխատեսվող վտանգներ չի  նկատում:

 

 

Խ.Սամուելյանի անվան հ. 47 միջնակարգ դպրոց

 

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության գործունեության ներքին գնահատման հաշվետվության ձև

մեթոդական ուղեցույց

 1. Նախաբան

Վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետության կրթական համակարգի զարգացման քաղաքականության մեջ առանցքային տեղ է գրավում հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների  և ուսուցիչների գործունեության, ինչպես նաև սովորողների ուսումնառության վերջնարդյունքների գնահատման գործընթացների բարելավման ուղղությամբ կատարվող աշխատանքները: Մասնավորապես, որոշակի քայլեր են կատարվում գնահատման չափելի ցուցանիշներ սահմանելու և համապատասխան գործառույթներ ներդնելու  ուղղությամբ: Դրա վկայությունը 2009 թվականի հուլիսի 10–ին ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ընդունված <<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքում առաջին անգամ  հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ներքին և արտաքին գնահատում իրականացնելու պահանջի սահմանումն է: Օրենքով նաև սահմանվել և հստակ տարանջատվել են ուսումնական հաստատության գործունեության վերահսկողության (հոդված 33) և ուսումնական հաստատության գործունեության գնահատման գործառույթները (հոդված 34):          Ելնելով <<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքի պահանջներից՝ ՀՀ կառավարությունը 2010 թվականի սեպտեմբերի 3-ի N1334-Ն որոշմամբ հաստատել է <<Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատության գործունեության ներքին և արտաքին գնահատման չափանիշների սահմանման և իրականացման կարգը>>:

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության գործունեության ներքին գնահատումը բխում է ոչ միայն ՀՀ կրթության բնագավառը կարգավորող օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներից, այլ նաև համահունչ է ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի ու ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության համագործակցության շրջանակներում իրականացվող <<Երեխայակենտրոն դպրոց>> ծրագրի հայեցակարգային դրույթներին:

 1. Հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատության ներքին գնահատման նպատակը, խնդիրները և ընթացակարգը

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության (այսուհետ` հաստատություն) ներքին գնահատումը հաստատության կողմից մատուցվող կրթական ծառայությունների որակի մշտադիտարկման և ընթացիկ հսկողության գործընթաց է:  Այն հստակ կազմակերպված, նպատակաուղղված և պարբերաբար իրականացվող գործընթաց է, որի պատասխանատուն  տվյալ հաստատությունն է:

Հաստատության գործունեության ներքին գնահատման նպատակն է`

բարելավել հաստատության կողմից մատուցվող  կրթական ծառայությունների որակը և բարձրացնել արդյունավետությունը կամ, այլ կերպ ասած, նպաստել ուսումնական հաստատության գործունեության հետագա բարելավմանը՝ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման, ուսուցիչների աշխատանքի արդյունավետության և սովորողների առաջընթացի ուսումնասիրման միջոցով:

Ըստ էության՝ «Ներքին գնահատումը ուսումնական հաստատության կողմից իր գործունեության վերլուծությունն է» (<<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենք հոդված 34)։ Համաձայն <<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ հաստատության գործունեության ներքին գնահատման խնդիրներն են` ա) հանրակրթության պետական չափորոշչի պահանջներին շրջանավարտների գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների համապատասխանության գնահատումը.

բ) ուսումնական գործընթացի կազմակերպման պայմանների և դրանց բարելավմանն ուղղված աշխատանքների գնահատումը.

դ) հանրակրթական ծրագրերի իրականացման, դասավանդման մեթոդների և ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառման արդյունավետության գնահատումը.

գ) հաստատության գործունեության վերաբերյալ շահառուների` սովորողների և նրանց ծնողների (օրինական ներկայացուցիչների), հաստատության մանկավարժական, վարչական և այլ աշխատողների, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության, պետական տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, Երևանի քաղաքապետարանի, կրթության հիմնահարցերով զբաղվող կազմակերպությունների, գործատուների և այլն, իրազեկվածության աստիճանի բարձրացումը և ամբողջական տեղեկատվության տրամադրումը նրանց.

դ) հաստատության հաշվետվողականության մեխանիզմների արդյունավետության բարձրացումը և գործունեության թափանցիկության ապահովումը.

ե) հաստատության զարգացման ուղղությունների նախանշման և զարգացման ծրագրերի մշակման խթանումը.

զ) հաստատության գործունեության գնահատման գործընթացում վարչական և մանկավարժական աշխատողների, սովորողների և ծնողների ներգրավումը:

Համաձայն <<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքի պահանջների և <<Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատության գործունեության ներքին և արտաքին գնահատման չափանշների սահմանման և իրականացման կարգի>> III բաժնի ՝

<<Ներքին գնահատումն իրականացվում է տարեկան մեկ անգամ` մինչև նոր ուսումնական տարվա սկիզբը։ Ներքին գնահատմանը մասնակցում են ուսումնական հաստատության վարչական և մանկավարժական աշխատողները, սովորողները և նրանց ծնողները (օրինական ներկայացուցիչները)։

Ներքին գնահատման հաշվետվությունն ուսումնական հաստատության տնօրենը մինչև ընթացիկ տարվա սեպտեմբերի 5-ը ներկայացնում է ուսումնական հաստատության խորհրդին, մանկավարժական, ծնողական, աշակերտական և այլ գործող խորհուրդներին, ինչպես նաև երկշաբաթյա ժամկետում ապահովում դրա հրապարակումը տվյալ ուսումնական հաստատությունում (տեսանելի տեղում), տեղական և (կամ) հանրապետական մամուլում, նախարարության պաշտոնական կայքում:

Ներքին գնահատումն իրականացվում է ուսումնական հաստատության տնօրենի հրամանի համաձայն ձևավորված հանձնաժողովի կողմից:

Հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվում են ուսումնական հաստատության կոլեգիալ կառավարման մարմնի (ուսումնական հաստատության խորհրդի) առնվազն երկու, մանկավարժական և ծնողական խորհրդների` ուսումնական հաստատության խորհրդի կազմում չընդգրկված առնվազն մեկական անդամ, տեղական ինքնակառավարման մարմնի (Երևանի քաղաքապետարանի) առնվազն երկու ներկայացուցիչներ:

Տնօրենը հանձնաժողովի նախագահն է և ապահովում է հանձնաժողովի բնականոն գործունեությունը:

Հանձնաժողովը հաստատում է իր աշխատակարգը, սահմանում ներքին գնահատում անցկացնելու գործողությունների ծրագիրը, մեթոդները և ժամանակացույցը:

Ներքին գնահատման արդյունքում հանձնաժողովի նախագահը նախապատրաստում է ներքին գնահատման հաշվետվությունը` ըստ նախարարության սահմանած ձևի>>:

 

 1. Հաստատության ներքին գնահատման գործընթացի իրականացումը և հաշվետվության պատրաստման մեթոդական երաշխավորություններ

Հաստատության ներքին գնահատման հաշվետվության պատրաստման ժամանակ անհրաժեշտ է առաջնորդվել սույն մեթոդական երաշխավորություններով և բաժին 2-ում տրված հաշվետվային ձևով:

Հաստատության ներքին գնահատման hաշվետվության պատրաստման համար հիմք են հանդիսանում հաստատության ներքին գնահատման ցուցանիշները և չափանիշները, հաստատության կառավարման և խորհրդակցական մարմինների կողմից հաստատության գործունեության այս կամ այն ոլորտի վերաբերյալ տրված գնահատումները: Հաստատության գործունեության ներքին գնահատման գործընթացը ներառում է երեք բաղադրիչ`

 1. մեկնարկային պայմանների (ռեսուրսների) գնահատում.
 2. գործունեության ընթացիկ գնահատում.
 3. գործունեության արդյունքների գնահատում:

Վերը նշված բաղադրիչներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է ըստ հաստատության գործունեությունը նկարագրող հետևյալ ոլորտների՝

 • հաստատության անվտանգություն.
 • հաստատության գործունեության արդյունավետություն և ուսումնական գործընթացի որակ.
 • Հաստատություն կողմից ներառական կրթության և հավասարության ապահովում,
 • համայնքային մասնակցություն:

Վերոնշյալ 4 ոլորտներից յուրքանչյուրի համար սահմանված է գնահատման ցուցանիշների և չափանիշների համախումբ: Յուրաքանչյուր ցուցանիշի կամ չափանիշի համարհամար տրված է գնահատման ձևը, մեթոդը, պարբերականությունը և հաշվարկման մեթոդաբանությունը: Բոլոր 4 ոլորտների գնահատման ցուցանիշների և չափանիշների ամբողջական ցանկը տրված է Հավելված 1-ում:

Հաշվետվային ձևի լրացման ընթացքում ցուցանիշների և չափանիշների ճշգրիտ հաշվարկը և կիրառությունը` հիմնված տեղեկատվության հավաքագրման և վերլուծության տարբեր մեթոդների վրա, հանդիսանում է հաստատության գործունեության ինքնավերլուծության որակի հիմնական գրավականը: Առաջարկվող ցուցանիշներից և չափանիշներից յուրաքանչյուրը հանդիսանում է գնահատման մեթոդաբանության բաղկացուցիչ և հիմնված է տեղեկությունների ու տվյալների հավաքագրման, վերլուծության ուրույն մեթոդի վրա:

Ցուցանիշների և չափանիշների հաշվարկման ժամանակ կիրառվում են հետևյալ մեթոդները՝

 

 • Վիճակագրական տվյալների վերլուծություն.
 • Փաստաթղթային վերլուծություն.
 • Դիտարկում և փաստագրում.
 • Հարցումների իրականացում և արդյուքների վերլուծություն:

Որոշ ցուցանիշների և չափանիշների հաշվարկման համար կիրառվում են նաև համակցված մեթոդներ:

 

Վիճակագրական տվյալների վերլուծությունը ենթադրում է`

վիճակագրական տվյալների հավաք և համակարգված ներկայացում աղյուսակների, սխեմաների ու գրաֆիկների միջոցով, այնուհետև եզրահանգումների,կանխատեսումների կատարում և առաջարկությունների ներկայացում:

Փաստաթղթային վերլուծությունը ենթադրում է՝ հաստատության գործունեությունն ապահովող ներքին փաստաթղթերի, վիճակագրական տվյալների և հաշվետվությունների ուսումնասիրություն, արդյունքների արձանագրում, եզրահանգումների կատարում և առաջարկությունների ներկայացում:

Դիտարկումը կամ փաստագրումը ենթադրում է՝ ըստ սահմանված ցուցանիշների և չափանիշների՝ հաստատության մարդկային, նյութական, ֆինանսական ռեսուրսների առկայության (կամ դրանց բացակայության) ու վիճակի, ինչպես նաև ուսումնասիրվող գործընթացների  արձանագրում կամ նկարագրում` աղյուսակների, դիտարկման քարտերի կամ գրանցման այլ միջոցներով: Դիտարկման միջոցով ստացվող տեղեկատվությունը բազմաբնույթ և օգտակար է ոչ միայն ինքնավերլուծության, այլ նաև հաստատության գործունեությունը լիարժեք ներկայացնելու համար:

Հարցումների անցկացումը ենթադրում է՝ հաստատության գործունեությունը նկարագրող որևէ ցուցանիշի կամ չափանիշների դրանց խմբի վերաբերյալ  հարցվող տարբեր խմբերի մեջ ընդգրկված անձանց կարծիքի ուսումնասիրություն: Կախված ուսումնասիրվող ցուցանիշի և չափանիշների բնույթից և նպատակից՝ հարցումները կարող են իրականացվել հարցազրույցների անցկացման կամ հարցաթերթերի լրացման միջոցով՝ հարցվողների ներքոհիշյալ խմբերի շրջանում.

 • տնօրեն և վարչական աշխատողներ.
 • ուսուցիչներ.
 • հաստատության սպասարկող անձնակազմ.
 • ծնողներ.
 • սովորողներ:

Հարցազրույցների անցկացման հիմնական նպատակն է՝ բացահայտել տարբեր շահառու խմբերի կարծիքը և ստանալ խորքային տեղեկատվություն խնդրո առարկայի կամ ուսումնասիրվող երևույթի վերաբերյալ,՝ի հայտ բերելով այնպիսի կողմեր, ինչպիսիք են շահառուների բավարարվածությունը, առկա հիմնախնդիրները, թերությունները և այլն:

 1. Հաստատության ներքին գնահատման հաշվետվության կառուցվածքը

 

Հաշվետվությունը  բաղկացած է 6 մասից:

 • Մաս 1-ը ներառում է ընդհանուր տեղեկություններ հաստատության մասին: Այս մասում+ հիմնականում արձանագրվում են հաստատության գործունեությունը նկարագրող վիճակագրական տվյալներ, որոնք պետք է համապատասխանեն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության <<Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների գործունեության մասին>> հաշվետվության մեջ ներառվող տեղեկատվությանը: Հաշվետվության մեջ տեղ գտած վիճակագրական տվյալները, ինչպես նաև հաստատության գործունեության վերաբերյալ այլ տեղեկատվությունն անհրաժեշտ է ներկայացնել ինչպես տվյալ ուսումնական տարվա համար, այնպես էլ նախորդ 3 տարիների հետ համեմատության մեջ` բացահայտելով այս կամ այն ոլորտը նկարագրող ցուցանիշների և չափանիշների դինամիկան:
 • Մաս 2-ում ներկայացվում են շենքային պայմանները, հաստատության սովորողների և աշխատակազմի անվտանգ կենսագործունեությունը և առողջության պահպանումը գնահատող ցուցանիշները և չափանիշները:
 • Մաս 3-ում ներկայացվում են հաստատության գործունեության արդյունավետությունը գնահատող ցուցանիշները ու չափանիշները:
 • Մաս 4-ում ներկայացվում են հաստատությունում ներառական կրթությունը և հավասարության ապահովումը գնահատող ցուցանիշները և չափանիշները:
 • Մաս 5-ում ներկայացվում են համայնքային մասնակցությունը գնահատող ցուցանիշները և չափանիշները:
 • Մաս 6-ում ներկայացվում են հաստատության հիմնախնդիրները և դրանց հաղթահարման ուղիները, որոնք հիմք կարող են հանդիսանալ հաստատության զարգացման ծրագրի մշակման համար:

Յուրաքանչյուր մասում առանձին տեղ է հատկացված եզրակացությունների և մեկնաբանությունների համար:

Հաստատության գործունեությունը նկարագրող բոլոր ոլորտների ցուցանիշները և չափանիշները և դրանց հաշվարկման, վերլուծման կամ գնահատման ձևը տրված է Հավելված 1-ում:

Յուրաքանչյուր մասում ներկայացված ցուցանիշների և չափանիշների հաշվարկման կամ վերլուծման համար տրված են համապատասխան աղյուսակներ կամ  հարցեր, որոնք անհրաժեշտ է լրացնել կամ որոնց պետք է պատասխանել: Նշված է նաև, թե հատկապես ինչ մեթոդով է պետք դա կատարել: Հարցումների իրականացման համար առաջարկվող մեթոդաբանությունը տրված է Հավելված 2-ում:

Անհրաժեշտության դեպքում այս կամ այն ցուցանիշի և չափանիշի մասին պետք է տալ ավելի մանրամասն և ամբողջական տեղեկատվություն: Հաճախ միևնույն ցուցանիշը և չափանիշը կարող է բացահայտվել և’ փաստաթղթերը ուսումնասիրելու  ու վերլուծելու, և’ հարցման միջոցով, ուստի ժամանակ և միջոցներ խնայելու համար առաջարկվում է արդյունքների միասնական ամփոփ ձև:

Ցուցանիշների և չափանիշների արձանագրման վերոնշյալ միասնական ձևի կիրառումը չի բացառում դրանց առանձին-առանձին արձանագրումը: Կարևորը հանգամանալից, օբյեկտիվ և հավաստի վերլուծության ապահովումն է:

Հաշվետվության ձևի մեջ ներկայացված տեղեկատվությունը պետք է լինի ամբողջական, համապարփակ և օբյեկտիվորեն արտացոլի հաստատության առկա վիճակը, փոփոխությունների ընթացքը և ուղղությունները: Այն դեպքերում, երբ անհրաժեշտ է կատարել համակցված որակական և քանակական վերլուծություն, ցանկալի է տեղեկատվությունը ներկայացնել աղյուսակների, գրաֆիկների կամ այլ հնարավոր ձևերով:

Հաշվետվության ձևում անհրաժեշտ է նաև նկարագրել հաստատությունում առկա հիմախնդիրները և առաջարկել դրանք լուծելու այնպիսի ձևեր, որոնք լինեն իրատեսական, ելնեն հաստատության իրական հնարավորություններից:

Հաշվետվության կազմման ոճը պետք է լինի պաշտոնական, իսկ շարադրանքը՝ պարզ, հասկանալի, տրամաբանական և հնարավորինս հակիրճ:

Որակյալ ու հաստատության համար օգտատակար հաշվետվություն պատրաստելու գլխավոր երաշխիքը հաստատության վարչական աշխատողների և մանկավարժական կոլեկտիվի համագործակցային և թիմային աշխատանքն է, համատեղ որոշումների կայացումն ու իրագործումը:


 

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  Հ. 1

Երևանի   Խ.Սամուելյանի  անվան  հ. 47  միջնակարգ   դպրոցի   գործունեության  ներքին   գնահատման    հանձնաժողովի  2015թ.  օգոստոսի  25.08.2015թ.

Մասնակցում էին                                                                                                                                       Հանձնաժողովի նախագահ՝     1.Խաչատրյան Կ. /տնօրեն/                                                            Հանձնաժողովի անդամներ՝     2.Գասպարյան Ս. /Երևանի քաղ.ներկ./

3.Շաշիկյան Ս. /Երևանի քաղ.ներկ./

4.Այվազյան Հ.    /կառ.խորհուրդ/

5.Դավթյան Վ.  /կառ.խորհուրդ/

6.Գալստյան Ա. /ուսուցիչ/

7.Կոստանյան Փ. /ծնող/                                                                      Հանձնաժողովի  քարտուղար՝  8.Նալբանդյան Հ. /դասվար/

 

1.Հանձնաժողովի աշխատակարգը հաստատելու մասին

Հաստատել  հանձնաժողովի աշխատակարգը

Ընդունվել է  8 կողմ, 0 դեմ

 

2.Ներքին  գնահատում  անցկացնելու  գործողությունների  ծրագիրը, մեթոդները և ժամանակացույցը  հաստատելու  մասին

 

Հաստատել  ծրագիրը , մեթոդները  և ժամանակացույցը

Ընդունվել է  8 կողմ, 0 դեմ

 

Հանձնաժողովի նախագահ՝    1.Խաչատրյան Կ. /տնօրեն/                                                            Հանձնաժողովի անդամներ՝    2. Գասպարյան Ս. /Երևանի քաղ.ներկ./

3.Շաշիկյան Ս. /Երևանի քաղ.ներկ./

4.Այվազյան Հ.  /կառ.խորհուրդ/

5.Դավթյան Վ.  /կառ.խորհուրդ/

6.Գալստյան Ա. /ուսուցիչ/

7.Կոստանյան Փ. /ծնող/                                                                      Հանձնաժողովի  քարտուղար՝ 8.Նալբանդյան Հ. /դասվար/

 

 

                                                          

 

ԱՇԽԱՏԱԿԱՐԳ

ԵՐԵՎԱՆԻ   Խ.  ՍԱՄՈՒԵԼՅԱՆԻ   ԱՆՎԱՆ    Հ.  47  ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ

ԴՊՐՈՑԻ

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ   ՆԵՐՔԻՆ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ

 

Հ/Հ                     Բովանդակություն

 

   Կատարման

ժամկետ

    Ծանոթություն
1 Հաստատել  հանձնաժողովի  աշխատակազմը 25.08.16թ. 1-ին  նիստում
2 Սահմանել  ներքին  գնահատում  անցկացնելու  գործողությունների   մեթոդները  և  ժամանակացույցը 25.08.16թ.
3 2013-2014  ուստարվա  կատարված  աշխատանքների  ուսումնասիրություն 26.08.2016թ.
4 ՄԿԱ   գծով  տնօրենի  տեղակալի  դաստիարակչական    աշխատանքների  գործունեության  ուսումնասիրություն 26.08.16թ.
5 Ուսումնական  գծով  տնօրենի  տեղակալի    ուսումնական  աշխատանքների  գործունեության  ուսումնասիրություն 29.08.16թ.
6 Նյութատեխնիկական  բազայի  հարստացման  ուղղությամբ  տնտեսական գծով փոխտնօրենի կատարած  գործունեության  ուսումնասիրություն 29.08.16թ.
7 Գլխավոր  հաշվապահի  հաշվետվությունը  ֆինանսական  միջոցների  վերաբերյալ 31.08.16թ.
8 Անցկացնել  հարցումներ  ծնողների  հետ

 

02.09.16թ. անանուն  հարցաթերթիկների  միջոցով
9 Հանրակրթության   բնագավառը  կարգավորող  ՀՀ  օրենսդրության  պահանջների  կատարման  ուսումնասիրություն 02.09.16թ.
10 Կազմել  արձանագրություն   հանձնաժողովի  կատարած  աշխատանքների  ուսումնասիրության  մասին

 

 

 

                                                  ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

 

ԵՐԵՎԱՆԻ Խ.ՍԱՄՈՒԵԼՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ Հ. 47  միջնակարգ                                                         ԴՊՐՈՑԻ  ՆԵՐՔԻՆ  ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ  ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ

Սկիզբ — 25 օգոստոսի 2016թ.

Ավարտ -02 սեպտեմբերի 2016թ.

 

 

 

Հանձնաժողովի նախագահ՝                      Կ.Խաչատրյան

                  Քարտուղար՝                               Հ.Նալբանդյան                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

                       ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ      Հ.2

 Երևանի  ԽՍամուելյանի  անվան  հ.  47 միջնակարգ  դպրոցի  գործունեության  ներքին  գնահատման  հանձնաժողովի  2015թ.  03.09.15թ. –ի  նիստի

         Հանձնաժողովի  նախագահ`            1.       Խաչատրյան  Կ.                         /տնօրեն/

Հանձնաժողովի       անդամներ`  2.Գասպարյան Ս.                           /Երևանի  քաղ.  ներկ./

3.Շաշիկյան Ս.                          /Երևանի  քաղ.  ներկ./

4.Այվազյան  Հ.                              /կառ.   խորհուրդ/

5.Դավթյան  Վ.                              /կառ.   խորհուրդ/

6.Գալստյան  Ա.                            /ուսուցիչ/

7.Կոստանյան  Փ.                         /ծնող/

 

Հանձնաժողովի    քարտուղար`       8.Նալբանդյան Հ.                           /դասվար/

Հանձնաժողովը աշխատեց համաձայն հաստատված աշխատակարգի  և ժամանակացույցի

Լսեցին- Դպրոցի տնօրեն՝ Կ. Խաչատրյանի,տնօրենի տեղակալ ՝ Ա.Ալեքյան,գլխավոր հաշվապահ՝ Գ. Ավետիսյանի հաշվետվությունները դպրոցի 2015-2016 ուստարվա կատարած աշխատանքների վերաբերյալ:

Որոշեցին՝

1.2015-2016 ուստարվա դպրոցում  կատարված  աշխատանքները համարել բավարար:

2.2016-2017  ուստարում լրացնել բացթողումները:

3.Կազմել ներքին գնահատման ընդհանուր վերլուծությունը:

 1. Հանձնաժողովի աշխատանքները համարել ավարտված:

5.Կարգի համաձայան  մինչև 2016թ.սեպտեմբերի 5-ը ներկայացնել համապատասխան խորհուրդներին,ինչպես նաև հրապարակել դպրոցում՝ տեսանելի տեղում:

Հանձնաժողովի նախագահ՝     1.Խաչատրյան Կ. /տնօրեն/                                                            Հանձնաժողովի անդամներ՝     2. Գասպարյան Ս. /Երևանի քաղ.ներկ./

3.Շաշիկյան Ս.  /Երևանի քաղ.ներկ./

4.Այվազյան Հ.    /կառ.խորհուրդ/

5.Դավթյան Վ.  /կառ.խորհուրդ/

6.Գալստյան Ա. /ուսուցիչ/

7.Կոստանյան Փ. /ծնող/

Հանձնաժողովի  քարտուղար՝  8.Նալբանդյան Հ. /դասվար/

                                                               Հաշվետվության ձև

Մաս 1. Ընդհանուր տեղեկություններ հաստատության մասին

 

Հաստատության անվանումը, համարը    Խ.Սամուելյանի անվան հ.47 միջնակարգ  դպրոց

Հաստատության հասցեն  Երևան,Էրեբունի համայնք ,Սարի Թաղ  5փ., 67

Հաստատության հեռախոսահամարը,  էլեկտրոնային հասցեն   47 dproc@mail.ru    55 38 20

Հաստատության ինտերնետային կայքի հասցեն    http://yerevan47.schoolsite.am

 

Աղյուսակ 1. Դասարանների թիվը` ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների[2] համար

Դասարանների թիվը 2013-2014 ուստարի 2014-2015[3] ուստարի 2015-2016 ուստարի Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
1 -ին դասարան 2 3 2
2-րդ դասարան 2 2 3 աճ
3-րդ դասարան 2 2 2
4-րդ դասարան 2 2 2
5-րդ դասարան 2 2 2
6-րդ դասարան 2 2 2
7-րդ դասարան 2 2 2
8-րդ դասարան 1 2 2
9-րդ դասարան 2 1 2 աճ
10-րդ դասարան 1 1
11-րդ դասարան 1
Ընդամենը 17 19 21 աճ

Վերլուծել  դասարանների  թվաքանակի  փոփոխությունների պատճառները և կատարել

եզրահանգումներ  և մեկնաբանություններ (անրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր)_

___1.Դասարանների  թվաքանակի  ավելացման  պատճառներից   մեկը  2008  թվականին  ծնվածների____  քանակն  է :

__2.   21.08.2014 թ. 867-Ն   կառավարության  որոշման  համաձայն _դպրոցը  դարձել  է  Խ.  Սամուելյանի___  անվան  հ.  47  միջնակարգ  դպրոց:_     

Աղյուսակ 2. Ըստ դասարանների՝ սովորողների թիվը ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար

Դասարանների թիվը 2013-2014[4] ուստարի 2014-2015 ուստարի 2015-2016 ուստարի

 

Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
1 -ին դասարան 50 72 53 նվազում
2-րդ դասարան 41 49 73 աճ
3-րդ դասարան 46 40 48 աճ
4-րդ դասարան 53 47 42 նվազում
5-րդ դասարան 57 53 45 նվազում
6-րդ դասարան 51 53 52 նվազում
7-րդ դասարան 55 48 54 աճ
8-րդ դասարան 15 53 47 նվազում
9-րդ դասարան 42 14 53 աճ
10-րդ դասարան 17 11 նվազում
11-րդ դասարան 16 աճ
Ընդամենը 410 446 494

Վերլուծել  ըստ դասարանների` սովորողների թվի  փոփոխությունների պատճառները և կատարել

եզրահանգումներ  և մեկնաբանություններ (անրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր)

__1. Առաջին  դասարաններում  աշակերտների  թվի աճը  պայմանավորված  է  մի  դասարանի  ավելացմամբ:_

2.Սարի  թաղում  շատ  են  կենվորի  կարգավիճակում  ապրող  բնակիչների  թիվը և  նրանց  բնակավայրի  տեղափոխության  արդյունքում պակասել  է  աշակերտների  թիվը,  ինչպես  նաև`   արտերկիր  մեկնողների   թիվը:     

     Սակայն   2014-15 ուստարում  դպրոցի  ընդհանուր  աշակերտների  թիվը  գերազանցել  է  նախորդ  ուստարվա  թվին:

Աղյուսակ 3. Ընդհանուր տվյալներ սովորողների վերաբերյալ` ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար

Ցուցանիշը 2013-2014

ուստարի

2014-2015

ուստարի

2015-2016

ուստարի

Փոփոխություն-ների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
Սովորողների ընդհանուր թիվը ուսումնական տարվա սկզբին` տվյալ ուստարվա սեպտեմբերի                      1-ի դրությամբ 414 457 494 աճ
Սովորողների ընդհանուր թիվը ուսումնական տարվա վերջին` տվյալ ուստարվա մայիսի 25-ի դրությամբ 410 446 493 աճ
Ուսումնական տարվա ընթացքում ընդունված սովորողների թիվը 11 16 18 աճ
Ուսումնական տարվա ընթացքում հեռացած սովորողների թիվը 19 27 19 նվազում

      

  Վերլուծել սովորողների թվաքանակի փոփոխությունների պատճառները և կատարել եզրահանգումներ և մեկնաբանություններ /անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

__Աշակերտների  թվաքանակի  աճ  է  գրանցվել__դպրոցը  միջնակարգ  դառնալու  արդյունքում:

Աղյուսակ 4. Ընդհանուր տվյալներ ուսուցիչների վերաբերյալ՝ ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար

Ցուցանիշը 2012-2013

ուստարի

2013-2014

ուստարի

2014-2015

ուստարի

Փոփոխություն ների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
Ուսուցիչների ընդհանուր թիվը 40 39 37 նվազում
Ուսուցիչների միջին շաբաթական ծանրաբեռնվածությունը կամ դրույքաչափը 13,1 14,2 15,9 աճ

 

         Վերլուծել  ուսուցիչների  թվաքանակի, միջին  ծանրաբեռնվածության  փոփոխությունների  պատ-ճառները և կատարել եզրահանգումներ  և մեկնաբանություններ  /անհրաժեշտության  դեպքում  ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

___2014-15 ուստարում երկու  ուսուցիչ  ազատվել  են  ___աշխատանքից     իրենց  դիմումի  համաձայն, որի  արդյունքում  աճ  է  գրանցվել  դրույքաչափում:

 

 

Աղյուսակ 5. Տվյալներ ուսուցիչների տարիքային բաշխվածության վերաբերյալ՝ ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար

Ուսուցիչների թիվը 2013-2014 ուստարի 2014-2015 ուստարի 2015-2016 ուստարի Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
Մինչև 30 տարեկան 1 1 3
31-ից 40 տարեկան 7 7 7
41ից -50 տարեկան 11 9 9
51-ից -55 տարեկան 11 11 11
56 տարեկան և ավելի 10 9 9

          

  Վերլուծել ուսուցիչների տարիքային բաշխվածությունը,փոփոխությունների պատճառները և կատարել եզրահանգումներ և մեկնաբանություններ /անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

___Ուսուցիչները  իրենց  դիմումի  համաձայն  ազատվել  են  աշխատանքից,  որի   արդյունքում _դինամիկայում  գրանցվել  է  նվազում:

 

 

Աղյուսակ 6. Տվյալներ ուսումնական_հաստատության ղեկավար և վարչական կազմի վերաբերյալ

 

Պաշտոնը Անունը, ազգանունը, հայրանունը Տվյալ պաշտոնում աշխատելու ժամանակահատվածը Տվյալ հաստատությունում աշխատելու ժամանակահատվածը Պետական պարգևները, կոչումները և այլն
Տնօրեն Խաչատրյան  Կարինե

Ռաֆիկի

25.05.2006թ. 25.05.2006թ.
Տնօրենի տեղակալ Ալեքյան  Անահիտ

Ժորայի

1.09.2008թ. 1.09.2000թ.
Տնօրենի տեղակալ Ավագյան  Վարդան Մկրտչի 10.09.2005թ. 1.06.1988թ.
Տնօրենի տեղակալ Մխիթարյան  Օֆելյա  Հրաչի 1.09.2014թ. 18.09.1985թ.
Հաշվապահ Ավետիսյան  Գայանե  Աշոտի 01.10.1996թ. 01.10.1996թ.

 

Աղյուսակ 7. Տվյալներ ուսումնական.հաստատության կառավարման խորհրդի կազմի վերաբերյալ

 

Անուն, ազգանուն, հայրանուն Աշխատանքի վայրը, զբաղեցրած պաշտոնը Կրթությունը Հաստատության

խորհրդի կազմում ընդգրկված լինելու ժամանակահատվածը

Պետական պարգևները, կոչումները և այլն
Լ.Վ.Գեղամյան 47դպրոց,դասվար բարձրագույն 2009-2015թթ.
Ի.Մ.Միրզոյան չի աշխատում բարձրագույն 2009-2015թթ.
Հ.Հ.Բաբայան եկ.հավ.բուժ.տեղ. բարձրագույն 2009-2015թթ.
Հ.Ա.Այվազյան ավագանու անդամ բարձրագույն 2009-2015թթ.
Ս.Է.Գևորգյան եկամ.հաշվ.առ.կոման. բարձրագույն 2014-2015թթ.
Հ.Ս.Նալբանդյան հ.47 դպրոց,դասվար բարձրագույն 2009-2015թթ.
Ք.Գ.Պետրոսյան չի աշխատում միջնակարգ 2009-2015թթ.
Վ.Հ. Դավթյան քաղաք.և հող. գլխ. բարձրագույն 2009-2015թթ.

      

 Վերլուծել  խորհրդի աշխատանքը,խնդիրները և կատարել առաջարկություններ խորհրդի կազմի գործունեության բարելավման ուղղությամբ /անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

____Դպրոցի____կոլեգիալ  կառավարման  մարմինը`  խորհուրդը,    իր  լիազորությունները  սահմանված  օրենքով  և  կանոնադրության  համաձայն_կատարում  է  տեղին  և     ժամանակին:                                                  Խորհրդի  կազմում փոփոխություններ  չկան:     

 

Աղյուսակ 8. Տվյալներ դասասենյակներում սեղան-նստարանների դասավորվածության և թվի վերաբերյալ

 

Դիտարկման ամսաթիվ –23.09.2014թ.————

Դասասենյակի համարը Դասասենյակի մակերեսը (քմ)

 

Սեղան-նստարանների դասավորվածության ձևը (շարքերով, շրջանաձև, T-աձև,

П-աձև, խառը)

Սեղան-նստարանների թիվը Սեղան-նստարանների շարքերի և միմյանց միջև հեռավորությունները
Դասասենյակ N1
206 43.4 շարքերով 9 -9 50սմ
209 43.4 շարքերով 13-13 50սմ
303 46.7 շարքերով 13-13 50սմ
304 43.4 շարքերով 9-9 60սմ
305 43.4 շարքերով 9-9 60սմ
306 30.8 շարքերով 13-13 50սմ
307 47.3 շարքերով 16-32 50սմ
309 34.8 շարքերով 12-12 50սմ
310 51.9 շարքերով 15-15 50սմ
311 48.4 շարքերով 18-36 50սմ
312 34.8 շարքերով 9-9 60սմ
314 48.4 շարքերով 16-16 50սմ
315 43.4 շարքերով 12-12 50սմ
316 43.4 շարքերով 14-28 50սմ
317 43.4 շարքերով 13-13 50սմ
318 43.4 շարքերով 15-15 50սմ
319 48.4 շարքերով 15-30 50սմ
402 48.4 շարքերով 15-15 50սմ
403 43.4 շարքերով 12-24 50սմ
404 43.4 շարքերով 13-13 50սմ
405 43.4 շարքերով 12-24 50սմ
406 43.4 շարքերով 12-24 50սմ
407 48.4 շարքերով 12-24 50սմ

        Հիմնավորել  սեղան-նստարանների  դասավորության նախընտրելի ձևի պատճառները: Կատարել եզրահանգումներ  և մեկնաբանություններ դասասենյակների կահավորման առավել նպաստավոր ձևերի վերաբերյալ` ուսուցման գործընթացի արդյունավետությունը  բարձրացնելու և դասապրոցեսի ընթացքում ինտերակտիվ մեթոդների կիրառումը խթանելու  նպատակով          / անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

_____Քանի  որ դպրոցի  շենքը  հարմարեցված  է,  սեղան- նստարանների  դասավորության  ձևը  նախընտրելի  է  շարքերով: ____________________________________________________________________________________________

Աղյուսակ 9. Տվյալներ յուրաքանչյուր դասասենյակներում մեկ սովորողին ընկնող մակերեսի վերաբերյալ

 

Դիտարկման ամսաթիվ    23.09.2015թ.

Դասասենյակի համարը Դասասենյակի մակերեսը (քմ) Մեկ սովորողին ընկնող մակերեսը (քմ) Նորմերից պակաս կամ ավել մակերեսը

(քմ)

Դասասենյակ N1
206 43.4 2.9
209 43.4 1.7
303 46.7 1.9
306 30.8 1.1
307 47.3 1.8
309 34.8 1.5
310 51.9 1.7
314 48.4 1.5
315 43.4 1.9
316 43.4 1.6
317 43.4 1.7
318 43.4 2.6
319 48.4 1.7
402 48.4 1.7
403 43.4 1.6
404 43.4 1.7
405 43.4 2.3
406 43.4 2
407 48.4 2.4

        Վերլուծել  դասասենյակներում  մեկ սովորողին ընկնող մակերեսին վերաբերող իրավիճակը և    կատարել եզրահանգումներ /անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

___Դպրոցը  հարմարեցված  էտարիների  ընթացքում  ավելացել  է  աշակերտների  թիվըուստի  դասասենյակում 1 սովորողին ընկնող մակերեսը փոփոխության է ենթարկվել

 

 

Չափանիշներ 1 և 2

Աղյուսակ 10. Տվյալներ արտակարգ իրավիճակներում հաստատության անձնակազմի և սովորողների տեղեկացված լինելու մասին

 

Դիտարկման ամսաթիվ   09-30.09.2015

N Չափանիշը Կատարել նշում համապատասխան փաստաթղթի և գույքի առկայության մասին (գրել փաստաթղթի անվանումը և ընդունման ամսաթիվը, թվարկել առկա գույքը)

Արձանագրել իրավիճակը

1. Ուսումնական հաստատության աշխատակազմը և սովորողները տիրապետում են արտակարգ իրավիճակներում գործելու վարքականոններին ՔՊ և ԱԻ միջոցառումների պլան,տեղեկացված է  ողջ կոլեկտիվը:
2. Ուսումնական հաստատության աշխատակազմը և սովորողները տեղեկացված են հաստատությունում առկա անվտանգության միջոցների (էլեկտրական վահանակի, հրշեջ տեղեկատուի, հրշեջ ծորակի և այլն) տեղերին ու տիրապետում են դրանց օգտագործման կանոններին Ողջ կոլեկտիվը իրազեկված է անվտանգության,հակահրդեհային սարքերի և նրանց օգտագործման միջոցներին՝հակահրդեհային վահանակ, կրակմարիչներ, էլեկտրո-վահանակներ:

 

 

       Այս չափանիշների ամբողջական ներկայացման նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել հարցումներ և դրանց արդյունքները հակիրճ ներկայացնել` ըստ հարցման մեջ ընդգրկված յուրաքանչյուր շահառու խմբի / անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

 

 

Չափանիշ 3

Աղյուսակ 11. Տվյալներ տեղական վտանգների գնահատման և աղետներին պատրաստվածության ու հակազդման մեխանիզմների ուղղությամբ հաստատությունում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ

 

Ամսաթիվը Դասարանը Միջոցառման անվանումը, նկարագիրը և օգտագործված ուսումնական նյութերը և պարագաները Մասնակից սովորողների և աշխատակիցների թիվը
2015-2016 ուստար-վա ընթաց-քում 8-11 ՔՊ և ԱԻ ծրագրեր,ՔՊ և ԱԻ միջոցառումների պլաններ, 8-10 դաս. դասագրքեր:    103

   

           Անցկացված միջոցառումների արդյունավետության  գնահատման նպատակով ցանկալի է իրականացնել հարցումներ սովորողների և աշխատակիցների շրջանում և դրանց արդյունքները հակիրճ ներկայացնել`ըստ հարցման մեջ ընդգրկված յուրաքանչյուր շահառու խմբի / անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

______Հարցումների  շրջանակում պարզվեց,  որ  սովորողները  և  աշխատակիցները  հիմնականում  պատկերացնում  են   դպրոցում  և  տեղանքում   հնարավոր  աղետների`  երկրաշարժի,  սողանքի  և հրդեհի  դեպքում  իրենց  պարտականությունները  և  դրսևորման  ձևերը:

 

 

Աղյուսակ 12. Տվյալներ ուսումնական հաստատության քաղաքացիական պաշտպանության պլանից բխող սովորողների և աշխատակազմի հետ տարվա ընթացքում իրականացվող միջոցառումների և վարժանքների վերաբերյալ

Ամսաթիվը Դասարանը Միջոցառման/վարժանքի անվանումը, նկարագիրը և օգտագործված պարագաներն ու ուսումնական նյութերը

 

Մասնակից սովորողների և աշխատակիցների թիվը
05.09.2015 1-11 Զրույցներ նվիրված փրկարարական ծառայության աշխատողի օրվան: 467
02.11.2015-26.02.2016 3,6,7,8,9,10,11 Ըստ ուս.ծրագրերի` ՔՊ և ԱԻ միջոցառումներ, ծրագրեր և պլաններ: Օգտագործված սարքեր և պարագաներ՝ հակագազ,շնչադիմակ,կրակմարիչ,                           դոզաչափական սարքեր 253
03.03.2016 1-11 ՔՊ միջազգային օրվան նվիրված միջոցառումներ:Օգտագործված սարքեր և պարագաներ՝ հակագազ, շնչադիմակ,կրակմարիչ,                           դոզաչափական սարքեր, աշակերտական  սեղան-նստարաններ: 513

        Անցկացված միջոցառումների և վարժանքների արդյունավետության գնահատման նպատակով ցանկալի է իրականացնել հարցումներ սովորողների և աշխատակիցների շրջանում և դրանց արդյունքները հակիրճ ներկայացնել`ըստ հարցման մեջ ընդգրկված յուրաքանչյուր շահառու խմբի / անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

 

 Կազմակերպված  միջոցառումներրը`  <<Տարհանում>>,  <<Հրդեհ  դպրոցում>>, <<Երկրաշարժ>>,  <<Օդային  տագնապ>> վկայեցինոր  դպրոցի  ողջ  կոլեկտիվը  իրազեկված  է  և  կարող  է  գործել  նման  աղետների  դեպքում:

 

 

 

Աղյուսակ 13. Տվյալներ ուսումնական հաստատության շենքի ջեռուցման պայմանների մասին

 

Դիտարկման ամսաթիվ    27.11.2015

Ուսումնական հաստատությունն ապահովված է լոկալ ջեռուցման անվտանգ համակարգով

(ընտրել այո կամ ոչ սյունակը)

Այո Ոչ

(նկարագրել թե ինչպես է ջեռուցվում հաստատության շենքը)

Դասասենյակները, դահլիճները, այլ սենյակները, միջանցքները և այլն Ջեռուցման ձևը, (վառելիքի տեսակը) Ջերմաստիճանը շրջայցի պահին Ջեռուցման ժամերը

 

Դասասենյակ N1                                 206 Գազ տեղային 19° 05: 00-15:00
209 18° 05: 00-15:00
303 18,5° 05: 00-15:00
306 19° 05: 00-15:00
 307 19° 05: 00-15:00
309 19,5° 05: 00-15:00
310 18,5° 05: 00-15:00
311 19° 05: 00-15:00
314 19° 05: 00-15:00
315 19° 05: 00-15:00
316 19° 05: 00-15:00
317 19° 05: 00-15:00
318 19° 05: 00-15:00
319 19,5° 05: 00-15:00
402 19,5° 05: 00-15:00
403 19,5° 05: 00-15:00
404 20° 05: 00-15:00
405 20° 05: 00-15:00
406 20° 05: 00-15:00
407 19,5° 05: 00-15:00
Մարզադահլիճ 18° 05: 00-15:00
Միջոցառումների դահլիճ 18,5° 05: 00-15:00
Ուսուցչանոց 19° 05: 00-15:00
Ճաշարան 18° 05: 00-15:00
1-ին հարկի միջանցքներ 18,5° 05: 00-15:00

 

Աղյուսակ 13. Տվյալներ ուսումնական հաստատության շենքի ջեռուցման պայմանների մասին

 

Դիտարկման ամսաթիվ    23.12.2014

Ուսումնական հաստատությունն ապահովված է լոկալ ջեռուցման անվտանգ համակարգով

(ընտրել այո կամ ոչ սյունակը)

Այո Ոչ

(նկարագրել թե ինչպես է ջեռուցվում հաստատության շենքը)

Դասասենյակները, դահլիճները, այլ սենյակները, միջանցքները և այլն Ջեռուցման ձևը, (վառելիքի տեսակը) Ջերմաստիճանը շրջայցի պահին Ջեռուցման ժամերը

 

Դասասենյակ N1                      206 Գազ տեղային 19° 05: 00-15:00
209 18,5° 05: 00-15:00
303 18,5° 05: 00-15:00
306 19° 05: 00-15:00
 307 19,5° 05: 00-15:00
309 20° 05: 00-15:00
310 19° 05: 00-15:00
314 19° 05: 00-15:00
315 19° 05: 00-15:00
316 19° 05: 00-15:00
317 19° 05: 00-15:00
318 19,5° 05: 00-15:00
319 19,5° 05: 00-15:00
402 20° 05: 00-15:00
403 20° 05: 00-15:00
404 20° 05: 00-15:00
405 20° 05: 00-15:00
406 20° 05: 00-15:00
407 20° 05: 00-15:00
311 19° 05: 00-15:00
Մարզադահլիճ 18° 05: 00-15:00
Միջոցառումների դահլիճ 18,5° 05: 00-15:00
Ուսուցչանոց 19° 05: 00-15:00
Ճաշարան 18° 05: 00-15:00
1-ին հարկի միջանցքներ 18,5° 05: 00-15:00

 

 

Աղյուսակ 13. Տվյալներ ուսումնական հաստատության շենքի ջեռուցման պայմանների մասին

 

Դիտարկման ամսաթիվ    23.01.2015

Ուսումնական հաստատությունն ապահովված է լոկալ ջեռուցման անվտանգ համակարգով

(ընտրել այո կամ ոչ սյունակը)

Այո Ոչ

(նկարագրել թե ինչպես է ջեռուցվում հաստատության շենքը)

Դասասենյակները, դահլիճները, այլ սենյակները, միջանցքները և այլն Ջեռուցման ձևը, (վառելիքի տեսակը) Ջերմաստիճանը շրջայցի պահին Ջեռուցման ժամերը

 

Դասասենյակ N1                      206 Գազ տեղային 19° 05: 00-15:00
209 19° 05: 00-15:00
303 18,5° 05: 00-15:00
306 18,5° 05: 00-15:00
 307 18,5° 05: 00-15:00
309 19° 05: 00-15:00
310 19° 05: 00-15:00
311 19° 05: 00-15:00
314 19,3° 05: 00-15:00
315 19,5° 05: 00-15:00
316 19,5° 05: 00-15:00
317 20° 05: 00-15:00
318 20° 05: 00-15:00
319 20° 05: 00-15:00
402 20° 05: 00-15:00
403 20° 05: 00-15:00
404 20° 05: 00-15:00
405 20° 05: 00-15:00
406 20° 05: 00-15:00
407 19,5° 05: 00-15:00
Մարզադահլիճ 18° 05: 00-15:00
Միջոցառումների դահլիճ 18,5° 05: 00-15:00
Ուսուցչանոց 19° 05: 00-15:00
Ճաշարան 18° 05: 00-15:00
1-ին հարկի միջանցքներ 18,5° 05: 00-15:00

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 13. Տվյալներ ուսումնական հաստատության շենքի ջեռուցման պայմանների մասին

 

Դիտարկման ամսաթիվ    10.02.2015թ.

Ուսումնական հաստատությունն ապահովված է լոկալ ջեռուցման անվտանգ համակարգով

(ընտրել այո կամ ոչ սյունակը)

Այո Ոչ

(նկարագրել թե ինչպես է ջեռուցվում հաստատության շենքը)

Դասասենյակները, դահլիճները, այլ սենյակները, միջանցքները և այլն Ջեռուցման ձևը, (վառելիքի տեսակը) Ջերմաստիճանը շրջայցի պահին Ջեռուցման ժամերը

 

Դասասենյակ N1                      206 20° 05: 00-15:00
209 20° 05: 00-15:00
303 19,5° 05: 00-15:00
306 19,5° 05: 00-15:00
 307 19,5° 05: 00-15:00
309 20° 05: 00-15:00
310 19,5° 05: 00-15:00
311 20 05: 00-15:00
314 20° 05: 00-15:00
315 20° 05: 00-15:00
316 20° 05: 00-15:00
317 20° 05: 00-15:00
318 19,5° 05: 00-15:00
319 19,5° 05: 00-15:00
402 20° 05: 00-15:00
403 20° 05: 00-15:00
404 20° 05: 00-15:00
405 19,5° 05: 00-15:00
406 19,5° 05: 00-15:00
407 19,5° 05: 00-15:00
Մարզադահլիճ 18° 05: 00-15:00
Միջոցառումների դահլիճ 18,5° 05: 00-15:00
Ուսուցչանոց 19° 05: 00-15:00
Ճաշարան 18° 05: 00-15:00
1-ին հարկի միջանցքներ 18,5° 05: 00-15:00

            Վերլուծել ջեռուցման հետ կապված վիճակն ու խնդիրները և կատարել եզրահանգումներ ու առաջարկություններ  / անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

_____Դպրոցն  ապահովված  է  լոկալ  ջեռուցումով__և  ջեռուցման  հետ  կապված  խնդիրներ  չունենք:

 

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 14. Տվյալներ ուսումնական հաստատության ջրամատակարարման, սանհանգույցների (կոյուղացման) առկայության և դրաց վիճակի վերաբերյալ

 

Դիտարկման ամսաթիվ   19.08.2014թ.

Հաստատության ջրամատակարարումը

(լրացնել համապատասխան սյունակը)

Ապահովված է շուրջօրյա հոսող խմելու ջրով

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Ապահովված է հոսող խմելու ջրով, բայց ոչ շուրջօրյա Ապահովված չէ հոսող խմելու ջրով
այո Օրեկան քանի՞ ժամ է ջրամատակարարումը (նկարագրել խնդիրը)
ոչ  

14 ժամ

(պարզաբանել ինչպե՞ս է լուծվում ջրամատակարաման հարցը)

Տարածաշրջանը չունի շուրջօրյա ջրամատակարարում :Ջրամատակարարման հարցը լուծվում է լրացուցիչ ջրի քանակի պահեստավորումով:

Հաստատության սանհանգույցները և դրանց վիճակը
Շենքի հարկը

 

Սանհանգույցների թիվը Աղջիկների սան-հանգույցի առկայու

թյունը (ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Տղաների սան-հանգույցի առկայու

թյունը

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Հիգիենայի պարագաների առկայու

թյունը (ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Հարմարեց վածությունը հաշմանդա

մություն ունեցող անձանց կարիքներին

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

 

Վերանո րոգված են, թե ոչ (ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)
1-ին հարկ 1 Այո

Ոչ

Այո

Ոչ

Այո

Ոչ

Այո

Ոչ

Այո

Ոչ

II հարկ 1 այո ոչ այո ոչ ոչ
III հարկ 2 ոչ այո այո ոչ ոչ
IV հարկ 1 այո ոչ այո ոչ ոչ

 Վերլուծել  ջրամատակարարման  և սանհանգույցների հետ կապված վիճակն ու խնդիրները  և կատարել եզրահանգումներ ու մեկնաբանություններ / անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

Սանհանգույցները  կարիք   ունեն___վերանորոգման:    Ընթացիկ  տարում  նախատեսվում  է  կատարել  վերանորոգման   աշխատանքներ դպրոցի բյուջեի հաշվին/ խնայողությունների/:

Աղյուսակ 15. Տվյալներ ուսումնական հաստատությունում սննդի կետի առկայության և սննդի կազմակերպման վերաբերյալ

 

Դիտարկման ամսաթիվ _____________________

Ուսումնական հաստատությունում առկա է սննդի կետ, թե ոչ

(ընտրել այո կամ ոչ սյունակը)

Այո Ոչ

(նկարագրել, թե ինչպես է կազմակերպվում սովորողների և աշխատակիցների սննդի ապահովման խնդիրը)

Ուսումնական հաստատության սննդի կետում փակցված են առողջ սննդակարգի վերաբերյալ համապատասխան պաստառներ, թե ոչ

(ընտրել այո կամ ոչ սյունակը)

Այո Ոչ
Նկարագրել սննդի կետի սանիտարական վիճակը` ըստ հակահամաճարակային ծառայության
Սննդի կետի տեսակը (բուֆետ, ճաշարան ) Միաժա մանակ սնվելու հնարավորություն ունեցող անձնաց թիվը և տարածքը (քմ) Սառը և տաք հոսող ջրի առկայությունը

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Լվացարանի և հիգիենայի պարագաների առկայությունը (ընդգծել այո կամ ոչ բառերը) Տաք սննդի հնարավորությունը

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Վերանո րոգված է, թե ոչ

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

50.4

20 անձ

Այո

Ոչ

Այո

Ոչ

Այո

Ոչ

Այո

Ոչ

        Վերլուծել սննդի  կետի առկայության և դրա վիճակի հետ կապված խնդիրները և կատարել եզրահանգումներ  ու առաջարկություններ անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

    Դպրոցում գործող  սննդի կետը` բուֆետը,ապահովված է սառը և տաք հոսող ջրով:Միաժամանակյա սնվելու հնարավորություն ունեն 20 անձ: Բուֆետը ապահովում է որակով և բավարար քանակությամբ արագ սնունդովԲուֆետի  տարածքը  տրված  է  վարձակալությամբ: Հսկվում  է  ամենօրյա  սննդի  որակը տնօրինության և բուժքրոջ կողմից և արձանագրվում է համապատասխան մատյանում

 

Աղյուսակ 16. Տվյալներ ուսումնական հաստատությունում բուժկետի առկայության և բուժսպասարկման վիճակի վերաբերյալ

 

 

Դիտարկման ամսաթիվ    19.08.2014թ.

Ուսումնական հաստատությունում առկա է բուժկետ

(ընտրել այո կամ ոչ սյունակը)

Այո Ոչ

(նկարագրել, թե ինչպես է կազմակերպվում սովորողներին և աշխատակիցներին առաջին բուժօգնության տրամադրման խնդիրը:)

Ուսումնական հաստատությունն ունի բուժաշխատող և կարող է տրամադրել առաջին բուժօգնություն (ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)
Այո

Ոչ

Բուժկետի գտնվելու հարկը և տարածքը (քմ) Բուժաշխատողներ թիվը և նրանց պաշտոն

ները

Բուժկետում առկա գույքը Բուժկետը վերանո րոգված է, թե ոչ

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Սանիտարական վիճակը Առաջին բուժօգնության միջոցների և դեղերի առկայությունը
    I հարկ 15,9 Մեկ բուժքույր Հասակա-չափ, կշեռք, տոնոմետր, պահարան, 1բազմոց,   2սեղան,      4աթոռ,  տեսո-

ղությունը  որոշող աղյուսակ

 

Այո

Ոչ

բավարար այո

      Վերլուծել  բուժկետի առկայության և դրա վիճակի հետ կապված խնդիրները և կատարել եզրահանգումներ ու առաջարկություններ անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

 

  Դպրոցում գործում է բուժկետ,որն սպասարկում է մեկ բուժքույր:Ապահովված է հոսող սառը ջրով,ունի առաջին բուժօգնության պարագաներ,դեղորայք,վիրակապեր:

Աշխատակիցների և սովորողների անհրաժեշտության դեպքում ստանում են առաջին բուժօգնություն:

Անհրաժեշտ է ապագայում այն ապահովել  տաք ջրով:

 

 

Աղյուսակ 17. Տվյալներ ուսումնական հաստատության սովորողների ֆիզիկական, հոգևոր և սոցիալական առողջությանն ուղղված աշխատանքների վերաբերյալ

 

Հաստատությունում գրանցված ալկոհոլի, ծխախոտի, թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի օգտագործման դեպքերը տվյալ ուստարում
Դեպքը Ամսաթիվը Դասարանը, սովորողը(ները) Ձեռնարկված միջոցառումը
1. Նման  դեպքեր  տեղի  չեն  ունեցել
2.
3.
……..
Ալկոհոլի, ծխախոտի, թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի օգտագործումն կանխարգելելու ուղղությամբ իրականացված ուսումնական ծրագրերը և միջոցառումները
Ծրագիրը կամ միջոցառումը (նշել թեման) Ամսաթիվը Դասարանը

 

1.Բժշկական զրույց անձնակազմի և աշակերտների համար

<<Ծխախոտի  վնասակար  ազդեցությունը  առողջության  վրա>>

Փետրվար VIII,IX,X
2.Առողջ ապրելակերպի դասընթաց Հունվար-փետրվար VIII-X դաս.
3.Զրույց  <<Ինչպես  են  վնասակար  սովորույթները  մտնում  մեր  կյանք>> 11.03.2015թ. VI-VII դաս.
Հաստատությունում գրանցված մարմնական վնասվածքներ հասցնելու դեպքերը, դրանց բացահայտմանն ու կանխարգելմանն ուղղված քայլերը
Դեպքը               Ամսաթիվը Դասարանը Բացահայտմանն ու կանխմանն ուղղված քայլերը
1.Նման  դեպքեր  տեղի  չեն  ունեցել,  որը  հետևանք  է  ծնողների  հետ  սերտ  համագործակցության,  դասղեկական  ժամերին  ընդգրկված  թեմաների,  ինչպես  նաև  առանձին  աշակերտների  հետ  տարված  զրույցների
2
…..
Հաստատությունում սովորողների նկատմամբ բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման դեպքերի բացահայտման, դրանց մասին զեկուցման, դրանց կանխարգելման և հանրային քննարկման մեխանիզմները
Դեպքը Ամսաթիվ Դասարանը, սովորողը(ները) Բացահայտման, քննարկման մեխանիզմը, ձեռնարկված քայլերը և կանխարգելման ուղիները
1.       Նման  դեպքեր  տեղի  չեն  ունեցել, քանզի  դրանց  կանխարգելմանը  մեծապես   նպաստել  են  1-ից  4-րդ  դասարաններում  <<Հանդուրժողական  ուսուցում>>  դասընթացը,  իսկ 5-ից  9-րդ  դասարաններում`  <<Հանդուրժողականություն  և  զանազանություն>> ծրագրի  ուսուցումը
2.
3.
Ուսումնական հասատության կողմից երեխայի խնամքի ու դաստիարակության, ընտանիքում ծնողական պարտականությունների նկատմամբ պատասխանատվության բարձրացման, ինչպես նաև բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման բացառման, երեխային զարգացման համար անվտանգ միջավայրի ձևավորման հարցերի վերաբերյալ ծնողների իրազեկմանն ուղղված միջոցառումներ և մեխանիզմներ
Միջոցառում Ամսաթիվ Մասնակիցները, դրանց թիվը Առաջադրված մեխանիզմ
1.       Համադպրոցական ծնողական ժողով.

<<Ճանաչենք  մեր  երեխային>>

17.12.2014 90 Ուսումնասիրել սեփական երեխաներին
2.       Համադպրոցական ծնողական ժողով.

<<Ծնողի  դերը  ընտանեկան  դաստիարակության  գործում>>

6.04.2015 80 Գիտական մոտեցում դաստիարակությանը,  փոխադարձ  վստահության  մթնոլորտի  ստեղծում
3.       Զրույցներ  ծնողների  հետ  հանդիպումների  ժամանակ Ուստարվա   ընթացքում 300 Ծնողների  մշտական վերահսկողություն

 

Հաստատությունում կազմակերպված ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումները` ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի փոխանցման ուղիների և կանխարգելման մասին սովորողների գիտելիքների մակարդակը բարձրացնելու նպատակով
Դասընթացի անվանումը, միջոցառման թեման, օգտագործված ուսումնամեթոդական նյութերը Ամսաթիվ Դասարանը(ները)

 

 

Մասնակիցների թիվը
1.Առողջ ապրելակերպի դասընթաց Հունվար 81,82,9,10 84
2.Դասղեկական   ժամեր <<ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ>>  թեմայով 2.12.2014 81,82,9,10 84
3.Անկյուն  դպրոցի  սրահում  նվիրված  <<ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ>>  -ին
Ուսումնական հաստատության ստեղծած ուսումնամեթոդական նյութերը և կազմակերպած միջոցառումները` ուղղված բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման դեմ
Դասընթացի անվանումը, միջոցառման թեման, օգտագործված ուսումնամեթոդական նյութերը Ամսաթիվ Դասարանը(ները) Մասնակիցների թիվը
1.<<Հանդուրժողականության ուսուցում>> դասղեկի ժամին Տարվա ընթաց-քում 1-4 200
2.<<Հանդուրժողականություն և զանազանություն>> դասղեկի ժամին

Օգտագործվել  են  պաստառներ  թրաֆիքինգի  վերաբերյալ

Տարվա ընթաց-քում 5-9 240
……….

             Վերլուծել հաստատության սովորողների ֆիզիկական հոգևոր և սոցիալական առողջությանն ուղղված աշխատանքների արդյունավետությունը,առկա խնդիրները և կատարել եզրահանգումներ ու մեկնաբանություն անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

 

Դպրոցում սովորողների ֆիզիկական,հոգևոր և սոցիալական առողջությանն ուղղված քայլերը ապահովվում են ՄԱԿի համապատասխան կոնվենցիաների և ՀՀ համապատասխան օրենքների և իրավական ակտերի պահանջները:

Հաջողություն է,որ դպրոցում ցովորողների կողմից չկան ծխապոտի,ալկոհոլի,թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի օգտագործման դեպքեր:Չկան նաև երեխաների նկատմամբ կատարված բռնության դեպքեր:

Կատարված կանխարգելիչ քայլերը տվել են իրենց արդյունքները:Սրանք վտանգներ են,որոնց կանխարգելումը հետագա աշխատանքներում ևս կրելու է առաջնային բնույթ:   

 

Աղյուսակ 18. Տվյալներ սովորողների ուսումնառության արդյունքների վերաբերյալ տվյալ ուսումնական տարում

2015-2016 ուստարի

Հիմնական առարկաներ Սովորողների թիվը Հիմնական առարկաներից տարեկան գնահատականների միջինը 4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգման և 9-րդ, 12-րդ դասարաններում  պետական ավարտական քննությունների միավորների միջինը
4-րդ. դաս. 9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

4-րդ. դաս. 9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

4-րդ.

դաս.

9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

Հայոց լեզու 7.9 7.0 8.0 15.0
Մաթեմատիկա 6.7 6.7 8.0 14.3
Գրականություն 7.2
Ռուսաց լեզու 8 7.4 14.3
Օտար լ. /անգլ./ 7.3 7.3 16.2
Երաժշտություն 8.7
Կերպարվեստ 8.5
Ես և շրջակա 8.7
Տեխնոլոգիա 9.2
Շախմատ 7.6
Ֆիզկուլտուրա 8.4 8.6 9.4
ՆԶՊ և անվտ. 7.6
Կենսաբ. 7.3 16.7
Քիմիա 7.1 13.1
Ֆիզիկա 8 16.4
Հայ.աշխարհ. 7.4 15.9
Հայոց պատմ. 7.8 15.5
Համաշխարհ. 8.3
Հ.եկ.պատմ. 8.6
Հասարակ. 7.2
Հանրահաշ. 6.4
Երկրաչափ. 6.1
Ինֆոր. 7.6
Ընդամենը 42 55 80.9 126.9 16.0 146.8

 

 

Աղյուսակ 19. Տվյալներ սովորողների ուսումնառության արդյունքների վերաբերյալ նախորդ ուստարում

2014-2015ուստարի

Հիմնական առարկաներ Սովորողների թիվը Հիմնական առարկաներից տարեկան գնահատականների միջինը 4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգման և 9-րդ, 12-րդ դասարաններում պետական ավարտական քննությունների քննությունների միավորների միջինը
4-րդ. դաս. 9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

4-րդ. դաս. 9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

4-րդ.

դաս.

9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

Հայոց լեզու 47 14 8.1 6.5 8.1 15.9
Մաթեմատիկա 47 14 7.8 8.0 15.9
Գրականություն 7.0
Ռուսաց լեզու 8.1 6.7 15.3
Օտար լ. /անգլ./ 14.1 7.3 18.6
Ֆիզկուլտուրա 17.0 8.2 8.7
ՆԶՊ և անվտ. 7.4
Կենսաբ. 7 19.0
Քիմիա 6.4 13.0
Ֆիզիկա 7.1 16.5
Հայ.աշխարհ. 6.2 24.6
Հայոց պատմ. 6.5 16.0
Համաշխարհ. 6.6
Հ.եկ.պատմ. 7.0
Հասարակ. 6.0
Հանրահաշ. 6.8
Երկրաչափ. 6.4
Ինֆոր. 7.5
Ընդամենը 116.6 16.1 138.9

Աղյուսակ 20. Տվյալներ 4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգման և 9-րդ, 12-րդ դասարաններում պետական ավարտական քննությունների արդյունքների փոփոխության դինամիկայի վերաբերյալ

 

Քննական առարկաներ Քննությունների միջին միավորների փոփոխությունը նախորդ ուսումնական տարվա նկատմամբ՝ ըստ կրթական աստիճանների
Քննությունների միջին միավորների աճի տոկոսը Քննությունների միջին միավորների նվազման տոկոսը
4-րդ. դաս. 9-րդ. դաս. 12-րդ. դաս. 4-րդ. դաս. 9-րդ. դաս. 12-րդ. դաս.
Հայոց լեզու 0.1 2.3 0.9
Մաթեմատիկա 0.9 0.1
Անգլ. 3.2 2.4
Ռուսերեն. 2.5 1.0
Կենսաբ. 4.6 2.3
Ֆիզիկա 6.5 0.1
Քիմիա 0.1
Ֆիզկուլտ 0.7
Հ.աշխարհ.
Հ.պատմ. 1.7 0.5
Ընդամենը 0.1 1.7 7.2

 

        Վերլուծել հաստատության  սովորողների տարեկան միջին գնահատականների և պետական ավարտական քննությունների միջին միավորների փոփոխությունները`ըստ կրթական աստիճանների և հիմնական առարկաների:Կատարել եզրահանգումներ անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

______Սովորողների  գիտելիքների,  կարողությունների,  հմտությունների  ձեռքբերմանը,  արժեքային  համակարգի  ձևավորմանը,  սովորողների  զարգացմանն  ուղղված  գործողությունների  առաջնությունը,  ուսումնական   հաստատության  տարեկան  աշխատանքային  ծրագրում  դրանց  արտացոլումը.                   1.    Դպրոցում  դասապրոցեսի  կազմակերպման  համար_դասասենյակներն  ապահովվել  են  անհրաժեշտ  պայմաններով:

 1. Ուսուցիչների  դասն  արդյունավետ  կազմակերպելու  համար  տրվել  են  դիդակտիկ  և  օժանդակ  նյութեր:
 2. Ուսուցիչների մանկավարժական  գիտելիքների  և  հմտությունների  բարձրացման  համար____  կազմակերպվել  եմ  սեմինարներ:
 3. Դասապրոցեսի արդյունավետությունը  բարձրացնելու  համար____ուսուցիչները  դասին  ներկայացել  են   նախօրոք կազմված դասի  պլաններով և դիդակտիկ նյութերով: _______________________________________________________________________

 

 

 

Աղյուսակ 21. Տվյալներ սովորողների առաջադիմության վերաբերյալ տվյալ և նախորդ 2 ուստարիների համար՝ ըստ կրթական աստիճանների

 

Ցուցանիշ 2013-2014 ուսատրի 2014-2015 ուստարի 2015-2016 ուստարի
1-ից

4-րդ. դաս.

5-ից

9-րդ.

դաս.

10-ից 12-րդ.

դաս.

1-ից

4-րդ. դաս.

5-ից

9-րդ.

դաս.

10-ից 12-րդ.

դաս.

1-ից

4-րդ. դաս.

5-ից

9-րդ.

դաս.

10-ից 12-րդ.

դաս.

Գերազանց առաջադիմությամբ սովորողների թիվը և տոկոսը՝ ըստ կրթական աստիճանների

(տոկոսի հաշվարկը. տվյալ կրթական աստիճանում «9» և «10» տարեկան գնահատական ունեցող սովորողների թվի հարաբերությունը  այդ կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

31

 

22.1%

4

 

0.02%

 

35

 

26%

13

 

6%

1

 

6%

62

 

38.8%

 

17

 

6.6%

1

 

4.3%

Ցածր առաջադիմությամբ սովորողների թիվը և տոկոսը` ըստ կրթական աստիճանների

(տոկոսի հաշվարկը. տվյալ կրթական աստիճանում «4», «5» և «6» տարեկան գնահատական ունեցող սովորողների թվի հարաբերությունը այդ կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

40

 

29%

140

 

64%

 

 

46

 

34%

135

 

61%

11

 

65%

46

 

28.7%

160

 

62%

12

 

52.2%

Ավարտման գործակից՝ ըստ կրթական աստիճանների

(հաշվարկ. տարրական, հիմնական և միջնակարգ դպրոցի ավարտական դասարաններում  քննություններից դրական տարեկան գնահատական ստացածների հարաբերությունը  նույն դասարանների սովորողների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

53

 

100%

42

 

100%

47

 

100%

14

 

100%

42

 

100%

55

 

100%

 

 

Երկտարեցիների թիվը և տոկոսը՝ ըստ կրթական աստիճանների

(տոկոսի հաշվարկ. տվյալ կրթական աստիճանում երկտարեցիների թվի հարաբերությունը նույն կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Կրկնուսույցների մոտ պարապող սովորողների թիվը և տոկոսը՝ ըստ կրթական աստիճանների

(տոկոսի հաշվարկ. տվյալ կրթական աստիճանում կրկնուսուիցների մոտ պարապողների թվի հարաբերությունը նույն կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Միասնական քննություններին մասնակիցների թիվը և տոկոսը՝ շրջանավարտների ընդհանուր թվի նկատմամբ

(տոկոսի հաշվարկ. 12-րդ դասարանի շրջանավարտներից միասնական քննություններին մասնակիցների թվի հարաբերությունը շրջանավարտների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Լրացնել միայն 12-րդ դասարանի համար

____ ____ ____ ____ ____ ____
Ավարտական և միասնական քննություններից անբավարար ստացած շրջանավարտների թիվը և տոկոսը՝ շրջանավարտների ընդհանուր թվի նկատմամբ

(տոկոսի հաշվարկ. 12-րդ դասարանի շրջանավարտներից ավարտական և միասնական քննություններին անբավարար ստացածների թվի հարաբերությունը շրջանավրտների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Լրացնել միայն 12-րդ դասարանի համար

____ ____ ____ ____ ____ ____
Հիմնական դպրոցն ավարտած սովորողներից նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական հաստատություններ ընդունվածների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. հիմնական դպրոցի շրջանավարտներից նախնական և միջին մասնագիտական հաստատություններ ընդունվածների թվի հարաբերությունը 9-րդ դասարանի սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Լրացնել միայն 9-րդ դասարանի համար

____ ____ ____ ____ ____ ____
Հիմնական դպրոցն ավարտած սովորողների թիվը և տոկոսը, որոնք ուսումը շարունակում են ավագ դպրոցներում կամ ավագ դասարաններում

(տոկոսի հաշվարկ. հիմնական դպրոցի շրջանավարտներից ավագ դպրոցներում կամ ավագ դասարաններում ուսումը շարունակողների թվի հարաբերությունը 9-րդ դասարանի սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Լրացնել միայն 9-րդ դասարանի համար

____ ____ ____ ____ ____ ____
Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական հաստատություններ ընդունված 12-րդ դասարանի շրջանավարտների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. 12-րդ դասարանի շրջանավարտներից նախնական և միջին մասնագիտական հաստատություններ ընդունվածների թվի հարաբերությունը 12-րդ դասարանի սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Լրացնել միայն 12-րդ դասարանի համար

____ ____ ____ ____ ____ ____
Բուհեր ընդունված շրջանավարտների թիվը և տոկոսը՝ շրջանավարտների ընդհանուր թվի համեմատ

(տոկոսի հաշվարկ. 12-րդ դասարանի շրջանավարտներից բուհեր ընդունվածների հարաբերությունը 12-րդ դասարանի սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Լրացնել միայն 12-րդ դասարանի համար

____ ____ ____ ____ ____ ____
Սովորողների բացակայությունների թիվը ժամերով՝ ըստ կրթական աստիճանների .

(հաշվարկ. հաստատության տվյալ կրթական աստիճանի բոլոր դասարանների դասամատյաններում գրանցված բացակայությունների գումարային թիվը արտահայտված ժամերով)

 

 

 

3973

 

 

 

1409

 

 

 

1230

 

 

 

2692

 

 

 

336

 

 

 

913

 

 

 

2954

 

 

 

483

Դասարանից դասարան վաղաժամկետ փոխադրված սովորողների թիվը և տոկոսը՝ըստ կրթական ատիճանների

(տոկոսի հաշվարկ. տվյալ կրթական աստիճանում դասարանից դասարան վաղաժամկետ փոխադրված սովորողների թվի հարաբերությունը նույն կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

 

Ուսումնական տարվա ընթաց-քում տվյալ հաստատությունից այլ հաստատություն տեղափոխված սովորողների թիվը և տոկոսը ըստ կրթական աստիճանների (տոկոսի հաշվարկ. տվյալ կրթական աստիճանում տվյալ հաստատությունից տեղափոխված սովորողների ընդհանուր թվի հարաբերությունը նույն կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

այդ թվում

 

12

0.03%

 

 

7

0.02%

 

9

0.02%

 

13

0.03%

 

9

0.02%

 

12

0.03%

 

1

0.002%

-ՀՀ այլ հաստատություններ տեղափոխվածների թիվը 9 13
-այլ երկրների ուսումնական հաստատությունների տեղափոխվածների թիվը 1
ՈՒսումնական տարվա ընթացքում ուսումն ընդհատած (անավարտ թողած) սովորողների ընդհանուր թիվը ըստ կրթական աստիճանների, այդ թվում
-հիվանդության, անկարողության պատճառով
-ընտանիքի սոցիալական վիճակի պատճառով
-սովորել չցանականալու պատճառով
-այլ պատճառներով

Վերլուծել  հաստատության սովորողների առաջադիմությանը վերաբերող ցուցանիշները և դրանց փոփոխությունը վերջին 3 ուստարիների կտրվածքով:Կատարել եզրահանգումներ սովորողների առաջադիմության բարելավման ուղղությամբ /անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

 

____Դասապրոցեսի  արդյունավետությունը  բարձրացնելու  համար  ուսուցիչները  դասին  ներկայացել  են  դասի  պլաններով:    

       Ուսուցիչները   դասի  պլանավորման  ժամանակ  հիմնականում  առաջնություն  են  տրվել  դասի  կազմակերպման  խմբային  և  ինտերակտիվ  մեթոդներին:  

     Դասապրոցեսի  արդյունավետությունը  պարզելու  համար  կազմակերպվել  են  բազմաթիվ  դասալսումներ  և  մշտադիտարկումներ հետևյալ  թեմաներով` բանավոր  գնահատումտնային  աշխատանքի  կատարում, աշակերտների  ինքնուրույն  աշխատանքը  դասի  ընթացքումուսուցչի  աշխատանքը  հետ  մնացող  աշակերտների  հետաշակերտների  մասնակցությունը  դասինաշակերտների  աշխատանքը  կրկնողության  ժամանակնոր  մեթոդների  և  հնարների  կիրառումը  դասապրոցեսումորոնց  ընթացքում  վեր  են  հանվել  ամբողջ  դասի  ընթացքում կատարված   թերությունները  և  դրանց քննարկումների արդյունքում վերացվել են թերություններն ու սխալները: Կազմակերպվել  են  բաց  դասերորոնք  նպաստել  են  աշակերտների  կողմից  տարբեր  նյութերի   ուսումնասիրմանը և գիտելիքների  ավելացմանը: Կազմակերպվել են  խմբային  աշխատանքներ  դասի  ընթացքումբաց  քննարկումներ,__բանավեճեր  և  վերլուծական  աշխատանքներ:

 

 

 

Աղյուսակ 22. Տվյալներ մարզային, հանրապետական, միջազգային առարկայական օլիմպիադաներում  ու մարզական,  մշակութի ոլորտում ստեղծագործական և կատարողական  մրցույթներին սովորողների մասնակցության վերաբերյալ

Ցուցանիշ 2013-2014

ուստարի

2014-2015

ուստարի

2015-2016

ուստարի

Մարզային առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թիվը և տոկոսը՝ հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի համեմատ

(տոկոսի հաշվարկ. մարզային առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թվի հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

 

7

 

0.02%

6

 

0.01%

 

 

 

16

 

0.03%

Մարզային առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը (տոկոսի հաշվարկ. մարզային առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացածների թվի հարաբերությունը հաստատությունից մասնակիցների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)
Հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թիվը և տոկոսը՝ հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի համեմատ

(տոկոսի հաշվարկ. հաստատությունից հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թվի հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Հանրապետական առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. հանրապետական առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացածների թվի հարաբերությունը հաստատությունից մասնակիցների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Միջազգային առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թիվը և տոկոսը՝ հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի համեմատ

(տոկոսի հաշվարկ. միջազգային առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թվի հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Միջազգային օլիմպիադաներում մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. միջազգային առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացածների թվի հարաբերությունը հաստատությունից մասնակիցների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Մարզային և հանրապետական մարզական ու մշակույթի ոլորտում ստեղծագործական ու կատարողական մրցույթների մասնակիցների թիվը և տոկոսը՝ հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի համեմատ

(տոկոսի հաշվարկ. մարզային և հանրապետական մարզական ու մշակույթի ոլորտում ստեղծագործական ու կատարողական մրցույթների մասնակիցների թվի հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Միջազգային մարզական ու մշակույթի ոլորտում ստեղծագործական ու կատարողական մրցույթներին մրցանակների ստացած սովորղների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. միջազգային մարզական ու մշակույթի ոլորտում ստեղծագործական ու կատարողական մրցույթներին մրցանակներ ստացածների թվի հարաբերությունը հաստատությունից մասնակիցների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

 

Աղյուսակ 23. Տվյալներ ուսուցչական անձնակազմի և նրանց գործունեության վերաբերյալ

 

Ցուցանիշ 2013-2014

ուստարի

2014-2015

ուստարի

2015-2016

ուստարի

Բարձրագույն մանկավարժական որակավորում ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. բարձրագույն մանկավարժական որակավորում ունեցող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

 

 

35

 

0.88%

34

0.87%

 

 

 

 

33

0.89%

 

 

Ըստ մասնագիտության դասավանդող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. ըստ մասնագիտության դասավանդող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

38

 

 

 

100%

39

100%

 

38

 

 

 

100%

Տարակարգ ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. տարակարգ ունեցող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

2

 

0.05%

2

 

0.05%

 

2

 

0.05%

Գիտական կոչում ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. գիտական կոչում ունեցող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

        —  

Նախարարության կողմից երաշխավորված կամ այլ կազմակերպություններում վերջին 3 տարում վերապատրաստում անցած ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. վերջին 3 տարում վերապատրաստում անցած հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

Որպես ուսուցիչ վերապատրաստող (դասախոս) վերապատրաստված և վերապատրաստման դասընթացներ վարող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. վերապատրաստման դասընթաց վարող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

Ուսուցիչների միջին տարիքը

(հաշարկ. հաստատության բոլոր ուսուցիչների տարիքների գումարի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին)

 

 

50,4%վ

51,6%  

 

52,6%

Միջազգային ու հանրապետական պարբերականներում (ամսագրերում) հոդվածներ, մասնագիտական հրապարակումներ, ինչպես նաև դասագրքեր, մեթոդական ձեռնարկներ, գիտամանկավարժական, հեղինակային և այլ աշխատություններ ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը.

(տոկոսի հաշվարկ. հոդվածներ և վերը նշված մասնագիտական հրապարակումներն ունեցող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

Դասավանդման աշակերտակենտրոն, մասնակցային, ինտերակտիվ մեթոդներին տիրապետող և դրանք կիրառող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. դասավանդման աշակերտակենտրոն, ինտերակտիվ մեթոդներին տիրապետող և կիրառող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

 

 

 

 

38

100%

39

100%

 

 

 

 

 

 

38

100%

Ուսումնական գործընթացում տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ, այդ թվում՝ ինտերնետ, կիրառող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. ուսումնական գործընթացում տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ, այդ թվում ինտերնետ կիրառող ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

 

 

 

 

38

100%

39

100%

 

 

 

 

 

 

38

100%

Սովորողներին համակարգիչների կիրառմամբ տնային աշխատանքներ հանձնարարող ուսուցիչների թիվը 38

100%

39

100%

38

100%

Ուսուցիչների բացակայությունների ընդհանուր թիվը

(հաշվարկ. ուստարվա ընթացքում հաստատության բոլոր ուսուցիչների բացակայած օրերի ընդհանուր թիվը)

52 49 40
ՈՒստարվա ընթացքում հաստատությունում անցկացվող ցուցադրական բաց դասերի թիվը 30 32 29
ՈՒսումնական տարվա ընթացքում ուսուցիչների փոխադարձ դասալսումների թիվը 99 96 95
ՈՒսումնական տարվա ընթացքում հաստատությունից դուրս անցկացվող գործնական պարապմունքների թիվը,
Նախարարության, ինչպես նաև նախարարության և Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հետ համատեղ անցկացվող մրցույթներին մասնակցած ուսուցիչների թիվը և տոկոսը:

(տոկոսի հաշվարկ. մրցույթներին մասնակցած հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

Նախարարության, ինչպես նաև  նախարարության և Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հետ համատեղ անցկացվող մրցույթներում մրցանակներ ստացած ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. մրցանակներ ստացած հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

Աղյուսակ 24. Տվյալներ հաստատության գրադարանի և դրա գործունեության մասին

 

Ցուցանիշ Տվյալներ
Գրադարանի տարածքը ք.մ-ով 47.3
Գրադարանում համակարգիչների թիվը
Գրադարանում ինտերնետին միացված համակարգչների թիվը
Գրադարարանում կամ ընթերցասրահում նստատեղերի թիվը 26
Գրադարանային ֆոնդում առկա գրքերի (բացառությամբ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից երաշխավորված հիմնական դասագրքերի) ընդհանուր թիվը, այդ թվում 3547
-գեղարվեստական գրքերի թիվը 3152
-տեղեկատվական գրքերի թիվը (բառարաններ, հանրագիտարաններ, ատլասներ և այլն) 64
-ուսումնամեթոդական գրքերի թիվը 215
-ամսագերի թիվը 74
-այլ 42
Վերջին անգամ գրադարանային ֆոնդի նոր գրականությամբ համալրվելու տարեթիվը 2014
Գրադարանից միջինում ամսեկան օգտվողների թիվը 125
Պատասխանել այո կամ ոչ
Վերանորոգվա՞ծ է արդյոք գրադարանը ոչ
Անցկացվո՞ւմ են գրադարանում դասեր և ուսումնական պարապմունքներ այո
Գրադարանավարն ունի՞ համապատասխան բարձրագույն կրթություն ոչ
Վերջին 3 տարվա ընթացքում գրադարանվարն անցե՞լ է վերապատրաստում գրադարանային աշխատանքի ուղղությամբ այո
Գրադարանը հանդիսանու՞մ է հանրապետության, այլ երկրների կամ կազմակերպությունների գրադարանների բաժանորդ և օգտվում է արդյոք նրանց ռեսուսներից ոչ
Գրադարանն ունի՞ էլեկտրոնային ռեսուսներ, որքան ոչ
Սովորողները կարո՞ղ են ինքնուրույն ու ազատ մոտենալ գրադարանի գրադարակներին և պահարաններին, ընտրել իրենց անհրաժեշտ գրականությունը և վերցնել այն ընթերցասրահում աշխատելու ժամանակ այո
Գրադարանն ունի՞ գրադարանավարության հատուկ համակարգչային ծրագիր ոչ
Գրադանավարը կարողանո՞ւմ է օգտվել գրադարանավարության հատուկ համակարգչային ծրագրից ոչ

 

Վերլուծել հաստատության գրադարանի վիճակին հագեցվածությանը և դրա գործունեության արդյունավետությանը վերաբերող ցուցանիշները և չափանիշները,առկա խնդիրները:Կատարել եզրահանգումներ և առաջարկներ գրադարանի  գործունեության բարելավման ուղղությամբ:

 

Գրադարանի գործունեությունը ավելի արդյունավետ կլինի,եթե գրադարանը հագեցված լինի ժամանակակից տեխնիկայով,էլեկտրոնային ռեսուրսներով,ունենա մանկական և ծրագրային գեղարվեստական գրականություն /նոր հրատարակությամբ/:

 

 

Աղյուսակ 25. Տվյալներ հաստատության ուսումնական լաբորատորիաների, կաբինետների և դահլիճների վերաբերյալ

 

Լաբորատորիաներ, կաբինետներ և դահլիճներ Տարածքը (ք.մ) Վերանորոգման կարիքը Առկա գույքը, լաբորատոր սարքավորումները,պարագաները (թվարկել հիմնականը և նշել քանակները) Ուսումնա-

նյութական, ուսումնա-դիդակտիկ նյութերը

Լրացուցիչ, գույքի, սարքա

վորումների, պարագաների

նյութերի կարիքը

Ֆիզիկայի լաբորատորիա, կաբինետ 60 այո  
Քիմիայի լաբորատորիա, կաբինետ  
Կենսաբանության լաբորատորիա, կաբինետ  
Աշխարհագրության լաբորատորիա, կաբինետ  
Պատմության կաբինետ  
Ռազմագիտության

կաբինետ

68.6 այո  
Համակարգչային լաբորատորիա, կաբինետ 81.5 այո  
Օտար լեզուների լինգաֆոնային կաբինետ  
Արհեստանոց (նշել ինչպիսի) 101.9 այո  
Միջոցառումների դահլիճ 51.9 այո  
Մարզադահլիճ 436  
Այլ  

 

Աղյուսակ 26. Ուսումնական  հաստատության ներքին արդյունավետության հիմնական ցուցանիշները՝ ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար

Ցուցանիշներ 2013-2014 ուստարի 2014 -2015 ուստարի 2015-2016 ուստարի Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
Սովորող/ուսուցիչ հարաբերությունը

(հաշվարկ. հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին)

11 18 12
Սովորող/ սպասարկող անձնակազմ հարաբերությունը

(հաշվարկ. հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի հարաբերությունը սպասարկող անձնակազմի ընդհանուր թվին)

30 26 29  

 

 

 

 

 

 

 

 

Դասարանների միջին խտությունը

(հաշվարկ. հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի հարաբերությունը կոմպլեկտավորված դասարանների ընդհանուր թվին)

26

 

24 24
Մեկ սովորողի հաշվով հաստատության տարեկան նախահաշիվը

(հաշվարկ. հաստատության տարեկան բյուջեով հաստատված ամբողջ գումարի հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին)

143 170 175
Սպասարկող անձնակազմի միջին աշխատավարձը 64 66.2 80
Ուսուցչների միջին աշխատավարձը 91.7 86.3 90.7
Վարչական աշխատողների միջին աշախատավարձը 149.3 149.3 162.4

 

Աղյուսակ 27. Տվյալներ հաստատության բյուջետային միջոցների վերաբերյալ

 

  2013թ. 2014թ. 2015թ.
Հաստատության տարեկան նախահաշվում արտաբյուջետային միջոցների չափը

(հաշվարկ. հաստատության տարեկան բյուջեում արտաբյուջետային միջոցների չափի և հաստատության տարեկան բյուջեի ընդհանուր գումարի հարաբերությունը՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

2,6% 1,2% 0,1%
Ծնողների կողմից դրամական ներդրումների տարեկան չափը չկա չկա չկա
Հովանավորչական և դրամաշնորհային միջոցների տարեկան չափը

(հաշվարկ. ծնողների կողմից տարվա կտրվածքով կատարած ներդրումների, դրամաշնորհների և հաստատության տարեկան բյուջեում)

Աշխատավարձերի վճարման գծով հաստատության տարեկան ծախսերի չափը (հաշվարկ. աշխատավարձերի վճարման հոդվածով՝ ներառյալ հարկերը, հաստատության տարեկան ծախսերի գումարի և հաստատության տարեկան բյուջեի ընդհանուր գումարի հարաբերությունը՝ տոկոսային արտահայտությամբ) 93,9% 87,0% 84,7%
Կոմունալ վճարների գծով հաստատության տարեկան ծախսերի չափը

(հաշվարկ. կոմունալ վճարների հոդվածով հաստատության տարեկան ծախսերի գումարի և հաստատության տարեկան բյուջեի ընդհանուր գումարի հարաբերությունը՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

7,4% 8,3% 6,0%
Նոր գույքի, այդ թվում՝ սարքավորումների ձեռբերման գծով հաստատության տարեկան ծախսերի չափը

(հաշվարկ. գույքի ձեռբերման հոդվածով հաստատության տարեկան ծախսերի գումարի և հաստատության տարեկան բյուջեի ընդհանուր գումարի հարաբերությունը՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

1,6% 1,6% 1,8%

  Վերլուծել հաստատության ներքին արդյունավետության հիմնական ցուցանիշների  փոփոխությունների դինամիկան և կատարել եզրահանգումներ դրանց բարելավման վերաբերյալ:

Աշակերտ թիվ ֆինանսավորման միջոցով տնտեսած գումարների հաշվին դպրոցը ամեն տարի կարողանում է ձեռք բերել աշակերտական գույք. գրատախտակներ, սեղաննստարաններ, պահարաններ,

21.08.2014 թ. 867-Ն   կառավարության  որոշման  համաձայն _դպրոցը  դարձել  է  Խ.  Սամուելյանի___  անվան  հ.  47  միջնակարգ  դպրոց և  28.08.2014թ. աշակերտ թվի աճ է գրանցվել,որի արդյունքում դպրոցը էլ ավելի մեծ  հնարավորություններ կունենա կատարել ծախսեր:      

Աղյուսակ 28. Հաստատությունում ներառական կրթության իրականացմանը վերաբերվող չափանիշներ

Չափանիշ Այո Ոչ Մենաբանություն
Ներառական կրթության զարգացումը որպես նպատակ ամրագրված է ուսումնական հաստատության զարգացման ծրագրում   (Եթե այո, ապա կատարել հղում համապատասխան փաստաթղթից:)
Ուսումնական հաստատության զարգացման ծրագրում պլանավորված են ներառական կրթության ապահովմանն ուղղված համապատասխան միջոցառումներ, այդ թվում՝ ուսուցիչների վերապատրաստումներ   (Եթե այո, ապա կատարել հղում և թվարկել ներառական կրթության ապահովմանն ուղղված համապատասխան միջոցառումները:)
Ուսումնական հաստատության տնօրենն ունի ներառական կրթության գործընթացի համակարգման լիազորություններով օժտված տեղակալ (կամ այն պատվիրակված է տեղակալներից որևէ մեկին).   (Եթե այո, ապա նշել համապատասխան աշխատակցի տվյալները և նկարագրել պարտականությունների շրջանակը:)
Ուսումնական հաստատության վեբ կայքում գործում է ներառական կրթության բաժին` ընտանիքի և համայնքի հետ հետադարձ կապի հնարավորությամբ   (Եթե այո, ապա նկարագրել կայքի ներառական կրթության բաժինը, ինչպիսի նյութեր են տեղադրված կայքում, դրանց թարմեցման հաճախականությությունը, հաճախորդների թիվը և այլն):
Ուսումնական հաստատությունն իրականացնում է երեխաների հավասար իրավունքներին, հանդուրժողականությանը նվիրված և նման այլ ուսումնական ծրագրեր:   (Եթե այո, ապա նշել այդ ծրագրերը դասընթացները, ներառված սովորողների թիվը ըստ դասարանների, դրանց հատկացված շաբաթական ժամերը ըստ դասարաննների, և գնահատել դրանց արդյունավետությունը:)
Վերջին 5 տարում տնօրինությունը մասնակցել է ներառական հաստատությունների կառավարման թեմայով վերապրաստման[i]   (Եթե այո, ապա նշել վերապատրաստող կազմակերպությունը, վերապատրաստման ամսաթիվը, և տևողությունը ժամերով, ինչպես նաև մեկնաբանել դրա արդյունավետությունը:)
Ուսումնական հաստատությունն ունի ներառական կրթության թեմաներով վերապատրաստված և վերապատրաստող ուսուցիչներ: Վերջին 5 տարում ներառական կրթության թեմաներով վերապատրաստում անցած ուսուցիչների թիվը:   (Եթե այո, ապա նշել վերապատրաստված ուսուցիչների թիվը, և որպես ուսուցիչ վերապատրաստող

վերապատրաստված ուսուցիչների թիվը: Նշել նաև վերապատրաստող կազմակերպությունը, վերապատրաստման ամսաթիվը, և տևողությունը ժամերով, ինչպես նաև մեկնաբանել վերապատրաստումների արդյունավետությունը:)

Ուսումնական հաստատությունում ամենուրեք (դասասենյակներ, դահլիճներ, գրադարաններ և այլն) տեղաշարժման տարբեր խնդիրներ ունեցող անձնաց համար ապահովված է ֆիզիկական մատչելիություն   (Եթե այո, ապա նկարագրել ինչպիսի պայմաններ են ստեղծված տեղաշարժման տարբեր խնդիրներ ունեցող անձնաց համար ֆիզիկական մատչելիության ապահովման համար:)
Հաստատությունն ունի ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների հոգեբանամանկավարժական աջակցության թիմ (հատուկ մանկավարժ, սոցիալական աշխատող, հոգեբան, ուսուցչի օգնական և այլն)

 

  (Եթե այո, ապա թվարկել հոգեբանամանկավարժական աջակցության ինչ հաստիքեր ունի հաստատությունը, ինչպես է կազմակերպվում նրանց աշխատանքը: Նկարագրել նաև ներառական կրթության ուղղությամբ համապատասխան աշխատողների պարտականությունների շրջանակը, կրթության առանձնահատուկ պայմաններ կարիք ունեցող երեխաների հետ վարվող աշխանքները, լրացուցիչ հաստիքների կարիքը, և այլն:)
ԿԱՊԿ ունեցող սովորողներն ապահովված են դասագրքերով, գրենական պիտույքներով, հարմարանքներով, այլ պարագաներով,

 

(Եթե այո, ապա թվարկել նշել ինչ դասագրքեր են օգտագործում ֆունկցիաների տարատեսակ սահմանափակումներ ունեցող սովորողները, դրանց քանակը, ձեռք բերման տարեթիվը, ֆիզիկական վիճակը և այլն:)
Հաստատությունում առկա են ուսումնամեթոդական նութեր և սարքավորումներ՝ լսողության և տեսողության գործառույթի բացակայություն կամ սահմանափակում ունեցող աշակերտների համար

 

  (Եթե այո, ապա թվարկել ինչ սարքավորումներ և ուսումնամեթոդական նյութեր ունի հաստատությունը լսողության և տեսողության ֆունկցիայի բացակայություն կամ սահմանափակում ունեցող սովորողների համար, դրանց քանակը, ձեռք բերման տարեթիվը, ֆիզիկական վիճակը, օգտագործման հաճախականությունը, արդյունավետությունը և այլն: Նշել նաև լրացուցիչ սարքավորումների և ուսումնամեթոդական նյութերի կարիքը:)
Ուսումնական հաստատության դասասենյակների դասավորվածությունն այնպիսին է, որ ԿԱՊԿ ունեցող սովորողները մեկուսացված չեն

 

  (Եթե այո, ապա նկարագրել ԿԱՊԿ ունեցող երեխաների համար ուսուցման կազմակերպման պայմանները, դասասենյակների դասավորվածությունը, ինչպես նաև նրանց դասերին մասնակցության պայմաններն ու ձևերը:)
Ուսումնական հաստատությունն ունի ռեսուրս-սենյակ՝ ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների համար

 

  (Եթե այո, ապա նկարագրել ԿԱՊԿ ունեցող երեխաների համար նախատեսված ռեսուրս-սենյակի ֆիզիկական վիճակը, չափերը, հագեցվածությունը սարքավորումներով և ուսումնամեթոդական նյութերով, ինչպես նաև սենյակի օգտագործման հաճախականությունը: Նշել նաև լրացուցիչ սարքավորումների և ուսումնամեթոդական նյութերի կարիքը:)
Ուսումնական հաստատությունում հաղթահարված են ներառականությունը խաթարող ֆիզիկական խոչընդոտները (թեքահարթակ, հենակ և այլն)

 

  (Եթե այո, ապա նկարագրել, թե ինչպես և մանրամասնել ինչ պայմաններ կան հաստատությունում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար օրինակ՝ թեքահարթակ, հենակներ և այլն: Թվարկել նաև լրացուցիչ կարիքները:)
Ուսումնական հաստատությունում հաղթահարված են ներառականությունը խաթարող սոցիալական խոչընդոտները (վերաբերմունք, կարծրատիպ)

 

  (Կատարել հարցում պարզելու, թե արդյոք հաստատությունում հաղթահարված են ներառականությունը խաթարող սոցիալական խոչընդոտները (վերաբերմունք, կարծրատիպ): Հարցման մեջ ներառել  ուսուցիչներին, սովորողներին, ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների, ծնողներին, և վարչական կազմը: Նկարագրել, հարցման արդյուքները:)
Անհատական ուսումնական պլանները մշակվում են համաձայն հանրակրթության պետական չափորոշիչի և առարկայական ծրագրերի` հաշվի առնելով սովորողների կարիքները,  ընդունակությունները, հնարավորությունները, ձեռքբերումները, առաջընթացը   ………..
Ուսուցիչների թիվը, ովքեր ունեն դրական դիրքորոշում ներառական կրթության նկատմամբ

 

  (Ուսուցիչների դիրքորոշումը պարզելու նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել հարցումներ ուսուցիչների, սովորողների, այդ թվում ՝ ԿԱՊԿ ուեցողների, ծնողների, և վարչական կազմի շրջանում: Ուսուցիչների շրջանում հետազոտության արդյուքներով հաշվարկել նրանց թիվը, ովքեր ունեն դրական դիրքորոշում ներառական կրթության նկատմամբ:)
Ուսուցիչները գիտակցում են ներառական կրթության վերաբերյալ կարծրատիպերի առկայությունը, դրանց վերացման անհրաժեշտությունը և ձեռնարկում են համապատասխան քայլեր   (Ուսուցիչների դիրքորոշումը պարզելու նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել հարցումներ ուսուցիչների, սովորողների, այդ թվում ՝ ԿԱՊԿ ուեցողների, ծնողների, և վարչական կազմի շրջանում)
Ուսուցիչները ունեն հավասար վերաբերմունք բոլոր երեխաների նկատմամբ, անկախ նրանց միջև եղած տարբերություններից և նրանց առանձնահատուկ կարիքներից   (Ուսուցիչների վերաբերմունքը պարզելու նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել հարցումներ ուսուցիչների, սովորողների, այդ թվում ՝ ԿԱՊԿ ուեցողների,  ծնողների, և վարչական կազմի շրջանում)
Ուսուցիչները կարողանում են հայտնաբերել կարծրատիպեր ամրապնդող վարքագիծ կամ երևույթ դասարանում, դպրոցում, ուսումնական նյութերում և նույնիսկ սեփական վարքագծում   (Կարծրատիպեր ամրապնդող վարքագիծ կամ երևույթ հայտաբերելու ուսուցիչների ունակությունը պարզելու նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել հարցումներ ուսուցիչների, սովորողների, այդ թվում ՝ ԿԱՊԿ ուեցողների, ծնողների, ինչպես նաև վարչական կազմի շրջանում)
Ուսումնական հաստատությունն իրականացնում է սոցիալական աջակցության ծրագրեր սոցիալապես անապահով ընտանիքներից սովորողների համար   (Եթե այո, ապա նկարագրել, թե ինչպիսի սոցիալական աջակցության ծրագրեր է իրականացնում հաստատությունը սոցիալապես անապահով ընտանիքներից սովորողների համար,այդ ծրագրերին մասնակից սովորողների թիվը և այլն:)
ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների նկատմամբ հանդուրժողականության ձևավորմանն ուղղված սովորողների նախաձեռնությունները   (նկարագրել հաստատության սովորողների այն որոնք ուղղված են ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների նկատմամբ հանդուրժողականության ձևավորմանը)

 

Աղյուսակ 29. Տվյալներ հաստատությունում ներառական կրթության իրականացման և հավասարության ապահովման խնդիրների վերաբերյալ

 

Ցուցանիշ 2013-2014 ուստարի 2014-2015 ուստարի 2015-2016 ուստարի
Հաստատության ռեսուրս-սենյակ այցելող ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների թիվը և տոկոսը                                                             (ռեսուրս-սենյակ այցելող ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների տոկոսը հաշվարկել ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ)                                                                  
Հաստատության ռեսուրս-սենյակ այցելող ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների ծնողների (խնամակալների) թիվը      
Հաստատության այն սովորողների թիվը և տոկոսը, ովքեր ունեն ԿԱՊԿ

(ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների թիվը և տոկոսը հաշվարկել ըստ հաշմանդամության և կարիքների տիպերի՝ հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ).

Հաստատությունից հեռացած (ուսումն անավարտ թողած) ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների թիվը և տոկոսը (ուսումն անավարտ թողած ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների տոկոսը հաշվարկել ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ)                                                                
ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների բացակայությունների տարեկան միջին թիվը՝ ժամ/սովորող    
Արտադասարանական աշխատանքների խմբակներում ներառվող և աշխատանքներին մասնակցող ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների թիվը    
Ուսումնականան հաստատության աշակերտական խորհրդում ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների թիվը    
ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների նկատմամբ հանդուրժողականության ձևավորմանն ուղղված սովորողների նախաձեռնությունների թիվը տվյալ ուստարում    
Հաստատության վեբ կայքում և (կամ) աշակերտական թերթում ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների կամ հաշմանդամության թեմայով սովորողների կողմից պատրաստաված նյութերի, հոդվածների, լուսանկարների, և այլ հրապարակումների թիվը    
Սեռերի հավասարության գործակիցը

(հաշվարկ. հաստատությունում սովորող աղջիկների ընդհանուր թվի հարաբերությունը տղաների ընդհանուր թվին)

   
Աշակերտական խորհրդում սեռերի հավասարության գործակիցը

(հաշվարկ.աշակերտական խորհրդում ընդգրկված աղջիկների թվի հարաբերությունը տղաների թվին)

     
Գերազանց տարեկան առաջադիմություն ունեցող տղաների թվի հարաբերությունը գերազանց տարեկան առաջադիմություն ունեցող աղջիկների թվին      
Տարեկան անբավարար գնահատական (գնահատականներ) ունեցող տղաների թվի հարաբերությունը տարեկան անբավարար գնահատական (գնահատականներ) ունեցող աղջիկների թվին      
Տղաների տարեկան միջին բացակայությունների թվի հարաբերությունը աղջիկների տարեկան միջին բացակայությունների թվին (ժամերով)      
«Մաթեմատիկա», «Ֆիզիկա», «Քիմիա» և «Կենսաբանություն» առարկաներից տղաների և աղջիկների տարեկան միջին առաջադիմությունը      
Հաստատությունում սովորող ազգային փոքրամասնությունների երեխաների թիվը և տոկոսը

(ազգային փոքրամասնությունների տոկոսը հաշվարկել հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ)

     
Աշակերտական խորհրդի անդամ ազգային փոքրամասնությունների երեխաների թիվը      
Հաստատությունում սովորող ազգային փոքրամասնությունների երեխաների միջին տարեկան առաջադիմությունը      
Անվճար դասագրքեր ստացող սովորողների թիվը և տոկոսը

(անվճար դասագրքեր ստացող սովորողների տոկոսը հաշվարկել հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ)

     
Անվճար սնունդ ստացող սովորողների թիվը և տոկոսը

(անվճար սնունդ ստացող սովորողների տոկոսը հաշվարկել հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ)

   
Սոցիալապես անապահով ընտանիքներից սովորողների համար հաստատության իրականացրած սոցիալական աջակցության ծրագրերի թիվը տվյալ ուստարում
Հաստատության կողմից իրականացվող սոցիալական աջակցության ծրագրերի թիվը      
Հաստատության կողմից իրականացված` ներառական կրթությանն առնչվող արտադասարանական միջոցառումների (զրույցներ, կինոնկարների դիտում, քննարկումներ, կլոր սեղաններ, սեմինարներ, էքսկուրսիաներ և այլն) թիվը՝ ըստ դասարանների      

Աղյուսակ 30. Տվյալներ հաստատության գործունեությանը սովորողների մասնակցության վերաբերյալ

Ցուցանիշ 2013-2014 ուստարի 2014-2015 ուստարի 2015-2016 ուստարի
Դեպքերի թիվը, երբ սովորողները մասնակցությունն են ունեցել իրենց վերաբերող խնդրահարույց հարցերի շուրջ տնօրինության կողմից որոշումների կայացմանը  

 

 

1

Սովորողների կողմից առաջարկված նոր նախաձեռնությունների թիվը 1 2
Սովորողների կողմից կազմակերպած միջոցառումների թիվը 15 17 21
Իրենց հուզող հարցերի վերաբերյալ սովորողների կողմից կազմակերպված համաժողովների, սեմինարների, կլոր-սեղանների, քննարկումների թիվը 1 1 2
Նկարագրել, թե ինչպես է տնօրինությունը խթանում է սովորողների նախաձեռնությունները, օժանդակում դրանց իրագործմանը:

Տնօրինությունը մշտապես նպաստում է և   ողջունում, աջակցում աշակերտների կողմից արված ցանկացած առաջարկություն և հնարավորության դեպքում իրագործելու պայմաններ է ստեղծում: Ազգային և եկեղեցական տոների կազմակերպում, ապրիլյան պատերազմական օրերին զինվորներին օգնություն ցուցաբերելու հարցերում:

Նպաստել է նաև այցերի, էքսկուրսիաների, ցերեկույթների և այլն կազմակերպման հարցերում:

….
Սովորողների մասնակցությունը իրենց վերաբերող խնդրահարույց հարցերի շուրջ տնօրինության կողմից ընդունած որոշումներին և դրանց կայացմանը մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը

1.խմբային աշխատանքների ակտիվիստներ,համայնքային և այլ մրցույթների   մասնակցության ապահովումը  13 %

 

Նկարագրել վերջին 3 տարում քննարկված խնդրահարույց հարցերը և ընդունված որոշումները Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1. Խնդրահարույց  հարցեր  չեն  եղել
2.
….
Սովորողների կողմից առաջարկված նոր նախաձեռնությունները և նախաձեռնություններին մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը
Նկարագրել վերջին 3 տարում սովորողների կողմից առաջարկված նոր նախաձեռնությունները Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1.Ավագ դասարաններում ունենալ  առարկայական հոսքեր               հումանիտար, արհեստագործական և բնագիտական 07.04.2015 25% Մասնակցել են 8-11-րդ  դասարանի աշակերտներ:
2.    
…….    
Սովորողների կողմից կազմակերպված միջոցառումները և միջոցառումներին մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը.
Նկարագրել վերջին 3 տարում սովորողների կողմից կազմակերպված միջոցառումները Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Համադպրոցական

կամ դասարանային

 1.Էքսկուրսիա Սարդարապատ, Էջմիածին, Զվարթնոց

 

5.11.2012 13% համադպրոցական

 

2.Ուսուցչի  օրվան   նվիրված 2.10.2012 12% համադպրոցական
3.Ամանորի   միջոցառումներ 21-26.12. 2012թ. 90% դասարանային
4.Այցելություն  Էրեբունի  թանգարան 2013թ.  հոկտեմ -բեր 93% դասարանային
5.Անկախության  տոնի նշում 22.09.2013 91% դասարանային
6.Թումանյանի  տուն  թանգարան, Խնկո Ապոր գրադարան փետրվ. 2014թ. 37 % համադպրոցական
7.Դպրոցի  շենքի  և  տարածքի  մաքրման  աշխատանքներ յուրա — քանչյուր տարի 80% համադպրոցական
8.Ցեղասպանություն    100 տարե-լիցի  << Անմոռուկների պատրաստում>> ապրիլ

2015թ.

100% համադպրոցական
9. Ցեղասպանություն    100

Անկյան  պատրաստում

ապրիլ

2015թ.

15% համադպրոցական
10. Ցեղասպանություն    100

ցերեկույթ

22.04.2015 100% դասարանային
11. Ցեղասպանություն    100

ցերեկույթ

27.04.2015 7% համադպրոցական
12.Շնորհալի  աշակերտների  կատարմամբ  համերգ 18.05.2015 14% համադպրոցական
Սովորողների մասնակցությունը հաստատության ներքին կարգապահական կանոնների մշակմանը և մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը
Նկարագրել վերջին 3 տարում հաստատության ներքին կարգապահական կանոնների մշակմանը սովորողների մասնակցության դեպքերը Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1.Աշակերտների հերթապահության կազմակերպում 4.09.2012

3.09.2013

2.09.2014

շուրջ  10% Աշակերտների  առաջարկները  նպաստել  են  ներքին  կարգապահական  կանոնների  ապահովմանը
2. Հաճախումների և  ուշացումների  վերահսկում,  կանխում 4.09.2012

3.09.2013

2.09.2014

շուրջ  10%
3.Դպրոցականի  արտահագուստի  մասին

4.Դպրոցի վարքի ներկայացվող պահանջների առաջադրումներ և իրականացումներ:

5.Խոսքի մշակույթի ապահովումն  <<Խոսենք հայերեն>>

4.09.2012

3.09.2013

2.09.2014

շուրջ  10%
Իրենց հուզող հարցերի վերաբերյալ սովորողների կողմից կազմակերպված համաժողովները, սեմինարները, կլոր-սեղանները, քննարկումները և մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը
Թվարկել վերջին 3 տարում սովորողների կողմից կազմակերպված համաժողովները, սեմինարները, կլոր-սեղանները, քննարկումները, նշել դրանց թեմաները Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1.Քննարկում`<<Դպրոցական  համազգեստի  կրում>> 4.12.2013 10% Ցանկալի  է  կրել  միասնական  ներդպրոցական  արտահագուստ
2.Քննարկում`

<<Հանդիսությունների  դահլիճի  անհրաժեշտությունը>>

3.Ապրիլյան օրերին նվիրված հավաքներ,  օգնության կազմակերպում զորամասերին

 

24.03.2015

3.04.2016

6.04.2016

 

12%

Կազմակերպվող  միջոցառումներին  մեծ  քանակի  հանդիսատես  ունենալու  հնարավորություն
……
Նկարագրել սովորող — սովորող և սովորող — ուսուցիչ հարաբերություններն ուսումնական հաստատությունում

Դպրոցի սովորողները միմյանց նկատմամբ բարյացակամ են:Առկա են փոխըմբռնումը:Ծագող անհարթությունները մշտապես ունենում են անկոնֆլիկտ արդյունքներ: Սովորող-ուսուցիչ  հարա-               բերությունները  հիմնվում են փոխադարձ հարգանքի,երեխայի և սովորողների  իրավունքների գերակայության ըմբռման հիմքերով:

 

Ամփոփել սովորողների մասնակցության վերաբերյալ հաստատության հիմնական ցուցանիշները,վերլուծել դրանք և կատարել եզրահանգումներ ու դրանց բարելավման  վերաբերյալ անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

 

__Աշակերտների մեջ սերմանել դպրոցի գործնեության պլանավորման և կազմակերպել ակտիվ մասնակից  լինել  ներքին  պահանջները , ապրել դպրոցի և երկրի կյանքով: Հանդես գալ նախաձեռնություններով, չլինել իներտՈւշադրություն  դարձնել հատկապես  նրանց  կողմից  նախաձեռնությունների  ակտիվացման  և  դրանց  իրականացման  պայմանների   ապահովմանը:

 

Աղյուսակ 31. Տվյալներ հաստատության աշակերտական խորհրդի գործունեության վերաբերյալ

Ցուցանիշ
Աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած քայլերն ուղղված ուսման մեջ կամ այլ հարցերում խնդիրներ ունեցող սովորողներին աջակցելուն.
Նկարագրել վերջին 3 տարում աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած քայլերն ուղղված ուսման մեջ կամ այլ հարցերում խնդիրներ ունեցող սովորողներին աջակցելուն. Ամսաթիվ Աջակցություն ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1.Օգնություն ցուցաբերել ծնողազուրկ և անապահով  ընտանիքի երեխաներին` գրենական պիտույքներով,հագուստով և այլ անհրաժեշտ պարագաներով: 22.11.2013

18.12.2014

18.02.2016

13%

12%

13%

Օգնությունը  զուգակցում  ենք  նաև  բարոյական  աջակցություններով
2.ԱԽ նիստում որոշում է ընդունվել դպրոցի  ԱԽ   նախագահի  և փոխնապագահի, ինչպես նաև դասղեկ Ս.Մանուչարյանի  հետ այցելել Լիանա և Նարեկ  Հակոբյանների տուն,իրենց հետ բացատրական աշխատանքներ կատարել և հետևել, որ կանոնավոր դպրոց հաճախեն և օգնեն   դասերը յուրացնելուն: 17.10.2013 0.5% Հաճախակի  այցելությունները  նպաստեցին  նրանց  դպրոց  հաճախելուն  և  հաջորդ  դասարան  փոխադրվելուն
3.Օգնություն  է ցուցաբերվել ցածր առաջադիմություն ունեցող հետևյալ աշակերտներին.

1.Ալեքսանյան Հարություն 5-րդ դաս.

2.Գալոյան Բենյամին    5-րդ դաս.

3.Մաթևոսյան Սուսաննա    5-րդ դաս.

4.Մաթևոսյան Անահիտ  6-րդ դաս.

5.Ղազարյան Մեսրոպ     6-րդ դաս.

6.Եղիազարյան Յուրա     6-րդ դաս.

7.Գալոյան Անահիտ  7-րդ դաս.

8.Մուրադյան Անի   8-րդ դաս.

9.Ղազարյա Քրիստինե   8-րդ դաս.

10.Ալեքսանյան Արսեն   8-րդ դաս.

11.Հախվերդյան Գոռ  8-րդ դաս.

12.Ստեփանյան Արտաշես   8-րդ դաս.

13.Դանիելյան Գագիկ    9-րդ դաս.

14.Դանիելյան Արսեն     9-րդ դաս.

15.Առաքելյան Մհեր       10-րդ դաս.

 

2014-2015 ուս տարվա ընթաց քում 15  աշակերտ

3.4%

Արդյունքում  բոլոր  աշակերտները  ունեցան  տարեկան  դրական  գնահատականներ
4.Զրույց  <<Մասնագիտական  կողմնորոշում>>  թեմայով 26.02. 2016 28% Օգնել  աշակերտներին  ճիշտ  մասնագիտության ընտրության հարցում
5.3-9-րդ  դասարանների 49 աշակերտ մասնակցել է <<Կենգուրու>> մաթեմատիկական միջազգային մրցույթին 17.03.2016 11% Մրցույթն օգնում է երեխաների տրամաբանության զարգացմանը
6.Մասնակցություն  օլիմպիադաներին,  որի  արդյունքում 9-րդ դասարանի երեք  աշակերտներ՝ Հովիկ Նազլուխանյանը, Մերի Սարգսյանը և Ալիտա Բաղդասարյանը ՆԶՊ  առարկայից  պարգևատրվել են Էրեբունու Զինկոմի կողմից տրված պատվոգրով 9.03.2016 1% Մասնակցությունը  օլիմպիադաներին նպաստում է ուսման որակի բարձրացմանը
7.Մասնակցություն  ՀՀ  անկախության 25-րդ  տարեդարձին նվիրված մարզական  խաղերին, ուր դպրոցի  աղջիկների թեթև աթլետիկայի թիմը համայնքային փուլում գրավեց 1-ին տեղը, իսկ քաղաքայինում՝2-րդը:

Էրեբունի վարչական շրջանի ղեկավարի պատվոգրով պարգևատրվել են նաև  աղջիկների սեղանի թենիսի թիմը  3-րդ տեղը, տղաների աթլետիկայի թիմը  3-րդ տեղը գրավելու համար

18.03.20116 7% Ինչպես  ասում  է  կարգախոսը՝ <<Առողջ հոգում,  առողջ մարմին>>
Աշակերտական խորհրդի ձեռնարկած միջոցները` սովորողների միջև ծագած վեճերին և խնդիրներին լուծում տալու նպատակով
Նկարագրել վերջին 3 տարում աշակերտական խորհրդի կողմից ձեռնարկած միջոցները՝ սովորողների միջև ծագած վեճերին և խնդիրներին լուծում տալու նպատակով Ամսաթիվ Աջակցություն ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1.ԱԽ նիստում քննարկվել է Գագիկ և Արսեն Դանիելյանների վարքագիծը, որոնք իրենց բնույթով անհաշտ   են և որոշում է ընդունվել նրանց հաճախակի ընդգրկել     հասարակական աշխատանքներում: 20.03.2014 0.5% Ձեռնարկված  միջոցառումները  նպաստեցին  նրանց  վարքագծի  լուրջ  փոփոխություններին
2.Վիճաբանություն է տեղի ունեցել 6-րդ դասարանի աշակերտ Աբրահամյան Հայկի և 8-րդ դասարանի աշակերտ Հովհաննիսյան Սամվելի միջև:

Ապրիլի 12-ի ԱԽ նիստի ժամանակ  քննարկվել  է  միջադեպը և ապրիլի             13-ին` հարթվել:

09.04.2015 0.5% Պատճառը եղել է քույրիկի նկատմամբ կարծեցյալ անհար –գալից վերաբեր – մունքը:

Հետագայում  ակնա- ռու  էր  նրանց  դրսե-վորումների  դրական  փոփոխությունը

   
Աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած միջոցառումները.` ներառյալ շաբաթօրյակները, հաստատության և դպրոցամերձ տարածքի մաքրման աշխատանքները, դրանց հաճախականությունը և մասնակից սովորողների տոկոսը
Նկարագրել վերջին 3 տարում աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած վերոնշյալ միջոցառումները Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1.Ամիսը մեկ անգամ անցկացնել  ներդպրոցական   շաբաթօրյակներ,  իսկ դպրոցամերձ   տարածքի  մաքրման աշխատանքները   մեկ   անգամ  աշնանը,  մեկ անգամ  էլ գարնանը, բացի համաքաղաքային շաբաթօրյակներից: Ուստարիների ընթաց քում Շուրջ  85% Դպրոցը  իր  ողջ   տարածքով  ունեցել  է  բավարար  սանիտարական  վիճակ
2.Դպրոցամերձ  հուշարձանի պահպան-ման  և  մաքրման աշխատանքներ: Ուստար վա ընթաց քում 5% Դպրոցամերձ  հուշարձանը  մշտապես  երեխաների  ուշադրության  կենտրոնում  է
3.Ցեղասպանության  100-ամյակին  նվիրված  միջոցառում  Ծիծեռնակաբերդի  հուշահամալիրում՝ անմար  կրակի  շուրջ:

Այցելություն  Եղեռնի   զոհերի  թանգարան:

18.09.2015 9% Դատապարտել  ոճրագործություն-ները
4.Կազմակերպվել  է  ծառատունկ 19.10.2016 36% Բնության  նկատմամբ  սիրո և խնամքի  ձևավորում
5. Ուսուցիչների և աշակերտների  ուժերով  ստեղծվել  է  <<Մենք  ձեզ  սիրում  ենք>>  վերնագրով  պատի  թերթ՝  երեխաներին  շնորհավորանքի  և  մեծարանքի  խոսքեր   ուղղելով: 12.12.2013 3% Աշակերտների  մոտ   առաջացրեց  և’  ոգևորություն,  և’  պարտավորվա- ծություն
6.Փոխադարձ  համաձայնությամբ  Էրեբունու  ոստիկանության  ԱԳԲ  տեսուչ  Շահեն  Գևորգյանը բարձր  դասարաններում զրույց  է  անցկացրել  <<Բռնություն>> թեմայով: 16.02.2016 36% Տեսուչի  այցելություններն  ավելի  զգոն  են  դարձնում  աշակերտնեևին
7.Դպրոց  է  հրավիրվել  <<Իրական  աշխարհ,  իրական  մարդիկ>>  ՀԿ  տնօրեն  Իրինա  Մայիլյանը,  որը  զրույց  է  անցկացրել  <<Դեռահասության  տարիքում  անձնական  հիգիենայի  կանոնները>>  թեմայով  6,7,8-րդ  դասարանների  աղջիկների  հետ: 25.02.2016 18% ՀԿ-ի  կողմից  հանձնվեցին  նվերներ  և  գրքույկներ,  որոնք  կնպաստեն  ավելի  խորությամբ  տիրապետելու  հիգիենայի  կանոններին
8. 9-րդ  դասարանների  աշակերտները   <<Մոսկվա>>  կինոթատրոնում  դիտել  են  <<Կիսալուսնի  ծովածոցը>>  ֆիլմը,  այնուհետև  համատեղ  քննարկում  են  անցկացրել: 28.03.2014 11% Ֆիլմի  դիտումը  և  քննարկումը  նպաստել  է  էլ  ավելի  լավ  ճանա-

չելու  և արժևորե- լու  ամերիկահայ գրող  Վիլյամ  Սարոյանին

9. Մասնակցություն  <<Տերյանական  օրեր>>  միջոցառմանը Ապրիլ  2015թ. 6% Տերյանական օրերին  ակտիվո- րեն  մասնակցելու  համար  10-րդ  դասարանի  աշակերտուհի  Արևիկ  Բեջանյանը  և  1-ին  դասարանի  աշակերտուհի  Էլինա  Կուզիկյանը  քաղաքապետարանի  կողմից  խրա -խուսական  մրցա- նակներ  ստացան:
10.ԱԽ  նախաձեռնությամբ  ՀՀ  Էրեբունի համայնքի Ոստիկանության խորհրդի կողմից  անցկացվեց զրույզ-զեկուցում <<Ոստիկան  և  անչափահաս>>  թեմայով: 28.04.2016 32% Զրույցի  նպատակն  աշակերտներին  հանցագործություններից  զերծ  պահելն  է
11.Անկախության   տոն

 

23.09.2014

 

8% Ամրապնդել  ազ -գային  արժանա -պատվության

զգացումը

12.Ուսուցչի   օր 4.10.2013

6.10.2014

8%

9%

Ուսուցչի  նկատամամբ  հարգանքի  և  խոնարհումի  զգացում
13.Հայոց  բանակի  օր 27.01.2014 9% Հայրենասիրու-

թյան, հայ  զինվորի  նկատմամբ  սիրո  և  հպարտության  զգացում

14.  Գիրք  նվիրելու  օրվան  նվիրված  միջոցառում,  Հ.  Թումանյանի  ծննդյան  147-ամյակը 19.02.2016 68% Նմանատիպ  միջոցառումները  նպաստում  են ընթերցանության  նկատմամբ  հետաքրքրության  ձևավորմանը
15.Կոմիտասի  145-ամյակը 16.10.2014 6% Ազգային երա- ժշտության   և   արժեքների  պահպանում
16.Համո  Սահյանի  100-ամյակը 29.04.2014 6% Խոնարհում  մեծ  բանաստեղծի  հիշատակին
17.Մայրիկների  տոն 7.03.2013

9.03.2014

7.04.2015

6%

7%

7%

Սիրո և մեծարան –քի  հավերժական  զգացումի  դաս- տիարակում
18.Գարնան  տոն 23.04.14 5% Բնության  զար-

թոնք` նոր  կյանքի  սկիզբ

19.Շնորհալի  աշակերտների  համերգ

 

20.05.2013

22.05.2014

19.05.2016

11%

12%

14%

Համերգը  նպաս- տեց  բացահայտել  դպրոցի  շնորհալի  աշակերտներին:  Ամրապնդեց  ուսու ցիչ-աշակերտ կապը
20.Ամանորին  նվիրված  ցերեկույթ 24.12.2014

25.12.2015

40% Տոնական  տրամադրության  ապահովում
21. Բարոյականություն 26.02.2015 10% Բարոյական  արժեքների  դաստիարակում
22.Բարոյականության  արժեքները 6.05.2016 11% Բարոյական  արժեքների  գնահատում,  գիտակցում
23.Հաղթանակների  Մայիս 11.05.2016 14% Դաստիարակել  հայրենիքի  նվիրյալներ
24.Հաղթանակի  70-ամյակը 8.05.2015 9% Հայ  ժողովրդի  մեծ  ավանդը  հաղթանակի  գործում
25.Մայիսյան  Եռատոնին  նվիրված  սպորտային  մրցույթ  վոլեյբոլից  8-րդ  դասարանների  միջև՝  ոգևորիչ  հայրենասիրական  երգերով և պարերով 17.05.2016 12% Սպորտի և հայրենասիրական  երգերի  միջոցով  աշակերտների  հոգում հաղթանակի  հասնելու ձգտում  ձևավորել
Նկարագրել աշակերտական խորհրդի գործունեության սկզբունքները և ձևերը՝ համապատասխանությունը ժողովրդավարության և ինքնավարության սկզբունքներին
Աշակերտական  խորհրդի  գործունեությունը  նպաստել  է  սովորողների  արժանապատվության  ապահովմանը,  նրանց  ինքնադրսևորման  և  զարգացման  հավասար  պայմանների  ստեղծմանը:  Մշտապես  գերակայվել  է  աշակերտի  շահը:

           Ամփոփել հաստատության աշակերտական խորհրդի գործունեության ցուցանիշները և չափանիշները,վերլուծել դրանք և կատարել եզրահանգումներ դրանց բարելավման վերաբերյալ անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

 

_____Աշակերտական  խորհուրդը   գործել  է  ըստ իր  կանոնոդրության,  ապահովել  աշակերտների դաստիարակության  նպատակը,  խնդիրները  և    սկզբունքները:

Աղյուսակ 32 Տվյալներ հաստատության ծնողական խորհրդի գործունեության վերաբերյալ

Ցուցանիշ 2013-2014 ուստարի 2014-2015 ուստարի 2015-2016 ուստարի
Սովորողների ուսումնադաստիարակչական գործընթացի վերաբերյալ ծնողական խորհրդի կողմից տնօրինությանը ներկայացրած առաջարկությունների թիվը և ընդունված առաջարկների տոկոսը ներկայացվածի նկատամամբ.  

2

 

2

Ծնողական խորհրդի կողմից տվյալ ուստարում կազմակերպված միջոցառումների՝ հանդեսների, հավաքների, երեկույթների, էքսկուրսիաների, ճանաչողական այցերի, ժողովների և այլնի թիվը 4  

5

 

6

Ծնողական խորհրդի կողմից ուսուցիչներին խրախուսելու, նրանց նկատմամբ կարգապահական կամ այլ տույժեր կիրառելու և նմանատիպ առաջարկների թիվը 1  

1

 

3

Ծնողական խորհրդի հանդիպումների հաճախականությունը՝ դրանց թիվը 1 ուստարվա ընթացքում 8 8 9
Ծնողական խորհրդի կողմից հաստատության ծնողազուրկ և սոցիալապես անապահով ընտանիքներից աջակցություն ստացող սովորողների տոկոսը տվյալ ուստարում  

9%

 

12%

Սովորողների արտադպրոցական և արտադասարանական աշխատանքներում ներառված ծնողների տոկոսը. 10%
Ծնողների տոկոսը, որոնք օգտվում են http://www.dasaran.am, http://ktak.am, http://www.armedu.am, http://forum.armedu.am/, http://lib.armedu.am, և այլ կրթական կայքերից, ինչպես նաև հաստատության 15%  

 

30%

 

 

32%

Սովորողների ուսումնադաստիարակչական գործընթացի վերաբերյալ ծնողական խորհրդի կողմից տնօրինությանը ներկայացրած առաջարկությունները

 

Նկարագրել վերջին 3 տարում սովորողների ուսումնադաստիարակչական գործընթացի վերաբերյալ ծնողական խորհրդի կողմից տնօրինությանը ներկայացրած առաջարկությունները Ամսաթիվ Առաջարկների քննարկմանը մասնակից ծնողների թիվը Մեկնաբանություն
1.Ավագ դասարաններում ստեղծել հումանիտար, բնագիտական և արհեստագործական հոսքեր: 09.04.2015 32 Առաջարկը խրախուսելի է,և այն ներկայացվել է և հաստատվել  ՀՀԿԳ նախարարություն:
2.Հանդիսությունների դահլիճի կառուցման անհրաժեշտությունը: 06.04.2015 60 Այն դպրոցի համար խիստ անհրաժեշտ է:
Ծնողական խորհրդի կողմից տվյալ ուստարում կազմակերպված միջոցառումները՝ (հանդեսներ, հավաքներ, երեկույթներ, էքսկուրսիաներ, ճանաչողական այցեր և այլն, մասնակից ծնողների թիվը և սովորողների տոկոսը,
Նկարագրել վերջին 3 տարում ծնողական խորհրդի կողմից կազմակերպված միջոցառումները Ամսաթիվ Մասնակից ծնողների թիվը և սովորողների տոկոսը Ծնողական ներդրումների չափը
1.Էքսկուրսիա   Էջմիածնի  եկեղեցիները 21.09.2012 30  —  90% 55.000
2.Էքսկուրսիա  Գառնի-Գեղարդ 16.06.2015 30  —  100% 88.000
3. Էքսկուրսիա  Խոր Վիրապ 29.04.2014 4    —  88% 20.000
4. Էքսկուրսիա  Սարդարապատ 25.11.2012 10  —   70% 25.000
5.Այցելություն   Թումանյանի  տուն-թանգ. 20.11.2013 15  —   90% 11.000
6. Այցելություն  Պատմության  թանգարան, Խնկո Ապոր գրադարան  3.10.2014

14.03.2014

19  —   95%

21  —   88%

15.000

20.000

7.Գաֆեսճյան  թանգարան 12.11.2014 8    —   95% 20.000
8.Էրեբունի  թանգարան 18.10.2013 22  —   95% 20.000
Ծնողական խորհրդի կողմից ուսուցիչներին խրախուսելու, նրանց նկատմամբ կարգապահական կամ այլ տույժեր կիրառելու վերաբերյալ և նմանատիպ առաջարկությունները
Նկարագրել վերջին 3 տարում ծնողական խորհրդի կողմից ուսուցիչներին խրախուսելու, նրանց նկատմամբ կարգապահական կամ այլ տույժեր կիրառելու վերաբերյալ և նմանատիպ առաջարկությունները Ամսաթիվ Առաջարկությունների քննարկմանը մասնակից ծնողների թիվը և ուսուցիչներին թիվը, ովքեր ծնողական խորհրդի կողմից առաջարկվել են խրախուսման կամ կարգապահական տույժի Մեկնաբա- նություններ
1.Ուսուցիչների խրախուսում   –Շ.Իշխանյան,    Ա.   Սահակյան,Լ.Գևորգյան,Հ.Նալբանդ-յան, Ռ.Գրիգորյան, Ա.Սահակյան, Ա.Բաղդասարյան 14.12.2012թ

 

13 ծնող,  23  ուսուցիչ Շ.Իշխանյանին`երկարատև    և  արդյունավետ  աշխատանքի,

Ա.Սահակյա-

նին`շախմատի  կաբինետի  ձևավորման համար

2. Ուսուցիչների խրախուսում  —

Ա.  Բաղդասարյան,  Ա. Երզնկյան,  Լ.  Գևորգյան,  Ռ.  Խուբլարյան,

Ռ. Ավագյան

3.04.2014թ. 24  ծնող,  25  ուսուցիչ Աշակերտների  դաստիարակու- թյան   գործում ունեցած    մեծ  ավանդի և միջո- ցառումների  կազմակերպ-

ման  համար

4.       Ուսուցիչների խրախուսում  —

Է.  Սիմոնյան,  Ռ.  Գաբրիելյան

3.03.2015թ. 17  ծնող,  21  ուսուցիչ Դպրոցի  աշխա- տանքնե րին  ակտիվորեն  մասնակցելու  համար
Ծնողական խորհրդի հանդիպումների ընթացքում քննարկված հարցերը
Նկարագրել վերջին 3 տարում ծնողական խորհրդի հանդիպումների ընթացքում քննարկված հարցերը Ամսաթիվ Մեկնաբանություններ
1.Աշխատանքային  պլանի  կազմում 26.09.2012

10.10.2013

8.10.2014

Ըստ  կանոնադրական  պահանջի  աշխատանքների  կազմակերպում
2.Հանձնաժողովների  ստեղծում և աշխատանքների բաշխում նրանց միջև 26.09.2012

10.10.2013

8.10.2014

Աշխատանքների  կանոնակարգում
3.Դրամահավաքի  բացառում վերահսկում ծն.խորհուրդների կողմից 18.03.14 Քաղաքապետի  պահանջների  իրականացում
4.Ավագ  դասարաններում  հոսքերի  ստեղծում 9.04.2015 Աշակերտների  մասնագիտական  կողմնորոշման  հնարավորություն
5.Պարտուսի  իրականացում 30.05.2014

27.01.2015

Հիմնական  պարտադիր  ուսուցման  ապահովում
6.Միջոցառումների  կազմակերպում 26.09.2012

10.10.2013

8.10.2014

Սովորողների  համակողմանի  դաստիարակություն,  մշակութային  արժեքների  գնահատում
7.Ուսուցիչներին  խրախուսելու  առաջարկներ

Աշակերտների հագուստի և ժամանցի կազմակերպում

14.12.2012

3.04.2014

3.03.2015

Ուսուցիչների  աշխատանքի  գնահատում
8.Մասնակցություն  ներքին  կարգապահական  կանոնների  մշակմանը

9.Ամանորյա միջոցառումներ

4.09.2012

3.09.2013

2.09.2014

Ծնողներին  մասնակից  դարձնել  դպրոցի  կառավարման  աշխատանքներին
Ծնողական խորհրդի կողմից հաստատության ծնողազուրկ և սոցիալապես անապահով ընտանիքներից սովորողներին տրամադարվող աջակցությունը, դրանց ձևերը
Նկարագրել վերջին 3 տարում ծնողական խորհրդի կողմից հաստատության ծնողազուրկ և սոցիալապես անապահով ընտանիքներից սովորողներին տրամադարվող աջակցության դեպքերը և դրանց ձևը Ամսաթիվ Ծնողների կողմից ներդրված գումարի չափը Մեկնաբանություններ
1. Ծնողական  խորհուրդը  ներդրումներ  չի  կատարել Ծնողական  խորհուր-դը  հետևել  է,  որ  ծնողազուրկ և սոցիա- լապես  անապահով,ինչպես նաև այլազգի  աշակերտների   երեխաները հավասա- րի  իրավունքով  մաս- նակից  լինեն  դպրո-  ցում  կազմակերպված  բոլոր  միջոցառումնե-րին
2.
…..
Նկարագրել ծնողական և աշակերտական խորհուրդների համագործակցությունը և դրա ձևերը
Կազմակերպվել  են  համատեղ  հավաքներ,  սովորողներին  հետաքրքրող  հարցերի  քննարկումներ:  կազմակերպվել  են  համատեղ  միջոցառումներ,  որոնք  ուղղված  են  եղել  ուսումնադաստիարակչական  գործընթացի  բարելավմանը,  ապագա  քաղաքացու  ձևավորմանը:
Նկարագրել ուսումնական հաստատության առօրյայից և տեղի ունեցող իրադարձություններից ծնողների տեղեկացվածության աստիճանը
Ծնողները  բավարար  տեղեկացված են:  Յուրաքանչյուր  ամիս  ունենք  բաց  դռների  օր,  գործում  է  հեռախոսային  կապը:  Ծնողական  ժողովները  և  համակարգչային  կայքերը  ևս  նպաստում  են  ծնողների  տեղեկացվածությանը:  Ըստ  անհրաժեշտության  այցելում  ենք  աշակերտների  տուն:
Ծնողների ներգրավվածությունը. սովորողների արտադպրոցական և արտադասարանական աշխատանքներին, ներգրավվածության ձևերը
Նկարագրել արտադպրոցական և արտադասարանական աշխատանքները, որոնց մեջ վերջին 3 տարում ծնողները ներգրավված են եղել Ծնողների մասնակցության ձևերը և մասնակից ծնողների թիվը Ծնողների ներդրումների չափը Մեկնաբա նություններ
1.
2.
…..
Թվարկել կայքերը, որոնցից օգտվում են ծնողները, օրինակ՝ http://www.dasaran.am, http://ktak.am, http://www.armedu.am, http://forum.armedu.am/, http://lib.armedu.am, հաստատության կայք և այլն, մեկնաբանել դրանց անհրաժեշտությունը և օգտակարությունը
Կայքը Ամսաթիվ Օգտվող ծնողների թիվը Մեկնաբա նություն
1. http://www.dasaran.am
2.
……

 

           Ամփոփել հաստատության ծնողական  խորհրդի գործունեության ցուցանիշները և վերլուծել դրանք և կատարել եզրահանգումներ դրանց բարելավման վերաբերյալ անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

 

Դպրոցի ծնողական խորհուրդը առավել ակտիվ է եղել երեխաների հանգստի և ժամանցի կազմակերպման աշխատանքների ժամանակ:Ընդհանրապես ծնողների սոցիալական վիճակը հնարավորություն չի տվել նյութապես աջակցել ծնողազուրկ և անաապահով երեխաներին:Սակայն մանկավարժական կոլեկտիվի հետ համագործակցվածնրանք ապահովել են միջավայր,որ դպրոցի բոլոր միջոցառումերի ժամանակ բոլոր երեխաները  ունենան հավասար պայմաններ և ունեն հավասարի զգացում: Ծնողական խորհուրդը առաջարկներ է ներկայացրել նաև դպրոցի  որոշ ուսուցիչների  ներկայացնելու խրախուսանքի:

 

Աղյուսակ 33. Տվյալներ հաստատության և համայնքի համագործակցության վերաբերյալ

Ցուցանիշ
Ուսումնական հաստատության շենքային պայմանների բարելավման, տարածքի բարեկարգման, ուսումնանյութական բազայի համալրման աշխատանքներին համայնքի մասնակացությունը, մասնակցության ձևը և այդ գործում կատարված ներդրումները.
Նկարագրել վերջին 3 տարում հաստատության շենքային պայմանների բարելավման, տարածքի բարեկարգման, ուսումնանյութական բազայի համալրման և այլ աշխատանքներին համայնքի մասնակցության դեպքերը, մասնակցության ձևերը Ամսաթիվ Ներդրման չափը Մեկնաբանություն
1.
2.
….
Նկարագրել համայնքային հիմնախնդիրների վերաբերյալ սովորողների տեղեկացվածության աստիճանը
….
Ուսումնական հաստատության մասնակցությունը համայնքի աշխատանքներին, մասնակցության ձևերը
Նկարագրել վերջին 3 տարում հաստատության համայնքի աշխատանքներին մասնակցության դեպքերը և դրանց ձևերը Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների և աշխատողների տոկոսը Մեկնաբանություն
1.
2.
…….
Ուսումնական հաստատության կողմից համայնքի բնակիչների համար կազմակերպված միջոցառումները.
Նկարագրել վերջին 3 տարում հաստատության կողմից համայնքի բնակիչների համար կազմակերպված միջոցառումները, նշել դրանց թիվը Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների ու աշխատողների տոկոսը և համայնքի բնակիչների թիվը Մեկնաբանություն
1
2.
….
Համայնքի բնակիչները օգտվում են հաստատության մարզադահլիճից, ինտերնետից, գրադարանից և այլ հնարավորություններից
Նկարագրել, թե հաստատության ինչպիսի ծառայություններից են օգտվում համայնքի բնակիչները Հաճախականությունը՝ ամսեկան կամ տարեկան կտրվածքով Օգտվող բնակիչների թիվը Մեկնաբանություն
1.
2.
….
Ուսումնական հաստատության կողմից հասարակական կազմակերպությունների (ՀԿ) հետ համատեղ իրականացված կրթական ծրագրերը, դրանց թիվը և մասնակից սովորողների թիվը՝ ըստ ծրագրերի
Նկարագրել վերջին 3 տարում հաստատությանը և ՀԿ-ների համատեղ իրականացված կրթական բոլոր ծրագրերը Ծրագրի տևողությունը ՀԿ –ի անվանումը Մասնակից սովորողների  թիվը
1.
2.

շրջանում:

 

                  Ամփոփել հաստատության և համայնքի համագործակցության ցուցանիշները ,վերլուծել դրանք և կատարել եզրահանգումներ դրանց բարելավման վերաբերյալ անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/:

 

Համայնքը միշտ պատրաստակամ  է եղել դպրոցին անհրաժեշտ խնդիրների լուծման հարցում: Առանձնապես ակնհայտ են կառուցման և հարդարման աշխատանքները,որոնց համար կատարվում են մեծ ներդրումներ:Դպրոցը ակտիվ է համայնքի տարածքի մաքրությանը մասնակցելու և նրա համա մշակութային միջոցառումներ կազմակերպելու հարցերում:

 

Մաս 6. Հաստատության հիմնախնդիրները, դրանց հաղթահարման ուղիները

 

 

 

Աղյուսակ 34. ՈՒԹՀՎ վերլուծության

 

Ուժեղ կողմեր

1. Աշխատակազմի գործունեության ուժեղ կողմեր՝ տարանջատել վարչական, ուսումնաօժանդակ և ուսուցչական կազմը

·         Դպրոցի տնօրինությունն ունի կառավարման և աշխատանքի կազմակերպման համար ունակ աշխատանքի մեծ փորձ ունեցող համերաշխ և աշխատունակ ուսուցչական կազմ,աշխատասեր և պատասխանատվությամբ օժտված ուսումնաօժանդակ աշխատողներ:

 

 

2.Սովորողների ուսումնառության և այլ գործունեության ուժեղ կողմեր

·         Աշակերտական կազմի շարունակական աճը:

·         Գիտակ,աշխատասեր,պատշաճ գիտելիքներ ունեցող աշակերտական համակազմ:

·          

3. Ծնողների, համայնքի, կառավարման խորհուրդի, այլ մարմինների գործունեության ուժեղ կողմեր

·         Ծնողական խորհուրդը  և  կազմը ընտրված են գիտակ ծնողներից,որոնք հաճախակի  իրենց ուշադրությամբ և ներկայությամբ ակտիվ մասնակցություն են ցուցաբերում դպրոցի աշխատանքներում:

·         Կառավարման խորհուրդի անդամները փորձառու են,հաճախակի մասնակցում են դպրոցի կազմակերպած միջոցառումներին՝չնայած իրենց աշխատանքային զբաղվածությանն ու ծանրաբեռնվածությանը:

 

4.Ռեսուրսներով ապահովվածությունը

 

·         Աշակերտների թվաքականի աճմանը զուգընթաց դպրոցի ֆինանսական միջոցները բավարարում են ապահովելու նորմալ գործունեություն:Յուրաքանչյուր տարի դպրոցը կարողանում է ձեռք բերել համապատասխան գույք,գրասենյակային և տնտեսական ապրանքներ:Այժմ  հնարավորություն կա առաջիկայում  իր ֆինանսական խնայողությունների հաշվին հիմնանորոգել սանհանգույցներն ու դասասենյակները:

5. Նոր նախաձեռնությունների ուղղությամբ հաջողությունները

·         Այս ուսումնական տարում աշակերտների և դասարանների աճի հետ կապված ավելացել են արտադասարանական խմբակների և ժամերի քանակը:Աշակերտների արժեքային համակարգի և էսթետիկական դասարանների ուղղությամբ  նախատեսել ենք ստեղծել անվճար շախմատի,համակարգչային,երգի և պարի խմբակներ,որոնց մեջ ընդգրկելու են նաև դպրոցի սոցիալապես անապահով և ծնողազուրկ երեխաները:

6. Հաղորդակցության, համագործակցության ուժեղ կողմերը

·         Ամուր է ծնող,ուսուցիչ,աշակերտ համագործակցությունը:Համատեղ կազմակերպվում են դպրոցական միջոցառումներ,ապահովվում է  երեխաների և ժամանցի և հանգստի կազմակերպումը,զուգահեռաբար լուծվում դաստիարակչական խնդիրներ:

7. Բյուջեի, ֆինանսական միջոցների հետ կապված հաջողությունները

·         Բյուջեի և ֆինանսական միջոցների հաշվին դպրոցը կարողանում է ֆինանսները բաշխել ըստ անհրաժեշտության և օգտագործել այն:

 

 

 

Թույլ կողմեր

1. Աշխատակազմի գործունեության թույլ կողմեր՝ տարանջատել վարչական, ուսումնաօժանդակ և ուսուցչական կազմը

2.Սովորողների ուսումնառության և այլ գործունեության թույլ կողմեր

·         Միջին և բարձր դասարաններում մեծ թիվ չեն կազմում գերազանց և բարձր առաջադիմությամբ սովորողները:

·         Առանձին աշակերտների մոտ պակասում է կրթության նկատմամբ գիտակցման դերը:

 

3. Ծնողների, համայնքի, կառավարման խորհուրդի, այլ մարմինների գործունեության թույլ կողմեր

·         Չունենք հոգաբարձուների խորհուրդ,ֆինանսական աջակցություն դպրոցը չունի:

4.Ռեսուրսներով ապահովվածության խնդիրները

5. Նոր նախաձեռնությունների ուղղությամբ թույլ կողմեր

6. Հաղորդակցություն, համագործակցություն

·         Դպրոցը դեռևս թույլ կապեր ունի համայնքի և հասարակական կազմակերպությունների հետ:Առաջիկայում ունենք մտադրություն այն ընդլայնելու և ամրապնդելու:

 

 

7. Բյուջեի, ֆինանսական միջոցների հետ կապված դժվարությունները և խնդիրները

 

 

Հնարավորություններ

1. Միջնակարգ դպրոց դառնալու արդյունքում դպրոցը կունենա միջոցներ, հնարավորություններ, աշակերտ թվի ավելացման, ֆինանսական հնարա-վորությունների աճման և աշակերտների հանգիստն ու ժամանցը կազմակերպելու համար:

 

Վտանգներ

1 Դպրոցում առկա և կանխատեսվող վտանգներ չի  նկատում:

 

 

 

 

 

 

Ողջու՛յն Խ.Սամուելյանի անվան հ.47 միջնակարգ դպրոց

Հանրակրթական ուսումնական հաստատությանգործունեությաններքինգնահատմանհաշվետվությանձևև

մեթոդական ուղեցույց

 1. 1.                                                                                                 Նախաբան

Վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետության կրթական համակարգի զարգացման քաղաքականության մեջ առանցքային տեղ է գրավում հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների  և ուսուցիչների գործունեության, ինչպես նաև սովորողների ուսումնառության վերջնարդյունքների գնահատման գործընթացների բարելավման ուղղությամբ կատարվող աշխատանքները: Մասնավորապես, որոշակի քայլեր են կատարվում գնահատման չափելի ցուցանիշներ սահմանելու և համապատասխան գործառույթներ ներդնելու  ուղղությամբ: Դրա վկայությունը 2009 թվականի հուլիսի 10–ին ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ընդունված <<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքում առաջին անգամ  հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ներքին և արտաքին գնահատում իրականացնելու պահանջի սահմանումն է: Օրենքով նաև սահմանվել և հստակ տարանջատվել են ուսումնական հաստատության գործունեության վերահսկողության (հոդված 33) և ուսումնական հաստատության գործունեության գնահատման գործառույթները (հոդված 34):          Ելնելով <<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքի պահանջներից՝ ՀՀ կառավարությունը 2010 թվականի սեպտեմբերի 3-ի N1334-Ն որոշմամբ հաստատել է <<Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատության գործունեության ներքին և արտաքին գնահատման չափանիշների սահմանման և իրականացման կարգը>>:

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության գործունեության ներքին գնահատումը բխում է ոչ միայն ՀՀ կրթության բնագավառը կարգավորող օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներից, այլ նաև համահունչ է ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի ու ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության համագործակցության շրջանակներում իրականացվող <<Երեխայակենտրոն դպրոց>> ծրագրի հայեցակարգային դրույթներին:

 1. 2.    Հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատության ներքին գնահատման նպատակը, խնդիրները և ընթացակարգը

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության (այսուհետ` հաստատություն) ներքին գնահատումը հաստատության կողմից մատուցվող կրթական ծառայությունների որակի մշտադիտարկման և ընթացիկ հսկողության գործընթաց է:  Այն հստակ կազմակերպված, նպատակաուղղված և պարբերաբար իրականացվող գործընթաց է, որի պատասխանատուն  տվյալ հաստատությունն է:

Հաստատության գործունեության ներքին գնահատման նպատակն է`

բարելավել հաստատության կողմից մատուցվող  կրթական ծառայությունների որակը և բարձրացնել արդյունավետությունը կամ, այլ կերպ ասած, նպաստել ուսումնական հաստատության գործունեության հետագա բարելավմանը՝ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման, ուսուցիչների աշխատանքի արդյունավետության և սովորողների առաջընթացի ուսումնասիրման միջոցով:

Ըստ էության՝ «Ներքին գնահատումը ուսումնական հաստատության կողմից իր գործունեության վերլուծությունն է» (<<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենք հոդված 34)։ Համաձայն <<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ հաստատության գործունեության ներքին գնահատման խնդիրներն են` ա) հանրակրթության պետական չափորոշչի պահանջներին շրջանավարտների գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների համապատասխանության գնահատումը.

բ) ուսումնական գործընթացի կազմակերպման պայմանների և դրանց բարելավմանն ուղղված աշխատանքների գնահատումը.

դ) հանրակրթական ծրագրերի իրականացման, դասավանդման մեթոդների և ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառման արդյունավետության գնահատումը.

գ) հաստատության գործունեության վերաբերյալ շահառուների` սովորողների և նրանց ծնողների (օրինական ներկայացուցիչների), հաստատության մանկավարժական, վարչական և այլ աշխատողների, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության, պետական տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, Երևանի քաղաքապետարանի, կրթության հիմնահարցերով զբաղվող կազմակերպությունների, գործատուների և այլն, իրազեկվածության աստիճանի բարձրացումը և ամբողջական տեղեկատվության տրամադրումը նրանց.

դ) հաստատության հաշվետվողականության մեխանիզմների արդյունավետության բարձրացումը և գործունեության թափանցիկության ապահովումը.

ե) հաստատության զարգացման ուղղությունների նախանշման և զարգացման ծրագրերի մշակման խթանումը.

զ) հաստատության գործունեության գնահատման գործընթացում վարչական և մանկավարժական աշխատողների, սովորողների և ծնողների ներգրավումը:

Համաձայն <<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքի պահանջների և <<Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատության գործունեության ներքին և արտաքին գնահատման չափանշների սահմանման և իրականացման կարգի>> III բաժնի ՝

<<Ներքին գնահատումն իրականացվում է տարեկան մեկ անգամ` մինչև նոր ուսումնական տարվա սկիզբը։ Ներքին գնահատմանը մասնակցում են ուսումնական հաստատության վարչական և մանկավարժական աշխատողները, սովորողները և նրանց ծնողները (օրինական ներկայացուցիչները)։

Ներքին գնահատման հաշվետվությունն ուսումնական հաստատության տնօրենը մինչև ընթացիկ տարվա սեպտեմբերի 5-ը ներկայացնում է ուսումնական հաստատության խորհրդին, մանկավարժական, ծնողական, աշակերտական և այլ գործող խորհուրդներին, ինչպես նաև երկշաբաթյա ժամկետում ապահովում դրա հրապարակումը տվյալ ուսումնական հաստատությունում (տեսանելի տեղում), տեղական և (կամ) հանրապետական մամուլում, նախարարության պաշտոնական կայքում:

Ներքին գնահատումն իրականացվում է ուսումնական հաստատության տնօրենի հրամանի համաձայն ձևավորված հանձնաժողովի կողմից:

Հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվում են ուսումնական հաստատության կոլեգիալ կառավարման մարմնի (ուսումնական հաստատության խորհրդի) առնվազն երկու, մանկավարժական և ծնողական խորհրդների` ուսումնական հաստատության խորհրդի կազմում չընդգրկված առնվազն մեկական անդամ, տեղական ինքնակառավարման մարմնի (Երևանի քաղաքապետարանի) առնվազն երկու ներկայացուցիչներ:

Տնօրենը հանձնաժողովի նախագահն է և ապահովում է հանձնաժողովի բնականոն գործունեությունը:

Հանձնաժողովը հաստատում է իր աշխատակարգը, սահմանում ներքին գնահատում անցկացնելու գործողությունների ծրագիրը, մեթոդները և ժամանակացույցը:

Ներքին գնահատման արդյունքում հանձնաժողովի նախագահը նախապատրաստում է ներքին գնահատման հաշվետվությունը` ըստ նախարարության սահմանած ձևի>>:

 

 1. 3.    Հաստատության ներքին գնահատման գործընթացի իրականացումը և հաշվետվության պատրաստման մեթոդական երաշխավորություններ

Հաստատության ներքին գնահատման հաշվետվության պատրաստման ժամանակ անհրաժեշտ է առաջնորդվել սույն մեթոդական երաշխավորություններով և բաժին 2-ում տրված հաշվետվային ձևով:

Հաստատության ներքին գնահատման hաշվետվության պատրաստման համար հիմք են հանդիսանում հաստատության ներքին գնահատման ցուցանիշները և չափանիշները, հաստատության կառավարման և խորհրդակցական մարմինների կողմից հաստատության գործունեության այս կամ այն ոլորտի վերաբերյալ տրված գնահատումները: Հաստատության գործունեության ներքին գնահատման գործընթացը ներառում է երեք բաղադրիչ`

1. մեկնարկային պայմանների (ռեսուրսների) գնահատում.

2. գործունեության ընթացիկ գնահատում.

3. գործունեության արդյունքների գնահատում:

Վերը նշված բաղադրիչներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է ըստ հաստատության գործունեությունը նկարագրող հետևյալ ոլորտների՝

 • հաստատության անվտանգություն.
 • հաստատության գործունեության արդյունավետություն և ուսումնական գործընթացի որակ.
 • Հաստատություն կողմից ներառական կրթության և հավասարության ապահովում,
 • համայնքային մասնակցություն:

Վերոնշյալ 4 ոլորտներից յուրքանչյուրի համար սահմանված է գնահատման ցուցանիշների և չափանիշների համախումբ: Յուրաքանչյուր ցուցանիշի կամ չափանիշի համարհամար տրված է գնահատման ձևը, մեթոդը, պարբերականությունը և հաշվարկման մեթոդաբանությունը: Բոլոր 4 ոլորտների գնահատման ցուցանիշների և չափանիշների ամբողջական ցանկը տրված է Հավելված 1-ում:

Հաշվետվային ձևի լրացման ընթացքում ցուցանիշների և չափանիշների ճշգրիտ հաշվարկը և կիրառությունը` հիմնված տեղեկատվության հավաքագրման և վերլուծության տարբեր մեթոդների վրա, հանդիսանում է հաստատության գործունեության ինքնավերլուծության որակի հիմնական գրավականը: Առաջարկվող ցուցանիշներից և չափանիշներից յուրաքանչյուրը հանդիսանում է գնահատման մեթոդաբանության բաղկացուցիչ և հիմնված է տեղեկությունների ու տվյալների հավաքագրման, վերլուծության ուրույն մեթոդի վրա:

Ցուցանիշների և չափանիշների հաշվարկման ժամանակ կիրառվում են հետևյալ մեթոդները՝

 

 • Վիճակագրական տվյալների վերլուծություն.
 • Փաստաթղթային վերլուծություն.
 • Դիտարկում և փաստագրում.
 • Հարցումների իրականացում և արդյուքների վերլուծություն:

Որոշ ցուցանիշների և չափանիշների հաշվարկման համար կիրառվում են նաև համակցված մեթոդներ:

 

Վիճակագրական տվյալների վերլուծությունը ենթադրում է`

վիճակագրական տվյալների հավաք և համակարգված ներկայացում աղյուսակների, սխեմաների ու գրաֆիկների միջոցով, այնուհետև եզրահանգումների,կանխատեսումների կատարում և առաջարկությունների ներկայացում:

Փաստաթղթային վերլուծությունը ենթադրում է՝ հաստատության գործունեությունն ապահովող ներքին փաստաթղթերի, վիճակագրական տվյալների և հաշվետվությունների ուսումնասիրություն, արդյունքների արձանագրում, եզրահանգումների կատարում և առաջարկությունների ներկայացում:

Դիտարկումը կամ փաստագրումը ենթադրում է՝ ըստ սահմանված ցուցանիշների և չափանիշների՝ հաստատության մարդկային, նյութական, ֆինանսական ռեսուրսների առկայության (կամ դրանց բացակայության) ու վիճակի, ինչպես նաև ուսումնասիրվող գործընթացների  արձանագրում կամ նկարագրում` աղյուսակների, դիտարկման քարտերի կամ գրանցման այլ միջոցներով: Դիտարկման միջոցով ստացվող տեղեկատվությունը բազմաբնույթ և օգտակար է ոչ միայն ինքնավերլուծության, այլ նաև հաստատության գործունեությունը լիարժեք ներկայացնելու համար:

Հարցումների անցկացումը ենթադրում է՝ հաստատության գործունեությունը նկարագրող որևէ ցուցանիշի կամ չափանիշների դրանց խմբի վերաբերյալ  հարցվող տարբեր խմբերի մեջ ընդգրկված անձանց կարծիքի ուսումնասիրություն: Կախված ուսումնասիրվող ցուցանիշի և չափանիշների բնույթից և նպատակից՝ հարցումները կարող են իրականացվել հարցազրույցների անցկացման կամ հարցաթերթերի լրացման միջոցով՝ հարցվողների ներքոհիշյալ խմբերի շրջանում.

 • տնօրեն և վարչական աշխատողներ.
 • ուսուցիչներ.
 • հաստատության սպասարկող անձնակազմ.
 • ծնողներ.
 • սովորողներ:

Հարցազրույցների անցկացման հիմնական նպատակն է՝ բացահայտել տարբեր շահառու խմբերի կարծիքը և ստանալ խորքային տեղեկատվություն խնդրո առարկայի կամ ուսումնասիրվող երևույթի վերաբերյալ,՝ի հայտ բերելով այնպիսի կողմեր, ինչպիսիք են շահառուների բավարարվածությունը, առկա հիմնախնդիրները, թերությունները և այլն:

 1. 4.    Հաստատության ներքին գնահատման հաշվետվության կառուցվածքը

 

Հաշվետվությունը  բաղկացած է 6 մասից:

ü  Մաս 1-ը ներառում է ընդհանուր տեղեկություններ հաստատության մասին: Այս մասում+ հիմնականում արձանագրվում են հաստատության գործունեությունը նկարագրող վիճակագրական տվյալներ, որոնք պետք է համապատասխանեն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության <<Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների գործունեության մասին>> հաշվետվության մեջ ներառվող տեղեկատվությանը: Հաշվետվության մեջ տեղ գտած վիճակագրական տվյալները, ինչպես նաև հաստատության գործունեության վերաբերյալ այլ տեղեկատվությունն անհրաժեշտ է ներկայացնել ինչպես տվյալ ուսումնական տարվա համար, այնպես էլ նախորդ 3 տարիների հետ համեմատության մեջ` բացահայտելով այս կամ այն ոլորտը նկարագրող ցուցանիշների և չափանիշների դինամիկան:

ü  Մաս 2-ում ներկայացվում են շենքային պայմանները, հաստատության սովորողների և աշխատակազմի անվտանգ կենսագործունեությունը և առողջության պահպանումը գնահատող ցուցանիշները և չափանիշները:

ü  Մաս 3-ում ներկայացվում են հաստատության գործունեության արդյունավետությունը գնահատող ցուցանիշները ու չափանիշները:

ü  Մաս 4-ում ներկայացվում են հաստատությունում ներառական կրթությունը և հավասարության ապահովումը գնահատող ցուցանիշները և չափանիշները:

ü  Մաս 5-ում ներկայացվում են համայնքային մասնակցությունը գնահատող ցուցանիշները և չափանիշները:

ü  Մաս 6-ում ներկայացվում են հաստատության հիմնախնդիրները և դրանց հաղթահարման ուղիները, որոնք հիմք կարող են հանդիսանալ հաստատության զարգացման ծրագրի մշակման համար:

Յուրաքանչյուր մասում առանձին տեղ է հատկացված եզրակացությունների և մեկնաբանությունների համար:

Հաստատության գործունեությունը նկարագրող բոլոր ոլորտների ցուցանիշները և չափանիշները և դրանց հաշվարկման, վերլուծման կամ գնահատման ձևը տրված է Հավելված 1-ում:

Յուրաքանչյուր մասում ներկայացված ցուցանիշների և չափանիշների հաշվարկման կամ վերլուծման համար տրված են համապատասխան աղյուսակներ կամ  հարցեր, որոնք անհրաժեշտ է լրացնել կամ որոնց պետք է պատասխանել: Նշված է նաև, թե հատկապես ինչ մեթոդով է պետք դա կատարել: Հարցումների իրականացման համար առաջարկվող մեթոդաբանությունը տրված է Հավելված 2-ում:

Անհրաժեշտության դեպքում այս կամ այն ցուցանիշի և չափանիշի մասին պետք է տալ ավելի մանրամասն և ամբողջական տեղեկատվություն: Հաճախ միևնույն ցուցանիշը և չափանիշը կարող է բացահայտվել և’ փաստաթղթերը ուսումնասիրելու  ու վերլուծելու, և’ հարցման միջոցով, ուստի ժամանակ և միջոցներ խնայելու համար առաջարկվում է արդյունքների միասնական ամփոփ ձև:

Ցուցանիշների և չափանիշների արձանագրման վերոնշյալ միասնական ձևի կիրառումը չի բացառում դրանց առանձին-առանձին արձանագրումը: Կարևորը հանգամանալից, օբյեկտիվ և հավաստի վերլուծության ապահովումն է:

Հաշվետվության ձևի մեջ ներկայացված տեղեկատվությունը պետք է լինի ամբողջական, համապարփակ և օբյեկտիվորեն արտացոլի հաստատության առկա վիճակը, փոփոխությունների ընթացքը և ուղղությունները: Այն դեպքերում, երբ անհրաժեշտ է կատարել համակցված որակական և քանակական վերլուծություն, ցանկալի է տեղեկատվությունը ներկայացնել աղյուսակների, գրաֆիկների կամ այլ հնարավոր ձևերով:

Հաշվետվության ձևում անհրաժեշտ է նաև նկարագրել հաստատությունում առկա հիմախնդիրները և առաջարկել դրանք լուծելու այնպիսի ձևեր, որոնք լինեն իրատեսական, ելնեն հաստատության իրական հնարավորություններից:

Հաշվետվության կազմման ոճը պետք է լինի պաշտոնական, իսկ շարադրանքը՝ պարզ, հասկանալի, տրամաբանական և հնարավորինս հակիրճ:

Որակյալ ու հաստատության համար օգտատակար հաշվետվություն պատրաստելու գլխավոր երաշխիքը հաստատության վարչական աշխատողների և մանկավարժական կոլեկտիվի համագործակցային և թիմային աշխատանքն է, համատեղ որոշումների կայացումն ու իրագործումը:


 

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  Հ. 1

Երևանի   Խ.Սամուելյանի  անվան  հ.47  միջնակարգ   դպրոցի   գործունեության  ներքին   գնահատման    հանձնաժողովի  2015թ.  օգոստոսի  25.08.2015թ.

Մասնակցում էին                                                                                                                                       Հանձնաժողովի նախագահ՝   1.Խաչատրյան Կ. /տնօրեն/                                                            Հանձնաժողովի անդամներ՝   2. Ամիրյան Ա. /Երևանի քաղ.ներկ./

3.Ղազարյան Ա. /Երևանի քաղ.ներկ./

4.Այվազյան Հ.    /կառ.խորհուրդ/

5.Դավթյան Վ.  /կառ.խորհուրդ/

6.Գալստյան Ա. /ուսուցիչ/

7.Կոստանյան Փ. /ծնող/                                                                      Հանձնաժողովի  քարտուղար՝8.Ավագյան Ռ. /ուսուցիչ/

 

1.Հանձնաժողովի աշխատակարգը հաստատելու մասին

Հաստատել  հանձնաժողովի աշխատակարգը

Ընդունվել է  8 կողմ, 0 դեմ

 

2.Ներքին  գնահատում  անցկացնելու  գործողությունների  ծրագիրը, մեթոդները և ժամանակացույցը  հաստատելու  մասին

Հաստատել  ծրագիրը , մեթոդները  և ժամանակացույցը

Ընդունվել է  8 կողմ, 0 դեմ

 

Հանձնաժողովի նախագահ՝   1.Խաչատրյան Կ. /տնօրեն/                                                            Հանձնաժողովի անդամներ՝   2. Ամիրյան Ա. /Երևանի քաղ.ներկ./

3.Ղազարյան Ա. /Երևանի քաղ.ներկ./

4.Այվազյան Հ.    /կառ.խորհուրդ/

5.Դավթյան Վ.  /կառ.խորհուրդ/

6.Գալստյան Ա. /ուսուցիչ/

7.Կոստանյան Փ. /ծնող/                                                                      Հանձնաժողովի  քարտուղար՝8.Ավագյան Ռ. /ուսուցիչ/

 

 

                                                          

                                                                 ԱՇԽԱՏԱԿԱՐԳ

ԵՐԵՎԱՆԻ   Խ.  ՍԱՄՈՒԵԼՅԱՆԻ   ԱՆՎԱՆ    Հ.  47  ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ

ԴՊՐՈՑԻ

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ   ՆԵՐՔԻՆ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ

 

Հ/Հ                     Բովանդակություն

 

   Կատարման

ժամկետ

    Ծանոթություն
1 Հաստատել  հանձնաժողովի  աշխատակազմը 25.08.15թ. 1-ին  նիստում
2 Սահմանել  ներքին  գնահատում  անցկացնելու  գործողությունների   մեթոդները  և  ժամանակացույցը 25.08.15թ.  
3 2013-2014  ուստարվա  կատարված  աշխատանքների  ուսումնասիրություն 26.08.2015թ.  
4 ՄԿԱ   գծով  տնօրենի  տեղակալի  դաստիարակչական    աշխատանքների  գործունեության  ուսումնասիրություն 27.08.15թ.  
5 Ուսումնական  գծով  տնօրենի  տեղակալի    ուսումնական  աշխատանքների  գործունեության  ուսումնասիրություն 27.08.15թ.  
6 Նյութատեխնիկական  բազայի  հարստացման  ուղղությամբ  տնտեսական գծով փոխտնօրենի կատարած  գործունեության  ուսումնասիրություն 28.08.15թ.  
7 Գլխավոր  հաշվապահի  հաշվետվությունը  ֆինանսական  միջոցների  վերաբերյալ 31.08.15թ.  
8 Անցկացնել  հարցումներ  ծնողների  հետ

 

02.09.15թ. անանուն  հարցաթերթիկների  միջոցով
9 Հանրակրթության   բնագավառը  կարգավորող  ՀՀ  օրենսդրության  պահանջների  կատարման  ուսումնասիրություն 02.09.15թ.  
10 Կազմել  արձանագրություն   հանձնաժողովի  կատարած  աշխատանքների  ուսումնասիրության  մասին    

 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

 

ԵՐԵՎԱՆԻ Խ.ՍԱՄՈՒԵԼՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ Հ.47  միջնակարգ ԴՊՐՈՑԻ  ՆԵՐՔԻՆ  ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ  ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ

Սկիզբ — 25 օգոստոսի 2015թ.

Ավարտ -03 սեպտեմբերի 2015թ.

 

 

 

Հանձնաժողովի նախագահ՝                      Կ.Խաչատրյան

                  Քարտուղար՝                               Ռ.Ավագյան                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ      Հ.2

 Երևանի  ԽՍամուելյանի  անվան  հ.  47  հիմնական  դպրոցի  գործունեության  ներքին  գնահատման  հանձնաժողովի  2015թ.  03.09.15թ. –ի  նիստի

         Հանձնաժողովի  նախագահ`  1.Խաչատրյան  Կ.                         /տնօրեն/

Հանձնաժողովի       անդամներ`  2.Ամիրյան Ա.                           /Երևանի  քաղ.  ներկ./

3.Ղազարյան  Ա.                           /Երևանի  քաղ.  ներկ./

4.Այվազյան  Հ.                              /կառ.   խորհուրդ/

5.Դավթյան  Վ.                              /կառ.   խորհուրդ/

6.Գալստյան  Ա.                            /ուսուցիչ/

7.Կոստանյան  Փ.                         /ծնող/

 

Հանձնաժողովի    քարտուղար`       8.Ավագյան Ռ.                             /ուսուցիչ/

 

Հանձնաժողովը աշխատեց համաձայն հաստատված աշխատակարգի  և ժամանակացույցի

Լսեցին- Դպրոցի տնօրեն՝ Կ. Խաչատրյանի,տնօրենի տեղակալ ՝ Ա.Ալեքյան,գլխավոր հաշվապահ՝ Գ. Ավետիսյանի հաշվետվությունները դպրոցի 2014-2015 ուստարվա կատարած աշխատանքների վերաբերյալ:

Որոշեցին՝

1.2014-2015 ուստարվա դպրոցի աշխատանքները համարել բավարար:

2.2015-2016 ուստարում լրացնել բացթողումները:

3.Կազմել ներքին գնահատման ընդհանուր վերլուծությունը:

4. Հանձնաժողովի աշխատանքները համարել ավարտված:

5.Կարգի համաձայան  մինչև 2015թ.սեպտեմբերի 5-ը ներկայացնել համապատասխան խորհուրդներին,ինչպես նաև հրապարակել դպրոցում՝ տեսանելի տեղում:

Հանձնաժողովի նախագահ՝   1.Խաչատրյան Կ. /տնօրեն/                                                            Հանձնաժողովի անդամներ՝   2. Ամիրյան Ա. /Երևանի քաղ.ներկ./

3.Ղազարյան Ա. /Երևանի քաղ.ներկ./

4.Այվազյան Հ.    /կառ.խորհուրդ/

5.Դավթյան Վ.  /կառ.խորհուրդ/

6.Գալստյան Ա. /ուսուցիչ/

7.Կոստանյան Փ. /ծնող/

Հանձնաժողովի  քարտուղար՝8.Ավագյան Ռ. /ուսուցիչ/

 

 

 

                                                               Հաշվետվության ձև

Մաս 1. Ընդհանուր տեղեկություններ հաստատության մասին[1]

 

Հաստատության անվանումը, համարը    Խ.Սամուելյանի անվան հ.47 միջնակարգ  դպրոց

Հաստատության հասցեն  Երևան,Էրեբունի համայնք ,Սարի Թաղ  5փ., 67

Հաստատության հեռախոսահամարը,  էլեկտրոնային հասցեն   47 dproc@mail.ru    55 38 20

Հաստատության ինտերնետային կայքի հասցեն    http://yerevan47.schoolsite.am      

 

Աղյուսակ 1. Դասարանների թիվը` ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների[2] համար

Դասարանների թիվը 2012-2013 ուստարի 2013-2014[3] ուստարի 2014-2015 ուստարի Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
1 -ին դասարան

2

2

3

աճ
2-րդ դասարան

2

2

2

 
3-րդ դասարան

2

2

2

 
4-րդ դասարան

2

2

2

 
5-րդ դասարան

2

2

2

 
6-րդ դասարան

2

2

2

 
7-րդ դասարան

1

2

2

 
8-րդ դասարան

2

2

2

 
9-րդ դասարան

2

1

1

 
10-րդ դասարան

1

 
11-րդ դասարան

 
Ընդամենը

17

17

19

 

 

       Վերլուծել  դասարանների  թվաքանակի  փոփոխությունների պատճառները և կատարել

եզրահանգումներ  և մեկնաբանություններ (անրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր)_

___1.Դասարանների  թվաքանակի  ավելացման  պատճառներից   մեկը  2008  թվականին  ծնվածների____  քանակն  է :

__2.   21.08.2014 թ. 867-Ն   կառավարության  որոշման  համաձայն _դպրոցը  դարձել  է  Խ.  Սամուելյանի___  անվան  հ.  47  միջնակարգ  դպրոց:_     

 

Աղյուսակ 2. Ըստ դասարանների՝ սովորողների թիվը ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար

Դասարանների թիվը 2012-2013 ուստարի 2013-2014[4] ուստարի 2014-2015 ուստարի Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
1 -ին դասարան

41

50

72

աճ
2-րդ դասարան

53

41

49

աճ
3-րդ դասարան

54

46

40

նվազում
4-րդ դասարան

61

53

47

նվազում
5-րդ դասարան

51

57

53

նվազում
6-րդ դասարան

55

51

53

աճ
7-րդ դասարան

15

55

48

նվազում
8-րդ դասարան

45

15

53

աճ
9-րդ դասարան

66

42

14

նվազում
10-րդ դասարան

17

 
Ընդամենը

441

410

446

 

 

         Վերլուծել  ըստ դասարանների` սովորողների թվի  փոփոխությունների պատճառները և կատարել

եզրահանգումներ  և մեկնաբանություններ (անրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր)

__1. Առաջին  դասարաններում  աշակերտների  թվի աճը  պայմանավորված  է  մի  դասարանի  ավելացմամբ:_

2.Սարի  թաղում  շատ  են  կենվորի  կարգավիճակում  ապրող  բնակիչների  թիվը և  նրանց  բնակավայրի  տեղափոխության  արդյունքում պակասել  է  աշակերտների  թիվը,  ինչպես  նաև`   արտերկիր  մեկնողների   թիվը:     

     Սակայն   2014-15 ուստարում  դպրոցի  ընդհանուր  աշակերտների  թիվը  գերազանցել  է  նախորդ  ուստարվա  թվին:

 

 

Աղյուսակ 3. Ընդհանուր տվյալներ սովորողների վերաբերյալ` ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար

Ցուցանիշը 2012-2013

ուստարի

2013-2014

ուստարի

2014-2015

ուստարի

Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
Սովորողների ընդհանուր թիվը ուսումնական տարվա սկզբին` տվյալ ուստարվա սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ

441

414

457

աճ
Սովորողների ընդհանուր թիվը ուսումնական տարվա վերջին` տվյալ ուստարվա մայիսի 25-ի դրությամբ

441

410

446

աճ
Ուսումնական տարվա ընթացքում ընդունված սովորողների թիվը

19

11

16

աճ
Ուսումնական տարվա ընթացքում հեռացած սովորողների թիվը

20

19

27

աճ

      

  Վերլուծել սովորողների թվաքանակի փոփոխությունների պատճառները և կատարել եզրահանգումներ և մեկնաբանություններ /անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

 

___Աշակերտների  թվաքանակի  աճ  է  գրանցվել__դպրոցը  միջնակարգ  դառնալու  արդյունքում:

 

 

Աղյուսակ 4. Ընդհանուր տվյալներ ուսուցիչների վերաբերյալ՝ ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար

Ցուցանիշը 2012-2013

ուստարի

2013-2014

ուստարի

2014-2015

ուստարի

Փոփոխություն ների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
Ուսուցիչների ընդհանուր թիվը

40

39

37

նվազում
Ուսուցիչների միջին շաբաթական ծանրաբեռնվածությունը կամ դրույքաչափը

13,1

14,2

15,9

աճ

 

         Վերլուծել  ուսուցիչների  թվաքանակի, միջին  ծանրաբեռնվածության  փոփոխությունների  պատ-ճառները և կատարել եզրահանգումներ  և մեկնաբանություններ  /անհրաժեշտության  դեպքում  ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

___2014-15 ուստարում երկու  ուսուցիչ  ազատվել  են  ___աշխատանքից     իրենց  դիմումի  համաձայն, որի  արդյունքում  աճ  է  գրանցվել  դրույքաչափում:

 

 

Աղյուսակ 5. Տվյալներ ուսուցիչների տարիքային բաշխվածության վերաբերյալ՝ ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար

Ուսուցիչների թիվը 2012-2013 ուստարի 2013-2014 ուստարի 2014-2015 ուստարի Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
Մինչև 30 տարեկան

1

1

1

31-ից 40 տարեկան

6

7

7

41ից -50 տարեկան

13

11

9

նվազում

51-ից -55 տարեկան

12

11

11

56 տարեկան և ավելի

8

10

9

նվազում

          

  Վերլուծել ուսուցիչների տարիքային բաշխվածությունը,փոփոխությունների պատճառները և կատարել եզրահանգումներ և մեկնաբանություններ /անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

___Ուսուցիչները  իրենց  դիմումի  համաձայն  ազատվել  են  աշխատանքից,  որի        արդյունքում _դինամիկայում  գրանցվել  է  նվազում:

Աղյուսակ 6. Տվյալներ ուսումնական_հաստատության ղեկավար և վարչական կազմի վերաբերյալ

 

Պաշտոնը Անունը, ազգանունը, հայրանունը Տվյալ պաշտոնում աշխատելու ժամանակահատվածը Տվյալ հաստատությունում աշխատելու ժամանակահատվածը Պետական պարգևները, կոչումները և այլն
Տնօրեն Խաչատրյան  Կարինե

Ռաֆիկի

25.05.2006թ. 25.05.2006թ.  
Տնօրենի տեղակալ Ալեքյան  Անահիտ

Ժորայի

1.09.2008թ. 1.09.2000թ.  
Տնօրենի տեղակալ Ավագյան  Վարդան Մկրտչի 10.09.2005թ. 1.06.1988թ.  
Տնօրենի տեղակալ Մխիթարյան  Օֆելյա  Հրաչի 1.09.2014թ. 18.09.1985թ.  
Հաշվապահ Ավետիսյան  Գայանե  Աշոտի 01.10.1996թ. 01.10.1996թ.  

 

 

 

Աղյուսակ 7. Տվյալներ ուսումնական.հաստատության կառավարման խորհրդի կազմի վերաբերյալ

 

Անուն, ազգանուն, հայրանուն Աշխատանքի վայրը, զբաղեցրած պաշտոնը Կրթությունը Հաստատության

խորհրդի կազմում ընդգրկված լինելու ժամանակահատվածը

Պետական պարգևները, կոչումները և այլն

Լ.Վ.Գեղամյան

47դպրոց,դասվար

բարձրագույն

2009-2015թթ.

Ի.Մ.Միրզոյան

չի աշխատում

բարձրագույն

2009-2015թթ.

Հ.Հ.Բաբայան

եկ.հավ.բուժ.տեղ.

բարձրագույն

2009-2015թթ.

Հ.Ա.Այվազյան

ավագանու անդամ

բարձրագույն

2009-2015թթ.

Ս.Է.Գևորգյան

եկամ.հաշվ.առ.կոման.

բարձրագույն

2014-2015թթ.

Հ.Ս.Նալբանդյան

հ.47 դպրոց,դասվար

բարձրագույն

2009-2015թթ.

Ք.Գ.Պետրոսյան

չի աշխատում

միջնակարգ

2009-2015թթ.

Վ.Հ. Դավթյան

քաղաք.և հող. գլխ.

բարձրագույն

2009-2015թթ.

      

 Վերլուծել  խորհրդի աշխատանքը,խնդիրները և կատարել առաջարկություններ խորհրդի կազմի գործունեության բարելավման ուղղությամբ /անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

____Դպրոցի____կոլեգիալ  կառավարման  մարմինը`  խորհուրդը,    իր  լիազորությունները  սահմանված  օրենքով  և  կանոնադրության  համաձայն_կատարում  է  տեղին  և     ժամանակին:                                                  Խորհրդի  կազմում փոփոխություններ  չկան:     

 

Աղյուսակ 8. Տվյալներ դասասենյակներում սեղան-նստարանների դասավորվածության և թվի վերաբերյալ

 

Դիտարկման ամսաթիվ –23.09.2014թ.————

Դասասենյակի համարը Դասասենյակի մակերեսը (քմ)

 

Սեղան-նստարանների դասավորվածության ձևը (շարքերով, շրջանաձև, T-աձև,

П-աձև, խառը)

Սեղան-նստարանների թիվը Սեղան-նստարանների շարքերի և միմյանց միջև հեռավորությունները
Դասասենյակ N1        

206

43.4

շարքերով

9 -9

50սմ

209

43.4

շարքերով

13-13

50սմ

303

46.7

շարքերով

13-13

50սմ

304

43.4

շարքերով

9-9

60սմ

305

43.4

շարքերով

9-9

60սմ

306

30.8

շարքերով

13-13

50սմ

307

47.3

շարքերով

16-32

50սմ

309

34.8

շարքերով

12-12

50սմ

310

51.9

շարքերով

15-15

50սմ

311

48.4

շարքերով

18-36

50սմ

312

34.8

շարքերով

9-9

60սմ

314

48.4

շարքերով

16-16

50սմ

315

43.4

շարքերով

12-12

50սմ

316

43.4

շարքերով

14-28

50սմ

317

43.4

շարքերով

13-13

50սմ

318

43.4

շարքերով

15-15

50սմ

319

48.4

շարքերով

15-30

50սմ

402

48.4

շարքերով

15-15

50սմ

403

43.4

շարքերով

12-24

50սմ

404

43.4

շարքերով

13-13

50սմ

405

43.4

շարքերով

12-24

50սմ

406

43.4

շարքերով

12-24

50սմ

407

48.4

շարքերով

12-24

50սմ

        Հիմնավորել  սեղան-նստարանների  դասավորության նախընտրելի ձևի պատճառները: Կատարել եզրահանգումներ  և մեկնաբանություններ դասասենյակների կահավորման առավել նպաստավոր ձևերի վերաբերյալ` ուսուցման գործընթացի արդյունավետությունը  բարձրացնելու և դասապրոցեսի ընթացքում ինտերակտիվ մեթոդների կիրառումը խթանելու  նպատակով          / անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

_____Քանի  որ դպրոցի  շենքը  հարմարեցված  է,  սեղան- նստարանների  դասավորության  ձևը  նախընտրելի  է  շարքերով: ____________________________________________________________________________________________

Աղյուսակ 9. Տվյալներ յուրաքանչյուր դասասենյակներում մեկ սովորողին ընկնող մակերեսի վերաբերյալ

 

Դիտարկման ամսաթիվ    23.09.2014թ.

Դասասենյակի համարը Դասասենյակի մակերեսը (քմ) Մեկ սովորողին ընկնող մակերեսը (քմ) Նորմերից պակաս կամ ավել մակերեսը

(քմ)

Դասասենյակ N1      
206 43.4 2.9  
209 43.4 1.7  
303 46.7 1.9  
306 30.8 1.1  
307 47.3 1.8  
309 34.8 1.5  
310 51.9 1.7  
314 48.4 1.5  
315 43.4 1.9  
316 43.4 1.6  
317 43.4 1.7  
318 43.4 2.6  
319 48.4 1.7  
402 48.4 1.7  
403 43.4 1.6  
404 43.4 1.7  
405 43.4 2.3  
406 43.4 2  
407 48.4 2.4  
       
       

        Վերլուծել  դասասենյակներում  մեկ սովորողին ընկնող մակերեսին վերաբերող իրավիճակը և    կատարել եզրահանգումներ /անհրաժեշտությանդեպքումավելացնելլրացուցիչտողեր/

___Դպրոցը  հարմարեցված  էտարիների  ընթացքում  ավելացել  է  աշակերտների  թիվըուստի  դասասենյակում 1 սովորողինընկնողմակերեսըփոփոխությանէենթարկվել

 

 

Չափանիշներ 1 և 2

Աղյուսակ 10. Տվյալներ արտակարգ իրավիճակներում հաստատության անձնակազմի և սովորողների տեղեկացված լինելու մասին

 

Դիտարկման ամսաթիվ   10-30.09.2014

N

Չափանիշը

Կատարել նշում համապատասխան փաստաթղթի և գույքի առկայության մասին (գրել փաստաթղթի անվանումը և ընդունման ամսաթիվը, թվարկել առկա գույքը)

Արձանագրել իրավիճակը

1. Ուսումնական հաստատության աշխատակազմը և սովորողները տիրապետում են արտակարգ իրավիճակներում գործելու վարքականոններին ՔՊ և ԱԻ միջոցառումների պլան,տեղեկացված է  ողջ կոլեկտիվը:
2. Ուսումնական հաստատության աշխատակազմը և սովորողները տեղեկացված են հաստատությունում առկա անվտանգության միջոցների (էլեկտրական վահանակի, հրշեջ տեղեկատուի, հրշեջ ծորակի և այլն) տեղերին ու տիրապետում են դրանց օգտագործման կանոններին Ողջ կոլեկտիվը իրազեկված է անվտանգության,հակահրդեհային սարքերի և նրանց օգտագործման միջոցներին՝հակահրդեհային վահանակ, կրակմարիչներ, էլեկտրո-վահանակներ:

 

 

       Այս չափանիշների ամբողջական ներկայացման նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել հարցումներ և դրանց արդյունքները հակիրճ ներկայացնել` ըստ հարցման մեջ ընդգրկված յուրաքանչյուր շահառու խմբի / անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

 

 

Չափանիշ 3

Աղյուսակ 11. Տվյալներ տեղական վտանգների գնահատման և աղետներին պատրաստվածության ու հակազդման մեխանիզմների ուղղությամբ հաստատությունում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ

 

Ամսաթիվը Դասարանը Միջոցառման անվանումը, նկարագիրը և օգտագործված ուսումնական նյութերը և պարագաները Մասնակից սովորողների և աշխատակիցների թիվը
2014-2015 ուստար-վա ընթաց-քում 8-10 ՔՊ և ԱԻ ծրագրեր,ՔՊ և ԱԻ միջոցառումների պլաններ, 8-10 դաս. դասագրքեր:    90
       

   

           Անցկացված միջոցառումների արդյունավետության  գնահատման նպատակով ցանկալի է իրականացնել հարցումներ սովորողների և աշխատակիցների շրջանում և դրանց արդյունքները հակիրճ ներկայացնել`ըստ հարցման մեջ ընդգրկված յուրաքանչյուր շահառու խմբի / անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

______Հարցումների  շրջանակում պարզվեց,  որ  սովորողները  և  աշխատակիցները  հիմնականում  պատկերացնում  են   դպրոցում  և  տեղանքում   հնարավոր  աղետների`  երկրաշարժի,  սողանքի  և հրդեհի  դեպքում  իրենց  պարտականությունները  և  դրսևորման  ձևերը:

 

 

Աղյուսակ 12. Տվյալներ ուսումնական հաստատության քաղաքացիական պաշտպանության պլանից բխող սովորողների և աշխատակազմի հետ տարվա ընթացքում իրականացվող միջոցառումների և վարժանքների վերաբերյալ

Ամսաթիվը Դասարանը Միջոցառման/վարժանքի անվանումը, նկարագիրը և օգտագործված պարագաներն ու ուսումնական նյութերը

 

Մասնակից սովորողների և աշխատակիցների թիվը
04.09.2014 1-10 Զրույցներ նվիրված փրկարարական ծառայության աշխատողի օրվան: 460
01.11.2014-27.02.2015 3,6,7,8,9,10 Ըստ ուս.ծրագրերի` ՔՊ և ԱԻ միջոցառումներ, ծրագրեր և պլաններ: Օգտագործված սարքեր և պարագաներ՝ հակագազ,շնչադիմակ,կրակմարիչ,                           դոզաչափական սարքեր 240
02.03.2015 1-10 ՔՊ միջազգային օրվան նվիրված միջոցառումներ:Օգտագործված սարքեր և պարագաներ՝ հակագազ, շնչադիմակ,կրակմարիչ,                           դոզաչափական սարքեր, աշակերտական  սեղան-նստարաններ: 500
       
       
       
       

       

        Անցկացված միջոցառումների և վարժանքների արդյունավետության գնահատման նպատակով ցանկալի է իրականացնել հարցումներ սովորողների և աշխատակիցների շրջանում և դրանց արդյունքները հակիրճ ներկայացնել`ըստ հարցման մեջ ընդգրկված յուրաքանչյուր շահառու խմբի / անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

 

 Կազմակերպված  միջոցառումներրը`  <<Տարհանում>>,  <<Հրդեհ  դպրոցում>>, <<Երկրաշարժ>>,  <<Օդային  տագնապ>> վկայեցին,  որ  դպրոցի  ողջ  կոլեկտիվը  իրազեկված  է  և  կարող  է  գործել  նման  աղետների  դեպքում:

 

 

 

Աղյուսակ 13. Տվյալներ ուսումնական հաստատության շենքի ջեռուցման պայմանների մասին

 

Դիտարկման ամսաթիվ    28.11.2014

Ուսումնական հաստատությունն ապահովված է լոկալ ջեռուցման անվտանգ համակարգով

(ընտրել այո կամ ոչ սյունակը)

Այո Ոչ

(նկարագրել թե ինչպես է ջեռուցվում հաստատության շենքը)

Դասասենյակները, դահլիճները, այլ սենյակները, միջանցքները և այլն

Ջեռուցման ձևը, (վառելիքի տեսակը)

Ջերմաստիճանը շրջայցի պահին

Ջեռուցման ժամերը

Դասասենյակ N1                                 206

Գազ տեղային 19° 05: 00-15:00

209

  18° 05: 00-15:00

303

  18,5° 05: 00-15:00

306

  19° 05: 00-15:00

 307

  19° 05: 00-15:00

309

  19,5° 05: 00-15:00

310

  18,5° 05: 00-15:00

311

  19° 05: 00-15:00

314

  19° 05: 00-15:00

315

  19° 05: 00-15:00

316

  19° 05: 00-15:00

317

  19° 05: 00-15:00

318

  19° 05: 00-15:00

319

  19,5° 05: 00-15:00

402

  19,5° 05: 00-15:00

403

  19,5° 05: 00-15:00

404

  20° 05: 00-15:00

405

  20° 05: 00-15:00

406

  20° 05: 00-15:00

407

  19,5° 05: 00-15:00
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Մարզադահլիճ   18° 05: 00-15:00
Միջոցառումների դահլիճ   18,5° 05: 00-15:00
Ուսուցչանոց   19° 05: 00-15:00
Ճաշարան   18° 05: 00-15:00
1-ին հարկի միջանցքներ   18,5° 05: 00-15:00
       
       
       
       

 

 

 

Աղյուսակ 13. Տվյալներ ուսումնական հաստատության շենքի ջեռուցման պայմանների մասին

 

Դիտարկման ամսաթիվ    23.12.2014

Ուսումնական հաստատությունն ապահովված է լոկալ ջեռուցման անվտանգ համակարգով

(ընտրել այո կամ ոչ սյունակը)

Այո Ոչ

(նկարագրել թե ինչպես է ջեռուցվում հաստատության շենքը)

Դասասենյակները, դահլիճները, այլ սենյակները, միջանցքները և այլն

Ջեռուցման ձևը, (վառելիքի տեսակը)

Ջերմաստիճանը շրջայցի պահին

Ջեռուցման ժամերը

Դասասենյակ N1                      206

Գազ տեղային 19° 05: 00-15:00

209

  18,5° 05: 00-15:00

303

  18,5° 05: 00-15:00

306

  19° 05: 00-15:00

 307

  19,5° 05: 00-15:00

309

  20° 05: 00-15:00

310

  19° 05: 00-15:00

314

  19° 05: 00-15:00

315

  19° 05: 00-15:00

316

  19° 05: 00-15:00

317

  19° 05: 00-15:00

318

  19,5° 05: 00-15:00

319

  19,5° 05: 00-15:00

402

  20° 05: 00-15:00

403

  20° 05: 00-15:00

404

  20° 05: 00-15:00

405

  20° 05: 00-15:00

406

  20° 05: 00-15:00

407

  20° 05: 00-15:00

311

  19° 05: 00-15:00
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Մարզադահլիճ   18° 05: 00-15:00
Միջոցառումների դահլիճ   18,5° 05: 00-15:00
Ուսուցչանոց   19° 05: 00-15:00
Ճաշարան   18° 05: 00-15:00
1-ին հարկի միջանցքներ   18,5° 05: 00-15:00
       
       
       
       

 

 

Աղյուսակ 13. Տվյալներ ուսումնական հաստատության շենքի ջեռուցման պայմանների մասին

 

Դիտարկման ամսաթիվ    23.01.2015

Ուսումնական հաստատությունն ապահովված է լոկալ ջեռուցման անվտանգ համակարգով

(ընտրել այո կամ ոչ սյունակը)

Այո Ոչ

(նկարագրել թե ինչպես է ջեռուցվում հաստատության շենքը)

Դասասենյակները, դահլիճները, այլ սենյակները, միջանցքները և այլն

Ջեռուցման ձևը, (վառելիքի տեսակը)

Ջերմաստիճանը շրջայցի պահին

Ջեռուցման ժամերը

Դասասենյակ N1                      206

Գազ տեղային 19° 05: 00-15:00

209

  19° 05: 00-15:00

303

  18,5° 05: 00-15:00

306

  18,5° 05: 00-15:00

 307

  18,5° 05: 00-15:00

309

  19° 05: 00-15:00

310

  19° 05: 00-15:00

311

  19° 05: 00-15:00

314

  19,3° 05: 00-15:00

315

  19,5° 05: 00-15:00

316

  19,5° 05: 00-15:00

317

  20° 05: 00-15:00

318

  20° 05: 00-15:00

319

  20° 05: 00-15:00

402

  20° 05: 00-15:00

403

  20° 05: 00-15:00

404

  20° 05: 00-15:00

405

  20° 05: 00-15:00

406

  20° 05: 00-15:00

407

  19,5° 05: 00-15:00
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Մարզադահլիճ   18° 05: 00-15:00
Միջոցառումների դահլիճ   18,5° 05: 00-15:00
Ուսուցչանոց   19° 05: 00-15:00
Ճաշարան   18° 05: 00-15:00
1-ին հարկի միջանցքներ   18,5° 05: 00-15:00
       
       
       
       

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 13. Տվյալներ ուսումնական հաստատության շենքի ջեռուցման պայմանների մասին

 

Դիտարկման ամսաթիվ    10.02.2015թ.

Ուսումնական հաստատությունն ապահովված է լոկալ ջեռուցման անվտանգ համակարգով

(ընտրել այո կամ ոչ սյունակը)

Այո Ոչ

(նկարագրել թե ինչպես է ջեռուցվում հաստատության շենքը)

Դասասենյակները, դահլիճները, այլ սենյակները, միջանցքները և այլն

Ջեռուցման ձևը, (վառելիքի տեսակը)

Ջերմաստիճանը շրջայցի պահին

Ջեռուցման ժամերը

Դասասենյակ N1                      206

  20° 05: 00-15:00

209

  20° 05: 00-15:00

303

  19,5° 05: 00-15:00

306

  19,5° 05: 00-15:00

 307

  19,5° 05: 00-15:00

309

  20° 05: 00-15:00

310

  19,5° 05: 00-15:00

311

  20 05: 00-15:00

314

  20° 05: 00-15:00

315

  20° 05: 00-15:00

316

  20° 05: 00-15:00

317

  20° 05: 00-15:00

318

  19,5° 05: 00-15:00

319

  19,5° 05: 00-15:00

402

  20° 05: 00-15:00

403

  20° 05: 00-15:00

404

  20° 05: 00-15:00

405

  19,5° 05: 00-15:00

406

  19,5° 05: 00-15:00

407

  19,5° 05: 00-15:00
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Մարզադահլիճ   18° 05: 00-15:00
Միջոցառումների դահլիճ   18,5° 05: 00-15:00
Ուսուցչանոց   19° 05: 00-15:00
Ճաշարան   18° 05: 00-15:00
1-ին հարկի միջանցքներ   18,5° 05: 00-15:00
       
       
       
       

          

 

       Վերլուծել ջեռուցման հետ կապված վիճակն ու խնդիրները և կատարել եզրահանգումներ ու առաջարկություններ  / անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր/

_____Դպրոցն  ապահովված  է  լոկալ  ջեռուցումով__և  ջեռուցման  հետ  կապված  խնդիրներ  չունենք:

 

 

Աղյուսակ 14. Տվյալներ ուսումնական հաստատության ջրամատակարարման, սանհանգույցների (կոյուղացման) առկայության և դրաց վիճակի վերաբերյալ

 

Դիտարկման ամսաթիվ   19.08.2014թ.

Հաստատության ջրամատակարարումը

(լրացնել համապատասխան սյունակը)

Ապահովված է շուրջօրյա հոսող խմելու ջրով

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Ապահովված է հոսող խմելու ջրով, բայց ոչ շուրջօրյա Ապահովված չէ հոսող խմելու ջրով
այո Օրեկան քանի՞ ժամ է ջրամատակարարումը (նկարագրել խնդիրը)
ոչ

14 ժամ

(պարզաբանել ինչպե՞ս է լուծվում ջրամատակարաման հարցը)
Հաստատության սանհանգույցները և դրանց վիճակը
Շենքի հարկը

 

Սանհանգույցների թիվը Աղջիկների սան-հանգույցի առկայու

թյունը (ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Տղաների սան-հանգույցի առկայու

թյունը

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Հիգիենայի պարագաների առկայու

թյունը (ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Հարմարեց վածությունը հաշմանդա

մություն ունեցող անձանց կարիքներին

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

 

Վերանո րոգված են, թե ոչ (ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)
1-ին հարկ 1 Այո

Ոչ

Այո

Ոչ

Այո

Ոչ

Այո

Ոչ

Այո

Ոչ

II հարկ 1 այո ոչ այո ոչ ոչ
III հարկ 2 ոչ այո այո ոչ ոչ
IV հարկ 1 այո ոչ այո ոչ ոչ

 

   Վերլուծել  ջրամատակարարման  և սանհանգ